WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Тарас ДІДОРА, Сергій МОХУН РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» (ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ) У зв’язку з постійним розвитком суспільства, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

14. Гершунский Б. С. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающимся по педагогическим специальностям и направлениям. — М.: Ассоциация «Профессиональное образование»,

1997. — 512 с.

15. Барматина И. В. Развитие информационной культуры студентов в процессе изучения информатики.

Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. — Новосибирск, 2005. — 269 с.

16. Макарова Н. В. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира. — 2-е издание, Спб.: Питер, 2008.— 304 с.

17. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. — М.: ВЛАДОС, 1994. — 336 с.

18. Бирюков Б. В. Кибернетика и методология науки. — М.: Наука, 1974. — 326 с.

19. Закон України «Про авторське право і суміжні права». — К.: Парламентське видавництво, 1998. — 31 с.

Тарас ДІДОРА, Сергій МОХУН

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРЕТИЧНА

ФІЗИКА. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» (ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

У зв’язку з постійним розвитком суспільства, процесами інтеграції та глобалізації вища освіта зазнає помітних змін. Упродовж останніх десятиріч світове співтовариство охоплене процесом інформатизації, який пов’язаний практично з усіма сферами людської діяльності, включаючи освіту. Саме завдяки новим інформаційним технологіям виникла нова — дистанційна форма навчання. Як приклад реалізації принципів дистанційної освіти в статті наводиться розроблений в межах Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка дистанційний курс «Теоретична фізика. Електродинаміка».

Ключові слова: дистанційне навчання, технологія, лекція, практичне заняття, поточний контроль, підсумковий контроль, тести, якість знань, концепція, електронний підручник.

Cистема дистанційного навчання базується на:

1) індивідуально-орієнтованому підході навчання;

2) використанні комп’ютерних та мультимедійних технологій;

3) багаторазовій модульно-блочній системі навчання;

4) рівноцінності змісту дистанційного та традиційного навчання.

Дистанційне навчання (ДН) — індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Дистанційне навчання — це навчання без кордонів, відкрите і доступне для всіх, незалежно від того місця, де людина живе, навчання, а не самоосвіта.

Дистанційне навчання має цілий ряд переваг у порівнянні з традиційним навчанням, зокрема:

ця технологія більш гнучка, вона спрямована на тих, хто навчається, створює студенту найзручніші умови для засвоєння матеріалу протягом24 годин на добу і 7 днів на тиждень;

таке навчання дешевше;

у дистанційному навчанні змінюється роль викладача. Він перетворюється на помічника, наставника, що спрямовує студента у процесі навчання;

у більшості випадків до дистанційного навчання входить колективна робота над різноманітними завданнями, проектами;

процес здобуття знань у дистанційному навчанні — це самостійна робота. Навчатися складніше, але якість здобутих знань — вища.

Дистанційна освіта набула широкого поширення і в Україні, у зв’язку з інформатизацією усіх галузей виробничої діяльності людини, а також впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в освіту. Зокрема була прийнята Концепція про дистанційну освіту.

При створенні системи дистанційної освіти необхідно у повному обсязі використати накопичений у вищій школі України науково-методичний потенціал, інформаційні ресурси та Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2008. — №8 11 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ технології, досвід у здійсненні дистанційного навчання, існуючу спеціалізовану телекомунікаційну інфраструктуру та мережу вищих навчальних закладів України.

На сьогоднішній день велика кількість навчальних закладів в Україні здійснюють реалізацію дистанційної освіти та підготовку спеціалістів у цій галузі. Зокрема на базі Національного технічного університету КПІ створений Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО).

Проблемна лабораторія дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» розробила дистанційний курс для викладачів. На базі Національного університету «Львівська політехніка» створено Інститут дистанційного навчання. Навчання здійснюється на базі електронних підручників, посібників та іншого методичного забезпечення (включаючи контрольні питання) в різних операційних системах (DOS, Windows) із застосуванням мультимедійних засобів. Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ створений за наказом ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 14 лютого 2002 року. Основна мета — підвищення рівня підготовки студентів заочної та стаціонарної форм навчання.

Майже усі вищі навчальні заклади США можуть запропонувати дистанційну форму навчання. Спілкування та отримання знань за допомогою комп’ютера для більшості студентів США стало буденною справою. За результатами доповіді Міжнародного університету Джонса (США), до кінця 2004 року 90% університетів та коледжів уже мали відкриті веб-курси; до кінця 2006 року більш ніж 5 мільйонів студентів отримали освіту через Інтернет.

Як приклади реалізації дистанційної освіти за кордоном також можна назвати:

Європейська Асоціація Дистанційної Освіти (European Distance Education Network (EDEN). Неурядова організація, яка ставить за мету стимулювання розвитку дистанційної освіти через залучення до співпраці різноманітних інституцій, фірм та приватних осіб, зацікавлених в ДО;

Центр дистанційного навчання корпорації Томпсон. Понад 30 років здійснює навчання та перепідготовку корпоративних кадрів економічного та управлінського напряму в усьому світі;

некомерційний освітній проект «Поколение.ru». Мета проекту — сприяння інформатизації російської освіти.

Інформаційні технології, які використовуються у дистанційному навчанні можна розділити на три групи:

технології подання освітньої інформації;

технології передачі освітньої інформації;

технології зберігання й обробки освітньої інформації.

До освітніх технологій, найбільш пристосованих для використання в дистанційному навчанні, відносяться:

відео-лекції;

мультимедіа-лекції й лабораторні практикуми;

електронні мультимедійні підручники;

комп’ютерні навчальні й тестуючі системи;

імітаційні моделі й комп’ютерні тренажери;

консультації й тести з використанням телекомунікаційних засобів;

відеоконференції.

Інформаційні технології — це апаратно-програмні засоби, що базуються на використанні обчислювальної техніки, забезпечують зберігання й обробку освітньої інформації, доставку її учням, студентам, інтерактивну взаємодію студента з викладачем або педагогічним програмним засобом, а також тестування знань студента.

Як приклад реалізації принципів дистанційної освіти в межах нашого навчального закладу нами було розроблено методичне забезпечення дистанційного курсу «Теоретична фізика.

Електродинаміка». Для організації даного курсу була використана система Moodle. Ця система дозволяє ефективно побудувати дистанційний освітній процес. Вона дає можливість групі учнів (студентів) працювати в колективі і спільними зусиллями формувати знання. Вона має велику кількість інструментів, які покликані зробити процес навчання цікавим.

Це, зокрема:

Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2008. — №8 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ форум — тут обговорюються певні проблемні ситуації, питання, а також, крім прямого призначення, цей інструмент має систему оцінювання повідомлень не тільки мережним викладачем, але й іншими студентами;

глосарій — словник, який пояснює ключові терміни, що вживаються в книзі або навчальному курсі;

редактор, вбудований у систему Moodle, також дозволяє організувати спільну роботу студентів. Користувачі можуть працювати разом над редагуванням однієї сторінки, відновленням і зміною її змісту;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


семінар — складний інструмент, що дозволяє організувати обговорення й оцінювання різних аспектів певної проблеми. Також система Moodle дозволяє організувати on-lіne спілкування між учнями чи студентами і мережним викладачем за допомогою інструмента «Чат».

Дистанційний курс «Електродинаміка» містить в собі:

лекції;

практичні заняття (основні теоретичні відомості, приклади розв’язань основних типових задач);

поточний контроль знань (тести, контрольні завдання);

підсумковий контроль знань (екзамен);

завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Залежно від того, коли планується вивчати курс, у системі вказується дата початку курсу і термін його доступності (послуги Дата початку курсу, Enrolment period), кількість тем/тижнів (залежно від формату курсу).

Якщо курс знаходиться на етапі розробки, можна заборонити його перегляд усім користувачам (послуга Доступність). У процесі роботи з курсом викладач із відповідними правами має можливість змінити шаблон курсу без втрати введеного змісту курсу. Повний звіт реєстрацій студентів, використання навчальних ресурсів, виконання завдань, участь у обговореннях запропонованих тем дозволяють контролювати навчальний процес, вчасно вносити необхідні корективи. При розробці методичного забезпечення даного курсу були розглянуті такі основні форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття, контроль отриманих знань і вмінь.

Для вивчення теоретичного матеріалу в системі дистанційного навчання застосовуються такі види лекцій як Відеолекції. У цьому випадку лекція викладача записується на відеоплівку.

Методом нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедіа додатками, які ілюструють виклад лекції. Мультимедіа-лекції. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом студенти використовують інтерактивні комп’ютерні навчальні програми. Це навчальні посібники, у яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедіа засобів структурований так, що кожен студент може вибрати для себе оптимальний шлях вивчення матеріалу, зручний темп роботи над курсом і спосіб вивчення, який максимально відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття. Дистанційний теоретичний курс «Електродинаміка» містить 11 тем, які розбиті на окремі лекції. Загальна кількість лекцій — 21.

Усі лекції розміщені у PDF-форматі, в форматі презентацій та у форматі Flash Macromedia. Розподіл тем за лекціями здійснений згідно з Програмою навчального курсу «Теоретична фізика. Електродинаміка» за вимогами кредитно-модульної системи), затвердженою вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка фізико-математичного факультету.

Курс містить 6 змістовних модулів:

ЗМ 1. Постійне електричне поле. Математичний апарат.

ЗМ 2. Електростатичне поле у вакуумі. Постійний електричний струм.

ЗМ 3. Стаціонарне та квазістаціонарне електромагнітне поле.

ЗМ 4. Змінне електромагнітне поле.

ЗМ 5. Електромагнітні хвилі. Випромінювання електромагнітних хвиль.

ЗМ 6. Релятивістська електродинаміка.

У ряді адаптованих до дистанційного навчання форм організації практичних занять в дистанційному курсі «Теоретична фізика. Електродинаміка» нами були використані практичні заНаукові записки. Серія: Педагогіка. — 2008. — №8 13 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ няття — розв’язання задач. Для успішного оволодіння прийомами розв’язання конкретних завдань можна виділити три етапи. На першому етапі необхідно попереднє ознайомлення студентів, учнів з друкованими виданнями, у яких висвітлена методика розв’язання конкретного типу задач: матеріалами, що містяться в базах даних, відео-лекцями, комп’ютерними тренажерами.

На другому етапі розглядаються завдання творчого характеру. На третьому етапі виконуються контрольні роботи, що дозволяють перевірити навички розв’язання конкретних завдань.

Згідно з Програмою навчального курсу «Теоретична фізика. Електродинаміка» передбачено 36 год (18 занять), відведених на практичні заняття. Практичні заняття для дистанційного курсу розроблені у форматах Macromedia Flash, PDF та Power Point Педагогічний контроль є однією з основних форм організації навчального процесу, оскільки дозволяє здійснити перевірку результатів учбово-пізнавальної діяльності студентів, педагогічної майстерності викладача і якості створеної навчальної системи. У системі ДО використовуються майже всі можливі організаційні форми контролю, доповнені спеціально розробленими комп’ютерними програмами, що дозволяють зняти частину навантаження з викладача й підсилити ефективність та своєчасність контролю.

Поточний контроль допомагає диференціювати студентів на встигаючих і невстигаючих, мотивує навчання. Поточний контроль може бути організований за допомогою усного опитування, контрольних завдань, перевірки даних самоконтролю. При дистанційному навчанні можливості поточного контролю розширюються. Тут може здійснюватися традиційний контроль викладачем курсу або тьютором, а також самоконтроль на основі спеціально розроблених програм — тестів або баз даних, що містять тестові завдання.

Формалізований поточний контроль здійснюється також за допомогою контрольних робіт, присланих по електронній пошті або доступних через банк даних контрольних завдань.

Тематичний контроль передбачає оцінку результатів певної теми або розділу програми.

Він може бути організований за допомогою тих же педагогічних засобів, що й поточний контроль — за допомогою тестів, контрольних робіт, а також рефератів, колоквіумів. Перевірку рефератів можна здійснити в режимі off-lіne. Колоквіум реально провести за допомогою технологій on-lіne.

Для контролю якості засвоєного матеріалу курсу «Теоретична фізика. Електродинаміка»Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«Захист жінок від насильства Рекомендація Rec(2002) Комітету міністрів державам-членам про захист жінок від насильства, прийнята 30 квітня 2002 року, і Пояснювальний меморандум Рада Європи Рада Європи є політичною організацією, заснованою 5 травня 1949 року десятьма європейскими державами з метою здійснення більш тісного союзу між ії членами. На сьогодні вона нараховує сорок чотири держави члена. Основні завдання організації полягають у сприянні ствердженню принципів демократії, прав людини та...»

«УДК 725.822.5 В.І. Проскуряков, І.В. Гуменник Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища ВИСВІТЛЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ “ВІДКРИТИХ ТЕАТРІВ” І, ЗОКРЕМА, “ЛАНДШАФТНИХ ТЕАТРІВ” © Проскуряков В.І., Гуменник І.В., 2013 Розглянуто основні підходи до проектування “відкритих театрів”, визначено провідні принципи типології таких різновидів театральних споруд та їх роль в сучасній архітектурі України....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Видання 3-тє, перероблене і доповнене ББК 316(075.8) УДК 60.5я73 Д 2 Рецензенти В. М. Ворона, д.е.н., академік, директор (Інститут соціології НАН України) Т. О. Петрушина, д.соц.н., (Інститут соціології НАН України) Редакційна колегія факультету управління персоналом та маркетингу Голова редакційної колегії О. К. Шафалюк, д.е.н., проф. Відп. секретар...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.282:577.3:631.527 М.О. КОЦАР, аспірант Н.С. БЕХ, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН E-mail: marichka.899@gmail.com МОНІТОРИНГ ВИДІВ МІСКАНТУСУ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ Наведено результати досліджень по вивченню видів міскантусу в культурі in vitro на посухостійкість. Представлено дані по культивуванню міскантусу в культуру in vitro на середовищі з манітом різних концентрацій. А...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 1 2013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ В.В. Колодяжна УДК 340.5 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї В статті аналізується розвиток та сучасний стан романо-германської правової системи; вплив цієї правової системи на стан моралі, правосвідомості та правопорядку європейського суспільства. Подано наукові прогностичні оцінки подальших перспектив континентальної правової системи. Ключові слова: правова система,...»

«Розділ 2. Оздоровча фізична культура та фізична реабілітація УДК 37.037-057.87 Ю. Ю. Цюпак – асистент кафедри спортивних ігор Волинського національного університету імені Лесі Українки Розуміння та ведення здорового способу життя дітьми молодшого шкільного віку Роботу виконано на кафедрі спортивних ігор ВНУ ім. Лесі Українки У статті дається аналіз розуміння та ведення здорового способу життя учнями молодшого шкільного віку й даються рекомендації щодо його формування. Ключові слова: школярі,...»

«УДК 378:168.52 М.О. Сова, доцент, д-р пед. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська,33, м. Севастополь, Україна, 99053 ІНТЕГРАЦІЙНІ МОДЕЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У роботі на засадах системного підходу розробляються інтеграційні моделі понятійнопізнавальна, системно-аналітична, дифузна, цілісно-концептуальна, на основі яких створюється поліструктурна інтегративно-дидактична система культурологічного навчання. В епоху постіндустріальної цивілізації...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 V. V. Tupchenko The article deals with possibilities of foreign language as means of intercultural communication in teaching foreign language in higher school. Different scientific approaches to studying intercultural communication problems are analyzed and main directions in study of the problem are defined. Keywords: intercultural communication, foreign language, culture, language cooperation, language model. Тупченко Валерія...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»