WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«БЮЛЕТЕНЬ ТРЕТЬОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ «СУЧАСНА АНГЛІСТИКА: МОВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ» Самохіна В.О., канд. філол. наук (Харків) Третій міжнародний науковий форум знову зібрав ...»

-- [ Страница 1 ] --

БЮЛЕТЕНЬ ТРЕТЬОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ

«СУЧАСНА АНГЛІСТИКА: МОВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ»

Самохіна В.О., канд. філол. наук (Харків)

Третій міжнародний науковий форум знову зібрав у Харкові науковців України, Росії,

Германії, щоб обговорити найактуальніші проблеми вивчення англійської мови, які

знаходяться у межах її різноманітних сучасних напрямів і парадигм: когнітивної лінгвістики, теорії дискурсу, функціонально-комуникативної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгводидактики, лінгвістики тексту, перекладознавства.

Випуск двох частин збірки, в якій доктора, кандидати наук, викладачі, аспіранти та пошукачі Опублікували результати своїх досліджень, послужить подальшому розвитку важливих наукових напрямів і буде сприяти рішенню фундаментальних питань науки про мову як основному засобу людського спілкування, а також проблем викладання і вивчення англійської мови.

Проведення міжнародного форуму, статті збірок, безперечно, являють собою теоретичну і методичну цінність. В роботі конференції прийняли учать більше 100 учасників, і ми безкінечно вдячні за їх цікаві ідеї. Форум відкрив проректор з наукової роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, проф. І.І. Залюбовський. З привітанням до учасників Форуму звернулась декан факультету іноземних мов проф. В.Г. Пасинок.

Форум привернув увагу широкої аудиторії вчених-англістів і викликав жваві дискусії на пленарному засіданні та семи дискусійних столах.

В своєму блискучому докладі «Лінгвокогнітивне моделювання як засіб реконструкції індивідуально-авторського світобачення (на матеріалі трагедій Шекспіра)», який відкрив пленарне засідання Форуму, д-р філол. наук, проф. В.Г. Ніконова (Дніпропетровський університет) підкреслила, що сучасні лінгвопоетичні студії, виконані в межах когнітивної парадигми, характеризуються зосередженістю на з’ясуванні закономірностей концептуалізації та категоризації світу в літературному творі. На думку В.Г. Ніконової, у ракурсі когнітивнодискурсивної парадигми відкриваються нові перспективи осмислення і творів Шекспіра як знакової фігури для британської спільноти. П’єси драматурга розглядаються невідривно від їхнього творця як виразника духу своєї епохи. Через мову шекспірівських драм дослідники проникають у дійсний світ того часу, розкривають фрагменти культури Єлізаветинської Англії, визначають особливості мовної особистості письменника.

У руслі новітніх тенденцій когнітивної поетики пропонується поетико-когнітивний підхід до аналізу трагічного в п’єсах Шекспіра з метою визначення індивідуально-авторських смислів, які відрізняють особисте світосприйняття Шекспіра від загальнокультурного. Основу поетико-когнітивного підходу становлять процедури лінгвокогнітивного моделювання, поперше, трагедійної картини світу в п’єсах Шекспіра, по-друге, художніх концептів і, по-третє, самого концептуального простору трагічного.У результаті лінгвокогнітивного моделювання картини світу в шекспірівських трагедіях автор пропонує модель трагічного, що складається з п’ятьох модулів: фонового, жанрового, текстового, мовного і концептуального. Фоновий модуль розкриває вплив широкого культурного і соціально-історичного контексту на світобачення Шекспіра, жанровий – встановлює зумовленість способу зображення дійсності в шекспірівських п’єсах, жанровою своєрідністю трагедій, текстовий – відбиває реалізацію трагедійної картини світу в аналізованих текстах, мовний – визначає мовні засоби репрезентації трагедійної картини світу, концептуальний – виявляє втілення авторського світобачення в художніх концептах, вербалізованих у п’єсах Шекспіра.

На пленарному засіданні значна увага була приділена проблемі вивчення ефектів означування в лінгвістиці. Цю тему розкрила д-р філол. наук, професор кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна О.І. Морозова. Вона відзначила, що основною рисою діяльнісного стилю мислення, який наприкінці ХХ ст. став альтернативою раціоналізму класичного типу, є зсув фокусу уваги з природи об’єктів пізнання на ситуативні умови їх формування. У лінгвістиці ця методологічна настанова зумовила, зокрема, посилення інтересу дослідників до вивчення різноманітних ефектів, які виникають у мовленнєвому спілкуванні, таких, як емотивна забарвленість тексту [В.І. Шаховський], комізм [В.О.Самохіна], обманне очікування [А.В. Умеренкова], деякі різновиди так званої «непрямої» комунікації [В.В.

Дементьєв]. Як вважає О.І. Морозова, ефекти означування є особливо відчутними, коли змістова наповненість висловлення, що є продуктом смислотворчої діяльності суб’єктантерпретатора, відрізняється від змісту, що пов’язується з цим висловленням конвенційно.

Пленарне засідання продовжила докторант кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н.

Каразіна В.О. Самохіна. В доповіді на тему «Про сміх майже всерйоз» вона підкреслила, що англомовний жарт як мовленнєвий жанр функціонує в рамках гумористичного інтрадискурсу – прагмалінгвістичного різновиду дискурсу – що обумовлює можливість структурації дискурсу й виявляє прояв інконгруентності на дискурсивному рівні. Такий підхід дає можливість побудувати цілісну концепцію англомовного гумору малих форм як текстово-дискурсивного утворення на основі аналізу цілої низки мовленнєвих і немовленнєвих факторів, які визначають його формування й інтерпретацію як інтелектуально-емоційної діяльності. До аналізу тексту жарту вперше застосований когнітивний механізм – інконгруентність, що експлікується як порушення валоративних, мовних, мовленнєвих та інших норм. Суть цього механізму – в додатковій інтенсифікації й інтерпретації суб'єктивної емоційно-оцінної ситуації немовленнєвої дійсності з урахуванням комплексу дискурсивно-мовленнєвих, мовленнєво-стилістичних і жанрових факторів, які обумовлюють його формування й функціонування й, таким чином, створюють комічний ефект. У плані семантики інконгурентність проявляється в карикатурному зображенні образа, обіграванні двозначності; у плані прагматики – у висміюванні персонажу, в розумінні його статусу у вигляді жартівливого перекидання загальноприйнятих норм; у плані синтактики – у співвідношенні жарту з його формальними типами.

На пленарному засіданні докторант кафедри перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна І.Є. Фролова присвятила свою доповідь розгляду чинників дискурсивної діяльності, вказавши на взаємозв’язок та взаємодію мови, свідомості й дискурсу за принципом адаптації системи та середовища. Під кутом зору комунікативно орієнтованого аналізу до цих координат, як свідчить це дослідження, потрібно додати ще й мовлення. Проведений аналіз механізмів та засобів реалізації стратегії конфронтації в англомовному дискурсі доводить, що усі складники постають як «сполучені сосуди».

Завершила пленарне засідання доповідь докторанта кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна Є.В.Бондаренко «Cognitive transformations in British teenagers’ world image», в якій розглянуто тенденції розвитку лексики Британських підлітків, що маніфестує когнітивні трансформації в їхньому світовому іміджі. Авторка навела цікаві приклади вживання тінейджерами релігійної, фольклорної, історичної, суспільної лексики.

На форумі широко дискутувались проблеми когнітивної лінгвістики. Д-ром філол.наук проф. Л.І. Белєховою (м. Херсон) розглянуті когнітивні перспективи в американській поезії; д-р філол.наук., проф. В.В. Михайленко (м. Чернівці) – питання вербалізації концепту HOME;

канд.філол.наук Л.Ф. Бойцан (м. Київ) – лінгвокогнітивні особливості функціонування апозитивних конструкцій у поетичному тексті; канд.філол.наук, доц. Л.Л. Ємельяновою (м.

Одеса) – діапазон вивчення концепту; пошукачем І. Ю. Набоковою – концепт «Перша леді», як об’єкт смислової рекомбінації в американському газетному дискурсі. У статті д-ра філол.наук., проф. А.М. Приходька «Самоорганізація концептуальних систем» розглянуто поняття концепту, як вимірювальної одиниці менталітету, найбільш суттєвою властивістю якої є ціннісні орієнтири етнопсихологічного, лінгвокультурного та соціодискурсивного порядку.

Невід’ємними атрибутами концептосистем, на думку А.М. Приходька є безліч зв'язків, цілісність і структурованість, які характеризуються принципами як логічності та мінливості, так й ієрархічності/ лінійності, ізо- /поліморфізму, симетрії / асиметрії, стійкості/ нестійкості і т.д.

В дискусії по цьому питанню було відзначено, що системний підхід до вивчення концептуальних цінностей дозволяє отримати достатньо переконливі відомості про когнітивні джерела не тільки окремих лінгвоспецифічних участків, але й всього лінгвоментального надбання людства. Досить серйозні перспективи в цьому плані відкриває міжмовленнєве зіставлення – найбільш ефективний спосіб вивчення національно-культурної своєрідності життєвого миру людини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У статті д-ра філол.наук, проф. Л.А. Фурс (м. Тамбов, Росія) було ретельно висвітлено лінгвокогнітивні основи маніпулятивності у передвиборчому дискурсі. Зокрема відзначено, що у ситуації передвиборчих дебатів політиком створюється модель індивідуально-авторського осмислення світу, що фактично являє собою штучний конструкт, який створюється політиком в маніпулятивних цілях. Індивідуально-авторська модель світу конструюється політиком під впливом не стільки індивідуального досвіду вивчення, скільки певних комунікативних установок та ідеологічних стереотипів та цінностей тієї соціальної групи, до якої він належить.

Головними когнітивними механізмами формування індивідуально-авторської картини миру є механізми встановлення когнітивної домінанти та переакцентуації.

Д-р філол.наук, проф. С.О. Швачко (м. Суми) розглянула проблему когнітивних зон номінацій природних явищ. На думку вченого, словам на позначення природних явищ притаманні універсальні риси. Їх назви усталені та широко відомі. Цим номінаціям властиве повноголосся інновацій, які віддзеркалюють когнітивний досвід мовців та етапи пізнавальної діяльності. У мовній картині світу виокремлюється декілька когнітивних зон стосовно етапів пізнання навколишнього світу. На першому етапі когніції природні явища виступають об’єктом пильного спостереження. Людина уважно приглядається до них та оновлює у своїй практиці.

Небо, сонце, земля – все те, що є над головою, під ногами та навколо, стає об’єктом осмислення.

Актуальні на сьогодні і проблеми теорії інтертекстуальності. Ю.О.Дмитренко (м.

Харків) вважає, що роботи, присвячені дослідженню інтертекстуальності у творчості Шекспіра, не є численними. Отже, ця тема потребує подальшого дослідження та аналізу. Крім того, багато нового може дати теорія про особистість Шекспіра, яка, безумовно, відображена в його творах і прояснює численні загадки його творчості. Автор вважає, що Шекспір є одним з найбільш цитованих авторів, твори якого є невичерпним джерелом алюзій та ремінісценцій. Його творчість є яскравим прикладом теорії інтертекстуальності «у дії», адже творча спадщина Шекспіра вписує себе в історію людства, виступаючи одночасно у якості метатексту та претексту, і дає змогу довести, що текст не «помирає» після написання, а стає її невід’ємною частиною та продовжує розвиватися.

Проблеми інтертексту розглянуті також канд.філол.наук, доц. Е.Г.Паповянц. У доповіді «Аргументативний потенціал цитації у сучасній англомовній пресі», відзначено, що персуазивно-аргументативна цитація, перетворена на елемент впливу автором газетного тексту, є особливим ціннісно-орієнтованим макротипом мовленнєвого акту, що має специфічні умови реалізації, ілокутивну мету, яка характеризується значним структурним обсягом і складним семантично-прагматичним змістом.

Перспективу дослідження тексту пародії як інтертексту Н.М. Чуприна бачить у аналізі простих ( прозаїчних та віршованих) форм взаємодії пародійного тексту з прецедентним текстом – на рівні змісту, власних назв, форми, жанрових особливостей композиції та структури твору, а також складних – декількох прецедентних текстів, які знаходять своє відтворення у тексті пародії або «колажі» – простих та складних.

На форумі також дискутувались питання дискурсивного аналізу. Д-р філол. наук, проф. В.І Карасик (м. Волгоград, Росія) у статті на тему «Моделювання дискурсу: параметри, одиниці, формати спілкування» відзначив, що беручи участь у спілкуванні, люди оформлюють свої інтенції у вигляді комунікативних вчинків, які відповідають прийнятим у суспільстві форматам спілкування – комунікативним жанрам.

Людина має право обрати той чи інший комунікативний жанр, внести в нього особистісне забарвлення, але не може свавільно змінювати канони жанру і в цьому сенсі являє собою «полоненого» мови. Ламання жанрових канонів призводить до перегляду усіх параметрів комунікації. Жанрові канони відносно стабільні, не піддаються модифікації. У ситуації спілкування жанри можуть перетікати один до одного, але існує комбінаторика жанрів та жанрових переходів, природне спілкування являє собою вільну комунікативну взаємодію людей, яка обмежена жанровим перемиканням.

Слід відзначити цікаві доповіді О.В. Омецинської (м. Житомир) «Прагматичні аспекти портретного опису в художньому реалістичному дискурсі»; Т.М. Рашевської (м. Харків) «Особливості дискурсу докору»; Т.В. Товстенко (м. Київ) «Роль дієслова у відображенні точки зору комунікантів в англомовному газетному дискурсі»; Т.В.Черненко (м. Чернівці) «Конверсеми як засіб когезії англомовного фінансового дискурсу»; А.В. Ярхо (м. Харків) «Компонент ACKNOWLEDGMENTS у сучасному англомовному фінансовому дискурсі»;

Г.І. Барташової (м. Харків) «Просодія як засіб вираження асиметричності стосунків комунікантів у авторитарному дискурсі», І.І. Морозової (м. Харків) «Мовленнєва поведінка в контексті культури».

Стендова доповідь Г.В.Ейгера (Хамельн, Германія) зацікавила розглядом проблеми комунікативних масок, під якими розуміється комунікативна поведінка, невластива особистості, але придбається нею на певний час для вирішення поставлених задач. Вчений виділяє наступні види масок: «свій», «самозванець», «автор-містифікатор», «невідомий», «пересмішник», «театральні маски», «удаваний хворий», «автор». Г.В.Ейгер вважає, що виявляється цікавим дослідження комунікативних масок у зв’язку з комунікативними типажами, персонажами та соціально-комунікативними ролями, а також рисами особистості.

Проблеми комічного та його різновидів – одна з актуальних тем форуму. Цікаві доповіді підготовлені на теми: «Графічні засоби та прийоми мовної гри в газетному заголовку (на матеріалі англомовних Інтернет - видань)» (Р.Р Гнатківська, м. Львів); «Гумор нонсенсу»

(Л.П. Гончаренко, м. Харків), «Дитячий гумористичний дискурс» (А.Г. Гусєва, м. Харків), « Омовлення діючих осіб у текстах несерйозного жанру» (І.К. Кобякова, м. Суми); «Типові учасники комічного інституціонального дискурсу» (О.К.Лобова, м. Харків); «Феномен жарту»Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (54)-2013 наполненности и оживления в жизнь людей, предоставляя возможность сократить число запросов, предъявляемых к естественной среде обитания и ограниченным ресурсам. Ключевые слова: культура, культуры, понимание, духовность, целое, холизм, все человечество, природа, сохранение, искусство, периодический, постоянный, глубокий, возвышенный, божественный. Д. Пол Шафер – керівник проекту Світова культура (м. Маркхем, Канада) Рецензент –...»

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 378.011.3-051:796 Юрій Драгнєв ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО Й ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ У сучасних умовах модернізації системи фізичного виховання в Україні зростають вимоги до майбутнього вчителя фізичної культури як фахівця в певному виді діяльності. Як показує досвід, майже у всіх видах професійної діяльності недостатньо лише бажання. Успіх багато в чому залежить від наявності конкретних...»

«( ) №106 2014 квітень Директор видання: Маргарита Юрченко Експерти: Мирослав Пітцик Олександр Слобожан 04053, Україна, Київ, вул. Артема, 73, 11 поверх тел. (44) 486 2878, факс (44)486 2812 АМУ: хроніка, події, коментарі стор. 2 Вінниця приймала Секцію АМУ з питань культури та мистецтв У Дніпропетровську відбулося засідання Секції АМУ з питань ЖКГ Секція АМУ з питань освіти працювала у Хмельницькому Життя українських міст стор. 9 Київ, Львів, Вінниця, Харків, Тернопіль, Житомир, Луцьк, Херсон,...»

«Навчально-методична література Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 1. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 59 с. Вимоги чинних стандартів до сортових і посівних якостей насіння основних 2. польових культур : метод. рекомендації / І. І. Тимошенко, З. М. Майщук, І. В. Дерпак; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 20 с. Дипломна робота бакалавра : метод. рекомендації студ. напряму підготовки 3. ”Агрономія” / П. Д....»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037 Ігор Бакіко Методичні основи антиалкогольного виховання в сучасній школі Луцький національний технічний університет (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Однією з найшкідливіших звичок, які завдають серйозної шкоди здоров’ю людини, є зловживання спиртними напоями. Боротьба з пияцтвом й алкоголізмом сьогодні важлива економіко-соціальна проблема. Алкоголь підриває здоров’я людини, призводить до деградації...»

«РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Кіндзерський Володимир Іванович, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Тернопільський національний економічний університет На кожному етапі свого розвитку суспільство ставить перед охороною здоров’я...»

«Міністерство закордонних справ України ХІ Міжвідомча нарада з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (інформаційні та методичні матеріали) м. Київ, 27 травня 2010 р. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ С.1. Відносини України з міжнародними організаціями: Україна в Організації Об’єднаних Націй. Огляд функціонування міжнародних організацій, розташованих у Женеві. Участь України у...»

«Запорізька обласна рада Запорізька обласна державна адміністрація Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти Запорізький національний університет Запорізька обласна організація Товариства сприяння обороні України ВГО Всеукраїнська федерація «Спас» МАТЕРІАЛИ ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 02-03 грудня 2010 Запоріжжя 2010 УДК: 37.035.6 (063) ББК: Ч421.352.23л0...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»