WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«НЕОБХІДНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ У статті розкрито сутність проблеми толерантності, її відношення до конфліктного характеру соціальної взаємодії. Висвітлено зв’язок витоків толерантності з ...»

-- [ Страница 1 ] --

Том 130. Випуск 117

УДК 316

Ханстантинов В.О.

НЕОБХІДНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ

У статті розкрито сутність проблеми толерантності, її відношення до

конфліктного характеру соціальної взаємодії. Висвітлено зв’язок витоків

толерантності з процесами глобалізації, суспільною модернізацією, з приватною

власністю і суспільним розподілом праці. Проаналізовано політичну необхідність

толерантності для демократичного суспільства.

Ключові слова: толерантність, конфлікт, модернізація, розподіл праці, демократія, глобалізація.

В статье раскрыта сущность проблемы толерантности, ее отношение к конфликтному характеру социального взаимодействия. Освещена связь истоков толерантности с процессами глобализации, общественной модернизацией, частной собственностью и общественным разделением труда. Проанализирована политическая необходимость толерантности для демократической организации современного плюралистического общества.

Ключевые слова: толерантность, конфликт, модернизация, разделение труда, демократия, глобализация.

In the article there is the exposed essence of problem of tolerance, its attitude toward conflict character of social cooperation. Sources of tolerance concernning the processes of globalization, modernization of society, a private property and social division of labor are lighted up. Political necessity of tolerance for democratic society is analysed.

Key words: tolerance, conflict, modernization, division of labor, democracy, globalization.

Проблема толерантності актуалізується у Мета даної статті полягає в аналізі витоків ситуації взаємодії одного суспільного суб’єкта з об’єктивної суспільної потреби в толерантності.

інакшістю (расово-етнічною, мовно-культурною, До вирішення поставленої проблеми у роботі релігійною, соціально-статусною) іншого суб’єкта використані праці таких учених, як С. Леш [5], у разі, коли відмінності між ними можуть О. Перцев [7], А. Галкін, Ю. Красін [16], Т. Кесприйматися як небезпечні для їхньої екзистен- рімов [18], Д. Пітерс [20], С. Кримський [22], ціальної безпеки, соціокультурної автентичності А. Лейпхардт [23].

або духовного суверенітету. Ми виходимо з відомого методологічного Вид соціальної взаємодії, коли сторони положення про те, що «мислення та буття як усвідомлюють як своє протистояння, так і власне різняться між собою, так і одночасно перебувають ставлення до нього, у «Філософському словнику» у єдності одне з одним» [4, с. 119]. Тому появу визначається як конфлікт [1, с. 429]. Більшість теорії і практики толерантності ми розглядаємо як учених виходить з уявлень про атрибутивність закономірну відповідь на реалії та зміни в конфлікту соціальному життю. «Всередині будь- суспільному бутті.

якого суспільства спостерігаються конфлікти між Еволюційні історико-культурологічні витоки групами, партіями, окремими особистостями», – толерантності ми розглядаємо в контексті ідеї підкреслював Р. Арон [2, с. 517]. Один із заснов- С. Леша про три етапи модернізації в історії людства – ників чиказької школи соціології Р. Парк включав примітивну, релігійно-метафізичну та модерну.

конфлікт у число чотирьох головних видів Сучасне суспільство увійшло у добу модернізму, соціальної взаємодії поряд із конкуренцією, коли кожна сфера буття досягає максимально пристосуванням і асиміляцією, через яку, власне, й можливої для себе автономії і розвивається за своїми пролягає шлях до плідних взаємних контактів і власними правилами та цінностями. Модернізм тим співробітництва [3, с. 142]. Толерантність у світлі самим означає розрив із фундаменталізмом як цього постає, насамперед, як один із принципів принципом встановлення законів з боку якоїсь оптимізації соціальних відносин в умовах зовнішньої універсальної сутності. Етика і знання наявності суперечливих інтересів, ідей, поглядів, зумовлюються вже не прагненням до достовірності вірувань у неоднорідному середовищі і боротьби чи орієнтацією на нормативність, а соціальними між ними. факторами, інтересами.

Наукові праці. Державне управління. Політологія

Завдяки процесу тертіаризації виник новий передумовою є розвинутий розподіл праці, який середній клас, надзвичайно мобільний, з орієн- потребує постійної взаємодії та співробітництва тацією на мас-медіа, фінанси, рекламу, торгівлю, по-різному діючих і мислячих людей, без чого міжнародний обмін. Культурне кредо нового кожен з них не зможе досягти успіху.

Самий середнього класу досить двозначне і невизначене, спосіб життя індустріально-ринкового суспільства є зорієнтованим на імідж. Швидко з’являються щоденно і щогодини спонукає людей порозумітися нові соціальні групи, межі між якими стають і співіснувати, незважаючи на всі відмінгнучкими, відмінності – нестійкими, колективні ності…Толерантність може бути визначена як ідентичності – не субстанційними, і як наслідок – визнання того, що існування інших, відмінних від ставлення до розбіжностей між людьми все більше тебе суб’єктів, виступає твоєю власною орієнтується на принцип толерантності [5, с. 33]. необхідністю і потребою» [6, с. 166-167].

Соціальні інтереси стають значно менш структуро- Необхідність у толерантності посилюється для ваними та пов’язаними між собою, а соціальні суспільства в інформаційну епоху. Характерними організації – фрагментарними. Наслідком цього є рисами такого суспільства стають динамізм в значно амбівалентніше і менш фіксоване пози- управлінні суспільними процесами і в прийнятті ціонування суб’єктивності, що закономірно орієн- рішень, доступність до джерел різноманітної тує суспільство на дотримання політико-культурної інформації, перетворення інтелектуального ретолерантності [6, с. 228]. сурсу на найважливіший чинник прогресу. Як Соціально-економічні витоки потреби в толе- зазначають фахівці, першоосновою такого суспільрантності досліджує у своїй монографії відомий ства виступає інформаційний простір, що російський учений О. Перцев. Патріархальне, представлений не лише традиційними засобами просте суспільство в минулому мусило орієнтува- масової інформації, радіо та телебачення, але й тися у своєму розвиткові на традиції, повторюючи насамперед, побудовою і функціонуванням ефеквідтворюючи на нових сходинах усталені тивних систем пошуку інформації у глобальних паттерни життєдіяльності, що були перевірені комп’ютерних мережах [7, с. 30].

часом і виявили свою здатність сприяти вижи- Збалансованості і високого динамізму інфорванню самої людини [7, с. 54]. маційного простору можна досягти за умови, якщо Прямим наслідком низькопродуктивної праці в його структурах забезпечується взаємодію були авторитарність, нетолерантність традиційного систем та індивідуумів, незалежно від їхніх мовних суспільства, яке заради запобігання загрози свого і культурних особливостей [7, с. 31]. З цього фізичного знищення не дозволяло собі розкоші випливає світоглядна, морально-психологічна, новацій. З розвитком продуктивності сільського- комунікативна, культурологічна готовність члена сподарської праці, коли всезростаюча частина інформаційного суспільства до толерантного населення вивільнюється від неї і переключається спілкування з усіма контрагентами, представна інші види діяльності, виникали можливості для леними в глобальних комп’ютерних мережах.

імпровізації, для творчих новацій у різних галузях. Потреба в толерантності диктується загальноСтворювалося розмаїття форм життя і діяльності в світовою тенденцією до інтеграції в умовах суспільстві, яке, в свою чергу, потребувало толе- глобалізаційних процесів, що, на думку І. Валрантності до іншого, котрий тільки і міг з’явитися лерстайна, відбуваються вже понад 500 років, але в результаті прогресуючого розподілу праці і саме останнім часом виявляють все більшою появи нових форм суспільного життя [6, с. 93]. мірою свій негативний вплив на людство, на його Зародження підприємництва не тільки як майбутнє [8, с. 118]. Економічний і соціальний різновиду фахових занять, але й як стилю дарвінізм з боку західної цивілізації нав’язує всім мислення, принесло з собою нові акценти в постійну конкуренцію, природний відбір і пристопрочитанні й у володінні свободою, відтінивши сування до умов, які часто-густо є чужими і такий її аспект, як свободу розпоряджатися своєю незрозумілими для багатьох народів і країн [9, власністю, в тому числі, на свою особистість. с. 14]. Все це спричиняє спротив з боку традиСтало зрозумілим, що така свобода могла ційних культур, які уособлюють і захищають свою забезпечуватися лише за наявності такої ж самобутність, зникнення котрих обернеться й власності в іншого, через визнання за ним права зникненням підстав для їхніх власних ідентичрозпоряджатися нею. ностей.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Іншими принципами підприємницького роз- У літературі відмічається, що другий етап судку стали рівність (у досягнутих результатах – глобалізації, який розпочався у 70-х роках ринкових продуктах, не звертаючи уваги на те, хто минулого століття, характеризувався усвідомяк їх створив) та братерство – носіїв нового ленням невдачі копіювання молодими, незалежмислення, що діють нетрадиційно, нешаблонно і ними державами західних моделей політичної впроваджують нове. «Ідея толерантності, – системи [10, с. 576] і з цього робиться висновок, підсумовує свої міркування О. Перцев, – у захід- що економічна глобалізація, зважаючи на кульному суспільстві підготовлена всім цим комп- турні перешкоди, дотепер ще не змогла перетволексом ідей, які являють собою лише вираження ритися на соціальну та політичну глобалізацію [11, образу життя людини підприємливої. Еконо- с. 133]. Але це лише загострює самі суперечності мічною основою толерантності та вирішальною її процесу глобалізації. З огляду на значний

Том 130. Випуск 117

конфліктогенний потенціал глобалізаційних про- єдиної для всіх антропологічної, політичної, цесів, стають ще більш затребуваними поширення моральної чи будь-якої іншої характеристики.

і впровадження толерантності як принципу між- Така рівність вимагає з терпеливістю сприймати народних стосунків, формування культури толе- те, що відрізняє…» [14, с. 260].

рантності в людей, особливо представників Існує об’єктивна комунікативна потреба у політичного класу [12]. толерантності. Як зазначає американський дослідНеобхідність толерантності диктується місцем і ник Джон Пітерс, комунікація посіла центральне роллю її у відтворенні самої людини в процесі місце в роздумах про демократію, адже вона спілкування. Відомо, що абсолютною переду- позначає участь у колективному світі, участь у мовою суспільного відтворення людини у всьому його творенні. У будь-якому зі своїх значень – багатстві її особистих здібностей, потреб, цін- участі, обміні, передачі, з’єднанні, долученні до ностей виступає соціальне спілкування, завдяки досвіду – комунікація передбачає узгодження «Я»

якому «індивіди як фізично, так і духовно творять з «Іншим» [15, с. 19].

одне одного» [13, с. 36]. Цілком очевидним є Багато проблем епохи, як суспільних, так твердження, що толерантність як терпиме став- особистих, пов’язані з нею, оскільки ми щоденно лення до інакшості, відкритість до діалогу з нею, маємо долати різноманітні бар’єри, що виникають активність у взаємодії з іншими, не схожими на у зв’язку зі статевими, класовими, віковими, нас індивідами, допомагає пришвидшити форму- релігійними, регіональними, мовними, національвання і вдосконалення різноманітних соціальних ними відмінностями. Шляхом їх вирішення є не якостей і вмінь, необхідних нам як соціалізованим стільки забезпечити порозуміння на семантичному істотам. Толерантність необхідна у якості демо- рівні, скільки належним чином організувати кратичного каталізатора соціалізації у суспільстві, колективне буття, надати місце в світі одне сприяючи тим самим збагаченню соціального, одному. Комунікація стає політичною проблемою культурного, духовного досвіду індивіда та доступу і можливостей, а відтак – толерантність суспільства, підтримуючи необхідну для його може і повинна слугувати сприятливою умовою, еволюційного розвитку багатоманітність, ство- щоб сформувати ланцюг соціальних зв’язків, в рюючи позитивний емоційний клімат для творчого якому інший є об’єктивно можливий і співоновлення. причетний до впливу на загальну волю. При цьому Зазначимо, що в процесі соціального спілку- відмінність іншого не є перешкодою, а виступає вання відбувається відтворення не лише індивідів, джерелом збагачення нашого спільного з ним але й суспільних інституцій та організацій, націй світу. Не відкидати, не ігнорувати чи дискриміта держав, великих і малих груп. При цьому варто нувати інших, а, покладаючись на стоїчну волю, пам’ятати, що реалізуються ці взаємодії, головним відкривати їм істину, «мати милосердя до інших і чином, каналами і засобами міжособистісного ніколи не вбачати у них самих себе, як це ми спілкування, тобто через контакти між індиві- звикли робити» [15, с. 278].

дуальними, а не сукупними чи колективними Звернемося до політичної необхідності у суб’єктами в процесі виконання ними їхніх толерантності. Плюралістична тео рія виходить із соціальних ролей. Тому як якості толерантності необхідності ширшого представництва різних окремої особистості, так і принцип толерантності, соціальних груп у системі політичної влади і на якому мають будуватися відносини між управління інтересами. У зв’язку з цим відомий інституційними суспільними суб’єктами, висту- український учений С. Кримський відмічає, що в пають необхідними підставами для становлення, сучасному світі демократія трактується в напрямі функціонування та ефективності конкретної врахування думок меншості, в першу чергу тих, соціальності. хто орієнтується на нестандартні ситуації. У Потребу в толерантності деякі вчені останніми системі демократії на передній план висуваються роками пояснюють висновками гетерологічної принципи плюралізму, свободи, правової держави теорії, яка досліджує становлення, різнорідність і та толерантності. Останній є особливо важливим, множинність речей. Згідно з нею буття не може адже толерантність передбачає розуміння іншого, існувати інакше, аніж у дискретній сингулярності. що означає включення його думки і до власного, і Буття кожного існування є нічим іншим, як до сукупного суспільного досвіду. Тому «поза розділенням. Воно дається як таке у самій врахування принципу толерантності та методики можливості мовлення «ми». Але водночас буття діалогу будь-який пріоритет рішень за правилом разом означає, що ми маємо буття у якості думок більшості є орієнтацією на ті посередні спільної власності [14, с. 259]. Це зумовлює позиції, в яких думка експертів співпадає з відносини між суб’єктами як такі, що характери- думкою профанів» [16, с. 4].Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА МИКОЛІНСЬКА Світлана Іванівна УДК 373.3.016:781.22 (043.3) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СЛУХОВОЇ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, м. Київ. Науковий...»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського З досвіду роботи Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек) Хмельницький ББК 78.342 Б 59 Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек): з досвіду роботи / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»

«Відділ преси, освіти та культури Регіональний туристичноПосольства США в Україні інформаційний центр Проект „ Діалог влади-бізнесу-громади для розвитку туризму Івано-Франківської області” ЗВІТ за результатами дослідження щодо оцінки стану діяльності органів влади та місцевого самоврядування у сфері туризму, ролі профільних об’єднань та громадських організацій в управлінні туристичною галуззю ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Проект „Діалог влади–бізнесу–громади для розвитку туризму Івано-Франківської області”...»

«Т.М. Чумаченко МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ Навчальний посібник Дніпропетровськ УДК 339.13 Ч ББК 65.290-2:65.2 Рекомендовано як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою магістра за спеціальністю „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Рецензенти: А.Е.Воронкова, д.е.н., професор (завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля,); Ю.Є.Петруня,...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу. Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних ліній та простих її гібридів різних груп стиглості...»

«Українська бібліотечна асоціація Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Головний тренінговий центр для бібліотекарів В. С. Пашкова, О. М. Пашков ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СВОБОДА ТА ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. ЕТИКА БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА Посібник для тренерів за Програмою Підвищення кваліфікації Київ–2012 «Самміт-Книга» УДК 023.4:174](075.9) ББК 78.34я77 П 22 Пашкова, В.С. Інтелектуальна свобода та...»

«ШКОЛА І ТРАДИЦІЯ УДК 398.8(477) Віталій Охманюк (Луцьк), асистент кафедри музичних інструментів Волинського національного університету імені Лесі Українки ЕТНОМУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ЗВЕНИГОРОДЩИНИ: ХХ СТОЛІТТЯ – СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ У статті характеризуються етномузичні традиції Черкаської Звенигородщини, зафіксовані в процесі експедиційної роботи фольклористів ХХ ст. Ключові слова: етномузичні традиції, етномузикознавча діяльність, збирання народних пісень, Черкаська...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»