WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«інтенсивність навантаження складала 60-80 % від граничного результату спортсменки у двох підготовчих періодах, та 81-90 % - у змагальному періоді. ВИСНОВКИ У результаті застосування ...»

-- [ Страница 1 ] --

інтенсивність навантаження складала 60-80 % від граничного результату спортсменки у

двох підготовчих періодах, та 81-90 % - у змагальному періоді.

ВИСНОВКИ

У результаті застосування ривка навприсядки і піднімання на груди навприсядки,

важкоатлетки розвинули силу тяги, так само як і в групі, що використовувала тягу

ривкову і поштовхову (показники збільшення висоти підйому штанги в тягах були

ідентичними). Використання абсолютно меншої ваги штанги в ривку і підніманні на груди напівприсядки (у середньому 75%) щодо тяг (середня вага, яких дорівнює 95%) дозволило розвинути не тільки силу, але і швидкість. І, нарешті, ці вправи дали більше можливостей для вдосконалення техніки ривка та підйому на груди для поштовху, тому що за структурою вони схожі. Отже, проведений експеримент засвідчив, що в тренування спортсменок III-I розрядів можна не включати тяги ривкові та поштовхові.

ЛІТЕРАТУРА Горулев П. С. Женская тяжелая атлетика: проблемы и перспективы: учебное 1.

пособие / П.С. Горулев, Э.Р. Румянцева. – М.: Советский спорт, 2006. – 164 с.

Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів / В.С. Келлер, 2.

В.М. Платонов. – Львів: Українська спортивна асоціація, 1993. – 269 с.

Медведев А. Методика тренировки сильнейших тяжелоатлетов мира на 3.

современном этапе и проблема дальнейшего ее совершенствования / Алексей Медведев. – М.: Монография, 1996. – 128 с.

Медведев А. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике: учебное 4.

пособие / Алексей Медведев. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 272 с.

Платонов В. Н. Адаптация в спорте / Владимир Платонов. – Киев: Здоровье, 1988.

5.

– 216 с.

Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів / В.С. Келлер, 6.

В.М. Платонов. – Львів: Українська спортивна асоціація, 1993. – 269 с.

УДК 371.711:376.23–053.4

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ ВІДНОВЛЕННЯ

ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО

ШКІЛЬНОГО ВІКУ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ

З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРАХ Погонцева О.В., викладач Запорізький національний університет У статті наголошено на головних принципах впливу хореографічних вправ на організм людини та необхідність їх використання саме у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Представлені результати дослідження щодо впливу хореографічних вправ на стан опорно-рухового апарату дівчат 6-9 років, які займаються в секціях профілактичної спрямованості на базі сучасних оздоровчих центрів.

Ключові слова: відновлення, молодші школярі, оздоровчий центр, програма, опорно-руховий апарат, хореографічні вправи.

Погонцева О.В. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

–  –  –

БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ / Запорожский национальный университет, Украина В статье сделан акцент на главных принципах влияния хореографических упражнений на организм человека и необходимости их использования именно у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Представлены результаты исследования влияния хореографических упражнений на состояние опорно-двигательного аппарата девочек 6-9 лет, которые занимаются в секциях профилактической направленности на базе современных оздоровительных центров.

Ключевые слова: восстановление, младшие школьники, оздоровительный центр, программа, опорно-двигательный аппарат, хореографические упражнения.

Pogonceva O.V. ABOUT OF FEATURE OF DRAWING UP OF PROGRAMS OF RESTORATION

OF THE SUPPORT-IMPELLENT DEVICE OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE THE

FUTURE EXPERTS IN PHYSICAL REHABILITATION IN THE IMPROVING CENTRES /

Zaporizhzhya national university, Ukraine In article the emphasis is placed on major principles of influence of choreographic exercises on a human body and necessities of their use at children of preschool and younger school age. Results of research of influence of choreographic exercises on a condition of the oporno-impellent device of girls of 6-9 years which are engaged in sections of a preventive orientation on the basis of the modern improving centres are presented.

Key words: restoration, younger schoolboys, the improving centre, the program, the support-impellent device, choreographic exercises.

ВСТУП Беззаперечно доведено, що тільки здоровий, життєво активний організм здатний на повну і якісну взаємодію індивіда з зовнішнім середовищем: зі світом природи і соціальними умовами існування [1]. Але в сучасному суспільстві люди безтурботно ставляться до свого здоров’я. Поколінню сьогодення доводиться випробувати на собі безліч фізичних, хімічних, біологічних факторів забруднення навколишнього середовища. При цьому основними причинами смертності є велика кількість осіб з захворюваннями серцево-судинної системи, психічними захворюваннями, в етіології яких однією з основних складових є спосіб життя [1]. І, на жаль, для сучасної людини здоров’я не є ідеальною категорією тому що цінності знаходять соціальний зміст, реалізуються і впливають на свідомість і поведінку лише в тому випадку, коли глибоко усвідомлюються, сприймаються особистістю як ціннісні орієнтації. Інакше нереалізована цінність існує сама по собі, незалежно від індивідуальної свідомості, яка є джерелом суперечностей між суспільними та індивідуальними цінностями, свідомістю і практичною поведінкою людини. Проблемою формування ціннісної орієнтації на здоров’я, здоровий спосіб життя повинна займатися система фізичного виховання дітей і молоді [4, 6].

Однією з найважливіших і актуальних проблем сучасного суспільства лишається якнайраніше розпочата профілактика порушень постави та їх корекція, а також попередження виникнення сколіозу та плоскостопості в дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Це важливо саме тому, що правильна постава значною мірою впливає на стан здоров’я дорослої людини, але тоді корегувати пізно – кістки, суглоби, м’язи, внутрішні органи вже повністю сформовані. За результатами різноманітних досліджень, до початкової школи в Україні приходить близько 26-30 % дітей з різноманітними порушеннями постави, сколіозом або плоскостопістю. Але, на жаль, при всіх зусиллях батьків, вчителів та інших осіб, що опікуються дитиною протягом її навчання в школі, цей показник невпинно зростає до 70-90 % на момент випуску дитини зі школи. Саме тому проблемі формування правильної постави потрібно приділяти максимальну увагу, починаючи з дитячого садочка і особливо в молодших класах.

У цей час в Україні та інших країнах учені та фахівці порушують питання про необхідність істотної перебудови системи фізичного виховання для вирішення важливих соціальних і педагогічних проблем [5]. У першу чергу, йдеться про перехід Фізичне виховання та спорт від системи, яка орієнтована на формування лише певних фізичних якостей, життєво необхідних рухових умінь і навичок, до системи, що дає людині глибокі знання про свій організм, засоби цілеспрямованого впливу на фізичний стан, збереження і зміцнення здоров’я, а також формує потреби в здоровому способі життя і фізичному удосконалюванні, в активних заняттях фізичними вправами і спортом [1, 2, 5, 9].

Цілеспрямоване та інтенсивне засвоєння дітьми і підлітками цінностей національної і світової культури фізичної активності, актуалізованих у здоровому способі життя, є найважливішим завданням виховання та освіти підростаючого покоління, вирішальною умовою формування нового рівня культури життєдіяльності населення. Означене питання дуже активно почало вирішуватися після трагічних випадків 2007-2008 рр., які закінчилися смертю дитини на уроці фізичного виховання або спортивних змаганнях [7, 9].

В умовах сьогодення мистецтво як форма суспільної свідомості відтворює дійсність у художніх образах, тому завдання викладача-хореографа полягає в тому, щоб навчити учнів розуміти мистецтво і володіти ним. Хореографічне виховання має велике значення й в естетичному розвитку дитини, засобами танцювального мистецтва воно прищеплює любов до прекрасного, а духовно збагачена людина прагне й до фізичної досконалості. Таким чином, у процесі занять молодші школярі повинні отримати широкі можливості для естетичного розвитку й, перш за все, виховання рухової культури та досконалої пластичності тіла, тобто постійного і цілеспрямованого тренінгу свого психофізичного апарату засобами музично-хореографічного мистецтва.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Різноманітну, складну функцію руху людини виконує руховий апарат. Усі рухи людей у своїй основі кваліфікуються як мимовільні й довільні. Якщо керування першими здійснюється на рівні підсвідомості, то другі, до яких належать всі види хореографічних вправ, виконуються під контролем свідомості [1, 2, 4, 6].

Як відомо, рухова діяльність людини тісно пов'язана з функцією другої сигнальної системи. Тому в процесі навчання руховим діям слід використовувати і практичне їх відтворення, і демонстрацію їх за допомогою словесних образів. Однак вирішальне значення в опануванні довільними рухами має руховий досвід. Неодноразове використання рухів є головною умовою формування їх специфічних образів у нервових структурах півкуль головного мозку і підкоркових центрах. Джерелом формування цих специфічних образів є проприоцептивні відчуття, які виникають в руховому апараті під час виконання довільних рухів. Слід також зазначити, що довільний характер рухової діяльності людини пов'язаний з вищими психічними функціями - мисленням та свідомістю. Згідно із загальною теорією хореографічного розвитку формування рухового навику починається з побудови правильного уявлення про структуру дії.

Рухові уявлення з’являються на основі зорового й рухового сприйняття, де спочатку вони виступають як ведучі відчуття, а потім поступаються кінестетичним відчуттям [1, 4, 6].

У процесі навчання слово допомагає виділити з різноманітного комплексу розпливчастих м’язових відчуттів найбільш вагомі для даного руху дії, що у свою чергу, призводить до більшої чіткості м’язових відчуттів. Музика на заняттях хореографії забезпечує розуміння характеру руху, його конкретні параметри (силові, часові, просторові), дозволяє виконувати рухи відповідно до засобів музичної виразності. Необхідно вказати, що навчання хореографічним рухам передбачає також певний рівень морфофункціональної зрілості опорно-рухового апарату і розвиток фізичних якостей. Це структурна і функціональна основа навчання. При навчанні складним рухам допускається розчленування їх на логічно завершені елементи. Однак навіть для дітей цілісний метод навчання хореографічним діям, при якому зберігається внутрішня єдність усіх елементів складного руху, є переважаючим. Успішність оволодіння новими рухами визначається і створенням оптимального фону для

Вісник Запорізького національного університету № 1, 2009

хореографічної діяльності дітей. Застосування різних методів активізації уваги, психологічного настроювання на майбутню діяльність у вступній частині уроку сприятиме створенню оптимальної збудженості ЦНС [2, 5, 6].

Тривалість виробленого рухового навику значною мірою залежить від кількості повторів розучуваних рухів. Неодноразове повторення їх при постійному оцінюванні викладачем правильності виконання є одним з основних правил успішного оволодіння хореографічними рухами. Сила індиферентного подразника (самого розучуваного руху) повинна мати оптимальну величину. Дуже складні вправи, надмірні за силою подразники, які не відповідають віковим особливостям розвитку рухових функцій школярів, не будуть опановані. І навпаки, слабкі по силі, прості хореографічні вправи не викличуть у дитини зацікавленості, не будуть спонукати її до повторного їх відтворення. На відміну від індиферентного, підкріплюючий довільний рух повинен мати максимальну силу. Оцінка дій учня, коментар їх, виправлення помилок, постійна увага сприяють підвищенню ефективності навчання новим хореографічним рухам.

Тому розробка відповідної методики формування хореографічних здібностей повинна будуватися на знанні загальних закономірностей становлення і розвитку рухів та регуляції рухової функції у дітей [1, 3, 4, 6, 8].

Свідомий, вольовий контроль за виконанням складних хореографічних дій повинен зберігатися значно довше, ніж при опануванні природними формами рухів. У процесі автоматизації окремих частин хореографічного руху чи усього руху в цілому свідомий контроль за ним стає слабкішим. Рухи набувають рис мимовільності, властивих вродженим локомотивним актам. Саме на цих принципах формування складної рухової дії в хореографії будуються численні комплексні програми щодо відновлення опорнорухового апарату дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [2, 4, 6, 8].

Ю. Павленко зазначив, що нормативи 1996 року фактично були переписані з розроблених раніше, за часів Радянського Союзу. „Вони направлені на максимальне використання фізичних можливостей організму і на сьогодні не є об’єктивними, оскільки не розвивають дитину, а готують із неї солдата”. У свою чергу к.фізвих., доц., викладач фізкультури В. Чаплигін стверджує, що вітчизняні нормативи не жорсткіші, ніж в інших країнах: „Навпаки у нашій радянській системі були найкращі науково обгрунтовані стандарти з фізичного виховання. Їх розробляли десятки науководослідних інститутів з фізичної культури і науковці. Більш того, перед розпадом Союзу, це без сумніву були найкращі нормативи в усьому світі”. Головна причина вбачається в тому, що діти слабшають з року в рік [6].

Експерти переконані, що нормативи фізпідготовки не є екстремальними чи небезпечними для здоров’я школярів. Водночас вони погоджуються, що фізичний стан нинішніх дітей з кожним роком слабшає. Якщо одні спеціалісти вважають за необхідне переглянути нормативи, то інші - фізично розвивати дітей не лише в школі, але й поза нею. У свою чергу, батьки особливої паніки у зв’язку з нібито завищеними нормативами не виявляють. Їх більше турбує відсутність диференціації нормативів та загальна ослабленість організмів нинішніх школярів. Однією з причин незадовільного здоров’я дітей називають зайнятість батьків зароблянням грошей і перекладанням обов’язків фізичного виховання з себе на тих самих викладачів з фізкультури [7, 9, 10].Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 37.013.42:34 С. Ю. Чернета – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки Соціальний педагог у системі соціально-правового захисту дітей та молоді Роботу виконано на кафедрі соціальної педагогіки ВНУ ім. Лесі Українки У статті уточняється поняття соціально-правового захисту, характеризуються основні функції соціального педагога в...»

«Збірник наукових праць К ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України УДК 159.922.76 – 056.26 С.Є. Роюк Психологічні особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху У статті викладено результати теоретичного та емпіричного вивчення психологічний особливостей соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Виявлено особливості самооцінки, мотивації і потреб у дітей з порушеннями слуху. Ключові слова: діти з порушеннями...»

«Це видання підготовлено в межах виконання проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та спів фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Думки, висновки чи рекомендації, які містяться в цих матеріалах, належать виконавцям проекту, авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи ПРООН.За редакцією: Видання: Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Адреса: вул. Івана...»

«Державні установи, організації та підприємства, громадські екологічні організації м. Одеси та Одеської області Довідник Випуск 2 Одеса Міністерство культури і туризму України Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького _ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Державні установи, організації та підприємства, громадські екологічні організації м. Одеси та Одеської області Довідник...»

«Розділ 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037:004 О. В. Валькевич – аспірант кафедри олімпійського та професійного спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні школярів Роботу виконано на кафедрі олімпійського та професійного спорту ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано існуючі інформаційні технології, які використовуються у фізичному вихованні школярів, та запропоновано модель...»

«Том 130. Випуск 117 УДК 316 Ханстантинов В.О. НЕОБХІДНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ У статті розкрито сутність проблеми толерантності, її відношення до конфліктного характеру соціальної взаємодії. Висвітлено зв’язок витоків толерантності з процесами глобалізації, суспільною модернізацією, з приватною власністю і суспільним розподілом праці. Проаналізовано політичну необхідність толерантності для демократичного суспільства. Ключові слова: толерантність, конфлікт, модернізація, розподіл праці, демократія,...»

«УДК 725.822.5 В.І. Проскуряков, І.В. Гуменник Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища ВИСВІТЛЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ “ВІДКРИТИХ ТЕАТРІВ” І, ЗОКРЕМА, “ЛАНДШАФТНИХ ТЕАТРІВ” © Проскуряков В.І., Гуменник І.В., 2013 Розглянуто основні підходи до проектування “відкритих театрів”, визначено провідні принципи типології таких різновидів театральних споруд та їх роль в сучасній архітектурі України....»

«ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ УДК 371.13(4) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ Людмила Пуховська Стаття присвячена питанню підвищення професійної компетентності учителів з урахуванням нових вимог до навчального процесу. Автор розглядає феномен європейського виміру в освіті. Висновки, зроблені автором статті, ґрунтуються на вивченні європейського досвіду організації вищої педагогічної освіти у контексті стрімких соціальних і освітніх трансформацій. Наприкінці ХХ – на...»

«Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» 2-ге видання Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. З1 Серія «Творчому педагогу» Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної З14 сфери дошкільників / Упоряд. І. В. Молодушкіна. — 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.— 207, [1] с. : іл. — (Серія «Творчому педагогу»). ISBN 978-617-00-0414-7. Головна мета посібника — допомога педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО сюжетного й архітектурного живопису, особливе місце у творчості надає флористиці, заявляючи: “Я промовляю до вас мовою квітів і вбачаю у цьому глибокий зміст і своє покликання.” Моделі його картин: соняхи “божественне сяйво щедрості, жертовність і не чекає вдячності“. Троянди “з королівською осанкою, достоїнство ранимої душі“, півонії – шляхетність, творіння в світі благородних намірів“. Образ троянди набуває великої популярності в Європі, в її масовій культурі, коли на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»