WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«У Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року [10] обґрунтовано пріоритетність шкільної ...»

-- [ Страница 1 ] --

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УМІНЬ

УЧНІВ ЗАСОБАМИ ОСВІТНІХ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЕКТІВ

Біда Д. Д.

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

У Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року [10]

обґрунтовано пріоритетність шкільної природничо-математичної освіти та

накреслені шляхи вирішення вказаної проблеми, зокрема удосконалення навчальної, налагодження друку методичної, науково-популярної, довідкової літератури та створення інформаційно-методичних комплексів з природничоматематичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази знань, освітні портали тощо), а також забезпечення умов їхнього використання у школі. Упродовж кількох останніх років на наших очах відбувається цікавий і неоднозначний за своїми наслідками процес перетворення інформації. Вона переходить із друкованого носія, який звично пахне типографською фарбою, на екрани наших комп’ютерів, мобільних телефонів, фотоапаратів. Зовсім недавно скептики сумнівалися: „А чи є майбутнє в ІНТЕРНЕТу?”. Сьогодні це запитання звучить по-іншому: „А чи витримають конкуренцію з електронними виданнями друковані?”.

Науково-педагогічні дослідження у галузі створення і використання інформаційних ресурсів освітнього призначення [6; 11] показують, що використання мультимедійних освітніх матеріалів, інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі дають можливість:

представити навчальні матеріали у графічній, звуковій, анімаційній формі;

автоматизувати систему контролю, оцінки та корекції знань учнів;

автоматизувати процес закріплення і застосування навчального матеріалу з урахуванням інтерактивної складової багатьох електронних видань; здійснити диференціацію й індивідуалізацію навчання; посилити інтерес до предмету;

отримати доступ до великого обсягу інформації й оперувати нею; формувати інформаційну культуру, в тому числі навчити дітей використовувати різні види інформації, що є одним із найважливіших умінь у сучасному світі;

організовувати позакласну навчальну та виховну роботу; надавати можливість організовувати дистанційне навчання тим, хто цього потребує [12].

Інформатизація всіх сфер суспільного життя вимагає від сучасної людини досконалого володіння електронними засобами, базові навики користування якими формуються у школі. Електронні видання мають низку переваг, а саме: читати їх можна у будь-якому місці (але час роботи переносного пристрою від батареї обмежений, а за відсутності джерела живлення користуватися таким виданням неможливо), на комп’ютері можуть зберігатися десятки і сотні тисяч книг (але відсутня естетична складова, виражена в елементах оформлення матеріальних носіїв), є можливість пошуку, копіювання та перенесення інформації з одного документу в інший, зміна шрифту тексту (але трапляється потенціальна несумісність із новим апаратом або програмним забезпеченням) тощо.

Однак регулярне і тривале користування комп’ютером (і навіть у цьому випадку з певними обмеженнями) рекомендоване лише дорослим та школярам старшого шкільного віку. Причиною багатьох поширених у ХХI столітті захворювань є гіподинамія, яка зменшує працездатність серця та тонус судин, що негативно впливає на роботу інших органів людини. Комп’ютер може стати каталізатором явних і прихованих процесів, що протікають у підростаючому організмі. Він є фактором особливого ризику і для вагітних жінок, у лоні яких формується майбутня людина. Тривала робота за комп’ютером викликає комп’ютерний зоровий синдром [1], у першу чергу в дітей, зоровий апарат яких недосконалий і продовжує формуватися. Тому лікарі радять обмежувати час роботи дітей за комп’ютером. Суттєвим недоліком користування електронними виданнями є розсіювання уваги та зловживання, пов’язані зі збереженням анонімності: дезінформація, фактичні та граматичні помилки, плагіат, порнографія, прихована реклама тощо. Більшість дослідників роблять висновки про згубний вплив комп’ютерних ігор на психіку підлітків. Американський національний інститут ЗМІ вже 13 разів опубліковував перелік найнебезпечніших відеоігор, застерігаючи батьків: такі іграшки не варто давати в руки підліткам до 17 років. У суспільстві формується певний клас людейфанатів комп’ютерних ігор. Спілкування з ними свідчить, що багатьом із них комп’ютерні ігри не йдуть на користь, а деякі серйозно потребують психологічної допомоги.

Серед них – люди з відомими психологічними проблемами: не склалося особисте життя, невдоволення своїми успіхами, як наслідок, втрата змісту життя і звичайних людських цінностей, перехід у віртуальний світ. Для підлітка комп’ютерні ігри створюють ілюзію спілкування і не сприяють формуванню реальних комунікативних навиків. Особливо це небезпечно для сором’язливих дітей. У зв’язку з цим використання електронних видань породжує цілу низку освітніх та дидактичних проблем, які є актуальними, потребують вивчення і чекають вирішення.

Не протиставляючи електронні та друковані видання, зауважимо, що й одні, й другі мають свої переваги та недоліки, а тому вибір між віртуальними та матеріальними джерелами інформації визначається умовами, можливостями та потребами споживача.

Ці та інші проблеми ставлять вимоги до формування у школярів уміння працювати з інформаційними джерелами, кількість яких невпинно зростає.

Процес інформатизації освіти, який ми спостерігаємо в останнє десятиріччя, вимагає зміни змісту, методів та організаційних форм підготовки вчителя.

Адже кожен навчальний засіб може стати каналом педагогічного впливу вчителя на учня. Сукупність таких впливів створює інформаційний шум, від якого застерігав іще в XVII столітті великий педагог і мислитель Ян Амос Коменский. Він вважав, що шкідлива звичка самовільно наповнювати світ будь-якою інформацією має зовсім щезнути як вічний розсадник безладу. З появою ІНТЕРНЕТу інформаційний шум багаторазово посилився. У ньому вже практично неможливо виділити систематичне і вичерпне джерело інформації.

На думку О. В. Зиміної складається парадоксальна ситуація: велика кількість навчальних посібників, у тому числі електронних, не зменшує, а посилює потребу викладача й учня у новому навчальному посібнику, максимально адекватному тому конкретному навчальному процесові, в якому вони задіяні [7, С. 221].

Таким чином, у сьогоднішніх умовах для суб’єктів освітнього процесу особливого значення набувають друковані посібники та підручники, які пройшли ретельну апробацію, якісні та сучасні науково-популярні видання, які враховують особливості сприйняття підлітків, їхні вікові особливості й уподобання, формуючи пізнавально-інформаційні вміння.

Проблемою нашого дослідження є пошук відповіді на запитання, як можна ефективно формувати інформаційні вміння школярів у процесі організації позаурочної та самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Про необхідність формування інформаційних умінь ідеться в роботах Калафаті Ю. Д., Моїсеєва К. В., [8] Калєєвої Ж. Г. [9]. Під інформаційними уміннями автори розуміють уміння здійснювати пошук, опрацьовувати і використовувати інформацію. Автори досліджують формування таких умінь у навчальному процесі, тому їх доцільно називати навчально-інформаційними.

Дослідження Третьякової С. В. свідчать про недостатню сформованість в учнів загальнонавчальних умінь. Автор називає причини цього: відсутність системної роботи з джерелами інформації, ігнорування нових інформаційних джерел, перевага системи завдань, які зводяться, в основному, до традиційних джерел інформації підручників, таблиць, довідників. Якщо підручник

– використовується недостатньо (або його немає), все зводиться лише до комп’ютерного ресурсу, при цьому на комп’ютер переносяться традиційні прийоми і методи, а не перебудовується вся система роботи у відповідності з новими можливостями, які дає вихід у інформаційний простір [13].

Невід’ємною складовою формування інформаційних умінь є активна пізнавальна діяльність учнів. Очевидно, що дитина легко набуває навиків роботи з інформацією, яка викликає у неї інтерес, потребу в її використанні, трансформації, осмисленні. Саме тому є підстави говорити про формування пізнавально-інформаційних умінь (уміння працювати з письмовими, усними та комп’ютерними джерелами інформації, реальними об’єктами як джерелами інформації).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проблема формування пізнавально-інформаційних умінь, на нашу думку, не може бути повністю вирішена в рамках шкільного навчального процесу.

Важливою передумовою вироблення вміння працювати з інформацією є внутрішня потреба у ній, а відтак великого значення набувають проекти, метою яких є залучення дітей до доцільної інтелектуальної діяльності, яка стимулює до активного читання, пошуку, аналізу та використання інформації.

Дослідження процесу організації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами інноваційних освітніх проектів [5] підтверджують ефективність комплексного підходу до формування загальноосвітніх умінь учнів на сучасному етапі. Такий підхід передбачає створення інтегративних природничих проектів, зокрема із залученням науково-популярних видань [3], інтерактивних конкурсів, у тому числі в мережі ІНТЕРНЕТ [4], інтелектуальних командних змагань, літніх природничих шкіл [2].

Разом із тим, в останні роки в Україні склалася небезпечна тенденція:

читання втрачає статус національної культурної традиції, знижується рівень грамотності населення, особливо, підлітків і молоді, падає інтерес до навчання.

Вирішити ці проблеми, які набули державної ваги, не під силу лише вчителям, бібліотекарям та батькам. Школа, вчитель та підручник давно перестали бути єдиними джерелами інформації. Назріла потреба створити урядову програму заходів на підтримку і пропаганду дитячого читання.

Запропонований комплексний інноваційний освітній проект має на меті вирішення освітніх проблем у царині природничих наук. Інноваційним освітнім проектом (ІОП) називаємо організовану вчителем діяльність, яка сприяє інтелектуальному та моральному розвитку дитини на основі залучення її до різноманітної творчої, дослідницької, пошукової діяльності. Метою інноваційних освітніх проектів є формування освітнього середовища, яке скероване на вирішення назрілих освітніх проблем загального характеру, формування загальнонавчальних умінь, у тому числі пізнавальнонформаційних. Розроблений і досліджений комплексний інноваційний педагогічний проект включає такі ІОП: Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс „КОЛОСОК”, який має на меті посилити інтерес дитини до пізнання та формувати готовність учителів до таких форм роботи, які розвивають пізнавальну активність учнів, залучають їх до пошуку, власних досліджень та винахідництва, а також спонукають педагога навчатися, досліджувати власні можливості у пошуку нових форм і методів роботи;

Всеукраїнський науково-популярний природничий журнал для дітей „КОЛОСОК” та серія науково-популярної природничої літератури для дітей і вчителів „Бібліотечка „КОЛОСОК”, метою яких є повернути дитину до читання, зокрема науково-популярної літератури природничої тематики, та формувати готовність учителів до таких форм роботи, які стимулюватимуть до читання, роботи з різними джерелами інформації та самовдосконалення і педагога, і учнів, учити дітей відшукувати оптимальне співвідношення між друкованими та електронними джерелами інформації, цінувати і технічні новації, і книгу; командні ігри „Інтелект-шоу „КОЛОСОК” та літня природнича школа „КОЛОСОК”, які дають змогу реалізувати діяльнісний підхід до формування пізнавальної активності учнів, ефективно здійснювати наукову популяризацію природничих знань, розвивати загальноосвітні вміння.

Інноваційний освітній проект є самостійним засобом впливу на освітнє середовище. Термін інноваційний педагогічний проект” „комплексний підкреслює взаємозв’язок його складових, вказує на неможливість виміряти ефект кожного освітнього проекту, зокрема, коли вони застосовуються у комплексі. Не просте „сумування” всіх можливих засобів для вирішення освітніх проблем, а їхнє гармонійне поєднання, доповнення, спільна мета, узгоджені організаційні форми проведення освітніх заходів, і, як результат, ефективна інтегральна дія – ось що має на меті комплексний інноваційний педагогічний проект. Водночас кожен проект зокрема має свою індивідуальність і може бути реалізований незалежно, однак із меншою амплітудою впливу на учасників – і вчителів, і учнів.

Важливими сферами впливу ІОП є використання науково-популярної інформації на уроках; позаурочна шкільна навчально-пізнавальна діяльність, зокрема різноманітні конкурси, огляди, змагання, олімпіади тощо, які формують уміння працювати з допоміжною літературою; позашкільна навчально-пізнавальна діяльність, наприклад самостійна робота з науковопопулярними виданнями вдома, робота в ІНТЕРНЕТі, заняття в МАН, на станціях юних натуралістів, техніків, екологів тощо. Дві останні форми організації НПД, результат яких безпосередньо пов’язаний із першою, мають на меті вивчення, поглиблення та розширення знань з природничих дисциплін, здобутих на уроці, а тому є основним „плацдармом” для самостійного формування пізнавально-інформаційних умінь.

Окремо зупинимося на ролі науково-популярних видань в інтелектуальному, моральному, естетичному розвиткові та вихованні молодої людини. Потреба у читанні потенційно закладена у кожній дитині. Формування потреби у читанні, а у шкільному віці – бажання поглиблювати спеціальні знання, природна потреба перебути у постійному „пізнавальному режимі”, звичка черпати знання не лише зі шкільних підручників, а й з інших джерел (довідкових, енциклопедичних, книжково-журнальних видань навчальнопізнавального характеру, а відтак і наукової літератури) закладаються у сім’ї.

Відсутність сімейного читання, цікавих і пізнавальних екранізацій, захоплюючих науково-популярних природничих проектів, недостатня палітра хороших книг та періодичних видань для дітей ускладнює завдання школи з формування пізнавально-інформаційних умінь, а створення пізнавальнонформаційних шумів мережі ІНТЕРНЕТ потребують освітніх фільтрів та методик їхнього встановлення.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21–22 травня 2010 року Харків 2010 УДК 338.48 (063) ББК 65.433я4 Т8 Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу...»

«Луганський обласний молодіжний центр праці Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень Луганська обласна громадська організація «АТОМ» «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ТРУДОВИХ ЗАГОНІВ» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Луганськ – 2011 р. У запропонованому посібнику представлені інформаційно-методичні матеріали з досвіду діяльності Луганського обласного молодіжного центру праці та Луганської обласної молодіжної громадської організації «АТОМ». Посібник умістив...»

«Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет» імені Вадима Гетьмана Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу» XІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ” Збірник матеріалів 14 грудня 2012 року КИЇВ 2012 Українська Асоціація Маркетингу УДК 339.138 – Маркетинг Молодь опановує маркетинг: Зб. мат. Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф. 27 вересня 2012 р. К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2012. 44 стр. До збірника...»

«УДК 27.316.752:613.86.173.1 Наталя Жук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї У статті наголошується, що трансформація людських цінностей не сприяє розв’язанню сучасних проблем суспільства, а саме вирішенню проблем створення сім’ї. Більшість молоді намагається побудувати сімейно-шлюбні стосунки у студентські роки, коли постає велика кількість...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«Навчально-методична література Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 1. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 59 с. Вимоги чинних стандартів до сортових і посівних якостей насіння основних 2. польових культур : метод. рекомендації / І. І. Тимошенко, З. М. Майщук, І. В. Дерпак; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 20 с. Дипломна робота бакалавра : метод. рекомендації студ. напряму підготовки 3. ”Агрономія” / П. Д....»

«Серія Міністерство культури і мистецтв України біобібліографічних Одеська державна довідників наукова бібліотека імені М.Горького Заснована 1994 року ВЧЕНІ ВЧЕНІ ВУЗІВ ОДЕСИ ВУЗІВ Біобібліографічний довідник Випуск II Природничі науки 1946-1996 ОДЕСИ Частина І Геологи. Географи Упорядник Л.М.Бур’ян Випуск II Природничі науки 1946-1996рр. Частина 1 Геологи. Географи Одеса Одеса Науковий редактор Ю.О.Амброз, кандидат географічних наук, доцент Редактор І.С.Шелестович Видання здійснене за сприяння...»

«УДК 334.726 Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття ЄВГЕН ПАНЧЕНКО, МАРИНА ДАМАСКІНА* АНОТАЦІЯ. У статті розкрито концептуальні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій у сучасних умовах. Оскільки використовувані в практиці міжнародного менеджменту моделі управління інвестиційними ризиками не є досконалими і не виключають численних помилок ризик-менеджерів, авторами запропоновано систему інтегрованого...»

«МОЖЛИВОСТІ СПЕЦКУРСУ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО РОБОТИ ІЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Требенко Д.Я., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, Требенко О.О., кандидат фіз.-мат. наук, НПУ імені М.П.Драгоманова В статті піднімається проблема формування готовності майбутнього вчителя математики до організації підготовки учнів середньої школи до участі в математичних олімпіадах та пропонується, як один із можливих шляхів її розв’язання, запровадження спецкурсу «Теорія чисел в задачах...»

«ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ УДК 371.13(4) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ Людмила Пуховська Стаття присвячена питанню підвищення професійної компетентності учителів з урахуванням нових вимог до навчального процесу. Автор розглядає феномен європейського виміру в освіті. Висновки, зроблені автором статті, ґрунтуються на вивченні європейського досвіду організації вищої педагогічної освіти у контексті стрімких соціальних і освітніх трансформацій. Наприкінці ХХ – на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»