WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   Анотація. Стаття присвячена проблемі ...»

УДК 37.091.113

Линьова І.О., ст. викл. Інституту

лідерства та соціальних наук Київського

університету імені Бориса Грінченка

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Анотація. Стаття присвячена проблемі формування професійних компетенцій

сучасного керівника навчального закладу для забезпечення впровадження освітніх інновацій на базі компетентнісного підходу як основи професійної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації.

Ключові слова: компетентність, компетенція, професійний розвиток, освітні інновації, інноваційна діяльність,підвищення кваліфікації.

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций современного руководителя учебного заведения для реализации образовательных инноваций на основе компетентностного подхода как основы профессиональной подготовки руководителей общеобразовательных учебных заведений в системе повышения квалификации.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональное развитие, образовательные инновации, инновационная деятельность, повышение квалификации.

Annotation. The article is devoted to the problem of forming of professional competencies of modern leader of educational establishment for providing of introduction of educational innovations on a base to competence approach as basis of professional preparation of leaders of general educational establishments in the system of in-plant training.

Keywords: competence, competencies, professional development, educational innovations, innovative activity, in-plant training.

Актуальність. Освіта має вирішальне значення для формування інтелектуального потенціалу, побудови демократичного суспільства, здобуття знання, необхідного для удосконалення всіх сфер життя. Однак не менш важливу роль для стійкого економічного і соціального зростання, підвищення життєвого і культурного рівня населення відіграє інноваційне     Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.    знання. Сьогодні знання перетворились у найбільш важливий фактор економічного розвитку [1, 39]. «Який би конкретний шлях не вибрала країна для подолання свого відставання, їй потрібно підвищити рівень і якість своїх людських ресурсів. Тобто людина та її мислення повинні бути інноваційними» [1,42].

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні особливого значення набуває інноваційна діяльність навчальних закладів. Актуальність визначається провідною роллю інновацій в діяльності навчального закладу (далі НЗ) для забезпечення ефективності навчального процесу.  Компетентнісний підхід вважається ключовою інноваційною ідеєю сучасної освіти.  Принцип професіоналізму передбачає наявність обов’язкової спеціальної підготовки керівника освіти для роботи на певному управлінському рівні. Відповідність освіти посаді всіх суб’єктів управління забезпечується періодичним підвищенням їх кваліфікації в закладах післядипломної освіти шляхом стажування або самоосвіти. Управлінська компетентність потребує вміння добирати необхідні знання для виконання конкретних управлінських дій [2,34].

Метою цієї статті є висвітлення досвіду щодо формування професійних компетенцій сучасного керівника навчального закладу для забезпечення впровадження освітніх інновацій в управління НЗ відповідно до експериментальної програми підвищення кваліфікації керівників НЗ м.

Києва, що розпочала свою роботу у вересні 2008 року.

Аналіз досліджень та публікацій. Сучасні вітчизняні дослідники продовжують пошук шляхів удосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів. Прикладними питаннями запровадження компетентнісного підходу в освіту та осмислення засадничих питань     Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.    взаємозв’язку компетенції і компетентностей займаються зарубіжні та українські науковці і практики А. Хуторський, Н. Бібік, Л. Ващенко, С.

Калашнікова, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, С.

Трубачова, Л. Хоружа та ін. Особливості підготовки керівників ЗНЗ до застосування освітніх інновацій досліджено у роботах В. Бондаря, Л.

Ващенко, Л. Даниленко, Г. Єльникової та ін.

Серед учених розвернулася дискусія відносно визначення такого освітнього індикатора, яким можна було б оцінювати якість освіти. Таким новим концептуальним орієнтиром, що впливав би на формування змісту освіти, її методів, критеріїв тощо, було - визначено компетентність, а спосіб розвитку цього утворення – названо компетентнісним підходом.

Зазначимо, що більшість дослідників розглядають «компетентність» як оцінну категорію, що характеризує людину як суб’єкта діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження. В українській педагогіці спроба наблизитися до адекватного розуміння термінів «компетенція» й «компетентність» триває майже десять років. Компетенція визначалася як «загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості» [3, 178].

Виклад основного матеріалу. Поняття "компетенція" і "компетентність" вживаються в державних документах. Здійснено ряд публікацій з досвіду "компетенізації" європейської школи. У них наведено описи й переліки компетентностей, на які в освіті орієнтуються європейські країни, охарактеризовано підходи до їхнього впровадження в освіту. Українські педагоги також уважно стежать за дискусією з цих питань у Росії. До     Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.    основних компетенцій, яких потребує сучасне життя, автори Проекту Критеріїв зараховують соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти та "компетенції, що реалізуються у прагненні і здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності" [3, 179].  Європейські джерела, що висвітлюють поняття «компетентність», трактують його як комбінацію вмінь, знань і цінностей. Термін «ключові компетентності» (компетенції) визначається як змінний, багатофункціональний набір знань, умінь і ставлень, які потрібні всім індивідам для особистісної реалізації і розвитку, інтеграції та працевлаштування [4, 15].    Група науковців із Нідерландів обов’язки вчителя поділила на чотири професійні ролі й чотири типи ситуацій, таким чином визначили сім компетенцій (табл. 1).

 

–  –  –

  Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.    Університету прикладних наук Фонтіс, Королівство Нідерландів, 2008 рік) На наш погляд, основною метою професійного розвитку керівників НЗ є усвідомлення ними необхідності прогресивних змін, готовність до пошуку нових можливостей організаційного й індивідуального розвитку.

Тобто результатом професійної підготовки сьогодні мають бути, у першу чергу, установки (ставлення) до змін, а вже потім знання й уміння для реалізації таких змін [5, 33].  Запровадження й реалізація інновацій і, як результат, забезпечення системних змін на рівні освітніх організацій, у першу чергу, залежить від рівня готовності людського потенціалу організацій і, безпосередньо, ролі й рівня компетентності керівника.   У термін «інновація» ми вкладаємо комплексне значення, оскільки він складається з двох форм: власне, ідеї й процесу її практичної реалізації.

Інновації в освіті – процес творення, запровадження й поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних і управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану [6, 339]. Під інноваційною освітньою діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів вбачаємо діяльність із удосконалення чи оновлення освітньої теорії й практики шляхом розробки, експериментальної перевірки, апробації, опанування й збереження освітніх інновацій [7, 16]. Ми розглядаємо освітні інновації як основу професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності в теперішніх умовах розвитку освітньої системи.  Зміст запропонованого матеріалу на основі програми підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів полягає в реалізації завдань для досягнення навчальних результатів модулів і здійснюється шляхом:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


    Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р. 

–  –  –

Знання основ сучасного моніторингу якості З1 освітніх послуг та його видів Знання методів і технологій сучасного З2 моніторингу якості освіти Знання специфіки організації моніторингу З3 якості освіти навчального закладу В1 Вміння використовувати методи і технології моніторингу у професійній діяльності керівника навчального закладу

–  –  –

    Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.    адаптивність П2 організованість П3 «Модуль» на основі програми підвищення керівників навчальних закладів розглядається як задокументована, логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина освітньої, освітньо-професійної програми, сукупність теоретичних і практичних завдань відповідного змісту й навчально-методичного забезпечення із завершальними контрольними заходами, що мають на меті встановити рівень успішності суб’єкта навчання [9, 516].    Головною метою будь-якого модулю нашої програми є формування професійних компетенцій сучасного керівника навчального закладу для забезпечення впровадження освітніх інновацій в управління навчальним закладом та реалізації освітніх інновацій задля забезпечення якості надання освітніх послуг відповідно до визначених стандартів.

Висновки. Отже, компетентність – це здатність людини виконувати ефективно професійну діяльність [10, 408-409]. Компетентність є результатом набуття компетенцій. Під компетенціями ми розуміємо особисті риси, характеристики людини (як соціально задана норма), що визначають та впливають на її здатність ефективно виконувати професійну діяльність. Відповідно, завдання й очікувані навчальні результати модулів спрямовані на набуття знаннєвих компетенцій (знання освітніх інновацій, їх класифікації, процесу інноваційних форм і методів управління навчальними закладами), вміннєвих компетенцій (уміння ідентифікувати освітні інновації, організувати, впроваджувати інноваційні методи й форми в управління) та поведінкових установок до аналітичності, організованості, інноваційності     Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.    (професійної мобільності). Професійна мобільність – здатність педагога до змін у професійній діяльності за наявності нових соціально-педагогічних умов [11, 347].

За своїми базовими характеристиками (універсальність, відкритість, відповідність потребам простору і часу) компетентнісний підхід дає змогу здійснювати навчання людини на всіх рівнях освіти протягом життя. Набуті знання, вміння й установки щодо формування професійних компетенцій сучасного керівника навчального закладу, ефективного управління НЗ й на основі застосування отриманих теоретичних знань, систематизації інформації, активний обмін власним досвідом, практична розробка алгоритмів впровадження інновацій дадуть необхідну підготовку керівнику навчального закладу для забезпечення запровадження інноваційного аспекту в управління ЗНЗ.

Література

1. Феномен Інновації: освіта, суспільство, культура : монографія / За ред. В.Г.

Кременя. – К. : Педагогічна думка. – 2008. – 472 с.

2. Єльникова Г. В. Управлінська компетентність / Г.В. Єльникова. – К. : Ред.

загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

3. Хоружа Л. Л Компетентнісний підхід в освіті: ретроспективний погляд на розвиток ідеї / Л.Л. Хоружа // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія.

Педагогіка: Збірник наукових праць. – К. : КМПУ імені Б. Д.Грінченка, 2007. – С. 178 – 183.

4. Голубєва М. О. Визначення ключових компетентностей майбутніх учителів:

європейський досвід / М.О. Голубєва, І. В. П’янковська // Наукові записки. Том 84. – Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – К. : Видавничий дім «КиєвоМогилянська академія», 2008. – 73 с.

5. Калашнікова С. А. Запровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів: досвід Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка / С.А. Калашнікова, І. О. Линьова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: [зб. наук. пр.] – К. : КМПУ, 2009. - № 12(2). – С. 32-40.

6. Ващенко Л. М. Інновації в освіті / Л.М. Ващенко // Енциклопедія освіти;

гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юніком Інтер, 2008. – 1040 с.

7. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Л.І. Даниленко. – К. : Шк.

Світ, 2007. – 120 с.

    Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.   

8. Линьова І. О. Підготовка керівників навчальних закладів (НЗ) до здійснення моніторингу якості діяльності ЗНЗ / І.О. Линьова // Моніторинг якості освіти: теорія та практика [Матер. Всеукр. наук-практ. конф.] - К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – 196 с.

9. Синицина Н. Г. Модуль / Н.Г. Синицина // Енциклопедія освіти; гол. ред. В.

Г. Кремень. – К. : Юніком Інтер, 2008. – 1040 с.

10. Бібік Н. М. Компетентність у навчанні. Компетенції / Н.М. Бібік / Енциклопедія освіти; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юніком Інтер, 2008. – 1040 с.

11. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – К. :

Академвидав, 2004. – 352 с.

    Теорія та методика управління освітою, № 4, 2010 р.    
Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.12 УДК 378:504:316 Доц. І.П. Магазинщикова, канд. екон. наук – НЛТУ України, м. Львів ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИПУСКНИКА ЯК МЕТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЛІСОТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ На основі використання компетентнісного підходу в освіті, потенціалу соціологічної теорії та аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень запропоновано модель процесу екологізації вищої лісотехнічної освіти, концептуальні підходи до визначення її мети та можливих засобів...»

«ПРАВА ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Слома Валентина Миколаївна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Тернопільський національний економічний університет Відповідно до ст. 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права кожна людина має право на медичну допомогу та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів 1-го курсу факультету електроніки напрямів підготовки “Мікрота наноелектроніка” і “Комп’ютерні науки” КВ ЛЬВІВ 2011 Рекомендовано до друку кафедрою вищої математики Протокол № 1 від 31 серпня 2011 р. Уклала: Жаннета Ярославівна Цаповська Відповідальний за випуск Б.І. Копитко М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БУДЯНСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ УДК 371.134:7.021.42+792.028.3 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі педагогічної творчості Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Міністерство...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Серія: Літературознавство (32) 2011 До 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка НАУКОВІ ЗАПИСКИ Матеріали Міжнародної наукової конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» Тернопіль 2011 ББК83.3 УДК 821.161.2 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Лавриш Ірина Михайлівна УДК 373.5.036:792.5 Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії 13.00.02теорія та методика навчання музики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник:...»

«Форум (Не)можливість перекладу ? Кожен переклад є відповіддю на питання про межі можливого і неможливого, про асиметрії та подібності культурних кодів і наукових традицій. Поширене переконання про неможливість (чи принаймні засадничу проблематичність) перекладу поезії можна спробувати екстраполювати і на переклад гуманітарної літератури, нерідко написаної специфічним стилем, з використанням термінології, що має певне національно-культурне забарвлення і конотації. Як Ви гадаєте, чи має сенс така...»

«Георгій Філіпчук, УДК 37.032(39:171:502) м. Київ ЕТНОКУЛЬТУРА, ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ В ЕТИЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано важливі завдання і пріоритети розвитку національної освіти. Актуалізовано значущість універсальних і етнокультурних цінностей для удосконалення змісту суспільного виховання, забезпечення цивілізаційного процесу, формування етичної парадигми життєдіяльності в умовах глобального світу. Наголошено на необхідності реалізації принципів природовідповідності і народності...»

«Посібник Calimera Використання в культурі: Місцеві заклади, як посередники в організації доступу до електронних ресурсів Рекомендації з позитивної практики: резюме Проект Calimera фінансується за програмою Європейської комісії, IST Programme Посібник Calimera ЗМІСТ Розділ 1: Рекомендації із соціальної політики Соціальне включення Стор. 3 Культурна ідентичність і єдність 4 Електронний уряд і громадянство 5 Навчання (офіційне і неофіційне) 6 Соціально-економічний розвиток 7 Розділ 2: Рекомендації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»