WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 371 Г.М.Савчин ІВАН ФИЛИПЧАК ПРО ГРОМАДЯНСЬКО-ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У статті проаналізовано роль і значення вчителя у формуванні особистості школяра, утвердженні життєвої ...»

-- [ Страница 1 ] --

_____________Педагогічні науки_____________

Резюме

В статье отражен генезис понятия "ответственность", рассмотрена его трактовка известными

педагогами в разных исторических эпохах и способы формирования у подрастающего поколения.

Ключевые слова: воспитание, ответственность, деятельность, личность, формирование

ответственности.

Summary

Genesis of concept "responsibility", its interpretation is considered by the known teachers in different

historical epochs and forming methods at young generation is shown in the article.

Key words: education, responsibility, activity, personality, responsibility forming.

УДК 371 Г.М.Савчин

ІВАН ФИЛИПЧАК ПРО ГРОМАДЯНСЬКО-ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА

У статті проаналізовано роль і значення вчителя у формуванні особистості школяра, утвердженні життєвої позиції учня, охарактеризовано основні методи та принципи діяльності вчителя.

Розкрито методичні аспекти проведення уроку української літератури, висвітлену І. Филипчаком у нарисі "За вчительським хлібом".

Ключові слова: І. Филипчак, нарис "За вчительським хлібом", вчитель, особистість, виховання, навчання, професор.

Постановка проблеми. В умовах глобальних суспільних перетворень важливим та необхідним є трансформація освітніх процесів. Освіта сьогодення вимагає виокремлення ефективних принципів і методів навчання та шляхи їхньої реалізації. У навчально-виховному процесі важливі багато чинників, серед яких – учитель. Учителю як особі, що повинна бути наділена високим професіоналізмом, якостями моралі та поведінки, приділяється значна увага впродовж багатьох десятиліть. Це питання залишається актуальним і на сьогоднішній день.

Аналіз досліджень і публікацій. Важливим і невідкладним завданням національної системи освіти є виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі. Його концептуальне осмислення знайшло відображення в українській педагогічній думці на кінця ХІХ – першої третини ХХ століть у творчому доробку А. Волошина, М. Галущинського, С. Русової, І. Ющишина та ін. Однією з освітніх проблем, вважали вони, є створення нового ґрунту під виховання – української національної ідеї, яка покликана стати "новою релігією", тим джерелом виховання ідеалу українця, який повинен реалізувати його силу, правду, волю.

Серед когорти українських педагогів чільне місце займає постать І. Филипчака, його виховні ідеї у контексті культурно-освітнього руху першої половини ХХ ст. в Україні, його участь у просвітницьких, культурних заходах, написанні творів для дітей тощо. І. Филипчак належну увагу приділяв учителю, його педагогічній майстерності, методам навчання і виховання, і свій погляд на ці проблеми виклав у нарисі "За вчительським хлібом".

Однак культурно-освітня діяльність і педагогічна спадщина відомого у першій половині ХХ ст.

письменника, педагога, активного громадського діяча Івана Филипчака досліджена недостатньо. Так, наукові розвідки П. Сороки, Б. Денисюка, Р. Коритко та ін. стосуються його літературної творчості, а в наукових розвідках Б. Добрянського, М. Семчишина в основному зверталася увага на окремі аспекти історико-краєзнавчої діяльності. Цілісного портрета Івана Филипчака на сьогодні не існує.

Мета статті – розкрити ідеї І.Филипчака про громадянсько-виховну діяльність українського вчительства та його роль у формуванні особистості школяра, основні методи та принципи діяльності вчителя, висвітлені І. Филипчаком у нарисі "За вчительським хлібом".

Виклад основного матеріалу. Твір І. Филипчака "За вчительським хлібом" викликав інтерес у багатьох українських педагогів, його читали, аналізували, обговорювали та належно оцінювали рецензенти, зокрема Б. Заклинський та Ю. Дзерович. Педагог Б. Заклинський працю І. Филипчака вважав повістю про нове життя вчительства [2, 1], а Ю. Дзерович, ґрунтовно аналізуючи педагогічний доробок І. Филипчака, вважав, що ця праця заслуговує на увагу, як і наукові твори Руссо "Емілія" та Песталоцці "Аєнард і Гертруда". "Для цих педагогів характерним є те, що вони свої педагогічні теорії, новітні методи виховання розвивали у формі повістей. Цього випробуваного способу ужив й автор нашої повісти "За вчительським хлібом", такою думкою керувався Ю. Дзерович [1, с. 750].

І. Филипчак у нарисі "За вчительським хлібом" значне місце відводив урокам української літератури, аргументуючи тим, що на цих уроках найбільше формується кругозір дитини. На уроках ________________Випуск 15_______________ 195 _____________Педагогічні науки_____________

української літератури учні вчаться аналізувати, обговорювати важливі історичні моменти українського народу, виокремлювати зміст і сутність людського життя. І. Филипчак у творі "За вчительським хлібом" проаналізував методику викладання професором Антоненком творчості Т. Г. Шевченка. На думку автора, у творах Шевченка найкраще описується життя українського народу, і ніхто, ніж вчителі української літератури, не пояснять змісту поетичних рядків "встане правда, встане воля".

Цікавий та творчий підхід до аналізу твору Шевченка "Мені однаково" мав викладач, професор вчительської семінарії Антоненко. Для розуміння змісту вірша професор зацікавлював своїм поясненням, яке ґрунтувалося на попередніх знаннях студентів учительської семінарії. Структура в поясненні, "дало з вірша Шевченка "Мені однаково" зробити криницю філософічних дослідів і роздумувань над долею нашого народу" [3, с. 71]. Вчителем визнано, що ефективність уроку полягає в раціонально обраних методах та прийомах роботи. Однак І. Филипчак уважав, що у формуванні особистості належну увагу вчителі повинні приділяти діалогу як методу навчально-пізнавальної діяльності учнів. Професор Антоненко лекцію перетворив на "свобідну літературну гутірку", він усвідомлював, що молоді особи повинні навчитися формулювати та висловлювати свою думку. Навчання, на думку І. Филипчака, повинно будуватися на принципі демократизму; цього дотримувався і викладач вчительської семінарії, він "не накидував ученицям своїх думок, лише питаннями змушував їх шукати відповідей самостійного думання" [3, с. 71]. Така методика роботи сприяє не тільки актуалізації знань, умінь і навичок учнів, а й є важливою у формуванні особистості, як самостійного індивіда. Професор залучав до роботи і слабших учнів, ставив їм питання, які не вимагали розгорнутої відповіді, але тим самим спонукав до навчання всіх "семінаристок".

У педагогічному нарисі "За вчительським хлібом" І. Филипчак відзначив співпрацю між професором Антоненком та студентками вчительської семінарії у виробленні концепції національної школи. Вивчення творчості Шевченка він інтегрував зі знаннями, отриманими на уроках історії України. Окремі історичні факти професор вичитував із віршів українського поета і наголошував "у Шевченка стільки любови до рідного краю, до народу, йому пожертвував своє особисте щастя" [3, с. 72].

Викладач у роботі з молоддю дає вказівки, навчає розуміти глибинний зміст вірша, а найсуттєвіша настанова – це вміти зберегти "красу мови у творі". Професор переконував майбутніх учителів, що їхня мова, інтонація допомагає учням зрозуміти "психологічну ґенезу в хвилині творчості письменника", а красномовство вчителя є необхідним, щоб "не відчужите учнів від предмету, а зробите його принадним" [3, с. 72]. Викладач намагався на уроці української літератури створити психологічно-емоційний стан, ним практикувалося читання вірша з різною інтонацією. Після цього він сам читав вірші "як декламатора з концертів". Його читання було таким, що доводило студенток до сліз, "його голос задрижав, він відчув душею той жах, про який говорив Шевченко: "Як Україну злії люди присплять… лукаві… і в огні… її окраденую збудять…" [3, с. 72].

На думку І. Филипчака, професор умів працювати з молодими особами, які в майбутньому повинні стати хорошими фахівцями, навчати і виховувати учнів у школах. Їхні взаємостосунки будувалися на ідеях гуманізму, людяності. Учитель викликає особливу повагу до себе лише в тому випадку, коли з любов’ю і повагою ставиться до своїх учнів, уміє знайти підхід до дитячого серця, зрозуміти думки і їхні бажання, бути уважним в індивідуальній розмові з ними. Позитивні наслідки у спілкуванні з учнями будуть тоді, коли він буде говорити "не як учитель і господар кляси, а як приятель з приятелем, як батько з сином, як мати з донькою". Практикував професор вести дискусію із "семінаристами" про нові методи у навчанні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Заслуговували на увагу цікаві висновки стосовно методів навчання Ольги Чумаківної, яка вважала, що ефективними методами виступають тільки ті, "які уводять дитину в самостійне думання – в самостійну творчість. Оля говорила, що сьогодні всякий вербалізм покинули, а вчитель змушує учня, щоб він сам доходив до висновків, учитель повинен бути лише порадником, керманичем, щоби дитина сама відкрила всякі правди, тоді діти розвиватимуть спроможності думання, будуть змагати до творчої праці. І тільки тоді ми будемо в спромозі зрівнятись із західньо-европейськими народами. Коли змусимо наш народ до самостійного думання, до самостійної творчості, тоді наш народ перестане мати почуття меншовартості, тоді зможе мати своє правління, а через творчість, у всяких ділянках життя, зможе піднести рівень матеріальний, а вслід за ним і моральний і таким чином здобуде незалежність" [3, с. 153].

Семінаристка, працюючи з дітьми, вміла привернути увагу до вивчення дітьми предмету математики. Вона вникала у здібності учнів та талант, визначала, які теми доводиться більше повторювати та закріплювати. "Оля мусіла зосереджувати всі свої зусилля та примінювати різні методи, щоби привернути увагу до логічного, самостійного думання і числення" [3, с. 163]. Такі ідеї гуманізму, навчально-творчої співпраці не втратили своєї актуальності і до сьогоднішнього дня, вони є необхідними для сучасної школи.

Учитель повинен здобувати знання в усіх ділянках науки і старатися пов’язати в одну систему "спільним ланцюгом", так вважав І. Филипчак. Українські вчителі цікавилися багатьма сферами людського життя і проявляли себе у них, зокрема при організації навчальних зустрічей із селянами під час свят. Учителі прагнули завжди навчити чогось нового і потрібного для життя. Свої бесіди з народом завжди продумували, бо вважали, що "селяни можуть запитувати про будь-що". "Семінаристки", які йшли до селян, були готові 196 ________________Випуск 15_______________

_____________Педагогічні науки_____________

відповісти на питання про нові досягнення в сфері бджільництва та садівництва, тому за такою інформацією підходили до викладачів педагогіки [3, с. 90].

Ідеал учителя формується під впливом попередніх настанов, поданих вчителями в школі чи у вищому навчальному закладі, в людській свідомості відкладаються кращі зразки його поведінки. У вчительській семінарії над формуванням принципів роботи вчителя, який "йде в народ", працювали всі викладачі, вони прагнули донести до серця кожної випускниці основні засади роботи. Бесіди, проведені викладачем на уроці катехізису, стали дороговказом у повсякденному житті [3, с. 103]. У вчительській семінарії приділялася значна увага громадянському вихованню, а в пам’яті студенток відклалися слова, сказані професором Антоненком: "Одного вам не можна зробити: не можна зрадити своєї нації, своєї Батьківщини! Вам не можна залишити той бідний обездолений нарід, з якого ви вийшли. Вам не можна залишити цих просякнутих кров’ю рідних піль, що в їх надрах спочивають кости ваших дідів, батьків, братів!" [3, с. 104]. Викладачі своїми поясненнями на уроках наголошували "семінаристкам" про значення вчителя у формуванні громадянської позиції, а професор Антоненко "до подробиць розповідав про долю українського народу, вказував на обов’язок взяти в руки цей тяжкий молот і лупати скалу тьми. Доказував, що обов’язком народних учителів є збудувати новий шлях, по якому йтимуть до щастя-волі майбутні покоління" [3, с. 106]. Ці слова глибоко відклалися в душі Ольги Чумаківної, вона як свідома вчителька своїм колегам повторювала: "я буду виховувати дітей, я їм дам напрям, а що я вже посію в їхніх душах, цього ніхто не вирве, це будуть мої посіви. Я покажу директорові й професорам, що вони помилялися, що і між нашими є сильніші – я дам примір цьому. Докажу, що сильна духом жінка-українка побідить цілий світ!" [3, с. 107]. Ольга Чумаківна, яка після закінчення навчання у вчительській семінарії йшла в народ, навчала, намагалася донести дітям основні ази науки. Вона готова була відмовитися від особистого щастя, і на будь-які слова в неї була така відповідь: "Для мене миліша національна честь та праця для мойого народу і буду щаслива, коли моєму народові подам помічну руку до освіти" [3, с. 137].

У формуванні громадянської позиції значна роль відводиться відзначенню національних свят, така думка була і в Ольги Чумаківної. Вона спільно з народом відзначала Шевченківські дні, залучала дорослих і дітей до читання віршів та біографічних даних про українського поета і письменника Т. Шевченка. "Опісля виголосила промову Оля, пояснюючи слова Шевченка "Учітеся брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь". Говорила палко, зрозуміло, що всі розуміли. Народ слухав з великим напруженням, ніхто не ворухнувся, не закашляв, старий і молодий ловив кожнісіньке слово. Коли покінчила, всі дивувалися, що така молода, а так гарно вміє зложити думку у речення, наче б з книжки читала" [3, с. 187].

Проведення спільних з народом свят практикувалися вчителькою, у процесі такої роботи вона бачила позитивні та негативні моменти, розуміла, як можна уникнути недоліків. Ольга Чумаківна приходила до висновку, "якою повинна бути вчителька народу і ким вона може для нього бути, коли буде працювати над свідомістю їхньою, що вони є гідними людьми на своїй землі, а ходять по ній безпомічно і не знають, що живуть серед багатої природи, і не знають, як примінити її до свойого життя, щоби воно покращало їм. Але я вірю, що народ наш засяє в сім’ї вольних народів, як жемчуг" [3, с. 170].На виховний момент звернув увагу і рецензент Ю. Дзерович, який зауважив: "повість має виразно громадянсько-виховну тенденцію і коли б ми навіть її автора не знали, по прочитанні книжки ми сказали б, що написав її певно учитель, який знає знаменито шкільне життя та який любить вчити, а при навчанні і виховувати"[1, с. 753].

Висновки. Отже, у нарисі І. Филипчака "За вчительським хлібом" розкрито методи та форми роботи вчителя з учнем, в основу яких закладено ідеї гуманності. Педагог у своєму нарисі доводить вплив українського вчителя на формування особистості дитини та на її громадянську позицію в суспільстві. Більш детального дослідження потребують проблеми змісту виховання, статті і нариси краєзнавчої тематики, дидактично-виховний потенціал історичної прози, громадсько-просвітницької діяльності І.Филипчака.

ЛітератураPages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 3. Епифанов В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов – М. : МЕДпресс–информ, 2008.– 384 с.4. Исанова В. А. Концепция реабилитации в условиях специализированного реабилитационного учреждения / В. А. Исанова // Комплексная реабилитация больных и инвалидов. – 2008. – № 2–3. – С. 33–40.5. Кадыков А. С. Реабилитация...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА МОШТАКОВА Наталія Володимирівна УДК 911.3:008(477.61) ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІОГЕОСИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ навчальна програма дисципліни “трудове право і право соціального забезпечення” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права І. В. Новосельською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 16 від 09.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом новосельська і. в. Навчальна програма дисципліни “Трудове право і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БІРЮКОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА УДК 378.016:78.087.68 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ХОРУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Міністерство освіти і науки України, м....»

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ Наталія КУЗІНА Київ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У ВИСВІТЛЕННІ ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА В статті розглянуто прояви політики асиміляції українства в системі освіти в Російській та Австро-Угорській імперіях на початку ХХ ст. на основі дослідження публікацій Літературно-наукового вісника. Ключові слова: національна самосвідомість, народна школа, українська мова, русифікація, полонізація. Важливу роль у процесі формування нації в...»

«Праці Теріологічної школи. Випуск 10 (Моніторинг теріофауни) © І. Парнікоза, 2010 УДК 639.1.07:111.623 ПІДСУМКИ РОКУ ЗУБРА 2009 В УКРАЇНІ Іван Парнікоза Kyiv Ecological & Cultural Center, 31–48 Rayduzhna str., 02218, Ukraine E-mail: Parnikoza@gmail.com Totals of European Bison year 2009 in Ukraine. — Parnikoza I. — The Ukrainian Eco-NGO Coalition, Theriological School and Ministry for Environmental Protection proclaimed the year 2009 the Bison Year in Ukraine. The campaign allowed to evaluate...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЫ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Симферополь АПРЕЛЬ УДК 378. ББК 72.4 М 4 ISBN Рекомендовано к печати Научно-методическим советом Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (протокол № 9 от 27.06.2013 г.). Международное...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 37+008 (477.84) Ж. Ю. ДАЮК МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ 1805–1832 РОКІВ У статті проаналізовано зміст та форми взаємовпливу викладачів та вихованців Кременецького ліцею з навколишнім соціокультурним середовищем. Відзначено культурнопросвітницьку місію вихованців ліцею у поширенні музичної освіти у Кременці та всьому волинському регіоні (ХІХ – поч. ХХ ст.) Ключові слова: освіта, культура, ліцей, викладач, дослідник, музичне виховання. Ж. Ю. ДАЮК МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ...»

«Відділ преси, освіти та культури Регіональний туристичноПосольства США в Україні інформаційний центр Проект „ Діалог влади-бізнесу-громади для розвитку туризму Івано-Франківської області” ЗВІТ за результатами дослідження щодо оцінки стану діяльності органів влади та місцевого самоврядування у сфері туризму, ролі профільних об’єднань та громадських організацій в управлінні туристичною галуззю ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Проект „Діалог влади–бізнесу–громади для розвитку туризму Івано-Франківської області”...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ Кафедра соціальної педагогіки ПРОГРАМА ВСТУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ зі спеціальності «Соціальна педагогіка» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Харків, ХДАК, 2014 УДК 37.013.42 (073) ББК 74.66 р30-2 П78 Рекомендовано кафедрою соціальної педагогіки (Протокол №19 від «3» лютого 2014 р.) Укладачі: Нагорний Юрій Миколайович, Максимовська Наталія Олександрівна Програма вступного комплексного іспиту зі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»