WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Сенюта Ірина Ярославівна, і перспективи вдосконалення). ...»

ПРАВО ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ:

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми

Сенюта Ірина Ярославівна,

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів

Львівський національний університет ім. Івана Франка Конституція України у ст. 49 гарантує право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Право людини на медичну допомогу закріплено також і в ст. 284 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) та в ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я (далі — Основи), де перед бачено право на кваліфіковану медико санітарну допомогу як складову права на охорону здоров’я. У проекті Закону України “Про захист прав пацієнтів” (зареєст рований від 06.12.2007 р.) гарантується право пацієнта на безпеку і якість медичної допомоги (ст. 5).

Досліджуване право знайшло своє відображення і у міжнародно правових стан дартах. Зокрема, ст. 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права [1] передбачає право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізично го і психічного здоров’я. Серед заходів, яких повинні вжити держави учасниці цьо го Пакту для повного здійснення цього права, є створення умов, які б забезпечува ли всім медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби. Конвенція ООН про права дитини [1] у ст. 24 закріплює право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоровя і засобами лікування хвороб та відновлення здоровя. Для максимального повного забезпечення реалізації цього права одним із заходів передбачено забезпечення надання необхідної медичної допомоги і охорони здоров’я всіх дітей з приділенням першочергової уваги розвитку первинної меди ко санітарної допомоги.

У ст. 13 Європейської соціальної хартії [2] визначено право на соціальну і медичну допомогу. З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальну і ме дичну допомогу Хартія зобов’язує держави: 1) забезпечити, щоб кожна особа, яка опинилась без адекватних ресурсів і не здатна набути такі ресурси шляхом влас них зусиль чи з інших джерел, зокрема з фондів соціального забезпечення, змогла б отримати необхідну допомогу на випадок хвороби; 2) забезпечити, щоб така допо мога не призвела б до скорочення політичних і соціальних прав осіб, що її отриму ють; 3) передбачити, щоб кожен міг отримати через відповідні державні та приватні служби таку пораду і особисту допомогу, які необхідні, щоб запобігти, ліквідувати чи полегшити особисту чи сімейну потребу.

Цікавими видаються міжнародні стандарти у галузі охорони здоров’я, а саме Декларація про політику в царині дотримання прав пацієнта в Європі [3]. Розділ 5 “Лікування та організація медичної допомоги” закріплює право людини на отри мання медичної допомоги відповідно до стану її здоров’я, включаючи профілактику і лікувальну допомогу. Надання медичних послуг повинно відповідати фінансовим, людським і матеріальним ресурсам даного суспільства та забезпечувати постійну доступність необхідної медичної допомоги для всіх у рівній мірі, без жодної дискри мінації. У даному стандарті визначено також право пацієнтів на якісну медичну допомогу, що відповідає як високим технологічним стандартам, так і принципам людяності у ставленні між пацієнтом і надавачем медичних послуг.

–  –  –

відновлення максимально досяжного рівня фізичного й психічного стану людського організму, що здійснюється медичними працівниками, які мають на це право згідно

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів

2. Кваліфікована медична допомога Як бачимо, у самому визначенні міститься вказівка на професійність надавачів послуг. Стаття 78 Основ серед професійних обов’язків медичних працівників закрі плює обов’язок подавати своєчасну і кваліфіковану медичну і лікарську допомогу.

За неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків вна слідок недбалого чи несумлінного до них ставлення наступає кримінальна відпові дальність за ст. 140 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання профе сійних обов’язків має місце в тому разі, коли медичний або фармацевтичний працівник виконує свої обов’язки не у повному обсязі, недбало, поверхнево, не так, як цього вимагають інтереси його професійної діяльності.

3. Якісна медична допомога Для з’ясування питання якості надання медичної допомоги охарактеризуємо Закон України “Про захист прав споживачів” [7], який регламентує питання якості надання будь яких послуг, у тому числі, якщо йдеться про споживача — пацієнта і про послуги — медичні. Відповідно до ст. 1 Закону належна якість послуги — це властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії про дукції у нормативно правових актах і нормативних документах, та умовам догово ру із споживачем. На сьогодні одним з найбільш актуальних питань у реформуван ні системи охорони здоров’я є стандарти надання медичної допомоги, які перебувають ще на стадії розробки. На сьогодні у деяких напрямах медичної діяльності розроб лені клінічні протоколи надання допомоги. У ст. 6 Закону закріплено право спожи вачів на належну якість продукції (будь які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб).

Виконавець зобов’язаний надати споживачеві продукцію належної якості, інфор мацію про цю продукцію, а на вимогу споживача зобов’язаний також надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.

Права споживача вважаються порушеними (ст. 21 Закону), зокрема, коли при реалізації продукції будь яким чином порушується право споживача на свободу вибору продукції; будь яким чином (крім випадків, передбачених законом) обмежу ється право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєча сної інформації про відповідну продукцію; споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікованою. Захист прав споживачів здійс нюється у судовому порядку відповідно до ст. 22 Закону.

Держава забезпечує якість і безпеку медичної допомоги пацієнтам завдяки відповідній системі сертифікації, ліцензування, акредитації і стандартизації, а також належній підготовці і перепідготовці медичного і фармацевтичного персоналу на підставі існуючих державних стандартів навчання, і здійснює контрольні функції за будь якою медичною практикою.

При наданні медичної допомоги пацієнтам повинні використовуватися методи ки, медикаменти, устаткування і засоби медичного призначення, розроблені, виго товлені чи придбані згідно із встановленими правилами і державними стандартами.

–  –  –

проживання, за мовними або іншими ознаками (зокрема, це стосується в аспекті надання допомоги населенню, яке проживає у сільській місцевості, населенню по

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів

5. Безоплатність медичної допомоги Право на безоплатну медичну допомогу закріплено в ч. 3 ст. 49 Конституції України, яка містить положення, у якому зазначено, що в державних і комуналь них закладах медична допомога надається безоплатно. Це одна із найбільш диску сійних норм Основного Закону України, яка, на жаль, на практиці дуже часто пору шується.

Конституційний Суд України у Рішенні (справа про безоплатну медичну допо могу) протлумачив зазначене положення так, що у державних і комунальних за кладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надан ня такої допомоги. Окрім цього, безоплатність медичної допомоги означає неможли вість стягування з громадян плати за таку допомогу в державних і комунальних закладах у будь яких варіантах розрахунків: як готівкою, так і безготівково, чи у вигляді добровільних внесків до різноманітних медичних фондів, чи у формі обов’я зкових страхових платежів (внесків) тощо.

Проте вищезазначений принцип надання медичної допомоги не забороняє мож ливості надання громадянам медичних послуг, які виходять за межі медичної допо моги (за термінологією Всесвітньої організації охорони здоров’я — “медичних по слуг другорядного значення”, “парамедичних послуг”), у зазначених закладах за плату. Це було предметом аналізу Конституційного Суду України і в Рішенні від 25 листопада 1998 р. (справа про платні медичні послуги). Перелік таких платних по слуг не може порушувати межі безоплатної медичної допомоги і відповідно до нор ми п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України має встановлюватись законом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Безоплатність медичної допомоги у державних і комунальних закладах охоро ни здоров’я не виключає можливості фінансування цієї галузі за рахунок розвитку позабюджетних механізмів залучення додаткових коштів, у тому числі й шляхом створення лікарняних кас (спілок, фондів), діяльність яких має бути врегульована законом.

Джерелами таких додаткових надходжень на фінансування галузі охоро ни здоров’я у цілому можуть бути:

— встановлені законом офіційні прямі платежі населення за медичні послуги другорядного значення;

— відомчі асигнування на утримання медичних закладів;

— надходження від проведення благодійних акцій і заходів;

— кошти міжнародних програм гуманітарної допомоги;

— пожертвування громадських, релігійних, благодійних організацій та меценатів;

— страхові внески роботодавців у системі обов’язкового державного медичного страхування;

— фінансування компаній — організаторів добровільного медичного страху вання, і ресурси нагромаджувальних програм територіальних громад, і державні медичні позики тощо [4].

Однією з гарантій забезпечення права на безоплатну медичну допомогу є кримі нальна відповідальність, що передбачена за порушення даного права. Стаття 184 КК України містить склад злочину порушення права на безоплатну медичну допо

–  –  –

У разі порушення права людини на медичну допомогу вона може скористатись усім необхідним правовим інструментарієм для захисту своїх можливостей, у тому

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Література

1. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд.

Ю.К. Качуренко. — 2 е вид. — К.: Юрінформ, 1992.

2. Европейская социальная хартия // Международные акты о правах человека: Сбор ник документов. — М., 1998.

3. Права людини у системі взаємовідносин “лікар пацієнт” у відкритому суспільстві.

Серія “Бібліотека сімейного лікаря”. — К.: Медицина України. — 2000. — Випуск 1.

4. Рішення Конституційного Суду України (справ про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 23. — Ст. 107.

5. Рішення Конституційного Суду України (справ про платні медичні послуги) від 28.11.1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 50. — Ст. 119.

6. Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплат ної медичної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 28. — Ст. 73.

7. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. (в ред. від 01.12.2005 р.) // ВВР України. — 2006 — № 7 — Ст. 84. 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної і соціальної педагогіки Л.О. Ковальчук ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Ме то д и чні в к а з і в к и до вивчення навчального курсу д л я с ту д е н ті в х і м і ч н о г о ф а к у л ь т е ту (доповнення до посібника “Основи педагогічної майстерності ” відповідно до вимог КМСОНП) Львів 201 Л.О.Ковальчук ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Хімічний факультет І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ...»

«ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ЗВІТ ПРО РОБОТУ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ЗА 2013 РІК м. Харків ЗМІСТ стор. 3-4 Основні підсумки діяльності Обласного організаційнометодичного центру культури і мистецтва (ООМЦКМ) у 2013 році стор. 5-9 Робота ООМЦКМ з охорони та збереження 2. нематеріальної культурної спадщини Робота з фондом фольклорних...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ОНТОГЕНЕЗ – СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗАХ (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету) Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2014 року м. Херсон, Україна УДК: 575.16 ББК: 28.03 О-59 Онтогенез – стан,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА САЛУК ІВАН АНДРІЙОВИЧ УДК: 796.011.3:378.172 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЗДОРОВ’Я 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. кандидат...»

«Каталог насіння овочевих культур 2012 2014 www.bejo.ua Дні відкритих дверей компанії “Бейо Заден” Кожного року, в останню неділю вересня, з вівторка по суботу за адресою: Нідерланди, Варменхаузен, Трамбаан 1. Ми запрошуємо відвідати їх саме Вас! www.bejo.ua До уваги клієнтів Шановні колеги! Компанія Бейо Заден – це відома європейська компанія, яка З того часу компанія веде активну та успішну діяльність була створена в Голландії у 70-ті роки Кором Бемстербоєром на Українському ринку овочівництва...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Головне управління статистики у Львівській області Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. І. Зимовіної Відповідальна за випуск О. А. Голод Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк Обкладинка: Б. М. Сікотовський У збірнику наведено показники–індикатори, що характеризують рівень життя населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу, демографічної...»

«Міністерство культури України Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України Н.В. Плахцінська Музична абетка для маленьких скрипалів 1-2 класи Затверджено Міністерством культури України як навчальний посібник і клавір для музичних шкіл та музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Клавір Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 787.2 ББК 85.955. П 37 Рецензенти: Я.Г. Рівняк — Народна артистка України,...»

«Міністерство культури УРСР ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА КОНСЕРВАТОРІЯ ім. М.ЛИСЕНКА _ Кабінет фольклору Богдан Луканюк ТИПОВІ ФОРМИ МУЗИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Методичні рекомендації Львів – 1 Методичне видання Луканюк Богдан. Типов форми музично-етнографічної документації: Методичні рекомендації. – Львів, 1981. – С.23 + додатки. Пропонується запровадити в етномузикознавчу практику двох типовх форм документації – листка збирача та карти записувача, що відповідають двом основним видам...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 14-16 травня 2014 року Педагогічні науки      Чернівці Чернівецький національний університет Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»