WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«СТАРУШЕНКО Галина Аркадіївна, канд. техн. наук, доц., доц. каф. інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ РАХМАНОВ Вагіф Мамедович, д-р мед. наук, проф., проф. ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 616-036.8

СТАРУШЕНКО Галина Аркадіївна,

канд. техн. наук, доц., доц. каф. інформаційних

технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ

РАХМАНОВ Вагіф Мамедович,

д-р мед. наук, проф., проф. Дніпропетровського

державного інституту фізичної культури і спорту

РАХМАНОВ Рагіф Вагіфович, лікар-психіатр

Українського психотерапевтичного реабілітаційного центру

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДЛЯ РОЗРОБКИ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ

СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Проводиться комплексний статистичний аналіз даних клінічної практики щодо соціально-психологічної реабілітації дітей із захворюваннями центральної нервової системи за допомогою засобів інформаційних технологій. На основі кількісних оцінок причинно-наслідкових зв’язків хвора дитина – сім’я – суспільство обґрунтовано важливість програм соціальної реабілітації як напрямку державної політики у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: засоби інформаційних технологій, статистичні дані, державні програми, психосоціальна реабілітація, економіко-математичні методи.

Старушенко Г. А., Рахманов В. М., Рахманов Р. В. Использование информационных технологий для разработки направлений государственных программ социальной реабилитации детей с заболеваниями центральной нервной системы Проводится комплексный статистический анализ данных клинической практики относительно социально-психологической реабилитации детей с заболеваниями центральной нервной системы с помощью средств информационных технологий. На основе количественных оценок причинноследственных связей больной ребенок – семья – общество обоснована важность программ социальной реабилитации как направления государственной политики в сфере здравоохранения.

Ключевые слова: средства информационных технологий, статистические данные, государственные программы, психосоциальная реабилитация, экономикоматематические методы.

Starushenko G. A., Rakhmanov V. M., Rakhmanov R. V. Use of information technologies for working out of directions of government programs of social rehabilitation of children with diseases of the central nervous system With use of means of information technologies the complex statistical analysis of data of clinical practice is conducted in relation to the socially-psychological rehabilitation of children with diseases of the central nervous system. On the basis of quantitative estimations of relationships of cause and effect the sick child – the family – a society is proved importance of psychosocial rehabilitation as government directions in medicine field.

Key words: means of information technologies, statistical data, government programs, psychosocial rehabilitation, economic-mathematical methods.

Постановка проблеми. Багатовіковий світовий досвід показує, що тільки суспільство, яке складається з фізично й духовно здорових індивідів, спроможне досягти сталого прогресу в усіх сферах своєї життєдіяльності. Саме тому в системі охорони здоров’я України на державному рівні здоров’я визначено соціальним правом людини, а отже, медична допомога повинна бути доступною та якісною для всіх громадян країни. З цією метою розроблено державні програми вдосконалення медичної науки і практики принципово новими методами вивчення, діагностики й лікування захворювань.

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в медичній сфері є комплекс дій, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей – майбутнього нації, її потенціалу. Насамперед потребують вдосконалення методи медичної та психосоціальної реабілітації дітей з різними хронічними захворюваннями центральної нервової системи (ЦНС), що часто призводять до інвалідності. Ця проблема актуальна не тільки з медичної, але й з соціальної позиції, бо на сьогоднішній день не існує узгоджених державних програм медикосоціальної допомоги таким дітям.

Спостереження показують, що в кожної дитини з хронічною патологією ЦНС під час усестороннього психіатрично-психологічного обстеження можна діагностувати приграничні психічні відхилення. Такі діти потребують ранньої спеціалізованої реабілітації, оскільки через невчасне надання допомоги захворювання може ускладнитися, переростаючи в більш глибокі психічні (психоорганічні) розлади, посилені наявністю основного захворювання.

Надання допомоги таким категоріям хворих дітей та їх сім’ям – глобальна проблема державного рівня, і вирішуватися вона повинна комплексно – не тільки в стінах медичних установ, але й зусиллями соціальних закладів. Це пов’язано з тим, що саме соціальне середовище завдяки своєму глобальному характеру є головним фактором у процесі видужання хворих, тим простором, де об’єднуються зусилля всіх учасників реабілітації – медичних, педагогічних і соціальних працівників.

Саме тому вдосконалення методів соціальної реабілітації, розробка адекватних державних реабілітаційних програм є невід’ємною частиною підвищення ефективності державного управління у сфері медицини.

Надзвичайно широке Аналіз останніх досліджень і публікацій.

застосування ПК останнім часом уможливлює повсюдне використання комп’ютерного аналізу в різних дослідженнях, допомагає здійснити якісну обробку статистичних даних та їх інтерпретацію (В. Н. Говорухин, В. В. Трофимов, В. Ф. Ляхович, С. О. Крамаров, М. Кубонив та ін.). Саме завдяки цьому в наш час набувають впровадження у вітчизняну практику статистичні та економетричні підходи з використанням програмних комплексів ПК, зростає роль використання економіко-математичних методів та інформаційних технологій як засобів дослідження та вирішення прикладних задач з науково обґрунтованими кількісними оцінками та можливістю здійснення прогнозу на майбутнє (С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян, С. В. Арженовский, О. Н. Федосова, Дж. Джонстон, К. Доугерти, З. Кейн, З. Маленво, О. М. Назаренко, Э. Ллойд, У. Ледерман, С. А. Айвазян, Ю. Н. Тюрин, Р. В. Фещур та ін.).

Розгляду питань державного управління у сфері медицини й охорони здоров’я, яке можна визначити як вид діяльності держави, що полягає в здійсненні нею управлінського впливу у сфері охорони здоров’я шляхом використання повноважень виконавчої влади, присвячені праці З. С. Гладун, М. П. Дейкун, Н. Р. Нижник, Я. Радиш, Л. Голик, Д. Гак, В. Г. Шевцова.

Проблема медичної та соціальної реабілітації хворих з аутизмом (А) та аутичного кола розладами (АКР), незважаючи на численні й багаторічні наукові дослідження, що проводяться в усіх країнах світу (В. М. Башина, В. М. Башина, Г. Н. Півоварова, Є. С. Іванов, Л. Н. Демьянчук, Р. В. Демьянчук, О. С. Нікольская, Є. Р. Баєнская, М. М. Ліблінг, В. М. Рахманов, В. М. Рахманов та соавт. [29-31], К. Гілберг [39, 40], Л. Канер, Л. Ейзенберг [42] та ін.), залишається невирішеною.

Мета статті. Використання засобів новітніх інформаційних технологій для проведення комплексного статистичного аналізу даних клінічної практики щодо визначення кількісних оцінок причинно-наслідкових зв’язків: хвора дитина – сім’я – суспільство.

1. Дослідження значущості психосоціальної реабілітації дітей із захворюваннями ЦНС.

2. Обґрунтування напрямків державних програм стосовно вдосконалення методів соціальної реабілітації як важливої складової підвищення ефективності державного управління в медичній сфері.

Виклад основного матеріалу. Визначення напрямків державних програм щодо вдосконалення медико-соціальної реабілітації дітей з захворюваннями ЦНС можливе на підставі усестороннього кількісного аналізу статистичних даних клінічної практики із застосуванням економіко-математичних методів та засобів інформаційних технологій.

Використання економіко-математичних методів дозволяє:

- здійснити обробку емпіричних даних та провести їх систематизацію;

- дослідити зв’язок захворюваності дітей з діями негативних соціальних факторів для врахування під час розробки комплексу реабілітаційних заходів з метою зменшення їх проявів;

- визначити найбільш впливові фактори, що мають означити пріоритетні напрямки державних реабілітаційних програм;

- проаналізувати ефективність запропонованих заходів;

- обґрунтувати управлінські рішення, що приймаються.

Застосування засобів інформаційних технологій обумовлене такими чинниками:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- необхідністю розробки та реалізації комплексного алгоритму дослідження для визначення основних напрямків державних програм удосконалення медико-соціальної реабілітації дітей;

- для аналізу значущості кількісних оцінок, їх коректності, можливості апроксимації результатів регіональної статистики в межах України;

- доцільністю аналізу тенденцій процесу психосоціальної реабілітації й обґрунтування узагальнюючих висновків щодо перспектив її реалізації;

- для моделювання основних етапів упровадження в практику й прогнозування результатів та ефективності державних програм медико-соціальної реабілітації дітей.

Крім того, розроблена методика статистичного дослідження з використанням засобів інформаційних технологій може бути узагальнена й поширена щодо аналізу не лише медичних даних, але й емпіричного матеріалу іншої природи, наприклад, соціологічного, економічного, демографічного тощо.

Система психосоціальної реабілітації в Українському психотерапевтичному реабілітаційному центрі Запізніла діагностика та затримка сенсомоторного, психомоторного, психомовного розвитку дитини (у тому числі різні мовні розлади), неадекватне й пізнє лікування негативно позначаються на нормальному розвитку дитини, що часто прирікає її на соціальну дезадаптацію, дезінтеграцію й створює безліч проблем для її сім’ї. Необхідність вирішення цих медично-соціальних проблем ставить перед фахівцями завдання пошуку нових немедикаментозних способів реабілітації хворих.

В Українському психотерапевтичному реабілітаційному центрі (УПРЦ), створеному на базі Дніпропетровської обласної клінічної психіатричної лікарні, розроблений апробований, успішно впроваджений у практику та застосований упродовж 30 років метод реабілітації хворих з функціональними розладами та обмеженими (фізичними і сенсорними) можливостями. Розроблена методика є цілісною системою реабілітаційних заходів, спрямованих на ранню й своєчасну реадаптацію та реінтеграцію хворих у суспільство, оптимізацію їх соціальнопсихологічних умов життєдіяльності.

Достатньо висока ефективність методу навіть у тих випадках, коли проведення лікувальних заходів у багатьох інших медичних установах майже не дало результатів обумовлена:

- вивченням теоретичних основ причинно-наслідкових зв’язків основних захворювань та розвитку патології в психіці хворого;

- дослідженням психолого-психіатричних, деонтологічних аспектів даної проблеми;

- виявленням несприятливих чинників, що призводять до розвитку й поглиблення психічних розладів;

- доскональним аналізом соціально-психологічних зв’язків: хвора дитина – сім’я, хвора дитина – суспільство, батьки хворої дитини – суспільство та ін.;

- урахуванням ролі й місця батьків, вчителів та інших осіб, пов’язаних з мікро- і макросередовищем хворої дитини, їх взаємовідносин, виробленням сумісних заходів щодо поліпшення життєдіяльності дитини;

- розробкою й обґрунтуванням адекватних лікувально-реабілітаційних заходів.

У хворих з обмеженими можливостями в 90 – 97 % випадків на фоні основного захворювання розвиваються та діагностуються особові й поведінкові порушення, психотичні та психосоматичні розлади. Під час складання стандартних реабілітаційних програм увага акцентується на клінічних проявах основного захворювання і спрямована на усунення «дефектів»: підбір індивідуальних засобів пересувань (коляски, милиці), засобів сурдотехніки для хворих з порушенням сенсорної системи, влаштування дітей до спеціалізованих дитячих установ (дитячі сади, школи для дітей із затримкою розвитку, глухих і таких, що слабо чують, та ін.).

Проте урахування психічних, поведінкових та особових проявів основного захворювання свідчить про необхідність проведення психосоціальних реабілітаційних заходів. Під психосоціальною реабілітацією потрібно розуміти наявність заходів, призначених підтримувати й відновлювати незалежне існування та адаптацію до соціального мікро- й макросередовища пацієнтів з обмеженими можливостями. Термін «адаптація» в багаторічній клінічній практиці УПРЦ розглядається як «звикання» пацієнта до свого недоліку або до допоміжних засобів (слухові апарати, коляски, протези та ін.).

Реабілітація має на увазі комплекс медичних, педагогічних, психологічних, юридичних та соціальних заходів, спрямованих на компенсацію або відновлення порушених функцій, працездатність, адекватне соціальне існування хворих з інвалідністю. Під час реабілітації беруть участь та активізуються пристосовні механізми організму, при адаптації – його компенсаторні можливості.

Психосоціальна реабілітація в практиці УПРЦ декларується як психологічний підхід з основним акцентом на поліпшення існування й пристосування хворих та їх сімей до мікро- і макросередовищ, відновлення їх соціального благополуччя, тобто поліпшення якості життя пацієнтів та їх сімей у цілому.

При цьому передбачається такий комплекс заходів:

- раннє виявлення, діагностика та корекція вторинних проявів основних захворювань (зокрема, психотичних й непсихотичних розладів);

- психолого-психотерапевтичні, психіатричні консультації;

- надання медичної та соціальної допомоги;

- підготовка до самостійного способу життя;

- пристосування до допоміжних технічних засобів (засобів пересування, сурдотехніки та ін.);

- прилаштування до соціально-побутових умов;

- реабілітація особи хворого;

- реабілітація сім’ї та заходи медичної і психологічної допомоги рідним хворого.

Сучасна реабілітологія крім поліпшення фізичного стану хворого включає поновлення працездатності і соціальних здібностей людини [1]. Багаторічний досвід роботи УПРЦ з даної проблеми підтверджує її актуальність та необхідність вирішення.

У даний час існуюча медико-соціальна допомога особам з обмеженими можливостями базується більшою мірою на біологічних та фізичних методах, не враховуючи, як правило, важливість проведення психологічних реабілітаційних заходів. До фізичних методів належать медичні заходи, зокрема оперативне втручання щодо полегшення стану осіб з обмеженими можливостями. Часто ці методи бувають мало результативними та поєднуються з призначенням допоміжних засобів, що полегшують хворим існування. Біологічні методи включають призначення медикаментозних засобів.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Інститут обліку і фінансів V МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ, КОНТРОЛЬНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЙ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ» Матеріали V Міжнародної студентської наукової Інтернет-конференції 28 листопада 2013 року Донецьк, Україна Том Донецьк – ББК 65.052.2 П...»

«УДК 377.1:37.02:371.315 В. В. ЛЕЛЕКО (викладач) Навчально-науковий інститут іноземних мов Черкаський національний університет НАУКОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Статтю присвячено розгляду проблеми організації навчальної діяльності майбутніх учителів. Розкрито сутність навчальної діяльності, охарактеризовано її основні компоненти й риси. Ключові слова: діяльність, навчальна діяльність, дія. Постановка проблеми. Сьогодні традиційна підготовка...»

«РЕЗОЛЮЦІЯ загальнонаціонального Форуму з безпеки дорожнього руху м. Київ 24 липня 2014 р. Учасники загальнонаціонального Форуму з безпеки дорожнього руху, що представляють органи державної влади та місцевого самоврядування, освітні та науково-дослідні установи, підприємства транспортної галузі та дорожнього господарства, міжнародні організації, громадські об’єднання, професійні асоціації, засоби масової інформації, ВИХОДЯЧИ з того, що масштаби людських втрат на дорогах України наносять...»

«УДК 371.3:619:372.462 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКТУРНИХ ВПРАВ У НАВЧАННІ ПРАВОПИСУ СТУДЕНТІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ Колєнцова Віра Михайлівна, канд. пед. наук Одеський державний аграрний університет Стаття присвячена розробці та експериментальній перевірці доцільності використання коректурних вправ у навчанні правопису студентів-ветеринарів. Наводяться зразки коректурних орфографічних та пунктуаційних вправ, обґрунтовано їх місце у навчальному процесі. Ключові слова:...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 343.14 В. П. Гмирко кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету (Академія митної служби України) ПРОДУКТ ДІЯЛЬНОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В теорії доказування вітчизняного Постановка проблеми. кримінального процесу через очевидне нестикування, розрив між його діяльнісним трактуванням даного соціокультурного інституту та недіяльнісною практикою його теоретичного опанування...»

«УДК 811.111’374 КЛЮЧОВІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ США ЯК ПРЕДМЕТ СЛОВНИКОВОГО ОПИСУ В.А. Драбовська, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця У статті аналізується ціннісно–світоглядна основа американської нації. Ключові концепти американської лінвокультури розглядаються у контексті лінгвокультурологічного дослідження американського варіанта англійської мови. Робиться висновок про можливість розглядати зазначені лінгвокультурні концепти як лексикографічний...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д. політ. н., проф. К.В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 1 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, №1 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«_Педагогічні науки_ Summary The article examined the factors affecting the development of the global environmental crisis. The processes that lead to environmental hazards and the principles of European strategy for biodiversity conservation. The role of environmental education not only in theoretical terms and through ecological tours, field practices, agricultural tourism. Environmental education should be compulsory part of education in Ukraine. Key words: ecological, environmental...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«Захист жінок від насильства Рекомендація Rec(2002) Комітету міністрів державам-членам про захист жінок від насильства, прийнята 30 квітня 2002 року, і Пояснювальний меморандум Рада Європи Рада Європи є політичною організацією, заснованою 5 травня 1949 року десятьма європейскими державами з метою здійснення більш тісного союзу між ії членами. На сьогодні вона нараховує сорок чотири держави члена. Основні завдання організації полягають у сприянні ствердженню принципів демократії, прав людини та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»