WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Кіндзерський Володимир Іванович, і перспективи вдосконалення). ...»

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми

Кіндзерський Володимир Іванович,

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів

Тернопільський національний економічний університет На кожному етапі свого розвитку суспільство ставить перед охороною здоров’я конкретні завдання, що визначаються, з одного боку, досягненнями медичної науки, а з іншого — соціально економічним, суспільно політичним, культурним рівнем розвитку даного соціуму. Включати економічні, соціальні, політичні показники, а також культурні традиції, що знаходить своє відображення в релігії, етиці, націо нальних особливостях і суспільних уявленнях необхідно, так як вони визначають не тільки можливості суспільства у задоволені даної соціальної потреби (охорони здоров’я), а й рівень акцинтації на ній уваги, менталітету одо охорони здоров’я.

У розвинених країнах проблема невідповідності гарантій держави та можливості їх виконання долається наявністю державної медицини для бідного населення, та страхової для вищого та середнього класів. Не секрет, що безкоштовна медицина гарантована Конституцією України проста фікція, адже навіть в заможних держа вах вона відсутня. Тому, питання пошуку шляхів подолання невідповідності задек ларованих організаційно правових засад наявним можливостям і ресурсам є акту альним предметом розгляду цієї роботи через висвітлення міжнародно правових стандартів і конституційних норм у сфері охорони здоров’я. У статті також певну увагу приділено системам фінансування сфери охорони здоров’я.

Серед сучасних вітчизняних праць з проблем правового регулювання медично го забезпечення населення необхідно зазначити публікації Ю. Бадзьо, В. Бондарен ка, О. Валевського, Б. Гаєвського, А. Гальчинського, З. Гладуна, І. Сенюта, С. Дюжи кова, В. Іваненко, В. Карташкіна, В. Москаленка, М. Орзіха, А. Полешка, П. Рабіновича, В. Якубовяка та інших.

У ХХ ст. найбільшою мірою проявився зв’язок між охороною здоров’я, розвит ком суспільства й особистості. Конституційне визнання права на здоров’я кожної людини стало невід’ємною рисою більшості правових систем. Адже на сьогодні вва жається, що правова складова державної відповідальності за здоров’я громадянина спирається не на економічні візії, а насамперед на природне право кожної людини на життя і здоров’я [3].

Право про охорону здоров’я (і відповідно державне управління у цій сфері), що має публічний характер, з’явилося набагато раніше, ніж міжнародно правове ви знання індивідуального права на охорону здоров’я людини. Приймались і прийма ються численні міжнародні норми, спрямовані на контроль за випуском і поширенням алкоголю, тютюну, а також розвитком фізичної культури, що мають своєю метою зміцнення здоров’я населення. Проте, здійснення цих заходів, спрямованих на охо рону здоров’я, зіштовхується з індивідуальними правами і свободами [2, с. 49].

Примусові заходи, що проводилися для забезпечення здоров’я суспільства, іс торично передували визнанню прав людини, тому і організаційно правові засади охорони здоров’я розвивалися без врахування права приватних осіб.

Індивідуальне право на охорону здоров’я на міжнародно правовому рівні стало закріплюватися з середини XX століття. Право індивіда на охорону здоров’я гаран тує права приватним особам у даній області суспільних відносин і створює відповід

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів організацією ООН — Міжнародною організацією праці (МАРНОТРАТ): Конвенція № 130 про медичну допомогу і допомогу в хворобі 1969 року; різні конвенції, при свячені праці дітей, матерів, інвалідів і так далі, що мають метою класифікувати трудящих на різні категорії і визначити стандарти трудової діяльності що не вплива тиме згубно на здоров’я кожної окремої категорії. Спеціально створеною організацією для вирішення цих питань, у тому числі в сфері охорони здоров’я, є ЭКОСОС.

Визнання цих і інших міжнародно правових актів вимагає зміна внутрішньодер жавного законодавства відповідно до вимог міжнародних стандартів, шляхом внесен ня зазначених прав у конституції або інші основні нормативні акти держави [6, с. 26].

Право на охорону здоров’я включає ряд прав і гарантій їхньої реалізації, і тому по різному формулюється в конституціях, причому в багатьох, особливо прийнятих до другої світової війни, воно відсутнє. При дослідженні закріплення права на охо рону здоров’я закордонними конституціями необхідно враховувати історичні тра диції, обумовлені особливостями філософсько світоглядних основ конституціоналі зму. У багатьох країнах (яскравий приклад США) підхід до конституції заснований на філософії позитивізму. Це припускає формально юридичний підхід. Він був ха рактерний для класичного буржуазного конституціоналізму з моменту зародження аж до другої половини XIX століття. Відповідно до даного підходу конституція розглядається з чисто юридичної позиції, як правовий акт, що володіє вищою юри дичною чинністю і закріплює в основному лише організацію державної влади і її взаємини з людиною. У цьому випадку за рамками конституційного регулювання залишаються питання організації суспільства, не можна виявити глибинні характе ристики конституції, що кореняться в реальних суспільних відносинах. У країнах, де панує формально юридичний підхід до конституції існує представлення про со ціально економічні права як про програмні установки, декларації.

У деяких країнах став популярним соціологічний підхід до конституції, заснова ний на соціологізації права. Розуміння соціальної сутності конституції як вираження реальних суспільних відносин з’явилося в другій половині XIX століття і зв’язано з поширенням ідеї соціальної держави, принципів соціальної справедливості. Відповід но до даного підходу соціально економічні права рівноцінні політичним і особистим правам сфери конституційно правового регулювання. Вони є невід’ємними, суб’єкти вними правами людини і громадянина, що мають право на судовий захист [1, с. 75].

Права другого покоління, до яких відноситься і право на охорону здоров’я, з’явилися в конституціях держав у середині ХХ століття. Виключення були, на приклад, Веймарская Конституція 1919 р. і перші радянські конституції. В них вказувалися державні управлінські механізми охорони здоров’я. Ці конституції дуже вплинули на світову суспільну свідомість, на ідею формування прав другого поко ління, визнання концепції соціальної держави. У результаті більшість конституцій світу визнали дану групу прав і в тому числі право на охорону здоров’я [4, с. 21–22].

Нам бачиться необхідним для якісно висвітлення питання зупинитись на ряді кон ституцій.

Конституція Австрії не містить конкретного права на охорону здоров’я, але від носить питання законодавчого регулювання і виконавчого забезпечення системи охо рони здоров’я і санітарної служби до відання Федерації. При цьому в конституції

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів вимагають істотного розширення фінансової бази галузі, підключення нових, більш діючих механізмів її формування, у зв’язку з цим виключно державна система (без залучення інших джерел фінансування) стає гальмом для розвитку охорони здоров’я.

Друга, найбільш представницька група систем побудована за принципом ме дичного соціального страхування (система Бісмарка).

Їхні основні характеристики:

децентралізоване фінансування на тристоронній основі — цільові внески підприєм ців, громадян, а також цільові бюджетні субсидії; свобода вибору страхових фондів для споживачів і підприємців; конкуренція між різними страховими фондами і ме дичними службами; ефективний контроль за якістю і витратами з боку страхових фондів; широкий вибір умов госпіталізації з погляду комфорту [16].

Третій вид систем — переважно платні, ринкові, фінансовані з особистих кош тів населення. До їхніх основних характеристик відносяться: широкий вибір послуг;

відсутність черг; гарантія приступності спеціалізованої допомоги; конфіденційність лікування, належна увага до пацієнта; висока якість умов госпіталізації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Принциповими проблемами ринкових систем варто вважати високу вартість лікування для пацієнтів; низький доступ до медичної допомоги для низькооплачу ваних громадян; постійні судові процеси — як один з інструментів контролю якості [4, с. 216].

Жодна з перерахованих систем у чистому вигляді не існує. Системи охорони здоров’я Великобританії, Данії, Ірландії, Греції, Португалії є державними або бю джетними і мають багато спільного із системою колишньої радянської охорони здо ров’я, але істотно відрізняються меншою централізацією, більшою самостійністю медичних установ, існуванням приватної медицини, активним використанням різ них форм самоврядування. Головним джерелом їхнього фінансування є державний бюджет. Наприклад, із загальних податкових надходжень для Національної служ би охорони здоров’я Великобританії покривається 87% витрат, 10% приходиться на засоби соціального страхування і 3% — на платні послуги населенню.

Системи суспільного медичного страхування існують у Німеччині, Італії, Ні дерландах, Франції, Японії, Австрії й ін. країнах. Вони також керуються держав ними органами влади, однак мають іншу структуру фінансування. Страхові внески носять обов’язковий характер для всіх одержувачів доходів, але превалює фінансо ва участь підприємців і, як правило, внески не стягуються з пенсіонерів і осіб з низькими доходами. У більшості країн із системами соціального страхування діє принцип “участі у витратах”.

Представником третього виду — (ринкових, платних) систем є охорона здоров’я США. Це єдина розвинута країна, де немає системи державного страхування, і медичне обслуговування надається переважно на платній основі. Для полегшення тягаря одноразових витрат 1% американців купують поліси приватного медичного страхування, затрачаючи на це в середньому понад 10% чистого прибутку родини.

Розмір внеску страхового полісу визначає обсяг одержуваних послуг. Поряд з час ткою швидко росте роль суспільного сектора у формі державних програм медичної допомоги малозабезпеченим (“Медікейд”) і людям похилого віку (“Медікер”) [16].

Реформа управління охороною здоров’я в даний час здійснюється в багатьох країнах світу. У республіках колишнього СРСР, Болгарії, Польщі, Угорщині спосте

–  –  –

і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Київ, Юрінко Інтер. 2007.

3. Гладун З.С. Конституційно правові засади формування і реалізації державної політи ки в Україні. (Щиро дякую автору за люб’язно надану можливість ознайомитись з даним матеріалом до його виголошення на конференції і публікації)

4. Державна політика та економіка охорони здоров’я: Практикум / М. Зілинський, В. Гри горович, Л. Жаліло та ін.; К.: КІС, 2002.

5. Карташкин В.А. Международная защита прав человека. — М., 1976.

6. Карташкин В.А., Лукашева Е.А. Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М., 1997.

7. Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. — М., 1996.

8. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. — М., 1993.

9. ПономаренкоВ., НагорнаА., ТкачЛ., Гуменний В. Концептуальні основи національної політики в галузі охорони здоров’я // Українські медичні вісті. — 1997. — № 1 (56).

10. Сенюта Ірина. Міжнародно правові стандарти у сфері охорони здоров’я // Вісник Львів. ун ту. Серія юридична.— 2004. — Вип. 40.

11. Социальное государство и защита прав человека/ Под общей ред. Е.А. Лукашевой. — М., 1994.

12. Федеративная Республика Германия. Конституции и законодательные акты / Под.

ред. Ю.П. Урьяса. — М., 1991.

13. Шаповал В.М. Британская конституция: политико правовой анализ.— К., 1991.

14. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. К., АртЕк. — 2001.

15. Здоровье народа и программа развития здравоохранения Республики Беларусь /

В.И. Жарко, А.К. Цыбин, И.В. Малахова, А.А. Гракович, И.И. Новик, Д.Ф. Куницкий. — http:/

/www.minzdrav.by

16. Манулик А.В. Опыт реформ здравоохранения. — http://www.minzdrav.by 
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Ключевые слова: ель европейская, Малое Полесье, насаждения, лесосеменная база, посевные качества семян. Guz M.M., Kharachko Т.І. Current status of seed-production base and seed quality in Norway spruce of region Small Polissya The results of researches of the state of seed-production base of Norway spruce are presented in Small Polissya. The analysis of indexes of sowing qualities of seed of Norway spruce, certain on the basis of long-term...»

«Александров Олександр Володимирович, Вчитель української мови та літератури Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 По той бік народження й смерті.Тема: та розглянути Веди як пам’ятку світової літератури, як одну з Мета культур і монотеїстичних релігій світу, провести паралель завдання: між Ведами та Біблією, слов’янськими казками та Ведами, довести, що Бог один, незважаючи на існування різних релігій; розвивати навички виконання порівняльного аналізу, навички конспектування,...»

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УДК 17.02 Віктор Петрушенко Національний університет “Львівська політехніка” ПІСЛЯ МАКІНТАЙРА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ © Петрушенко Віктор, 2012 Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОВНИХ КАФЕДР В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник матеріалів міжкафедральної науково-методичної конференції 18 лютого 2014 р. КНЕУ КИЇВ 2014 Рецензенти: Г.Л. Лисенко, канд. філол. наук, доц. (Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ) Л.Д. Малевич, канд. філол. наук, доц. (Національний університет...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«УДК 378:168.52 М.О. Сова, доцент, д-р пед. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська,33, м. Севастополь, Україна, 99053 ІНТЕГРАЦІЙНІ МОДЕЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У роботі на засадах системного підходу розробляються інтеграційні моделі понятійнопізнавальна, системно-аналітична, дифузна, цілісно-концептуальна, на основі яких створюється поліструктурна інтегративно-дидактична система культурологічного навчання. В епоху постіндустріальної цивілізації...»

«Каталог насіння овочевих культур 2012 2014 www.bejo.ua Дні відкритих дверей компанії “Бейо Заден” Кожного року, в останню неділю вересня, з вівторка по суботу за адресою: Нідерланди, Варменхаузен, Трамбаан 1. Ми запрошуємо відвідати їх саме Вас! www.bejo.ua До уваги клієнтів Шановні колеги! Компанія Бейо Заден – це відома європейська компанія, яка З того часу компанія веде активну та успішну діяльність була створена в Голландії у 70-ті роки Кором Бемстербоєром на Українському ринку овочівництва...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»