WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Скорочення антропогенного навантаження котельних автоклавного виробництва будівельних матеріалів УДК 666.97.035.5 Автори: М.І. Радченко, проф., д-р техн. наук, Національний університет ...»

Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні

VIII міжнародна науково-технічна конференція

Скорочення антропогенного навантаження котельних автоклавного виробництва

будівельних матеріалів

УДК 666.97.035.5

Автори: М.І. Радченко, проф., д-р техн. наук,

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

О.В. Макарова, викладач,

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Підприємства виробництва будівельних матеріалів відносяться до найбільш енергоємних, відзначаються значними втратами теплоти і, як наслідок, нераціональними витратами паливних і водних ресурсів. Зокрема, у автоклавному виробництві біля 45 % витраченої теплоти акумулюється будівельним матеріалом (силікатною цеглою, бетоном) та парою у вільному об’ємі автоклаву. При випуску відпрацьованої пари в атмосферу ця частка теплоти втрачається, призводячи до збільшення витрат палива (природного газу) на виробництво цієї пари в котельних. В статті витрат енергоресурсів виробництва будівельних матеріалів котельні займають вагоме місце. Для отримання 1 кг пари необхідно витратити 2261 кДж тепла, а з урахуванням теплоти на нагрів води до 100 0С – біля 2680 кДж. При цьому слід враховувати, що втрати тепла в самих котельних при спалюванні палива і перетворенні води в пару теж високі: середній ККД котельних не перевищує 0,8. Крім того, мають місце теплові втрати в трубопроводах (до 25 %) під час транспортування пари до теплових агрегатів.

До того ж, через значну кількість шкідливих викидів котельної в атмосферу (окису вуглецю та окислів азоту при роботі котельної на природному газі) збільшується антропогенне навантаження на довкілля. Накопичення в ґрунті та сільгоспкультурах шкідливих речовин призводить до загального погіршення демографічної ситуації, зокрема підвищення рівня захворюваності та смертності людей.

Отже, проблема скорочення шкідливих викидів від котельних, зокрема автоклавного виробництва будівельних матеріалів, шляхом раціонального використання паливних та водних ресурсів вельми актуальна. Впровадження ресурсозберігаючих технологій сприятиме не тільки підвищенню енергетичної ефективності виробництва завдяки економії палива, але й зменшенню екологічного навантаження на довкілля.

В результаті спалювання палива в котельних в атмосферу потрапляють продукти згоряння, що містять шкідливі гази й дрібні тверді частки золи, шлаки, а також теплоту. Так, до |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VIII міжнародна науково-технічна конференція газоподібних шкідливих викидів котельної відноситься оксиди азоту N0x= NО+NO2 та оксиди сірки SО2= SО2+SОз, а також тверді частки золи й пил, п’ятиокис ванадію V2О5. Крім того, при неповному згорянні палива в димових газах можуть бути присутні окис вуглецю СО, вуглеводні типу CH4, С2Н4, бензапірен С20Н12, сажа.

Газоподібне паливо (природний газ) являє собою найбільше «чисте» органічне паливо. В результаті його спалювання в атмосферу потрапляють шкідливі речовини із продуктами згоряння, зокрема диоксид вуглецю (СО2) та оксиди азоту (NOx ). Ці речовини, в свою чергу, здійснюють негативний вплив на людину та довкілля у двох видах – локальному та глобальному. Диоксид азоту здійснює дратівну дію на дихальні шляхи й слизову оболонку ока.

Тривалий вплив NО2 при концентрації до 2 мг/м3 призводить до хлорозу рослин. При концентрації NО2, яка дорівнює 4-6 мг/м3, виникає гостре ушкодження рослин [7].

Оксиди азоту, поглинаючи природну радіацію як в ультрафіолетовій, так й у видимій частині спектра, знижують прозорість атмосфери й сприяють утворенню фотохімічного туману смогу.

Оксид вуглецю у певних концентраціях є небезпечним не тільки для довкілля, але й для здоров’я людини. Токсична речовина вступає в реакцію з гемоглобіном крові. При концентрації СО у повітрі 0,01-0,02% протягом декількох годин може викликати у людини отруєння, при концентрації 0,2% через 30 хвилин - непритомність.

На відміну від твердоподібних компонентів – часток золи, що в основному (за винятком часток з радіусом менш 1 мкм) осідають на землю, газові компоненти, що поширюються в процесі дифузії як у нижні, так й у верхні шари атмосфери, від чого їхня концентрація в приземному шарі на відстані від котельної значно знижується.

Антропогенне забруднення токсичними газами, зокрема диоксидом вуглецю (СО2) та оксидом азоту (NOx ) призводить до виникнення проблеми парникового ефекту.

Актуальність проблеми та гостра необхідність загального скорочення викидів в атмосферу парникових газів шляхом впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у виробництво неодноразово підкреслюється в таких міжнародних документах як Конвенції про зміну клімату (Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку, м. Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) та Кіотському протоколі (Міжнародна конференція з глобальної зміни клімату на планеті, м. Кіото, грудень 1997р.).

Проблема кислотних опадів сьогодні дуже загострена, про що свідчать певні кроки світової спільноти. Так, в 1983 році в дію вступає Конвенція про трансграничне забруднення повітря на великих відстанях. Головними заходами по скороченню викидів CO2 та NOx, що визначені в міжнародних документах, є підвищення ефективності використання енергії, |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VIII міжнародна науково-технічна конференція контроль за викидами та впровадження ефективних технологій. Завдяки зусиллям країн Великої семірки протягом 1970-1990 рр. при рості ВВП на 60 % вдалося стабілізувати викиди CO2 та NOx.

Викиди оксидів азоту в результаті спалювання палива відіграють активну роль в руйнуванні озону. Небезпека проблеми для здоров’я людини та довкілля визначена в доповіді Програми ООН з навколишнього середовища (1992 р.). Світова спільнота спрямовує свої зусилля на скорочення виробництва та використання хімічних речовин, які викликають руйнування озонового шару. Основні кроки країн визначаються такими міжнародними документами як Венська конвенція (1985 р.) та Монреальський протокол (1987 р.).

Сучасні методи очистки шкідливих викидів котельних мають низьку ефективність. До того ж вибір методів очистки залежить від багатьох факторів основними з яких є наступні: вихідний вміст шкідливих речовин; необхідна ефективність очистки; наявність дешевих реагентів;

капітальні та експлуатаційні витрати [2].

Джерелами оксидів азоту (NOx) на котельних є молекулярний азот повітря («повітряні»

або «термічні» NOx) і компоненти палива, що містять азот («паливні» NOx). Суттєво зменшити кількість оксидів азоту, що утворюється при горінні, можливо за умови спеціально організованого процесу горіння. Методи скорочення викидів оксидів азоту, що знайшли практичне використання, потребують значних матеріальних витрат та дорогого обладнання.

Так, ефективність такого методу як рециркуляція димових газів залежить від їх кількості та температури, а також від організації введення їх в топку. Так, на блоках 300 МВт Костромської ГРЕС використання рециркуляції димових газів скоротило концентрацію оксиду азоту з 800 до 400 мг/м3. Недоліком методу є значні втрати електроенергії на власні потреби.

Серед інших шкідливих викидів, що утворюються при спалюванні органічного палива, найбільше значення мають продукти неповного згоряння — оксид вуглецю. Концентрація оксиду вуглецю в продуктах згоряння природного газу близько 0,02% супроводжується втратою = теплоти від хімічної неповноти згоряння q3 0,1%. Настільки мале значення звичайно не привертає особливої уваги експлуатаційного персоналу. Разом з тим при роботі на такому режимі (q3= 0,1%) при спалюванні 107 м3/добу природного газу в атмосферне повітря надходить 30 - 40 т/добу оксиду вуглецю.

Проблема екологічної безпеки котельних загострюється ще тим, через недосконале природоохоронне обладнання високий ступінь очистки у більшості випадків є практично недосяжним. Цілком очевидно, що найбільш ефективним шляхом зменшення негативних наслідків є усунення причин, що до них призводять. Виходячи з цього, подальші резерви скорочення токсичних викидів від котельної слід шукати в скороченні витрат палива, що в них |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VIII міжнародна науково-технічна конференція спалюється, тобто самих джерел цих викидів. Останнє, в свою чергу, пов’язане із раціональним використанням теплоти в технологічних процесах, а значить, і паливних ресурсів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Шляхи повторного використання відпрацьованої в автоклавах пари для термообробки цегли розглядалися Вахніним М.П. і Аніщенком А.А., Хавкіним Л.М., Зейфманом М.І. Теплоту відпрацьованої пари можна також використовувати для нагріву живильної води котлів і води системи опалення заводських приміщень.

Аналіз шляхів скорочення шкідливих викидів і споживання палива та води у виробництві будівельних матеріалів свідчить про те, що вони мають значні резерви. Зменшення кількості викидів котельні в навколишнє середовище лише шляхом встановлення ефективних пилогазоочисних установок не може усунути повністю проблему забруднення атмосфери.

Вона повинна вирішуватись у комплексі шляхом пошуку енергоресурсозберігаючих технологій виробництва будівельних матеріалів, що сприяло б не тільки скороченню непродуктивних витрат палива, але й зменшенню екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Метою дослідження є зменшення антропогенного навантаження на довкілля котельних автоклавного виробництва будівельних матеріалів шляхом комплексної утилізації теплоти відпрацьованої пари та відхідних газів.

Пара, що виробляється котельною, потрапляє до споживача, зокрема до теплових агрегатів періодичної дії (автоклави). Автоклавна обробка цегли відзначається значними енергетичними втратами. Понад 45 % теплоти, витраченої в циклі термообробки, акумулюється в автоклаві: більша частка цеглою, а решта парою у вільному об’ємі автоклаву та самим автоклавом і вагонетками. При випуску відпрацьованої пари з автоклаву в атмосферу її теплота втрачається.

Отримано дані зі міни кількості пари з урахуванням її втрат теплоти на нагрів автоклаву та вагонеток, втрат теплоти у довкілля через корпус автоклаву і теплової інерційності.

Тривалість теплової витримки при тиску 0,8 МПа становить 6 годин.

Спалювання в котельній палива (зокрема газу) для виробництва цієї кількості пари призводить до збільшення екологічного навантаження на довкілля. Отримано також дані з кількості викидів СО, NO2 в довкілля упродовж циклу автоклавної обробки.

Показано, що з підвищенням тиску загальна кількість викидів СО, NO2 збільшується. Така закономірність пояснюється тим, що витрати пари на нагрів сирцю зростають з підвищенням тиску в процесі запарювання сирцю. В результаті зростає кількість палива для виробництва пари, а разом з цим зростає кількість викидів шкідливих речовин під час його спалювання.

–  –  –

Для вирішення проблеми скорочення токсичних атмосферних викидів від котельних у процесі автоклавного виробництва цегли розроблено методи раціонального використання пари, а відтак і паливних ресурсів. Розраховано кількість пари, що витрачається на нагрів сирцю від початку запарювання та при перепуску пари з урахуванням теплової інерційності системи, втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток і в довкілля. Показано, що кількість пари на нагрів сирцю за рахунок її перепуску значно скорочується. Так, підвищення тиску до 0,1 МПа в автоклаві-приймальнику шляхом перепуску до нього відхідних газів дозволяє заощадити 1,060 т пари (15,83 % загальних витрат пари за цикл); підвищення тиску до 0,2 МПа в автоклаві-приймальнику шляхом перепуску до нього відпрацьованої пари з автоклава-джерела за рахунок тиску в автоклаві-джерелі дозволяє заощадити 2,017 т пари (30,12 % загальних витрат пари за цикл); підвищення тиску до 0,3 МПа в автоклаві-приймальнику шляхом перепуску до нього відпрацьованої пари з автоклава-джерела за рахунок тиску в автоклавіджерелі дозволяє заощадити приблизно 2,968 т пари (44,32 % загальних витрат пари за цикл).

Повнота такого перепуску обмежена протитиском у автоклаві-приймальнику та падінням тиску в перепускному паропроводі; підвищення тиску до 0,4 МПа в автоклаві-приймальнику шляхом ежекторного перепуску до нього відпрацьованої пари з автоклава-джерела за рахунок тиску в автоклаві-джерелі дозволяє заощадити приблизно 3,775 т пари (56,37 % загальних витрат пари за цикл).

Показано, що перепуск пари забезпечує значне скорочення витрат палива в котельні, що працюють на природному газі, і відповідно зменшення токсичних викидів СО, NO2. При цьому, завдяки повторному використанню пари заощаджуються також водні ресурси.

Висновки Повторне використання відпрацьованої пари як теплоносія забезпечує скорочення 1.

шкідливих викидів котельної на величину, пропорційну кількості рекуперованої пари, а також витрат водних ресурсів на її виробництво.

Розглянуті методи зниження антропогенного навантаження на довкілля котельної, 2.

що працює на природному газі, забезпечують скорочення шкідливих викидів на 50 % завдяки відповідного зменшення споживання пари у процесах автоклавного виробництва будівельних матеріалів.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«УДК 327.5:[303.446+303.725] ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ДЛЯ ДЕФІНІЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «РЕГІОН» кандидат політичних наук, Стародуб-Підберезна Т. С. Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ У статті пропонується авторське бачення можливостей побудови абстрактних теоретичних моделей розвитку просторової інституціоналізації шляхом використання методологічного інструментарію регіональної компаративістики, який дозволяє акумулювати...»

«Програма Європейського Союзу «Тематична програма охорони навколишнього природного середовища та сталого управління природними ресурсами, включаючи енергію» Оцінка впливу змін клімату на зміни агрокліматичних ресурсів Луганського регіону, умови росту та продуктивність сільськогосподарських культур і природної рослинності. Рекомендації щодо адаптації до змін Польовий А.М., аналітичний звіт Проект фінансується Виконано для проекту «Степове біорізноманіття», що здійснюється Європейським Союзом...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет міжнародної економіки Кафедра іноземних мов _ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6–7 квітня 2012 року) У трьох томах Том 2. Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 37+159.9 ББК 73 А 43 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ...»

«Міністерство культури УРСР ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА КОНСЕРВАТОРІЯ ім. М.ЛИСЕНКА _ Кабінет фольклору Богдан Луканюк ТИПОВІ ФОРМИ МУЗИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Методичні рекомендації Львів – 1 Методичне видання Луканюк Богдан. Типов форми музично-етнографічної документації: Методичні рекомендації. – Львів, 1981. – С.23 + додатки. Пропонується запровадити в етномузикознавчу практику двох типовх форм документації – листка збирача та карти записувача, що відповідають двом основним видам...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ УДК 371.13(4) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ Людмила Пуховська Стаття присвячена питанню підвищення професійної компетентності учителів з урахуванням нових вимог до навчального процесу. Автор розглядає феномен європейського виміру в освіті. Висновки, зроблені автором статті, ґрунтуються на вивченні європейського досвіду організації вищої педагогічної освіти у контексті стрімких соціальних і освітніх трансформацій. Наприкінці ХХ – на...»

«БІЛА КНИГАНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Київ УДК 347.77:330.341.1](477) ББК 67.9(4Укр)404. Б Б61 Біла книга-2 Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України. / Дем’яненко О.В., Доровських А.В., Кулаков С.А., Лі А., (упорядкування). — К.: Парламентське вид-во, 2008, — с. 246. ISBN 978-966-611-662-1 Редакційна колегія: Булавін Л.А., академік НАН України, Євсєєнко В.М., голова правління Спілки дизайнерів України; Злотник О.Й., голова об’єднання громадських...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БІРЮКОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА УДК 378.016:78.087.68 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ХОРУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Міністерство освіти і науки України, м....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу. Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних ліній та простих її гібридів різних груп стиглості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»