WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Актуальність. Кваліфікована робоча сила і розвинута економіка - це ключові та взаємопов'язані аспекти, з позиції яких треба розглядати стан і перспективи розвитку професійної освіти. ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 377.3:338.46:37.06 С.О. Сараєва

м. Київ, Україна

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК

ДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

Актуальність. Кваліфікована робоча сила і розвинута економіка - це

ключові та взаємопов'язані аспекти, з позиції яких треба розглядати стан і перспективи розвитку професійної освіти. Перспективного напряму набувають питання формування та розвитку мобільності, конкурентоспроможності, професійної компетентності кваліфікованих робітників. Якісна підготовка кваліфікованих робітників має стати одним із найважливіших завдань не тільки педагогічних колективів професійно-технічних навчальних закладів, а й роботодавців, бізнесових структур, органів місцевої влади та самоврядування.

Ринкова економіка чітко визначає орієнтири якості професійної освіти, доводить очевидність того, що головна мета всіх суб'єктів освітнього процесу полягає в необхідності врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці та трансформування їх у конкретні освітні програми.

Нині ринок праці з його вимогливим роботодавцем потребує професійно компетентного фахівця з високою виробничо-технологічною культурою, здатного ефективно і самостійно вирішувати нестандартні питання, працювати за новими технологіями, з сучасними матеріалами. На підготовку нової генерації кваліфікованих фахівців орієнтують Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Державна національна програма «Освіта»

(Україна XXI століття), Закон України «Про освіту», проект «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки» та ін. Вони націлюють педагогічну науку та практику на виявлення, обґрунтування та впровадження дієвих способів професійно орієнтованого навчання. Протягом останніх років однією з центральних об'єктів наукових досліджень у вітчизняній і закордонній науці стала ідея компетентнісного підходу до професійної підготовки фахівців.

Основні положення цих досліджень відображають взаємообумовленість змін соціально економічного характеру та умов використання знань, умінь і навичок випускників професійної школи. Відповідно змінюються вимоги до рівня і змісту підготовки майбутніх фахівців, що відображається у відповідних професійних програмах. Особливого значення набуває соціально-психологічна орієнтованість майбутніх фахівців на ниві професійної діяльності, що у науковій і нормативно-методичній інтерпретації набула термінологічного трактування в категоріях: базові компетентності, ключові кваліфікації, мета професійні якості, тощо.

У заданому аспекті все більшої актуальності набуває проблема формування комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, що створює основу для розвитку у них готовності до суб'єктсуб'єктних, продуктивних професійних відносин, професійного спілкування.

Наразі ж фактично всі суб'єкти професійної сфери взаємодії (роботодавці, користувачі послуг кваліфікованих робітників, самі кваліфіковані робітники) засвідчують, що для останніх тенденційно характерним є: слабке володіння кінестетичними, праксеологічними вміннями, порушення методики контактної взаємодії, викривлена рефлексивна оцінка професійної поведінки тощо, які стають причиною невпевненості, безпорадності, меншовартості їх на ринку праці. У сучасній практиці професійної підготовки кваліфікованих робітників гостро відчутні протиріччя між суспільною потребою у кваліфікованих робітниках з високо розвиненою готовністю до професійної взаємодії з суб'єктами професійної сфери діяльності й незадовільною практикою забезпечення цієї потреби в системі професійно-технічної освіти.

Постановка проблеми. Розв'язання даного протиріччя спонукає до осмислення взаємозв'язку жорстких вимог ринку праці до професійної компетентності робітника і гуманізації взаємодії суб'єктів професійної діяльності. Адже максимальний розвиток активного, творчого професійного потенціалу працівника можливий за умови сприятливого професійного середовища, емоційно комфортних стосунків суб'єктів діяльності, позитивного психологічного мікроклімату у трудовому колективі. Таким чином професійна орієнтованість взаємодії майбутнього кваліфікованого робітника визначила вектор наших дослідницьких інтересів.

Метою статті є аналіз поняття «професійна взаємодія» та обґрунтування дидактичних засад підготовки кваліфікованих робітників сфери обслуговування до професійної взаємодії у навчально-виховному процесі.

Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз тлумачення поняття «взаємодія» вказує на надзвичайну його багатозначність не тільки з позицій різних наук, а й різноаспектність її складових у кожній окремій науковій галузі.

З погляду філософії ця категорія розкривається як одна із загальних форм взаємозв'язку між явищами. Її сутність полягає у взаємовпливі одного предмета чи явища на інше. У соціології вживається дефініція «соціальна взаємодія» для визначення такої форми спілкування осіб, соціальних спільнот, угруповань, за якою систематично здійснюється їхній вплив один на одного, реалізується соціальна дія кожного з партнерів, досягається пристосування дій одного до дій іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсу дій і певний ступінь солідарності або згоди між ними [3].

Польський соціолог Я. Щепанський пояснює сутність поняття взаємодії як структуру з описом ступенів її розвитку. Тобто взаємодія аналізується не у плані виокремлення її елементарних актів, а поділяється на стадії, які вона проходить і в яких відбувається.

Згідно з концепцією символічного інтеракціонізму, що пов'язана з ім'ям Г.

Міда, взаємодія розглядається як вихідний пункт будь-якого соціальнопсихологічного аналізу. Соціально-психологічний контекст взаємодії характеризується не лише як взаємозалежний обмін діями, а передусім організація людьми взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності (Л.Е. Орбан-Лембрик, 2003).

Р. Бейлз розробив схему, яка дає змогу за єдиним планом реєструвати різні види взаємодій у групі. Усі варіанти взаємодій, які спостерігав дослідник, були поділені на дванадцять видів, котрі, у свою чергу, зведені в чотири категорії. Група під час виконання певного спільного завдання здійснює послідовний перехід від однієї фази до іншої: орієнтування членів групи щодо виконання спільного завдання, оцінка ходу виконання завдання, контроль і ухвалення рішення. При цьому позитивні і негативні емоції супроводжують цей процес і відповідні дії членів групи (R. Bales, 1960).

У дослідженнях російського психолога М. Кагана взаємодія характеризується особливостями такого специфічного виду діяльності як спілкування. У його теорії виокремлюються чотири функціонально-цільові ситуації спілкування і, відповідно, чотири види спілкування, кожний із яких реалізується своїми засобами. Правильне ж прочитання ситуації спілкування спонукає до вибору адекватної форми поведінки.

Відомий фахівець із соціальної психології Г. Андрєєва розглядає «взаємодію» як форму організації конкретної діяльності людей. Вона вважає, що саме за умови введення взаємодії в певну спільну діяльність розкривається її смисл. Для пізнання механізму взаємодії важливо з'ясувати в якій мірі наміри, установки, мотиви одного партнера «накладаються» на уявлення про іншого партнера та як те й інше проявляється в досягненні спільного рішення.

Широко відома теорія соціальної дії, згідно з якою в різних варіантах пропонувався опис індивідуального акту дії. За теорією Т. Парсонса в основі соціальної діяльності лежать міжособистісні взаємодії, на яких будується людська діяльність. Взаємодію у спілкуванні через динаміку міжособистісних позицій партнерів, які позначаються як Батько, Дорослий, Дитина розглядає Е.

Берн в теорії трансакційного аналізу. А в працях американських соціальних психологів Дж. Тібо і Г. Келлі обґрунтовуються особливості так званої діадичної взаємодії (взаємодія в діаді).

У психології загальноприйнята точка зору, за якою взаємодія розглядається у контексті поняття «комунікативної компетентності» і відповідно включає знання, уміння, навички, а також способи виконання діяльності (О. Журавльов, Н. Тализіна, Р. Шакура, О. Щербаков та ін.).

Відповідно особливості комунікативного забезпечення професійної діяльності відображають простір професійної взаємодії та потребують підготовленості до її успішного здійснення.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Визначити основні вектори такого простору допомагає професіограма. Вона складається на основі аналізу змісту професійної діяльності і містить у собі загальну характеристику професії і вимоги, що професія висуває до людини. У професійній діяльності люди вступають у взаємодію один із одним, причому в різних професіях тип взаємодії різний. При цьому люди розрізняються по тому, віддають перевагу вони частій чи рідкій взаємодії, індивідуальному і самостійному чи колективному способу у розв'язані професійних завдань. На цій підставі можна виділити такі типи взаємодії: часта взаємодія (за типом: «навпроти», «поруч», «разом»); рідка взаємодія. Визначити тип взаємодії можна, проаналізувавши поведінку робітника в спілкуванні з іншими суб'єктами професійної діяльності.

У класифікаційній картці дох кожної професії вказується характерний тип взаємодії.

Характеризуючи сферу професійної взаємодії кваліфікованого робітника сфери обслуговування важливо врахувати, що вона матиме ознаки відповідної професії. Професія характеризує певну категорію людей, які займаються певним видом трудової діяльності.

Причому трудова діяльність людини може вважатися професійною, якщо виконуються хоча б наступні умови: по-перше, професія характеризується наявністю певного рівня кваліфікації, майстерності, уміння, професійної підготовки, спеціально отриманих знань і навичок, які часто підтверджуються спеціальними документами про професійну освіту:

дипломами, свідоцтвами, атестатами, сертифікатами; по-друге, професія є, свого роду, товаром, який людина може продавати на ринку праці.

Кожна професія висуває певні вимоги до людини. Одні професії жадають від людини сили і спритності, інші - переважно розуму й охайності, ще інші комунікабельності й стриманості. Деякі професії потребують від людини практично однакових особливостей. Наприклад, професії у сфері обслуговування характеризуються комплексом базових вимог до робітників такої категорії, в основі яких є попит на якісне надання послуг. Це дає нам право стверджувати, що до вимог, які висуваються до кваліфікованих робітників сфери обслуговування, правомірно включити і певні вимоги, які висуваються до фахівців з професіями типу «людина-людина». Мова йде про готовність до професійної взаємодії. До такого висновку ми дійшли із розуміння сфери обслуговування як соціально-економічної сфери трудової діяльності людини у співвідношенні з класифікаційною оцінкою такої діяльності О. Клімовим.

У спеціальній літературі під сферою обслуговування розуміється сукупність галузей виробничої та невиробничої сфери, об'єднаних спільністю виконуваної функції - безпосереднього задоволення потреб населення в послугах. Це дозволяє відрізняти сферу обслуговування від невиробничої сфери та сфери послуг. При цьому характер виконуваної функції обумовлює ті галузі, що належать до сфери обслуговування, і визначає її роль у народному господарстві.

І. Матійків, досліджуючи психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування зауважує, що зростання частки сфери обслуговування пов'язано зі зміною рівня економічного розвитку країни, утвердженням ринкових відносин та відповідно виникненням нових форм організації праці. Таким чином актуалізується проблема професійної підготовки кваліфікованих робітників сфери обслуговування як однієї із важливих складових суспільної діяльності. Суспільству, роботодавцям, трудовим колективам потрібні працівники, здатні швидко й ефективно вирішувати непрості професійні і соціальні задачі.

Підвищення якості обслуговування споживачів вимагає від фахівців цієї сфери не лише високої кваліфікації, а й самостійності, соціальної та професійної відповідальності, конкурентоздатності, здатності (готовності) в мінімальний термін адаптуватися й ефективно здійснювати професійні дії в складних умовах. Значну роль у виконанні функціональних обов'язків відіграють показники комунікабельності та високої психологічної культури, творчого підходу до діяльності, готовності до постійного професійного зростання, здатності до співпраці тощо [2].

Є. Клімов професійну трудову діяльність такого типу характеризує як «гностико-оперативну» групу робіт, які в свою чергу, поділяються на керування людьми й обслуговування людей (інформаційне обслуговування і матеріальне обслуговування).

Таким чином, майбутній кваліфікований робітник сфери обслуговування буде включений у реальній професійній діяльності практично в усі основні групи робіт, які потребують взаємодії із суб'єктами професійної діяльності.

Майже всі аспекти його професійної діяльності регламентовані правилами професійної комунікативної поведінки, професійної взаємодії.

За переконаннями Н. Статінової ефективність професійної взаємодії тісно пов'язана із комунікативною компетентністю фахівця, яка включає мовну та риторичну, і є основою культури спілкування. Перешкодою успішному виконанню функціональних обов'язків можуть бути бар'єри спілкування, серед яких виділяють: семантичні, організаційні, фізичні, невербальні, перцептивні, мотиваційні, емоційні, культурологічні, лінгвістичні [1, с.4].

Розуміння комунікативної компетентності фахівця як інтегральної якості його особистості, яка синтезує в собі загальну культуру спілкування та специфічні прояви в професійній діяльності, що дає підстави позначити її як особистісно-професійну комунікативну компетентність (ОПКК) знаходимо у роботах психолога В. Черевко. ОПКК вимагає чіткого орієнтування в професійній ситуації на основі ситуативної рефлексії і вибору саме тих засобів спілкування, які є для її розв'язання найбільш ефективними. Структурно комунікативна компетентність фахівця являє собою єдність когнітивного (теоретичні знання з психології спілкування, адекватна орієнтація в собі, в партнерові, в ситуації професійного спілкування, в конкретних професійнокомунікативних цілях), емоційно-оцінного (мотиви вибору професії, інтерес і схильність до обраної професії, прийняття себе та інших, комунікативні установки з самовдосконалення) та поведінкового (володіння технікою спілкування, наявність перцептивних умінь, володіння прийомами атракції, фасцинації, уміння конструктивного розв'язування конфліктів, діалогічний стиль взаємодії в комунікативних ситуаціях, ситуативна адаптивність у професійно-значущих ситуаціях) компонентів [5, с. 6].Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО лучшие селекционные образцы, которые введены в селекционный процесс по созданию высокоадаптивных гетерозисных гибридов озимой ржи. Ключевые слова: озимая рожь, урожайность, генотип, пластичность, стабильность Annotation Mazur Z., Kornieieva M. Adaptive ability of winter rye for developing heterosis in hybrids The article deals with variation of yield performance in fertility restoring lines as...»

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 25.06.13 по 27.06.13 № Джерело інформації Вид документа, короткий зміст Тип, Форма зберігання Номер, дата Тематика з/п (адресат) (ключові слова) носій інформації документа адресата номер та дата ОДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Верховна Рада України 1 № 05195/08-01 №242-VIІ Закон України Фінансування, затвердження і паперовий паперова Про внесення змін до Бюджетного кодексу України виконання бюджету,...»

«Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області Інформаційно-методичний бюлетень №6 ТВОРЧІ РОБОТИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ І ЗАХОДІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я Запоріжжя 2005 Профтехосвіта Запоріжжя №6 УДК 377.1.(477.64) (055) “Профтехосвіта Запоріжжя”, №6, 2005 Творчі роботи, методичні рекомендації, розробки нестандартних уроків і заходів з фізичної культури і здоров’я РЕКОМЕНДОВАНО Науково-методичною радою НМЦ ПТО у ЗО як...»

«Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Серія: Літературознавство (32) 2011 До 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка НАУКОВІ ЗАПИСКИ Матеріали Міжнародної наукової конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» Тернопіль 2011 ББК83.3 УДК 821.161.2 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль:...»

«УДК 378:004:811 Главацька Л.І., Панченко С.В., Поліщук Л.М., старші викладачі кафедри українознавства, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У статті розглядаються актуальні проблеми мовної підготовки студентів-іноземців у вищих медичних закладах України. Дається характеристика основних етапів даної підготовки, формулюються її базові принципи. Накреслюються деякі...»

«Управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського КНИГА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Анотований каталог видань (З фондів Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського) Хмельницький ББК 91.11 (4УКР–4ХМЕ) К 532 Книга Хмельниччини 2011: анот. кат. вид. (З фондів ОУНБ ім. М. Островського) / упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського;...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 316.61 : 371.11 : 159.21 ПІДГРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ПСИХОЛОГІЇ В ЧАСІ ВИКОРИСТАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТУДЕНТА О.О. Левченко Стаття присвячена питанн ю підг отовки майбутнього вчителя школи, викл адача вищої школи, управлінця як фахівців гуманітарної сфери. Зміст розкривається на рівні фасилітативних дій у складн ій динамічній системі професійног о самовизначення в межах фасилітати...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2012. Випуск 10(50). -с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«УДК 371.134+37.036.001.13 (045) А.А.ГРИГОР’ЄВА, здобувач (м.Хмельницький) Формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом проектів У статті розглядається питання формування творчої особистості вчителя. Аналізуються різноманітні підходи до трактування понять „творчість” та „творча особистість”. Обґрунтовується роль інтерактивних методів у підготовці педагогічних працівників. Висвітлюється проблема формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом...»

«ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ВИДАНО Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці і Українською Вільною Академією Наук у США за матеріяльною допомогою Східньо-Європейського Фонду НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ НЬЮ – ЙОРК ПЕРЕДМОВА Евген Маланюк, один з найвидатніших сучасних поетів, народився 1897 р. в степовій Україні, в родині козацько-чумацького походження. Закінчив Єлисаветську реальну школу та інженерний факультет Господарської Академії в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»