WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Написання та відмінювання прізвищ і географічних назв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Севастопольський національний

технічний університет

Написання та відмінювання

прізвищ і географічних назв

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Севастополь

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

УДК 82.0

Написання та відмінювання прізвищ і географічних назв: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Склали Т.В.Морозова, О.М. Хоменко.

Севастополь:

Вид-во СевНТУ, 2012. – 22с.

Мета методичних вказівок – ознайомити студентів з основними правилами написання та відмінювання прізвищ й географічних назв, сформувати практичні навички усного і письмового їх вживання.

Методичні вказівки затверджено на засіданні кафедри Українознавства,педагогіки та культурології, протокол № 7 від 16.12.2011 р.

Допущено навчально-методичним центром СевНТУ як методичні вказівки.

Рецензент: кандидат філол. наук, доцент кафедри ПРГМ Михайлова Є.В.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Зміст Вступ……………………………………………………………

1. Написання та відмінювання прізвищ………………………

2.Правопис та відмінювання імен……………………………

3.Особливості творення та відмінювання форм імен по-батькові……… 12

4. Особливості відмінювання й написання географічних назв……...... 13 Запитання для самоперевірки…………………………………………………...18 Тренувальні вправи……………………………………………………………...19 Список рекомендованої студентам літератури…..………………………..22 Бібліографічний список……………………………………………............23 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Вступ Вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачає систематизацію знань сучасної української літературної мови, вироблення умінь, навичок користуватися мовними засобами у процесі майбутньої професійної діяльності.

Методичні вказівки містять необхідний і достатній мінімум теоретичного матеріалу, у якому подано основні правила написання та відмінювання прізвищ та географічних назв; мають на меті забезпечити перевірку засвоєного матеріалу; практичні завдання дають можливість закріпити набуті теоретичні знання.

Методичні вказівки складаються з чотирьох розділів, запитань для самоперевірки, тренувальних вправ, бібліографічного списку та списку рекомендованої студентам літератури.

Після вивчення теоретичного матеріалу студент повинен знати:

- творення чоловічих та жіночих імен по батькові;

- складні випадки відмінювання прізвищ;

- правопис та відмінювання імен;

- правила написання географічних назв;

- особливості відмінювання географічних назв.

Прізвища типу Гайдученя, Зубеня, Сергієня, що походять від іменників IV відміни гайдученя, зубеня, разом із зміною наголосу втратили при відмінюванні суфікс -ат- (-ят-) і відмінюються за типом іменників I відміни: Гайдучені, Зубеню, Сергієнею.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) До іменникових,а не прикметникових прізвищ належать прізвища із суфіксом -ин, що означали національну приналежність: Воло шин, Грузи н, Литви н, Ру син, Се рбин, Турчи н. Ор.

відмінок однини в чоловічих прізвищах цього типу має закінчення -ом (а не -им):

Воло шином, Грузи ном, Литви ном та ін.

Прізвища прикметникового походження мають закінчення прикметників чоловічого чи жіночого роду відповідної групи – твердої або м’якої.

–  –  –

Прізвища,що походять від нечленних (коротких) форм якісних та відносних прикметників (Буй, Глух, Куц, Молод), нечлених форм дієприкметників (Бажан, Кохан, Продан, Рубан), утратили граматичні ознаки першооснови й відмінюються як іменники твердої, м’якої або мішаної групи ІІ відміни: Жуй, Пух, Коць, Молот, Таран.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Прізвища, що мають форму присвійних прикметників із суфіксами

-ів (-їв),

-ов, -ев (-єв), -ин (-їн): Кирчів, Гуреїв, Зеров, Лечев, Боєв, Домчин, Ільїн то призвища на -ишин (-їшин): Гнатишин, Андріїшин, відмінюються за зразками:

–  –  –

У прізвищах на -ів звук і чергується у відкритому складі з о тільки після твердих приголосних (Степанів – Степанову, бо Степан; Якимів

– Якимовим, бо Яким), і з е тільки після м’яких та шиплячих приголосних ( Іванців – Іванцева,бо Іванець; Лукашів – Лукашевим, бо Лукаш).

Нормативним є також відмінювання прізвищ на -ів, -їв, за таким зразком: Михайлів – Михайліву, Луків – Луківом, Стеців –Стеціва та под. (що зумовлено традицією різних територій, а не фонетичними правилами).

Форми множини утворюються тільки на позначення родини (з особливостями форм Р. відмінка):Голоблi – Голоблів, Паляниці – Паляниців.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) За правилами правопису власних назв подвоєння зберігається у чоловічих та жіночих іменах: Алла, Інна, Емма, Жанна, Римма, Стелла, Ізабелла, Іванна, Нонна (але: Агнеса, Агрипина, Інеса, Каміла, Каліста, Мира, Сара, Ревека); Аполлон, Геннадій, Ілля, Віссаріон, Аполлінарій, Джонні, Палладій (але: Авакум, Інокентій, Іполит, Сава, Калістрат).

–  –  –

3. Особливості творення та відмінювання форм імен по батькові При творенні чоловічих імен по батькові вживається суфікс -ович,

-йович який додається до основи слова: Васильович, Євгенович, Ігорович, Юрійович, Анатолійович, Гордійович, В`ячеславович ( від імен Лука, Ілля, Лев — Лукич, Ілліч, Львович).Деякі імена по батькові мають рівнозначні паралельні форми: Савич і Савович, Хомич і Хомович, Кузьмич і Кузьмович, Лукич і Лукович. Імена по батькові від імен Микола та Григорій мають такі форми:

Миколайович, Миколаївна; Григорович, Григорівна; іноді вживаються форми з розмовним відтінком: Миколович, Миколівна; Григорійович, Григоріївна.

При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс - івн(а), який додається до основи слова, що закінчується на приголосний (крім й) від імен на -й – -ївн(а): Василівна, Савівна, Іллівна, Кузьмівна, Хомівна, Луківна, Юріївна, Сергіївна.

При творенні імен по батькові від імен, в основах яких відбувається чергування [і] з [о]: Антін – Антонович, Антонівна;

Нестір – Несторович, Несторівна; Ничипір – Ничипорович, Ничипорівна; Федір – Федорович, Федорівна; Яків – Якович, Яківна, чергування голосних звуків зберігається за класичним правилом.

–  –  –

Традиційно в Україні, як і в більшості країн світу, загальновідомих людей називають лише на прізвище: Гомер, Ґалілей, Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Робесп`єр, Альєнде, Мазепа, Сірко, Сковорода, Котляревський або на ім'я та прізвище: Александр Македонський, Джованні Боккаччо, Віктор Гюґо, Іван Франко, Іван Пулюй. Іноді останній варіант застосовують для конкретизації особи: Дмитро (Ярема) Вишневецький, Богдан (Юрій) Хмельницький, Тарас (Андрій) Шевченко, Григорій (Григір) Тютюнник. ОДС вимагає обов'язкового вживання тричлена: прізвища, ім'я та ім'я по батькові.

4. Особливості відмінювання й написання географічних назв Географічні назви поділяються на власні й невласні. Невласні назви – це географічна номенклатура: місто, село, селище, хутір, гора, пагорб, хребет, долина, яр, річка, струмок, море, озеро, ставок. Власні географічні назви позначають єдині, індивідуалізовані реальні об`єкти: Київ, Одеса, Чернівці, Дніпро, Псьол, Прут; Саяни, Картати, Альпи;

Балхаш, Байкал. Чимало географічних назв передається словосполученням: Нова Ушиця, Старі Бросківці, Великий Кучурів, Великий Токмак, Західна Європа, Північний Урал, Мінеральні Води, Сухий Яр, Великі Луки, Біла Церква, Біле море, Ладозьке озеро; мис Дежнєва, мис Доброї Надії. Географічні назви здебільшого не перекладаються (бо повинні виділяти один конкретний предмет з групи подібних). Вони транслітеруються, напр.: Неаполь (поукраїнськи мало б бути Наполі), Алмати (казах. Яблуневе), Аюдаг (Ведмідь-гора), Каракум (Чорні піски) та ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перекладаються тільки: а) номенклатурні (родові) назви: гора, коса, затока, море, океан, півострів, напр.: Ватиканський півострів, Тихий океан, Аравійське море, протока Гудзон; б) слова на позначення сторін світу, що входять до складу властних назв:

Західній Сибір, Південний Буг, Південна Кароліна, Південна Буковина, Південна Двина.

Разом пишуться:

1) географічні назви, у складі яких є сполучний голосний:

Білозерськ,Верхньодніпровськ, Довгопілля, Первомайськ.

2) географічні назви, які починаються компонентом східно-, західно-, північно-, південно-: Східнодонецький район, Західно казахстанська область, Північногорськ, Південнокримське море.

Окремо пишуться:

1) географічні назви, утворені поєднанням іменника з узгодженим препозитивним прикметником: Біла Церква, Нова Ушиця, Великі Луки, Малий Кучурів;

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2) географічні назви, до складу яких входять числівники: Перше Садове, Залісся Перше;

3) географічні назви, що складаються з імені та прізвища: селище Лев Толстой, село Івана Франка.

Через дефіс пишуться:

1) географічні назви з інверсованими прикметниками: КамянецьПодільський, Могилів- Подільський, Переяслав-Хмельницький;

2) географічні назви, що складаються з двох іменників або прикметників, поєднаних без сполучного звука:Дубівка-Маківка, Ельзас-Лотарингія, Глинські-Загара;

3) усі неслов’янські власні назви, які складаються з двох або кількох слів: Монте-Карло, Улан-Батор;

4) географічні назви, які починаються словами: Сан-, Сант-, СанктСанта-, Рент-, Нью-, Іст-, Вест-: Сан-Маріно, Сан-Паулу,СанФранциско, Сен-Анн, Нью-Йорк, Вест-Індія, Іст-Лондон, СанктПельтен;

5) географічні назви, утворені за допомогою слів сіті (місто), рівер (річка), фіорд, стріт (вулиця), сквер (бульвар) та ін.: Оклахома-сіті, Фам-рівер, Грін-рівер, Уолт-стріт, Сахо-сквер, Бонна-фіорд;

6) географічні назви, утворені від імені й прізвища або від двох імен: Івано-Франківськ, Михайло-Коцюбинське, Дмитро-Варварівка;

7) складні географічні назви без сполучного звука: ПологиВергуни, Пуща-Водиця, Піски-Бершадь;

8) географічні назви (слов’янські та іншомовні),утворені за типом прийменникових і сполучникових поєднань, у тому числі з іншомовними службовими словами: Ростов-на-Дону, Новосілки-наДніпрі, Комсомольськ-на-Амурі, Яр-під-Зайчиком, Камінь-на-Обі, Слов’янськ-на-Кубані, Під-Дубом, Під-Гаєм, Ла-Манш, ЕльМансура, Ріо-де-Жанейро, Бург-ель-Араб.

Подвоєння відбувається в географічних назвах іншомовного походження: Брюссель, Бессарабія, Голландія, Канни, Марокко, Міссісіпі, Міссурі, Ніцца, Філіппіни, Веллінгтон (але: Лісабон, Саргасове море, Кузбас, Одеса).

Щодо відмінювання, то всі географічні назви відмінюються, але не всі змінюються. Не змінюються іншомовні назви на – е, - є, - о, - і, - ї,

- у, - ю, - а (окремі): Фрунзе, Туапсе, Улан-Уде, Рамбуйє, Порт-Луї, Нікарагуа, Семуа, Папуа, Сан-Франциско, Хельсінкі, Капрі, Тбілісі.

Усі географічні назви ставляться в тому відмінку, якого вимагає контекст. Географічні назви, вжиті без номенклатурних слів, обов`язково змінюються, а вжиті з номенклатурною назвою (це практикується частіще), що виражає синтаксичні зв`язки в реченні, як правило, змінюються, але часом подаються і в початковій (Н.в.) формі (міста Севастополь – міста Севастополя).

У незмінній (вихідній, номінативній) формі географічна назва залишається в спеціальній воєнній (військовій) літературі (наказах і зведеннях), у спеціальній географічній (геологічній, топографічній і т.д.)літературі й тоді, коли це назва залізничної станції, порту чи астрономічна назва. Порівн.: Луцьком, Бугом, у Сумах, Альпах, міста Києва, річки Дніпра, містом Чернівцями.

Географічні назви бувають іменникового або прикметникового типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.

Зразки відмінювання географічних назв

–  –  –

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини є іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного пункту: Яр-під-Зайчиком, але ярський-підзайчиком; Франкфурт-на-Майні, але франкфуртжький-на-Майні.

Не узгоджуються назви вулиць, якщо вони мають форму чоловічого роду або являють собою складну назву: вулиця Хрещатик; на розі вулиці Ярославів Вал, але вулицею Сретєнкою.

–  –  –

14. Як відмінюються в українській мові складні географічні назви іншомовного походження із закінченням на приголосний (Лос-Анжелес, Буенос-Айрес).

15. Як пишуться складні географічні назви без сполучного звука?

–  –  –

Вправа 2 З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках:

Біленко, Яременко, Марчук, Савенко, Бровко.

Вправа 3

Запишіть прізвища українською мовою поясніть їх правопис:

Луговской, Чижевский, Афанасьев, Бондарев, Фомин, Заболоцкий, Васильев, Лаптев, Верник, Песков, Бестемянов, Беленькая, Приживольский, Зав’ялов.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Париж, Борис Демчук, Віра Демчик, Лондон, Ольга Черемних.

Вправа 15

Провідміняйте прізвища:

Гончар, Кухар, Молочар, Дар, Тесляр.

Вправа 16 Утворіть жіночі імена по батькові, запишіть їх у називному, родовому та давальному відмінках:

Яків, Корній, Світозар, Юліан, Афанасій.

Вправа 17

Утворіть по батькові чоловіків і жінок від таких імен:

Лука, Матвій, Лаврентій, Єрмолай, Дементій, Модест, Святослав.

Вправа 18Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 художнього твору сучасної культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить на принципово новий рівень осмислення і вимагає уважного та поглибленого вивчення.ЛІТЕРАТУРА: 1. Андреев Л Г. Импрессионизм / Андреев Л. Г. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 250 с.; 2. Бунин И.А. Собрание починений / Бунин И. А. В 6-ти т. Т. 4. Произведения 1914 – 1931. / Статья – послесловие и коммент. А.Саакянц / Бунин...»

«Проблеми економіки організацій та управління ISSN 1813 6796 підприємствами ВІСНИК КНУТД 2014 №2 Economic Questions and Enterprise Management УДК 330.3 ВЕРГУН А. М., ТАРАСЕНКО І. О. Київський національний університет технологій та дизайну КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Мета. Виявлення характеру впливу економічних, соціальних та екологічних проблем на економічне зростання в умовах глобалізації на основі концепції сталого розвитку. В результаті проведеного аналізу обґрунтовано...»

«Коммунальное учреждение культуры «ЦБС г. Макееки» ЦГБ им. М. Горького Информационно-методический отдел БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2012 г. МАКЕЕВКА, 2013 г. Информационный бюлетень новых поступлений литературы в ЦГБ им. М. Горького за 2012 год Бюллетень новых поступлений адресован пользователям библиотек с целью информирования их о новой литературе, поступившей в фонды городских библиотек /выборочно/ Составители: Фанайлова И. С. Мищенко Т.М... Агеєва В. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський...»

«УДК 27.316.752:613.86.173.1 Наталя Жук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї У статті наголошується, що трансформація людських цінностей не сприяє розв’язанню сучасних проблем суспільства, а саме вирішенню проблем створення сім’ї. Більшість молоді намагається побудувати сімейно-шлюбні стосунки у студентські роки, коли постає велика кількість...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2006. Вип. 21. Ч. 1. С.123–130 Ser. Pedagog. 2006. Vol. 21. Р. 1. P.123–130 УДК 371.035.013.74(477+4/9) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ Марина Соннова Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка вул. Оборонна, 2, 91011 Луганськ, Україна Охарактеризовано головні етапи розвитку громадянської освіти. Обґрунтовано актуальність проблеми громадянської освіти на сучасному етапі становлення й розвитку...»

«IX МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В КИЄВІ СПОНСОРСТВО Ми пропонуємо вам скористатися унікальністю заходу IX міжнародної конференції «Енергія з біомаси» першої конференції, що регулярно проводиться з 2002 р. та висвітлює всі питання розвитку біоенергетики в Україні. Цього року вперше конференція проходитиме за підтримки біоенергетичної Асоціації України. Ми будемо раді запропонувати вам варіанти стандартних Спонсорських пакетів конференції, а також розробити спеціально для вас індивідуальний...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»

«Порівняльно-педагогічні студії № 4(14), 2012 ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ УДК 37.025 ПОЛІТИКА ЄВРОСОЮЗУ В ЗАПОБІГАННІ ШКІДЛИВИМ ЗАЛЕЖНОСТЯМ МОЛОДІ Юрій Павлов У статті наголошено на тому, що для запобігання шкідливим залежностям населення в країнах Євросоюзу застосовуються відповідні соціальні програми профілактичного характеру. Вони спрямовані на попередження ВІЛ-інфекції, наркоманії та алкоголізму. Ці програми мають на меті привернення уваги до необхідності розв’язання цих гострих суспільних...»

«РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ ЗБІРНИК ЗВІТІВ 22-23 серпня 2010 р. ПЕРЕМИШЛЬ, ПОЛЬЩА СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ UKRAINIAN WORLD CONGRESS CONGRS MONDIAL UKRAINIEN CONGRESO MUNDIAL UCRANIO 145 EVANS AVENUE, TORONTO ON M8Z 5X8 CANADA TEL. (416) 323-3020 FAX (416) 323-3250 E-MAIL: congress@look.ca INTERNET: www.ukrainianworldcongress.org РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 22-23 СЕРПНЯ 2010 р. ПЕРЕМИШЛЬ, ПОЛЬЩА ЗМІСТ Статут Світового Конґресу Українців Протокол...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»