WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 316 С.В. Дрожжина, д-р філос. наук, доцент П.М. Поляков, старший викладач Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського вул. Щорса, 31, м. ...»

-- [ Страница 1 ] --

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

УДК 316

С.В. Дрожжина, д-р філос. наук, доцент

П.М. Поляков, старший викладач

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

вул. Щорса, 31, м. Донецьк, Україна, 830

E-mail: ppm248@mail.ru

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

УКРАЇНИ

Розглянуто специфіку впливу на толерантність українського суспільства ситуації, що

пов'язана з міжцивілізаційними впливами та міжцивілізаційним місцем України.

Ключові слова: цивілізація, євроатлантична цивілізація, євразійська цивілізація, міжцивілізаційне положення, міжцивілізаційна толерантність.

Сучасний глобалізований світ, незважаючи на вражаючу динаміку процесів взаємодії, взаємопроникнення і взаємозалежності, зберігає досить суттєве розмаїття. Які макроспільноти визначають його обличчя на початку ІІІ тисячоліття: країни, етноси, конфесії, міждержавні чи континентальні союзи? Який концептуальний підхід буде найбільш науковим і вдалим для здійснення аналізу співіснування світової спільноти? Домінуючий ще донедавна у вітчизняній науці формаційний підхід ставив більше запитань аніж відповідей. Тож, «на межі ХХ і ХХІ століть на передній план висувається фундаментальність цивілізаційної ідентифікації та взаємодії цивілізацій» [1].

Нового імпульсу цивілізаційний підхід набув у середині 90-их років ХХ століття після появи книги Семюела Хантингтона «Зіткнення цивілізацій». За думкою вченого, після завершення «холодної війни», в основі якої була боротьба ідеологій, людство вступило «в епоху, де культура та культурні фактори відіграватимуть найважливішу роль у формування світової політики... В цьому новому світі, відносини між країнами-представниками різних цивілізацій часто будуть складними, а в певні моменти навіть і антагоністичними» [2].

Звичайно, цивілізаційний підхід Хантингтона до пояснення існування світової спільноти не є чимось абсолютно новим. Світова цивіліологія базується на вченнях Н. Данилевського, М. Гумильова, М. Вебера, О. Шпенглера, А. Тойнбі. Українська цивіліологічна думка сягає своїм корінням у кінець ХІХ

– початок ХХ століття: ідеї М. Драгоманова, М. Грушевського, М.юМіхновського, Д. Донцова.

Становлення суверенної української держави об'єктивно актуалізувало питання про місце українського народу в світовій сім'ї цивілізацій. Нині цей напрямок розвивають вітчизняні науковці О. Коппель, Ю. Павленко, О. Пархомчук, Ю. Пахомов, О. Рафальський та інші.

Разом з тим, малодослідженим є питання про вплив цивілізаційних особливостей місцезнаходження України на українське суспільство, зокрема, в контексті забезпечення його стабільності та становлення толерантності.

Виходячи з цього, об'єктом даної роботи є український соціум як макроспільнота, котра сформувалася і розвивається на межі різних цивілізацій, а предмет дослідження – вплив цивілізаційного становища України на формування толерантності українського суспільства.

Мета дослідження полягає у з'ясуванні специфіки впливу на толерантність українського суспільства такого фактору як особливості міжцивілізаційного місця Україні. Виходячи з цього, завдання статті полягають у тому, щоб визначити зміст, загрози й потенційні переваги місця України в цивілізаційному просторі континенту й світу, встановити причини та наслідки міжцивілізаційних викликів українському полікультурному соціуму.

Розмірковуючи про цивілізаційне місце України, необхідно, насамперед, визначитися з поняттям «цивілізації», оскільки, по-перше, воно має декілька значень (у традиційному, найбільш звичному розумінні, стадія людського розвитку, яка прийшла на зміну дикунству і варварству), а, по-друге, навіть найвідоміші фахівці-цівіліологи не мають спільного підходу в даному аспекті. Зокрема, М. Данилевський визначав цивілізації як «культурно-історичні типи», А. Тойнбі – як локальні цивілізації, П. Сорокін – як великі «культурні суперсистеми». Український вчений Олена Коппель дає визначення цивілізації як «сукупності етнічних (національних), культурно-історичних, територіальних (просторових), а також економічних підвалин, найчастіше об'єднаних загальною приналежністю до єдиної релігійної конфесії»

[1]. В даній статті поняття «цивілізація» використовується у розумінні «спільноти людей, які мають спільні фундаментальні основи ментальності, спільні основоположні духовні цінності та ідеали, а також стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі» [3]. Крім того, оперуючи в даному дослідженні такими термінами як «євроатлантична цивілізація» та «євразійська цивілізація»

мається на увазі наступне. Євроатлантична цивілізація – це суспільна модель, яка становить собою спільноту рівноправних держав, які утворюють єдиний геополітичний, економічний та інформаційний Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 115/2011. Серія: Філософія. — Севастополь, 2011.

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 49 простір, в якому утверджені принципи народовладдя, гарантованості прав людини, непорушності приватної власності, верховенства права, прагнення мирного вирішення соціальних конфліктів та сприяння стабільності в світі. Євразійська цивілізація розуміється як особлива географічна, соціальносторична та соціально-культурна спільнота, яка складається переважним чином з колишніх республік СРСР (окрім Прибалтики та, частково України), домінуюче місце в якій прагне посідати Росія, намагаючись утримати зазначені держави в орбіті свого впливу. Для цього цивілізаційного утворення характерне формальне проголошення курсу на демократію та відкритість для співробітництва зі світовим співтовариством при чіткому збереженні провідної ролі держави, несформованості громадянського суспільства, наявності елементів авторитаризму, недостатній захищеності особи тощо.

Як відомо, існує декілька найбільш поширених класифікацій цивілізаційного поділу історичного процесу загалом та місця в ньому України, зокрема. М. Данилевський відносив Україну до слов'янського (одного з дванадцяти) культурно-історичного типу [4]. З п'яти існуючих у ХХ столітті локальних цивілізацій А. Тойнбі вбачав нашу країну складовою православно-християнської цивілізації [5].

Український дослідник Ю. Павленко виокремлює декілька цивілізаційних ойкумен, зокрема Макрохристиянський світ, одним зі складових якого є Східноєвропейсько-Євразійський цивілізаційний блок, який включає і Україну [6]. На вісім цивілізацій поділяє світову спільноту інший вітчизняний дослідник В. Кузьменко, за логікою долучивши Україну до Східно-Европейсько-Північно-Азіатської (євразійської або російсько-сибірської) [7].

Слід розуміти, що, за незначним винятком, держави світу не становлять окремої цивілізації, а належать до «інтегрованих цивілізаційних утворень» [1], адже цивілізації це, як правило, надетнічні, наддержавні утворення. Тож Україна не є винятком у цьому плані. Але специфіка у тому, що український соціум не належачи у «чистому вигляді» до певної цивілізації, містить у собі, досить очевидні, на наш погляд, риси різних цивілізаційних макроспільнот. До речі, подібний підхід щодо місця України простежується у поглядах відомих американських вчених (З. Бжезинський, С. Хантингтон) та російських дослідників (О. Дугін, О. Митрофанов). Слушною є думка О. Коппель про те, що Україна міститься не просто між західною та східною цивілізаціями, а «розташована в напівпериферії слов'яноправославної цивілізації, в периферійній зоні західної (західноєвропейської) і у віддаленій зоні периферії ісламської цивілізації» [8]. Адже не слід забувати, що південь України, і перш за все, Автономна республіка Крим, є свого роду перехідною зоною до ісламської цивілізації, релігію якої сповідують кримські татари.

Міжцивілізаційний розкол України має об'єктивне підґрунтя:

– географічно-територіальний фактор – місце між Заходом і Сходом, між Європою і Азією, частково між християнським та мусульманським світом і, в решті-решт, між євроатлантичною та євразійською цивілізаціями;

– історичний фактор – входження українських земель протягом століть до складу різних держав, які суттєво відрізнялися, в тому числі, й за цивілізаційними критеріями (Польща, Угорщина, АвстроУгорщина, Чехословаччина з одного боку, й Росія – з іншого). Мова йде не про те, що хтось із загарбників був більш цивілізованим, а хтось менш. Факт полягає в тому, що протягом сторіч українські землі були втягнуті в орбіту розвитку суттєво різних цивілізаційних потоків, що не могло не відбитися на національному характері, побуті, звичаях тощо;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– націєтворчий та державотворчий фактор – вперше з часів занепаду Галицько-Волинської держави (середина ХІV ст.) українські землі опинилися в межах однієї держави (відповідні події 1939рр.), хоча й не суверенної. Тож свою незалежність вже у 1991 році український народ «зустрів» із суттєвим багажем міжцивілізаційних відмінностей.

Міжцивілізаційний розлом в Україні знаходить свій вияв у суттєвих регіональних відмінностях:

– етнічна структура населення та карта розповсюдження української мови як рідної за результатами останнього перепису: значна перевага українців та україномовних на Заході, їх більшість в центральних регіонах, досить вагома частка росіян та російськомовних на Сході та Півдні України;

– конфесійні орієнтири, змістом яких є домінування греко-католицької та римо-католицької церков на Заході, православ'я Київського патріархату на Правобережжі, православ'я Московського патріархату на Сході та Півдні України;

– зовнішньополітична орієнтація: Захід і Правобережжя за тісніший зв'язок з європейськими структурами, в тому числі відсоток прихильників вступу до НАТО значно переважає такий кількісний показник на Сході і особливо Півдні, більшість мешканців якого виступають за посилення співпраці з Росією, а Північноатлантичний альянс й досі сприймається як ворожа мілітаристська організація;

– ставлення до ряду історичних подій та історичних діячів;

– електоральні вподобання наших громадян. Причому Центр залишається досить поміркованим, а чим далі на Захід і Схід, тим більш разючими і діаметрально протилежними є результати виборчих перегонів.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 115/2011. Серія Філософія. — Севастополь, 2011.

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 50 Крім того, можна ще розглядати різницю у рівні соціально-економічного розвитку, переважанні на заході сільського населення й мешканців невеликих міст, а на Сході - мешканців великих міст, різному історичному досвіді.

Де ж знаходиться лінія міжцивілізаційного поділу на українській території. Наприклад, Хантингтон провів її між католицькою та православною цивілізаціями. Але, такий підхід є непереконливим і не відповідає українським реаліям, оскільки, по-перше, досить динамічно відбувається взаємопоширення впливу цих релігійних конфесій в межах українського соціуму, а по-друге, релігійні відмінності є далеко не найважливішими і не найсуттєвішими, котрі розділяють українську громаду.

Розглядаючи аспект залежності стану толерантності українського суспільства від міжцивілізаційних викликів, чи так важливо чітко визначати цю лінію. Важливіше, що вона є, і приблизно навпіл ділить нашу країну.

Зрозуміло, що українська регіональна самобутність і специфіка не є чимось унікальним, властивим лише нашій країні. Подібне спостерігається і в інших державах. Але регіональна ідентичність не повинна ставати на заваді формуванню політичної нації. А подібне стає реальним, по-перше, в умовах складної трансформації українського суспільства, а, по-друге, за умови появи суб'єктивного фактору, тобто використання певними політиками та політичними силами даної ситуації, почасти перебільшеної і надуманої для реалізації власних інтересів, накопичення політичного капітал, особливо не переймаючись справою поступу держави.

Найважливіше те, що в українському суспільстві прихильники євроатлантичної та євразійської цивілізацій не готові бути взаємотолерантними на основі визнання спільності, якщо не минулого, то хоча б майбутнього держави. Протилежна цивілізаційна орієнтація вважається хибною, ворожою, а тому суперечить і унеможливлює суспільний діалог і загальну толерантність. Кожна сторона розуміє єдність, в кращому випадку, як утвердження і домінування своєї цивілізаційної орієнтації. Вихід один – діалог між політичними елітами протилежних цивілізаційних орієнтацій, формування міжцивілізаційної толерантності.

Загроза міжцивілізаційного розколу України обумовлена і, в значній мірі, зберігається ще й тому, що європейська цивілізація не приймає Україну в свій цивілізаційний простір, оскільки, з одного боку, європолітики втомилися від нестабільності нашої держави, з іншого – слабка, несформована політична еліта України за 20 років сама не визначилася із зовнішньополітичним курсом та і з майбутнім взагалі, попри багаточисельні декларації.

Реальні вигоди міжцивілізаційних переваг для України підміняються безпринципною нездатністю захищати власні національні інтереси та чітко дотримуватися обраного курсу.

З іншого боку, повернення України в цивілізаційний простір, який уособлює Росія, котра має кількасот річний досвід управління «норовливим українським характером», попри бажання частини російської еліти, виглядає досить нереальним. Тож Європа робить вигляд, що шлях України до інтеграції в євроатлантичну цивілізацію відкритий, а Росія дуже послідовно і прагматично використовує кожний шанс, щоб все ж таки не допустити виходу України із зони її політичного, економічного та інформаційного впливу.

Існування міжцивілізаційного розколу на Україні породжує потенційні загрози, котрі полягають у наступному:

– невизначеність цивілізаційної орієнтації, нестабільність, втрата дорогоцінного часу, якого й так немає, оскільки Україна має пройти за кілька десятиліть шлях, який Європа пройшла за кілька століть;

– нестабільність породжує соціальну напругу і не сприяє, і без того, невисокому рівню толерантності;

– використання зовнішніми силами ситуації нестабільності, породженої регіональними відмінностями як проявом міжцивілізаційного становища.

Разом з тим, за умови злагодженої роботи усіх конструктивних сил держави можлива реалізація значного потенціалу міжцивілізаційного положення України:

– зовнішньополітичні переваги – міст між цивілізаціями, транспортний коридор. За даними ряду міжнародних організацій в України найкращий коефіцієнт транзитності в Європі, але ступінь його використання дуже низький;

– «Україна займає унікальну позицію, є свого роду містком між західним та православним світом.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ВКНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Херсонська обласна бібліотека для дітей ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ Збірник Херсон ББК 78.39(4УКР-4ХЕС) В 80 Впровадження інформаційних технологій у практику шкільних бібліотек області : збірник / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; Херсонська обласна бібліотека для дітей; Попова Н. Ф., Єжова Т. М., Кухаренко Т. М. – Херсон, 2012. – 28 с. ©...»

«Форум видавців – дітям 7-9 травня 2009 УМОВИ УЧАСТІ 1. Фестиваль дитячого читання «Форум видавців – дітям»:1.1. Соціально-культурні та благодійні акції Фестивалю:Міжнародна науково-практична конференція «Дитина читає.» за участі понад 40 провідних спеціалістів з дитячої літератури.Благодійна акція «Подаруй дитині книжку!» – збір книжок для дитячих будинків, інтернатів та сільських бібліотек.Акція «Візьми, читай!». Проводиться у всі дні роботи Фестивалю. Літературно-музична акція «Книжка від...»

«Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 37.037 Юрій Фурман Аналіз підходів та програм щодо корекції відстаючих недоліків слабкозорих молодших школярів у процесі фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського (м. Вінниця) Постановка наукової проблеми та її значення. Молодший шкільний вік є найбільш важливим та відповідальним етапом розвитку організму й становлення особистості людини. Саме в дитячому віці закладаються основи...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова БОРОЗНЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 378.635.5.0116:796(043.3) ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в...»

«УДК 316.61 Кожекіна Л. Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Розкриваються сутність і зміст таких теоретичних підходів до пояснення процесу політичної соціалізації, як теорії «підпорядкування» та «інтересу», «політичної підтримки», «навчання», марксистська теорія соціалізації. Здійснюється порівняльна характеристика теорій. Аналізується також перспектива розробки загальної...»

«Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради ЦБС для дорослих м. Миколаєва Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ВЛАДА – БІБЛІОТЕКА – ГРОМАДА: приєднуємося до електронного урядування Практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування м. Миколаїв 78.34 + 67.30 В57 Влада – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра теорії і методики фізичного виховання Лекція обговорена і затверджена на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання (протокол № _ від „_” 20 _ року). Зав.кафедри, _ Виконавець: _ ЛЕКЦІЯ № 15 ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ з дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання” для студентів ІІІ курсу факультету здоров’я людини і туризму ПЛАН 1. Поняття про планування навчально-виховного...»

«Інформаційно-консультативний жіночий центр ПОГОВОРИМО ПРО МАЙБУТНЄ Київ Інформаційно-консультативний жіночий центр ПОГОВОРИМО ПРО МАЙБУТНЄ Київ Поговоримо про майбутнє / Олена Суслова. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 48 с. Видання надруковано за фінансової підтримки МБФ «Український жіночий фонд». Ця брошура – довірча розмова з небайдужою молоддю, яка прагне щасливого майбутнього і бажає докласти власних зусиль для його побудови вже сьогодні на засадах рівності, толерантності, любові....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКР АЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ Т Кафедра політології і права МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання семінарських занять З ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ МАШИНОБУДУВАННЯ. ХЕРСОН 2012 Методичні вказівки для виконання семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів денної форми навчання ( усіх спеціальностей) / професор Усгиненко В.П., доцент Чермошенцев М.І. — Херсон ХНТУ, 2012, ст. В методичних...»

«УДК 37.013 Касьянова О.М. ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ОСНОВА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ У статті розглядаються питання застосування експертизи у системі вищої освіти. Значна увага приділена категорії якості освіти, яка визначається як сукупність показників, що характеризують основні аспекти навчально – виховного процесу. Для здійснення експертизи запропоновано кваліметричний підхід. Постановка проблеми. У сучасних умовах модернізації системи освіти України, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»