WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти Випуск 16 2010 Постановка проблеми Інтеґрація України у європейський та світовий освітній простір зумовлює нове бачення основної мети ...»

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти Випуск 16 2010

Постановка проблеми

Інтеґрація України у європейський та світовий освітній простір

зумовлює нове бачення основної мети вивчення іноземних мов у вищих

закладах освіти. Дослідники вказують насамперед на зміну статусу

навчальної дисципліни “іноземна мова” з точки зору її культурологічної

функції, оскільки мова – не тільки “джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх потреб освіченого УДК 37.011.3:06.053.56 народу” [2: 164]. Провідною метою вивчення іноземної мови

МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

студентами вищих закладів освіти різних напрямів підготовки стає ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ іншомовна компетентність особистості, а бажаним результатом – КОМПЕТЕНТНОСТІ використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ збагачення досвіду фахової підготовки.

У підготовці сучасного перекладача міжнародного рівня разом з Бахов І.С. (Київ) мовною усе більшого значення набуває і гуманітарна складова.

Стаття присвячена дослідженню міжкультурного компонента як основи Сучасний спеціаліст з перекладу повинен володіти визначеним формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів. Обґрунто- обсягом не тільки мовних, культурологічних і соціокультурних знань, вується наукова та практична актуальність проблеми і пропонуються осале й уміннями та здібностями, які дозволяють йому адекватно новні напрями її вирішення.

–  –  –

компетентності (С.Зенкевич, Л.Мітіна, Ю.Пассов, Л.Романишина, оскільки їм притаманні не лише спільні, але й відмінні ознаки.

З.Підручна та ін.); формування професійної компетентності Спільними ознаками є співвіднесеність з процесами обміну та (Л.Зеленська, Л.Карпова, Н.Кузьміна, Н. Лобанова, А.Маркова та передачі інформації. Стосовно відмінностей можна зазначити, що ін.); формування окремих аспектів професійної іншомовної спілкуванню притаманні характеристики міжособистісної взаємодії, компетентності (Л.Апатова, В.Баркасі, О.Волченко, Н.Гез, а комунікації властиве додаткове значення – інформаційний обмін у А.Гордєєва, В.Калінін, Б.Ліхобабін, С.Ніколаєва, О.Овчарук, суспільстві. Таким чином, спілкування є соціально обумовленим О.Пінська, Є.Рослякова, В.Ріверс, В.Редько, В.Кейблз, Ф.Вінгард та процесом обміну думками і почуттями між людьми у різних сферах ін.); дослідження рівнів готовності до професійної діяльності діяльності, який реалізується головним чином за допомогою (А.Алексюк, В.Борисов, К.Дурай-Новакова, А.Капська, В.Рибалка, вербальних засобів комунікації, а комунікація на відміну від С.Сисоєва та ін.); використання інформаційних технологій у спілкування є соціально обумовленим процесом передачі інформації навчальному процесі (Т.Гуменникова, Н.Єлухіна, Л.Карташова, як у міжособистісному, так і у масовому спілкуванні різними каналами С.Нальотов, О.Трофимов, та ін.). Тобто, можна констатувати, що в за допомогою різних вербальних і невербальних комунікативних теорії і практиці вищої освіти накопичено значний досвід, який може засобів [3].

стати основою формування міжкультурної компетентності майбутніх Міжкультурну комунікацію можна трактувати у вузькому і перекладачів. широкому сенсі [11: 34-38].

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні актуальності У широкому сенсі міжкультурну комунікацію можна трактувати формування професійної міжкультурної компетентності майбутнього як спілкування носіїв різних культур, різних мов, зрештою – носіїв перекладача як основи комунікативної культури. різних видів національної свідомості. При цьому спілкування Що ж слід розуміти під спілкуванням у контексті міжкультурної відбувається як обмін культурними предметами діяльності, точніше, комунікації? У якості відповіді на це питання наведемо наступну у вигляді обміну засобами здійснення діяльності, тобто обміну цитату: “Навчити людей спілкуватися усно та письмово, створювати, операціями, так і обмін образами свідомості, які асоціюються з будувати, а не тільки розуміти мову, вже створену кимось, є важким конкретними словами і є описаними у текстах [8].

завданням, яке ускладнене ще й тим, що спілкування не є простим У вузькому сенсі міжкультурна комунікація може являти собою вербальним процесом. Його ефективність залежить від багатьох “спілкування між представниками одного реґіону (міста, селища), чинників: знання мови, умов та культури спілкування, правил етикету, які належать до різних культур і усвідомлюють себе знання невербальних форм висловлювання (міміки, жестів і т.

ін.), полікультурними суб’єктами” [7: 18]. Заслуговує на увагу й таке ґрунтовних фонових знань і т. ін. Мова тісно пов’язана зі світом її розуміння міжкультурної комунікації, згідно з яким це явище носіїв. Вона відображає не тільки фізичні умови життя, природу, клімат, представляє собою “особливий етнопсихологічний феномен, який побут його носіїв, але й їхню мораль, систему цінностей, менталітет, нерозривно пов”язаний з життям індивіда й усього суспільства, національний характер, відносини між людьми та багато інше – усе оскільки люди можуть задовольняти свої потреби тільки всередині те, що складає культуру у широкому етнографічному смислі цього соціуму/іносоціуму, спілкуючись одне з одним, розвиваючи свої слова” [10: 14]. Саме це і складає міжкультурний компонент здібності й потреби” [5: 18].

іншомовного спілкування. Він виникає тоді, коли до спілкування На думку багатьох дослідників процес навчання іншомовного залучаються представники різних культур, тобто коли мова йде про спілкування являє собою особливий тип міжкультурної комунікації міжкультурну комунікацію. [11; 1; 9].

Відомо, що спілкування і комунікація є феноменами, які Ви кори стання міжкультурно го комп оненту у на вчанні перетинаються, але їхнє повне ототожнення є не зовсім коректним, іншомовного спілкування є основою формування міжкультурної

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти Випуск 16 2010

компетенції. Взаємозв’язки іншомовної комунікативної компетенції Представники поведінкового підходу відзначають можливість та іншомовного спілкування, міжкультурної компетенції та адаптації загальних людських навичок до умов міжкультурної міжкультурного компоненту іншомовного спілкування ідентичні. комунікації.

Стосовно кореляції вищезазначених компетенцій аналіз науково- Слід також згадати підхід, згідно з яким “культурною компетенцією методичних публікацій свідчить, що міжкультурна компетенція не можна вважати дію, яка відповідає і ефективно використовується завжди виокремлюється у якості компонента іншомовної для визначення культурної ідентичності конкретної ситуації” [5: 53].

комунікативної компетенції. Проте міжкультурний компонент Проте заслуговує на увагу те, що попри різноманіття підходів існує імпліцитно міститься у інших компетенціях, які складають іншомовну загальне положення, яке притаманне більшості з них, яке полягає у комунікативну компетенцію (наприклад, мовну, мовленнєву, тому, що міжкультурній компетенції відповідає дія, у якій беруть соціокультурну, соціолінгвістичну та ін..), оскільки їхня повна реалізація участь представники двох різних культур, які здатні досягнути мети у ситуаціях міжкультурного спілкування безпосередньо залежатиме на основі компетентної поведінки, яка сприяє розумінню іншої від рівня міжкультурної компетенції комунікантів, оскільки саме вона культури [5].

є своєрідним “пусковим механізмом” інших компонентів іншомовної З метою уточнення змісту міжкультурної компетенції наведемо її комунікативної компетенції в умовах міжкультурної комунікації. визначення й характеристики, які зустрічаються у наукових Наприклад, навіть вибір тих чи інших мовних та мовленнєвих засобів розробках.

у спілкуванні представників різних культур, соціальних груп базується Міжкультурна компетенція – “це компетенція особливої природи, на міжкультурній компетенції. яка базується на знаннях та уміннях, здатність здійснювати Найточніший опис кореляції іншомовної комунікативної та міжкультурне спілкування завдяки створенню для комунікантів міжкультурної компетенцій представлений у працях Г. Єлізарової, спільного значення того, що відбувається, і досягати зрештою І. Плужник та М. Корочкіної. Ці дослідники зазначають, що позитивного для двох сторін результату спілкування. Міжкультурна компоненти міжкультур ної компетенції співвідно сяться з компетенція на має аналогії з комунікативною компетенцією носіїв компонентами іншомовної комунікативної компетенції, модифікуючи мови й може бути властивою тільки міжкультурному комуніканту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


частину змісту останніх, додаючи до них міжкультурний вимір. При Метою формування міжкультурної компетенції є досягнення такої цьому не усі аспекти компонентів іншомовної комунікативної якості мовної особистості, яке дасть їй можливість вийти за межі компетенції мають “міжкультурний вимір” [4: 217]. Крім того, слід власної культури і набути якості медіатора культур, не втрачаючи враховувати і те, що через їхню специфічність деякі елементи власної культурної ідентичності” [4: 218]. На нашу думку, зазначене міжкультурної компетенції не можна співвідносити з жодним із трактування міжкультурної компетенції найчіткіше й повніше компонентів іншомовної комунікативної компетенції. Зазначені відображає сутність і зміст міжкультурної компетенції. Міжкультурна аспекти необхідні для “освіченого підготованого міжкультурного компетенція означає також готовність і здатність приймати адекватні комуніканта”, але можуть бути відсутніми у межах успішно рішення у повсякденних ситуаціях, сягаючи позитивних результатів, сформованої іншомовної компетенції [4]. здійснюючи вибір адекватних моделей поведінки, і що особливо Стосовно сутності самого концепту “міжкультурна компетенція” важливо, зберігаючи свою індивідуальність та розвиваючі здатності слід зазначити, що існує кілька підходів до його трактування. до самопізнання [5].

У рамках когнітивного підходу він розглядається як когнітивні Серед найголовніших завдань міжкультурної комунікації – знання, які втілюються у поведінкових навичках. Метою зазначеного попередження і усунення міжкультурних непорозумінь. Для вирішення підходу є вдосконалення розуміння і підвищення рівня толерантності цього завдання слід проаналізувати характеристики міжкультурної у прийнятті інших культур. компетенції.

–  –  – 
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 УДК 378.18 ВІДРОДЖЕННЯ РОДИННО-СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ О. Т. Горіна У статті розглядається такий важливий аспект формування духовної культури студентської молоді, як родинно-сімейні цінності. Автором висловлюється власна позиція щодо втрати сімейних цінностей в українському суспільстві та необхідності відродження родинно-сімейних цінностей і підготовки майбутніх...»

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору КиєвоБалакін С. А. 1. Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю. музейної колекції. Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О. 2. конференція з...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра теорії і методики фізичного виховання Лекція обговорена і затверджена на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання (протокол № _ від „_” 20 _ року). Зав.кафедри, _ Виконавець: _ ЛЕКЦІЯ № 15 ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ з дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання” для студентів ІІІ курсу факультету здоров’я людини і туризму ПЛАН 1. Поняття про планування навчально-виховного...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Заїка В.К. Ріст сосни звичайної в умовах радіаційного опромінення// Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VI-і Погребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10.4. – С. 25-30.2. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. К.: Урожай, 1987. С. 166-172.3. www.kmu.gov.ua Допустимі рівні вмісту 137Cs та 90Sr в деревній продукції лісового господарства (станом на 12.12.2006 р.). 4....»

«КАТЕХИЗМ УКрАїнсьКої ГрЕКо-КАТолИцьКої цЕрКвИ «ХрИсТос – нАША ПАсХА» Katexizm_2012 [v.2].indd 1 07.08.12 07:28 Katexizm_2012 [v.2].indd 2 07.08.12 07:28 Синод УкраїнСької Греко-катоЛицької церкВи КАТЕХИЗМ УКрАїнсьКої ГрЕКо-КАТолИцьКої цЕрКвИ «ХрИсТос – нАША ПАсХА» Видавництво “Свічадо” Львів • 2012 Katexizm_2012 [v.2].indd 3 07.08.12 07:28 Удк 271.4 : 2.282.4 ББк 86.3-4 Х 93 Х 93 катехизм Української Греко-католицької церкви: Христос – наша Пасха. – Львів, 2011. – с. 336 + 64 іл. ISBN...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13 т. 731-31-32 БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (Тематично-бібліографічний список за матеріалами преси 2012 року) Матеріал підготували: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС Таким чином, на досліджуваному підприємстві нами запропоновано, виходячи з його положення на ринку, набір відповідних цінових стратегій для різних асортиментних груп товарів. Також ми рекомендуємо ВАТ «Івано-Франківському міськмолокозаводу» використовувати комплексний підхід щодо вибору тієї чи іншої стратегії ціноутворення, тобто пропонуємо застосувати не одну цінову стратегію, а їх комбінацію для відповідного асортименту з метою досягнення найбільшого ефекту. Розроблені в...»

«Міністерство освіти і науки України Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Наукова бібліотека Севастопольського національного технічного університету Матеріали науково-практичної конференції «БІБЛІОТЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ НАУКИ, ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ» Севастополь, 7 – 10 жовтня 2013 р. Севастополь Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) Міністерство освіти і науки України...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 48– 60 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 48– 60 УДК 76.034.046.3(477.83-25) І.Филипович “ПОТРІБНІ МІДЕРИТИ”1 – АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ПРИКЛАДІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ГРАФІКИ ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ДОВГОГО ТРИВАННЯ Томаш НІКЛЯС Університет ім. Миколая Коперніка в Торуні, вул. Міцкевича, 121, м. Торунь, 87-100, Польща, тел. (056) 611-37-61 На тлі огляду...»

«ШКОЛА І ТРАДИЦІЯ УДК 398.8(477) Віталій Охманюк (Луцьк), асистент кафедри музичних інструментів Волинського національного університету імені Лесі Українки ЕТНОМУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ЗВЕНИГОРОДЩИНИ: ХХ СТОЛІТТЯ – СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ У статті характеризуються етномузичні традиції Черкаської Звенигородщини, зафіксовані в процесі експедиційної роботи фольклористів ХХ ст. Ключові слова: етномузичні традиції, етномузикознавча діяльність, збирання народних пісень, Черкаська...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»