WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Слома Валентина Миколаївна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Тернопільський національний економічний ...»

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми

Слома Валентина Миколаївна,

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів

Тернопільський національний економічний університет

Відповідно до ст. 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні

права кожна людина має право на медичну допомогу та медичний догляд у разі хвороби. Це право людини знайшло відображення у ч. 1 ст. 49 Конституції України, згідно з якою кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Проблема охорони здоров’я населення та покращення медичної допомоги є од нією з глобальних проблем людства. Для України, населення якої перебуває в не сприятливих соціально економічних умовах, здійснення законодавчих заходів, спря мованих на створення належних умов для ефективного і доступного для усіх громадян медичного обслуговування, є надзвичайно важливим завданням [1, с. 93].

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів

• право на фізичну і психічну цілісність і недоторканість;

• право на одержання медичної інформації, що стосується особисто пацієнта;

• право виражати згоду, що ґрунтується на повній медичній інформації;

• право на вибір і відмову від медичного втручання;

• право на конфіденційність;

• право на недоторканість особистого життя пацієнта та спілкування;

• право на дотримання норм медичної етики стосовно пацієнта;

• право на відшкодування збитків для здоровя, заподіяних при наданні медич ної допомоги;

• право на подання скарги і захист своїх прав.

Варто зазначити, що права пацієнтів, закріплені у Декларації та у проекті Закону, загалом є подібними. Проте, у проекті ЗУ “Про права пацієнтів в Україні” вони є більш деталізованими.

Розглянемо детальніше деякі права пацієнтів в Україні. Важливою гарантією права на надання медичної допомоги є право на рівний і справедливий доступ до медичної допомоги та право пацієнта вільно обирати лікаря. Саме за допомогою цього права можна забезпечити високий рівень надання особі медичної допомоги.

Разом з тим, як з будь якого правила, з даного правила також існують винятки.

Зокрема, це стосується випадків, коли заміна лікаря на вимогу пацієнта не може бути проведена у зв’язку із великою зайнятістю лікаря. У таких випадках пацієн там необхідно звернутися до керівника лікувального закладу для призначення від повідної заміни. Дані права пацієнта закріплені також у ст. 34, 38 Основ законодав ства України про охорону здоров’я.

Крім права на вибір лікаря пацієнт має також право на вибір лікувального закладу. Іншими словами пацієнти можуть обирати державні, комунальні або при ватні лікувальні заклади в Україні, а також мають право користуватись послугами закладів охорони здоров’я за кордоном. Вибір лікувального закладу буде залежати від наявності кваліфікованих фахівців, а також від фінансових можливостей пацієнтів.

Ще одним важливим правом пацієнтів є право на безпеку і якість медичної допомоги. Безперечно медична допомога, яка надається пацієнтам повинна задово льняти потреби людини, які зумовлені станом її здоров’я, не створюючи при цьому загрозу для її життя та здоров’я. Проте, часто постає питання, яка медична допо мога відповідає даним принципам. На нашу думку, найголовніше — це своєчасне і правильне встановлення діагнозу. На даний час існують досить розвинені техноло гії, що допомагає при встановленні діагнозу та призначенні лікування. Проте, не слід забувати про людський фактор, а тому у будь якому випадку не виключені помилки та недбалість при встановленні діагнозу. Для забезпечення права пацієн тів на безпечну та якісну медичну допомогу необхідно забезпечити перш за все належну підготовку медичних працівників.

Крім того, держава повинна на належному рівні здійснювати контроль за пра вильністю випуску та використання лікарських засобів. У зв’язку з цим і відповідно до ст. 3 ЗУ “Про лікарські засоби” державна політика у сфері створення, виробни цтва, контролю якості та реалізації лікарських засобів спрямовується на підтримку

–  –  –

дошкільних і навчально виховних закладів, об’єктів комунально побутового обслу говування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні ме дичні огляди. Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.

Характеризуючи права пацієнтів не слід забувати про гарантії їх реалізації. У зв’язку з цим на державу покладаються певні обов’язки щодо реального забезпе чення прав пацієнтів, а не лише на їх декларування.

Відповідно до ст.

7 Основ законодавства України про охорону здоров’я держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у га лузі охорони здоров’я шляхом:

а) створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я;

б) організації і проведення системи державних і громадських заходів щодо охо рони та зміцнення здоров’я;

в) подання всім громадянам гарантованого рівня медико санітарної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

г) здійснення державного і можливості громадського контролю та нагляду в галузі охорони здоров’я;

д) організації державної системи збирання, обробки і аналізу соціальної, еколо гічної та спеціальної медичної статистичної інформації;

е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів гро мадян у галузі охорони здоров’я.

Гарантією забезпечення прав пацієнтів можна вважати медичне страхування.

Відповідно до ст. 6 ЗУ “Про страхування” запроваджено добровільне медичне стра хування. Суть даного виду страхування полягає у тому, що страхові організації укладають із закладами охорони здоров’я договори про співпрацю щодо надання медичної допомоги й лікування застрахованих осіб за умовами договорів добровіль ного медичного страхування.

Також ст. 7 ЗУ “Про страхування” передбачене обов’язкове медичне страху вання. Проте, на даний час доцільним є більш досконале правове регулювання саме загальнообов’язкового медичного страхування. Ми погоджуємось з С. Стеценко та І.

Сенютою, які вказують, що прийняття закону “Про загальнообов’язкове державне медичне страхування” дозволить: а) покращити фінансування галузі; б) здійснити чіткий контроль за витратами коштів на лікування хворого; в) запровадити ефекти вні цивільно правові договірні відносини між закладами охорони здоров’я, робото давцями, державою і людиною [4, с. 98–99].

Слід також зазначити, що досить часто виникають спори, пов’язані із пору шення прав пацієнтів. Одним із способів захисту таких прав є звернення до суду.

Проте у пацієнтів не завжди є можливості або достатні знання для звернення до суду самостійно. Тому вони звертаються за допомогою до третіх осіб. У зв’язку з цим деякі автори вважають, що в Україні доцільно застосовувати медіацію. Медіа ція як перспективний напрям у праві означає допомогу пацієнту від спеціаліста медіатора, який може бути психологом, юристом, котрий може допомогти пацієнту провести зустріч, переговори з представником медичного закладу, організації з метою дійти згоди у спірному питанні з самого початку [5, с. 35].

–  –  – 
Похожие работы:

«В.В. Бєгун, С.В. Широков, С.В. Бєгун, Є.М. Письменний, В.В. Литвинов, І.В. Казачков КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ Підручник для студентів технічних ВНЗ України Видання друге, доповнене. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-14401 від 12.09.2012 р.) Свідотство про надання грифа електронному навчальному виданню Національного технічного університету України «Київський політехнічний...»

«Відділ преси, освіти та культури Регіональний туристичноПосольства США в Україні інформаційний центр Проект „ Діалог влади-бізнесу-громади для розвитку туризму Івано-Франківської області” ЗВІТ за результатами дослідження щодо оцінки стану діяльності органів влади та місцевого самоврядування у сфері туризму, ролі профільних об’єднань та громадських організацій в управлінні туристичною галуззю ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Проект „Діалог влади–бізнесу–громади для розвитку туризму Івано-Франківської області”...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2010. UKRAIN. LITERARY STUD. 2010. Вип. 72. С. 227–238 Is. 72. Р. 227–238 УДК 821.161.2“18/19”І.Франко:39(4):82.02:314.7 “ШУКАННЯ В ОРІЄНТІ”: МІГРАЦІЙНА ШКОЛА У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА Святослав Пилипчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна У статті проаналізовано Франкову оцінку методологічних пошуків представників міграційної школи. Відзначено значний вплив ідей засновника школи Т. Бенфея та його послідовників на...»

«Георгій Філіпчук, УДК 37.032(39:171:502) м. Київ ЕТНОКУЛЬТУРА, ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ В ЕТИЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано важливі завдання і пріоритети розвитку національної освіти. Актуалізовано значущість універсальних і етнокультурних цінностей для удосконалення змісту суспільного виховання, забезпечення цивілізаційного процесу, формування етичної парадигми життєдіяльності в умовах глобального світу. Наголошено на необхідності реалізації принципів природовідповідності і народності...»

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору КиєвоБалакін С. А. 1. Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю. музейної колекції. Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О. 2. конференція з...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: МЕТОДИКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ Харків 2012 УДК 023.5 ББК 78р7 І 73 Укладач Галина Дмитрівна Ковальчук Інтерактивні форми навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад. Г.Д. Ковальчук]. – Х., 2012....»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ КОРМІВ УААН ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА НАСІННЯ ВІННИЦЯ – 2008 УДК: 633.2: 631.53.02 ББК: 42.23-03 Рекомендації щодо сучасних технологій вирощування багаторічних трав на насіння схвалено Вченою радою Інституту кормів УААН від 18 березня 2008 року (протокол №3) і ухвалено до видання засіданням бюро Відділення рослинництва Української академії аграрних наук протокол № 2 від 07.05.2007 р. Рекомендації підготували: Бугайов В. Д., заступник...»

«Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка Анотований каталог видань 2008 року Випуск (З фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка) Чернівці ББК 91.11 (4Укр-4Чен) К53 Укладачі: Раїса Повержук Ольга Нагаєва Олександр Кицюк Редактор: Марія Довгань Випусковий редактор: Олена Блошко Відповідальна за випуск: Антоніна Іваницька Книга Буковини: Анотований каталог видань 2008 року. Випуск 1: (З фондів Чернівецької обласної універсальної...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Рослинництво Львівської області СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЛЬВІВ – 2013 Головне управління статистики у Львівській області Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища У збірнику вміщено дані про посівні і зібрані площі, валовий збір та урожайність основних сільськогосподарських культур Львівської області у 2012 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів. Вих. №...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 67—75 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 67—75 УДК 821.161.2’06-191.091.Боровиковський:070+654.1+004 ТВОРЧІСТЬ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО ТА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ Оксана КОСЮК Волинський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, Луцьк, Україна 43025 У статті зроблено спробу порівняльного аналізу творчого спадку Левка Боровиковського та піаріндустрії мас-медіа....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»