WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 29 ВЕРЕСНЯ – 1 ЖОВТНЯ 2010 Р. природничо-географічний факультет (кафедри географії) Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського планує ...»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

29 ВЕРЕСНЯ – 1 ЖОВТНЯ 2010 Р.

природничо-географічний факультет (кафедри географії) Вінницького державного

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського планує проводити

міжнародну науково-практичну конференцію

«КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА».

Організатори конференції: Міністерство науки і освіти України, Вінницький державний

педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Криворізький державний педагогічний університет, Уманський

державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Українське географічне товариство, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, Воронезький державний університет, Воронезький інститут високих технологій, Білоруський державний університет.

Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Концепція культурного ландшафту в Україні.

2. Концепція культурного ландшафту в зарубіжній географії.

3. Спадщина у культурному ландшафті: індустріальна, сільськогосподарська, водогосподарська, етнокультурна та ін.

4. Туризм і культурний ландшафт.

5. Освіта і культурний ландшафт.

Для участі у конференції необхідно до 1 червня 2010 року подати до оргкомітету такі матеріали:

Заявку на участь у конференції (подається на кожного учасника окремо): прізвище, ім’я, по-батькові; країна, місто; організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса; посада, вчений ступінь, наукове звання; контактний телефон, факс, E-mail; поштова адреса для листування; назва наукового напряму; назва доповіді; технічні засоби, необхідні для доповіді; форма участі у конференції (доповідь, участь у конференції без доповіді, надсилання матеріалів без безпосередньої участі); необхідність у готелі.

Матеріали доповіді надсилати електронною поштою. Електронною поштою матеріали і заявка надсилаються на E-mail з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc або *.rtf. Назва файлу – прізвище першого автора (наприклад, Petrenko.doc). До матеріалів доповіді можна додавати рисунки, таблиці та картографічні матеріали.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

Текст оформляється у текстовому редакторі Word-2003 (формат "doc") або у раніших версіях Word (формат "rtf").

Обсяг – 3-5 сторінок друкованого тексту формату А4. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, друк – через 1 міжрядковий інтервал. Абзацний відступ – 12,5 мм. Поля зверху, знизу – 20 мм, ліворуч та праворуч – 25 мм. Матеріали подаються українською, російською, англійською, польською мовами.

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, у тому ж рядку по правому краю прізвище та ініціали автора (авторів) жирним шрифтом та курсивом. У наступному рядку – повна назва організації курсивом та вирівняно по правому краю. Нижче, у наступному рядку, через один інтервал, назва доповіді великими літерами

–  –  –

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ

Далі друкується текст через 1 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою.

Бажано не розміщувати в тексті складних графічних матеріалів та великих таблиць.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Матеріали конференції планується видати до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватись в авторській редакції.

Заявки та матеріали конференції (доповіді) надсилаються електронною поштою Воловику В.М. (e-mail: wolowyk@gmail.com) Внески для публікації матеріалів у розмірі 20 грн. за 1 сторінку та на організацію роботи конференції і екскурсії в розмірі 200 грн. просимо надсилати до 1 червня 2010 р. поштовим або електронним переказом за адресою: 21100, кафедра фізичної географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Хаєцькому Г. С.

Запрошення, план і порядок проведення конференції буде розіслано додатково згідно із заявками учасників.

Крім збірника матеріалів конференції будуть видані «Наукові записки ВДПУ. Серія «географія», що мають статус видання ВАК. Випуск буде тематичний і присвячений головним напрямам роботи конференції.

Вимоги до оформлення:

1. Матеріали подаються українською, російською мовами.

2. Текст оформляється у текстовому редакторі Word-2003 (формат "doc") або у попередніх версіях Word (формат "rtf").

Обсяг – 7-10 сторінок друкованого тексту формату А4. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, друк – через 1 міжрядковий інтервал. Абзацний відступ – 12,5 мм. Поля зверху, знизу, ліворуч та праворуч – 30 мм.

3. На початку статті обов’язково вказати УДК, прізвище та ініціали автора/авторів, заголовок статті, резюме українською, російською, англійською мовами (до 5-ти рядків кожне) та ключові слова (до 5 слів), розділених комою. В резюме російською та англійською мовами необхідно вказати авторство та заголовок статті відповідною мовою.

4. Відповідно до постанови ВАК України, наукові статті, які публікуються в наукових фахових виданнях повинні мати такі обов'язкові елементи:

· постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

· аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначений стаття;

· формулювання цілей статті (постановка завдання);

· виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

· висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

5. Рисунки і таблиці повинні розміщуватись після першого згадування в тексті або зразу на наступній сторінці. Розмір рисунків і таблиць не повинні виходити за межі вказаних полів. Рисунки найбільш бажано подавати у чорно-білому вигляді або у контрастних відтінках сірих тонів форматів bmp, tiff, jpg, gif (300 dpi). Обов’язковою умовою є можливість читання на рисунках всіх наведених елементів. Підписи до рисунків наводяться під рисунками симетрично до тексту, підписи до таблиць наводяться над таблицями. Загальна кількість рисунків і таблиць до кожної статті не повинна перевищувати чотирьох.

6. Список використаних джерел (до 15 назв) повинен бути оформлений в алфавітному порядку та згідно нового стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера списку.

7. Особливо ретельно варто перевіряти текст статті на наявність орфографічних та граматичних помилок.

8. Окремим файлом подати інформацію про автора (авторів): прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса.

9. Матеріали до публікації та інформацію про авторів варто подавати у роздрукованому вигляді (1 примірник) та на CD- чи DVD-диску. На електронному носієві окремими файлами варто подати рисунки і таблиці. Назви всіх файлів повинні бути латинізованими.

10. До надісланих статей додаються дві письмові рецензії – зовнішня і внутрішня, які завіряються встановленим порядком.

Вартість 1 друкованої сторінки у наукових записках теж 20 грн.

Термін подачі матеріалів – до 1 червня 2010 р. Доповіді та статті надіслані пізніше вказаного терміну – не приймаються.

Статті подавати на кафедру фізичної географії. Адреса: 21100 Вінниця, вул. Острозького, 32, педагогічний університет, кафедра фізичної географії, Корінний Володимир Іванович, м. т. : 067 7895118; e-mail: oren60@mail.ru.

Гроші за статті надсилати на кафедру фізичної географії. Адреса: 21100 Вінниця, вул.

Острозького, 32, педагогічний університет, кафедра фізичної географії, Хаєцький Г.С.

Контактні телефони:

Зав. кафедри фізичної географії, проф. Денисик Григорій Іванович: м. т. (096) 5268714;

Доцент кафедри фізичної географії Воловик Володимир Миколайович: м. т. (094) 9037443 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОГНОЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ АГРОЦЕНОЗІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014 РОЦІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ РОСЛИН Львів – 2014 ББК П 49 Я2 + П 9 (4Ук – 4Льві) 4 Я2 УДК 632 (477.83) (035) П 783 Стасів О.Ф., Лободзець Я.І., Данілкова Т.В. У виданні узагальнено матеріали фітосанітарного моніторингу сільськогосподарських угідь, особливості сезонної динаміки чисельності й показники шкідливості понад...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА навчальної дисципліни напрям підготовки: 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (шифр і назва напряму підготовки) Факультет Культурології Київ – 2014 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним університетом культури і мистецтв РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Шипота Г.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, проф. з/н Програму...»

«Захист жінок від насильства Рекомендація Rec(2002) Комітету міністрів державам-членам про захист жінок від насильства, прийнята 30 квітня 2002 року, і Пояснювальний меморандум Рада Європи Рада Європи є політичною організацією, заснованою 5 травня 1949 року десятьма європейскими державами з метою здійснення більш тісного союзу між ії членами. На сьогодні вона нараховує сорок чотири держави члена. Основні завдання організації полягають у сприянні ствердженню принципів демократії, прав людини та...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (53)-2012 В статьа раскрыто суть понятий «творчество», «педагогическое творчество», его компоненты. Раскрыты аспекты формирования готовности будущего воспитателя к педагогической творческой деятельности в условиях высшей школы. Ключевые слова: творчество, творческий, педагогическая творческая деятельность, творческая личность, творческая активность, самореализация. The article the essence of the concepts creativity, pedagogical activities...»

«школярів, що спрямовується на формування їх мотиваційної, емоційно-почуттєвої, креативної, психофізичної сфер та стимулювання творчої активності особистості дитини. Наступним етапом нашої роботи визначаємо перевірку змісту, форм та методів хореографічної діяльності, під час застосування яких підвищується рівень естетичної розвиненості учнів початкової школи. ЛІТЕРАТУРА Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретикотехнологічні засади : навч.-метод....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 rating evaluations, methods of mathematical statistics, graphic methods) and scientific approaches (system oriented, synergetically oriented, axiological oriented, competence oriented), in the frames of which was organized pilot experimental studies. Кey words: system of professional foreign languages preparation, methods of experimental researches, non-linguistic higher educational establishment. Сура Н. А. – кандидат...»

«УДК 316.61 Кожекіна Л. Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Розкриваються сутність і зміст таких теоретичних підходів до пояснення процесу політичної соціалізації, як теорії «підпорядкування» та «інтересу», «політичної підтримки», «навчання», марксистська теорія соціалізації. Здійснюється порівняльна характеристика теорій. Аналізується також перспектива розробки загальної...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 316.61 : 371.11 : 159.21 ПІДГРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ПСИХОЛОГІЇ В ЧАСІ ВИКОРИСТАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТУДЕНТА О.О. Левченко Стаття присвячена питанн ю підг отовки майбутнього вчителя школи, викл адача вищої школи, управлінця як фахівців гуманітарної сфери. Зміст розкривається на рівні фасилітативних дій у складн ій динамічній системі професійног о самовизначення в межах фасилітати...»

«Проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» EuropeAid/125234/C/SER/UA Посібник із створення фермерських кооперативів і управління ними Група Team SSRDПСРР Проект «Підтримка сталого Support to Sustainable Regional Development розвитку в Україні» регіонального Project Жовтень 2011 р. 28/04/2011 Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні EuropeAid/125234/C/SER/UA ЗМІСТ Глава 1. Що таке кооператив? Глава 2. Як створити фермерський кооператив і управляти ним. Глава 3....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»