WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«6. Крадінова О.О. Обгрунтування комплексного санаторно-курортного лікування дітей з дифузним нетоксичним зобом : автореф.. к. мед. наук, спец.: 14.01.33 курортологія та фізіотерапія / ...»

-- [ Страница 1 ] --

6. Крадінова О.О. Обгрунтування комплексного санаторно-курортного лікування

дітей з дифузним нетоксичним зобом : автореф.... к. мед. наук, спец.: 14.01.33 курортологія та фізіотерапія / О. О. Крадінова. – Ялта : МОЗ АР Крим Кримський

республ. НД і фізичних методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєчєнова,

2004. – 40 с.

7. Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / За ред. член.-кор.

НАН та АМН України, проф. М.Д. Тронька. – К. : Здоров'я України, 2005. – 312 с.

8. Климанская Н. В. Поражение сердечно-сосудистой системы при диффузном токсическом зобе / Н. В. Климанская, О. К. Мелеховец, Ю. В. Киселев, О. Г. Гапонова // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2005. - №7(79). – С. 87-92.

УДК 615.82:612.12

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КІНЕЗІТЕРАПІЇ

ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА Козій Т.П., к.б.н., доцент Херсонський державний університет Стаття присвячена вивченню особливостей системного кровообігу та морфофункціональних змін міокарда лівого шлуночка серця в чоловіків зрілого віку з артеріальною гіпертензією ІІ ступеня. Показано, що під впливом хронічного стабільно високого підвищеного артеріального тиску серце людини підлягає ремоделюванню, що виявляється у збільшенні індексу маси міокарда лівого шлуночка за рахунок потовщення його стінок в процесі компенсаторних пристосувань до підвищеного навантаження, або його дилатації на стадії декомпенсації. Обґрунтовано значення типу гіпертрофії лівого шлуночка серця при складанні комплексної програми лікувальної фізкультури та доборі спеціальних фізичних вправ, спрямованих на покращення життєздатності міокарда.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, системний кровообіг, гіпертрофія міокарда, геометрія серця, лікувальна фізкультура.

Козий Т.П. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА /

Херсонский государственный университет, Украина.

Статья посвящена изучению особенностей системного кровообращения и морфофункциональных изменений миокарда левого желудочка у мужчин зрелого возраста с артериальной гипертензией II степени. Показано, что под влиянием стабильно высокого повышенного артериального давления сердце человека подлежит ремоделированию, что проявляется в увеличении индекса массы миокарда левого желудочка за счет утолщения его стенок в процессе компенсаторных приспособлений к повышенной нагрузке, или его дилатации в стадии декомпенсации. Обосновано значение типа гипертрофии левого желудочка сердца при составлении комплексной программы лечебной физкультуры и подборе специальных физических упражнений, направленных на улучшение жизнеспособности миокарда.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, системное кровообращение, гипертрофия миокарда, геометрия сердца, лечебная физкультура.

Koziy T.P. THEORETICAL RATIONALE OF KINESITHERAPY IN ARTERIAL

HYPERTENSION, DEPENDING ON LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY / Kherson state university, Ukraine.

The article is devoted to study characteristics of systemic blood flow and morphofunctional changes in the myocardium of the left ventricle in middle-aged men with hypertension II degree. It is shown that under the influence of chronic stable high blood pressure heart of man is subject to Вісник Запорізького національного університету № 2(8), 2012 remodeling, which manifests itself in increasing the index of left ventricular mass due to thickening of its walls in the process of compensatory adaptations to the increased load, or dilation in the decompensate stage. Justified by the value of the type of left ventricular hypertrophy of the heart in the preparation of a comprehensive program of physical therapy and selection of specific exercises designed to improve myocardial viability.

Key words: hypertension, systemic circulation, myocardial hypertrophy, the geometry of the heart, physiotherapy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Враховуючи виключно високу частоту розповсюдження артеріальної гіпертензії (АГ) в популяції населення світу, стає очевидним, що саме вона впливає на тривалість і якість життя людини і є основною причиною інвалідизації та смертності. За даними багатоцентрових досліджень, підвищені цифри артеріального тиску (АТ) виявлені майже в кожного п’ятого дорослого мешканця планети. За офіційними статистичними даними в Україні зареєстровано майже 33% дорослого населення з підвищеним АТ (140/90 мм.рт.ст.). Серед чоловіків підвищений АТ діагностують майже у 2 рази частіше, ніж серед жінок доклімактеричного періоду [1].

Отже, на сьогоднішній день АГ, як хвороба цивілізації, являє собою важливу медикосоціальну проблему, для вирішення якої була розроблена та реалізована Національна програма із профілактики та лікування артеріальної гіпертензії [2], але пріоритетними в ній були визнані медикаментозні методи корекції підвищеного артеріального тиску.

Таким чином, виходячи з пандемічної ситуації з приводу поширеності АГ серед населення у світі та, зокрема, в Україні, виникає необхідність комплексного підходу для корегування функціонального стану цього контингенту з використанням немедикаментозних методів відновного лікування, а саме кінезітерапії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ У науковій літературі розглядається переважно вплив фізичного навантаження на серцево-судинну систему при артеріальній гіпертензії залежно від її ступеня [3, 4, 5, 6], де відмічено, що регулярні фізичні тренування знижують систолічний і діастолічний тиск в середньому на 5-10 мм.рт.ст., при цьому превентивна дія регулярних фізичних навантажень є самостійною і не залежить від інших факторів ризику. Регулярне, помірне за інтенсивністю фізичне навантаження впливає практично на всі фактори ризику АГ: допомагає знизити вагу і підвищений рівень тригліцеридів, знижує кров’яний тиск (особливо систолічний), підвищує рівень ліпопротеінів високої щільності. Позитивний вплив тренувань на функцію серця проявляється підвищенням скорочувальної здатності міокарда, сприятливою дією на співвідношення симпатичного і парасимпатичного впливу, ферментні системи і електролітний баланс серцевого м'яза.

У результаті знижуються вимоги до коронарному кровотоку та забезпечення киснем міокарда, а також є вказівки на прискорення коронарного кровотоку в тренованому серці. У тренованих осіб утилізація тканинами кисню в спокої знаходиться на більш високому рівні, і кількість відновленого гемоглобіну збільшується. У результаті фізичних тренувань максимальне споживання кисню зростає на 16-33%.

Отже, аналіз досліджень показує, що застосування засобів лікувальної фізкультури (ЛФК) дозволяє значно покращити ефективність лікування та відновлення функціонального стану хворих із АГ, але раціональне їх використання повинно спиратись не тільки на рівень АТ, але й на зміни з боку органів-мішеней при АГ, зокрема міокарда лівого шлуночка (ЛШ) серця.

Багатоцентрові крупномасштабні дослідження [7, 8, 9, 10, 11] довели значимість гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ), як незалежного предиктора серцево-судинних ускладнень при АГ в оцінки життєздатності міокарда.

Фізичне виховання та спорт

Гіпертрофія лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії є компенсаторним механізмом подолання підвищеного навантаження, що дозволяє протягом тривалого часу підтримувати задовільний серцевий викид в умовах надлишкового високого систолічного тиску у ЛШ та її діагностика має важливе значення для оцінки стадії захворювання, прогнозу та ефективності лікування [12, 13]. При есенціальній гіпертензії ГЛШ може розвиватися за концентричним, асиметричним та ексцентричним типами [14, 15]. Розвиток концентричної ГЛШ обумовлений перевантаженням ЛШ тиском і супроводжується потовщенням його стінок та збільшенням відношення маси міокарда лівого шлуночка до об’єму, тобто збільшується відношення між товщиною стінки ЛШ і його радіусом, так як кінцево-діастолічний розмір шлуночка не змінюється або навіть зменшується. Процес потовщення стінки знижує фізичну напругу на кожну клітину в тканині міокарда, що генерує ЛШ в систолу. Завдяки цьому систолічна напруга стінки ЛШ не збільшується, незважаючи на підвищення систолічного тиску в порожнині ЛШ. Така гіпертрофія, що сприяє підтримці нормального систолічного внутрстінкового стресу, розцінюється як адаптивна, пропорційна підвищеному систолічному тиску в порожнині ЛШ. Функція лівого шлуночка не порушується до тих пір, поки не підвищується систолічна стінкова напруга. По мірі розвитку гіпертрофії ЛШ початкова гіперконтрактильність змінюється порушенням функції ЛШ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розвивається дилатація лівого шлуночка, що обумовлено реорганізацією саркомірів та потоншенням стінки ЛШ з наступним збільшенням його діаметра та розвитком ексцентричної ГЛШ, а м’язова маса збільшується за рахунок збільшення розмірів ЛШ.

Внаслідок зміни геометрії ЛШ збільшується систолічна стінкова напруга, що призводить до зниження систолічної функції та ФВ [16, 17, 13]. За сучасними уявленнями концентрична ГЛШ є відображенням компенсації, а ексцентрична ГЛШ – декомпенсації в ремоделюванні ЛШ [18], а нераціональне дозування фізичного навантаження відповідно до типу ГЛШ при однакових показниках АТ на фоні АГ в процесі фізичної реабілітації може призводити до ускладнення патологічного процесу.

Отже, відсутність обґрунтованого патогенетичного підходу до диференційованої відновної терапії при АГ окреслює важливість проблеми і необхідність її вирішення щодо адекватності реабілітаційних заходів для даної категорії осіб.

Метою роботи було теоретичне обґрунтування кінезітерапії при артеріальній гіпертензії ІІ ступеня залежно від типу гіпертрофії лівого шлуночка серця.

Для досягнення мети дослідження вирішувалися такі завдання:

1. Проаналізувати сучасні дані клініко-патогенетичної характеристики АГ та розглянути вплив фізичного навантаження на стан серцево-судинної системи при АГ.

2. Визначити морфофункціональний стан параметрів системної гемодинаміки у чоловіків зрілого віку з АГ ІІ ступеня та здійснити розподіл пацієнтів відповідно типам геометричних змін міокарда лівого шлуночка.

3. Розробити рекомендації щодо складання програми фізичної реабілітації та раціонального використання засобів ЛФК із урахуванням типу ГЛШ.

Методика. Обстежено всього 97 осіб другого зрілого віку (40-59 років) чоловічої статі, що мали клінічний діагноз – помірна ессенціальна артеріальна гіпертензія ІІ ступеню (АГ ІІ) із середньою тривалістю захворювання 8,2±2,5 років.

У дослідження не включали осіб із декомпенсованими захворюваннями печінки, нирок, серцевою недостатністю IV функціонального класу, пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда чи гостре порушення мозкового кровообігу, з декомпенсованим цукровим діабетом, якщо ці патології були наведені в анамнезі пацієнтів, а також із рівнем офісного систолічного тиску (САТ) 180 мм.рт.ст. і вище, або діастолічного тиску (ДАТ) 110 мм.рт.ст. і вище та хворих із значними психічними розладами.

Вісник Запорізького національного університету № 2(8), 2012

АТ вимірювали найбільш поширеним із непрямих методів дослідження кров’яного тиску, аускультативним методом за способом Короткова. Усім обстежуваним вимірювали офісний АТ за допомогою сфігмоманометра в положенні сидячи вранці (8.00-11.00), відповідно до рекомендацій Американської асоціації кардіологів [19].

Реєстрацію САТ та ДАТ проводили на одній і тій же руці 2 рази з інтервалом 2 хв. При виявленні між вимірюваннями АТ різниці, більшої ніж 5 мм.рт.ст., проводили третє вимірювання та обчислювали середнє значення з двох або трьох послідовних вимірювань. Частоту скорочень серця (ЧСС) визначали після другого вимірювання.

Геометричні параметри ЛШ вивчали за допомогою методу ехокардіографії (ЕхоКГ) в М-модальному режимі на апараті Alloka 500 (Японія), що є високоінформативним сучасним неінвазивним методом візуалізації серця, який дозволяє в реальному масштабі часу з високою точністю отримувати інформацію про морфологію серця та оцінювати параметри гемодинаміки за допомогою відбитого ультразвуку від тканин у вигляді ехосигналів, що скануються і реєструються на екрані монітору.

Оцінка порожнини ЛШ включала в себе визначення розмірів та об’ємів протягом серцевого циклу і показників, що характеризують його скоротливу функцію. Кінцевий діастолічний розмір ЛШ (КДР ЛШ) – це відстань між міжшлуночковою перетинкою і поверхнею ендокарда задньої стінки ЛШ. Межі коливань КДР ЛШ в нормі становлять 4,3-5,6 см. Кінцево-систолічний розмір порожнини ЛШ (КСР ЛШ) – мінімальна відстань між стінками ЛШ. Межі коливань КСР ЛШ в нормі становлять 2,1-3,7 см.

Показники КСР і КДР ЛШ використовували для розрахунків об’ємів порожнини ЛШ.

Усе це дає можливість ретельно характеризувати стан центральної гемодинаміки та судити про ступінь гіпертрофії та дилатації лівого шлуночка.

Кінцевий діастолічний (КДО) і кінцевий систолічний об’єми (КСО) ми розраховували за найбільш точною формулою, запропонованою L.E.

Teicholz та співавторами [20]:

(КДО=(7,0/(2,4+КДР)КДР3; КСО=(7,0/(2,4+КСР)КСР3). Ударний об’єм (УО) визначали як різницю між КДО і КСО ЛШ. Про стан скоротливості ЛШ судили за величиною фракції викиду (ФВ), яку визначали як відношення УО до КДО ЛШ, у відсотках. Для визначення хвилинного об’єму крові (ХОК) помножували УО на ЧСС.

Ехокардіографічне дослідження включало також розрахунок маси та індексу маси міокарда лівого шлуночка за формулою Penn Convention (ММЛШ = 1,04 [(КДР + TЗС + ТМШП)3 – КДР3] – 13,6 (г)), де КДР – кінцево-діастолічний розмір ЛШ; ТМШП і ТЗС ЛШ – товщина міжшлункової перетинки і задньої стінки ЛШ в кінці діастоли [21].

Індекс ММЛШ (ІММЛШ) розраховували як відношення ММЛШ/ПТ, де ПТ – площа тіла. Площу поверхні тіла знаходили за номограмою Дю Буа, Бутбі та Сандифорда, знаючи зріст та масу тіла. Збільшення ІММЛШ може бути зумовлене як зростанням товщини його стінок, так і збільшенням розміру порожнини. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії для класифікації типу геометрії ЛШ [22] за основу було прийнято, що нормальне значення ІММЛШ не перевищує 125 г/м2 у чоловіків та 110 г/м2 у жінок, а відносна товщина стінок (ВТС) - 0,45. За наявності ГЛШ та ВТС 0,45 говорять про ексцентричну ГЛШ, при ГЛШ та ВТС 0,45 – про концентричну ГЛШ. При ІММЛШ менше 125 г/м2 у чоловіків та 110 г/м2 у жінок, але ВТС 0,45 діагностують концентричне ремоделювання. ВТС ЛШ розраховували у відповідності до рекомендацій A. Canau та співавторів [10] за формулою: ВТСЛШ = МШП+ЗСЛШ/КДР.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«М ІН ІС Т Е РСТ ВО ОСВІТИ І НАУКИ УК РА ЇНИ Ч Е РН ІВ Е ЦЬ КИ Й НАЦІОНА ЛЬНИЙ УН ІВ ЕРСИ Т ЕТ ІМ ЕН І Ю Р ІЯ Ф ЕДЬК ОВИ ЧА П Е ДАГ ОГ ІЧ Н И Й ФАКУЛЬТЕТ European Credit Transfer System ECTS Інформаційний пакет 2005/2006 Спеціальність „Музична педагогіка і виховання” Спеціалізація „Українознавство” Ч Е РН ІВ Ц І, 2 005 Зміст ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 5 Структура та організація факультету 5 Адреса 5 Контактні телефони 5 Деканат педагогічного факультету 5 Методичний кабінет 5 Заочне відділення 5 Кафедри 5...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 343.14 В. П. Гмирко кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету (Академія митної служби України) ПРОДУКТ ДІЯЛЬНОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В теорії доказування вітчизняного Постановка проблеми. кримінального процесу через очевидне нестикування, розрив між його діяльнісним трактуванням даного соціокультурного інституту та недіяльнісною практикою його теоретичного опанування...»

«Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21–22 травня 2010 року Харків 2010 УДК 338.48 (063) ББК 65.433я4 Т8 Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про культуру Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 травня 2012 року N 4731-VI, від 3 липня 2012 року N 5029-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів 1. У...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів 1-го курсу факультету електроніки напрямів підготовки “Мікрота наноелектроніка” і “Комп’ютерні науки” КВ ЛЬВІВ 2011 Рекомендовано до друку кафедрою вищої математики Протокол № 1 від 31 серпня 2011 р. Уклала: Жаннета Ярославівна Цаповська Відповідальний за випуск Б.І. Копитко М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів...»

«видання Об’єднання лемків 2007 весна № 2(57) Рік ХVI Христос Воскрес! Радісних Свят Воскресення Христового жичиме Об’єднанню українців Польщі, Союзові українців Підляшшя, Світовій Федерації Українських Лемківських Об’єднань, АвторамДописувачам, Кольпортерам і всім Лемківським Родинам! Господньої Благодаті, Радості, Доброго Здоров’я, взаємної Любови, Пошани і Мудрості! Редакція „Ватри” Лемківщина, Головна управа ОЛ Воскресіння Христове 2007 Ювілейна XXV Лемківска Ватра в Ждини 20-22 липня ОЛ...»

«ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Міністерством України Установчою конференцією у справах молоді і спорту Української Національної Асоціації ”OPTIMIST” наказ № протокол № 1 від ''''1994 р. від 5 лютого 1994 р. свідоцтво № _ СТАТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЯХТОВОЇ АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ ”OPTIMIST” 1. Загальні положення 1.1 Українська національна яхтова асоціація Класу ”OPTIMIST” (далі Асоціація) з громадською організацією, що об’єднує яхтсменів Класу ”OPTIMIST”—членів Української Вітрильницької Спілки як її...»

«УДК 82.-2.09 ПОЕТИКА СПОВІДІ В СУЧАСНІЙ МОНОДРАМІ Бортнік Ж. І. аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки У статті розглядаються особливості поетики сповіді у сучасній монодрамі, залежність вибору форми сповіді від авторського бачення екзистенції людини. Здійснено аналіз основних методів та прийомів, які використовують автори монодрам для передачі свого бачення екзистенційної проблеми протистояння людини і світу. Особливістю поетики сповіді в монодрамі авторкою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ ІННОВАЦІЙНІ КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ Методичні рекомендації Запоріжжя Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної групи/ Методичні рекомендації /Під редакцією Н.К. Желябіної – Запоріжжя: ЗДІА, 2007.– 67 с.Укладачі: І.В. Марті, начальник організаційно-виховного відділу Л.М.Барякіна, методист вищої категорії організаційно-виховного відділу Н.В.Гришина, психолог...»

«Національний лісотехнічний університет України Виходячи з цього, сьогодні найбільш зацікавленими у проведенні екологічного аудиту є іноземні інвестори та самі підприємства (для отримання іноземного фінансування). Таким чином, заходи, які вживають на державному рівні у поєднанні з тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості і культури господарювання сучасних керівників призведуть до того, що українські підприємства широко застосовуватимуть принципи екологічного аудиту, який є важливою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»