WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |

«М.С. Сергєєва Косторізна справа у стародавньому Києві Київ — КНТ —  УДК 904(477-25)”09/12” ББК Т4(4Укр-2К)431.2 – 423.2 – 514.2 С32 Затверджено до друку вченою радою Інституту ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ

М.С. Сергєєва

Косторізна справа

у стародавньому Києві

Київ — КНТ — 

УДК 904(477-25)”09/12”

ББК Т4(4Укр-2К)431.2 – 423.2 – 514.2

С32

Затверджено до друку вченою радою

Інституту археології НАН України

Рецензенти: чл.-кор. НАН України, д. і. н., професор Г.Ю. Івакін,

д. і. н., професор Р.В. Терпиловський

Відповідальний редактор: д. і. н., професор Д.Н. Козак

Сергєєва М.С.

Косторізна справа у Стародавньому Києві. — К.: КНТ, 2011. — 256 с.

С32 ISBN 978-966-373-670-9 Монографія присвячена дослідженню київського косторізного виробництва Х — першої половини ХІІІ ст. Розглянута організація та структура косторізного ремесла, сировина та техніка її обробки. Зроблено систематизацію асортименту продукції київських косторізів. Окрему увагу авторка приділяє декоративному оформленню виробів з кістки та рогу.

Книга розрахована на археологів, етнографів і всіх, хто вивчає ремесло та матеріалюну культуру доби середньовіччя.

Монография посвящена исследованию киевского косторезного производства Х — первой половины ХІІІ вв. Рассмотрена организация и структура косторезного ремесла, сырье и техника его обработки. Создана систематизация ассортимента продукции киевских косторезов. Отдельное внимание автор уделяет декоративному оформлению изделий из кости и рога.

Книга рассчитана на археологов, этнографов и всех, кто изучает ремесло и материальную культуру эпохи средневековья.

УДК 904(477-25)”09/12” ББК Т4(4Укр-2К)431.2 – 423.2 – 514.2 ISBN 978-966-373-670-9 © Сергєєва М.С., 2011 © ТОВ «КНТ», 2011 передмова Вивчення стародавнього виробництва, як невід’­ємної частини матеріальної культури минулого, належить до пріоритетних напрямків сучасної археологічної науки. У цьому зв’­язку обробка органічної сировини рослинного та тваринного походження викликає особливий інтерес. Як найбільш доступні, органічні різновиди сировини з прадавніх часів використовувалися для виготовлення різноманітної продукції й посідали провідне місце у виробництві. Кісткові матеріали складали значну їх частину.

З давнини вони слугували матеріалом для виробів різноманітного призначення:

речей повсякденного вжитку, знарядь праці, деталей військового озброєння тощо. На Русі косторізне ремесло, якщо не брати до уваги виготовлення примітивних знарядь праці у домашніх умовах, виникає тільки з розвитком міст та міського ремесла протягом Х—ХІІ ст. Саме у цей період відбувається його піднесення, з’­являється якісна й різноманітна продукція.

Отже, зазначена галузь давньоруського виробництва заслуговує спеціального дослідження.

Серед давньоруських міст Київ посідає особливе місце як столиця Київської Русі — центр, навколо якого концентрувалося політичне, соціально-економічне та культурне життя. Його провідна роль у розвитку Давньоруської держави вимагає ретельного вивчення, серед іншого, і його ремесла.

Стародавній Київ є одним з найбільш великих осередків формування професійної косторізної справи.

Київські матеріали налічують багато сотень екземплярів готових виробів, які репрезентують предмети різних категорій: речі повсякденного вжитку (ґудзики, гребені, гральні реквізити), знаряддя праці, деталі озброєння, елементи оздоблення тощо. Обробка кістки та рогу репрезентована також знахідками сировини та відходів виробництва. Застосування органічної сировини відображує активне ставлення людини до природних ресурсів, їх опрацювання та перетворення в елемент культури.

Тому велике значення для формування особливостей використання кістки та рогу має природна і культурносторична специфіка того чи іншого регіону. На формування сировинної бази косторізного ремесла впливає склад місцевої фауни та соціально-економічні умови (переважання мисливства або скотарства і відповідно  передмова основне джерело сировини). Важлива роль у розвитку косторізного ремесла належить історико-культурній ситуації в регіоні (місцеві традиції використання тих чи інших виробів, характер та напрямки впливів ззовні), яка формує специфіку ремісничої продукції та ремесла у цілому.

Але найбільш важливим з точки зору реконструкції виробництва є відкриття у різних районах міста ремісничих комплексів, пов’­язаних з обробкою кісткової сировини.

Косторізні майстерні, виявлені у Києві, дають багато матеріалів для відновлення всього виробничого процесу та окремих технологічних операцій. Це стосується не лише виробів масового попиту. В колекції київської різьбленої кістки є предмети, що можуть характеризувати рівень розвитку художнього ремесла давньоруської доби. Вивчення їх з погляду не тільки мистецтвознавства, але й техніки виконання може удосконалити наші уявлення про київське декоративно-прикладне мистецтво взагалі.

При всьому цьому, незважаючи на численні знахідки слідів функціонування київського косторізного ремесла, цей вид ремісничої діяльності ще не зазнав узагальнюючого монографічного аналізу, якого він, безумовно, заслуговує. Чинна робота спрямована на ліквідацію цієї «білої плями». Характер роботи, яка ставить своєю метою дослідження, насамперед, виробничих процесів і ремесла у цілому, обумовив деякі особливості її структури. Так, багато уваги надається питанням організації й технології виробництва. Авторка уникає дрібної класифікації матеріалу, який вона розглядає передусім з позиції його місцевого або імпортного походження. Саме тому аналіз речей здогадно немісцевого походження наводиться поза основним речовим комплексом.

Труднощі вивчення київського ремесла взагалі і, зокрема, косторізної справи полягають в кількох аспектах. По-перше, за тривалий час досліджень Києва багато матеріалів було втрачено, решта розпорошена по музеям, фондам і збіркам, у тому числі й поза межами Києва. Ці матеріали не завжди доступні для дослідження, тому немає можливості залучити всі вироби з кістки та рогу, знайдені у Києві, і провести їх будьякий серйозний кількісний аналіз. По-друге, матеріали, отримані під час розкопок ХІХ — початку ХХ ст., як правило, не супроводжує необхідна документація, отже їх важко датувати. Це значно зменшує можливості дослідження динаміки виробництва протягом давньоруського періоду. Роботи у Києві останніх десятиліть в основному носять рятувальний характер, що заважає загальному дослідженню площі давньоруських садиб, потрібному для точної реконструкції їх плану, та встановленню принципу розміщення на території садиби ремісничих об’­єктів. Слід також відзначити, що дослідження стародавнього Києва тривають і кожен рік надає нові знахідки виробів з кістки та рогу, які неможливо врахувати відразу, отже, сукупність матеріалів, що аналізуються, весь час доповнюється. Саме тому основні висновки чинного дослідження базуються переважно на матеріалах робіт останніх десятиліть (з 70-х рр. ХХ ст. до 2008 р.), хоча до аналізу залучаються всі доступні матеріали. Одним із завдань розгляду якомога більшої кількості даних щодо давньокиївського косторізного ремесла є їх введення до наукового обігу, оскільки значна їх частка або взагалі залишається поза увагою дослідників, або не опублікована згідно вимог сучасних досліджень.

Запропонована робота може розглядатися лише як перший крок у справі вивчення київського косторізного ремесла. Нові польові роботи, а також подальші дослідження архівних та музейних фондів можуть внести багато додаткових даних в наші уявлення про цю галузь. Проте на сучасному етапі вкрай назріла необхідність узагальнення вже відомих матеріалів. Саме це є основним завданням чинної праці.

Користуючись нагодою, авторка висловлює щиру подяку М. Сагайдаку, Г. Івакіну, І. Мовчану, В. Зоценку, М. Ієвлеву, С. Тараненку, В. Івакіну, Н. Хамайко, В. Козюбі за надання матеріалу та інформації про нього, завідувачці Наукового архіву ІА НАН України Г. Станіциній за сприяння у пошуках неопублікованих архівних матеріалів щодо косторізної справи Стародавнього Києва, а також О. Журавльову і О. Марковій за консультації з визначення видового складу тварин, кістки яких слугували сировиною для косторізного виробництва.

–  –  –

послідовні етапи обробки кістки та рогу на матеріалах майстерень, які він відкрив. «Наприклад, — писав дослідник, — можна прослідкувати поступову обробку ґудзиків та застібок, починаючи з первинної стадії і закінчуючи повною обробкою» (Хвойка, 1913, с.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


71—72). Відзначимо увагу автора до матеріалу, з якого вироблялися речі: він чітко розмежовує кістку та ріг як різні види сировини, чого не завжди робили його наступники. Працю В. Хвойки можна вважати першим кроком у вивченні київського косторізного виробництва, хоча, з іншого боку, дослідження пам’­ятки має суттєві недоліки. Зокрема, відсутність потрібної документації не дозволяє охарактеризувати ці виробничі комплекси більш докладно й точно прив’­язати їх на місці, що зменшує їх значення для сучасної науки.

Детальний опис виробів з кістки та рогу з розкопок В. Хвойки можна знайти в неопублікованій роботі С. Магури, який на початку 1930-х рр.

першим серйозно підійшов до вивчення косторізного ремесла Середньої Наддніпрянщини доби Київської Русі. У 1931 р. він захистив дисертацію «Обробка кістки та рогу у слов’­ян Київської землі за княжих часів (раннього феодалізму)» (Шовкопляс, 1992, с. 110). Зараз машинописний варіант основної частини цієї роботи, під назвою «Обробка кістки та рогу у слов’­ян княжих часів у Середній Наддніпрянщині» і рукописні чернетки до нього, що датуються 1930 р., зберігаються в Науковому архіві ІА НАНУ (Магура, авт. фонд, № 16, № 6). Праця С. Магури не була опублікована й залишилася невідомою широкому науковому загалу, а ім’­я дослідника, репресованого у 1937 р., на тривалий час було викреслено з історії науки, тому слід зупинитися на зазначених архівних матеріалах докладніше. Рукопис містить всебічний опис матеріалу і дає достатньо чітке уявлення про підхід автора до вивчення косторізного ремесла. С. Магура вважав, що давньоруське ремесло в цілому почало розвиватися не пізніше Х ст. і вже досягло значного рівня в ХІ ст., про що він наводить писемні свідчення. Автор відзначає, що «в літературних джерелах того часу ми не маємо відомостей про кістяне виробництво в Київській Русі, але археологія дає нам матеріал, якій свідчить, що це виробництво було дуже розповсюджене й досягло великого розвитку». На його думку, досконалість обробки речей свідчить про професійні здібності майстрів, які «очевидно … були справжні ремісники». Автор вказує на ринковий характер косторізного ремесла, але одночасно він згадує художні речі, які «очевидно, були в користуванні заможних верств населення» (Магура, авт. фонд, № 16, с. 2—3). Варто уваги відзначити, що вже на початку 30-х рр. С. Магура помітив таку характерну рису місцевого косторізного ремесла, як повне переважання кістяних виробів над роговими (Магура, авт. фонд, № 16, с. 4). Пізніше дослідники майже не звертали уваги на характер сировини київського (і взагалі південноруського) косторізного виробництва, але, як ми побачимо далі, це було дуже суттєве зауваження.

Вражає ретельність, з якою описана кожна конкретна річ, що була у розпорядженні автора — від її точних параметрів до можливих технологічних засобів виготовлення, коли це простежується. Дослідник спеціально підкреслював важливість спостереження за технікою виготовлення речей і технікою їх орнаментації (Магура, авт. фонд, № 16, с. 4). Саме йому належить перше і найбільш докладне описання процесу виробництва київських напівсферичних  ІсТорІя вивчеННя КиївсьКого КосТорІзНого ремесла р о з д і л 1.

ґудзиків (Магура, авт. фонд, № 16, с. 31—34). Зазначена робота містить багато важливих спостережень з різних аспектів косторізної справи, які не втратили свого значення й до наших днів, її можна використовувати як довідкову працю з питань косторізного ремесла Києва та взагалі Середнього Подніпров’­я.

Зазначену роботу С. Магури можна пов’­язати з загальним піднесенням у 1930—1940 роки інтересу до економічного розвитку стародавніх суспільств, а отже й до виробництва у цілому. Серед іншого дослідники починають приділяти особливу увагу виробничим комплексам. Той самий автор пише про свої дослідження гори Киселівки у 1933 р., що їх метою було виявлення залишків майстерень часів феодалізму, щоб «здобути новий комплекс матеріалів для висвітлення питань ремісництва за тих часів» (Магура, 1934, с. 212).

Фундаментальна робота Б. Рибакова, яка була видана у 1948 р., підсумувала дослідження давньоруського ремесла на певному етапі. Серед іншого, автор звертається до косторізного ремесла (Рыбаков, 1948, с. 413—416). Заслугою Б. Рибакова є те, що він фактично першим розглядав косторізне ремесло як самостійний вид виробництва. Порівнюючи обробку кістки і дерева, він все ж таки підкреслював, що косторізне виробництво відрізняється більш розвинутими прийомами і більш досконалими інструментами, яких потребує кістка, твердіша за дерево. Саме це, на його думку, виділило косторізів в особливу галузь ремесла (Рыбаков, 1948, с. 413). Автор простежив деякі технологічні прийоми та інструментарій, яким користувались давньоруські косторізи, звернув увагу на сировину, серед якої він називає кістки великих тварин, ріг і моржеві ікла («риб’­ячий зуб»). Б. Рибаков також простежив основні етапи розвитку давньоруського ремесла взагалі, що має значення і для косторізної справи. Переломним моментом, на його думку було ІХ ст., коли з’­являються нові види обробки металів, а отже й нові знаряддя праці. Цей розвиток продовжується у Х ст., з розвитком придворного та вотчинного ремесла. Одночасно автор не заперечує деякий розвиток вільного посадського ремесла. Провідним центром на цей час він вважає саме Київ. У ХІ ст. йде процес удосконалення ремісничого виробництва й, нарешті, ХІІ ст. він визначає як період розквіту давньоруського ремесла (Рыбаков, 1948, с. 431—432).

У 1949 р. виходить стаття С. Ізюмової, присвячена питанням техніки косторізного виробництва дьяковської культури і давньоруського періоду, яка багато років була найбільш змістовною працею з зазначеного питання (Изюмова, 1949). Висновки С. Ізюмової важливі для історії розвитку давньоруського косторізного ремесла взагалі, а отже й київського. Зокрема вона намагалася простежити техніку обробки кістки та рогу у розвитку і виявити відмінності технологій у часи Давньої Русі порівняно з більш ранніми. Це була перша спроба такого роду.

Незважаючи на те, що ані Б. Рибаков, ані С. Ізюмова не торкалися конкретно київського ремесла, висловлені в них положення зіграли значну роль у ставленні до цієї галузі ремісничого виробництва у цілому. Зокрема, автори обґрунтовували точку зору про необхідність комплексного підходу до вивчення косторізної справи, який з часом стає основним.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |
 
Похожие работы:

«Захист жінок від насильства Рекомендація Rec(2002) Комітету міністрів державам-членам про захист жінок від насильства, прийнята 30 квітня 2002 року, і Пояснювальний меморандум Рада Європи Рада Європи є політичною організацією, заснованою 5 травня 1949 року десятьма європейскими державами з метою здійснення більш тісного союзу між ії членами. На сьогодні вона нараховує сорок чотири держави члена. Основні завдання організації полягають у сприянні ствердженню принципів демократії, прав людини та...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 Анотації У статті досліджено вплив дозованих фізичних вправ різної спрямованості на характер змін показників функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою. Для створення комплексного впливу на різні органи й системи в заняття потрібно включати фізичні вправи, що відрізняються за своїми ознаками. Автори визначили, що при виконанні дозованих фізичних...»

«Відділ освіти Березнівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березнівський навчально-виховний комплекс «економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів» Березнівської районної ради Рівненської області Управління процесом створення умов для повноцінного розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини Мельничук Л.С., Цимбалюк Л.М., Тарасюк Л.В., Шнайдер О.Л., Перев’язко Л.Б. Створення умов для повноцінного розвитку і реалізації...»

«УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477) О. В. Гапченко, викладач (Хмельницький національний університет) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст....»

«Психологічні перспективи. Випуск 20.2012 УДК 159.9:378 М. Б. Гасюк, О. М. Гринів МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті представлено новий підхід до діяльності та функціонування психологічної служби вищого навчального закладу. Створено модель психологічної служби вищого навчального закладу України відповідно до вимог сучасної психологічної науки та часу; окреслено завдання психологічної служби майбутнього, основні напрями, форми та методи їх реалізації, а також систему...»

«Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області Інформаційно-методичний бюлетень №6 ТВОРЧІ РОБОТИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ І ЗАХОДІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я Запоріжжя 2005 Профтехосвіта Запоріжжя №6 УДК 377.1.(477.64) (055) “Профтехосвіта Запоріжжя”, №6, 2005 Творчі роботи, методичні рекомендації, розробки нестандартних уроків і заходів з фізичної культури і здоров’я РЕКОМЕНДОВАНО Науково-методичною радою НМЦ ПТО у ЗО як...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 3. Епифанов В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов – М. : МЕДпресс–информ, 2008.– 384 с.4. Исанова В. А. Концепция реабилитации в условиях специализированного реабилитационного учреждения / В. А. Исанова // Комплексная реабилитация больных и инвалидов. – 2008. – № 2–3. – С. 33–40.5. Кадыков А. С. Реабилитация...»

«Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки Проект фінансується ЄС, співфінансується та виконується ПРООН РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РЕФОРМ 200 Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки є проектом, що фінансується ЄС, співфінансується та виконується ПРООН. В своїй роботі Центр керується принципами вільної та демократичної ринкової економіки. Центр поєднує досвід штатних співробітників з досвідом провідних національних та міжнародних експертів та аналітичних центрів....»

«Національний лісотехнічний університет України Ключевые слова: ель европейская, Малое Полесье, насаждения, лесосеменная база, посевные качества семян. Guz M.M., Kharachko Т.І. Current status of seed-production base and seed quality in Norway spruce of region Small Polissya The results of researches of the state of seed-production base of Norway spruce are presented in Small Polissya. The analysis of indexes of sowing qualities of seed of Norway spruce, certain on the basis of long-term...»

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 14. Гершунский Б. С. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающимся по педагогическим специальностям и направлениям. — М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. — 512 с.15. Барматина И. В. Развитие информационной культуры студентов в процессе изучения информатики. Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. — Новосибирск, 2005. — 269 с.16. Макарова Н. В. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»