WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ для державної підсумкової атестації з української мови 9 КЛАС Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Київ Центр навчально-методичної ...»

-- [ Страница 1 ] --

МАЦЬКО Любов Іванівна,

ХРИСТЕНОК Віра Федорівна,

СИДОРЕНКО Олеся Михайлівна,

МАЦЬКО Оксана Михайлівна

ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ

для державної підсумкової атестації

з української мови

9 КЛАС

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України

Київ

Центр навчально-методичної літератури

ЕРЕДМОА

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ропонований збірник диктантів для деравної підсумкової атестації учнів 9-о класу заальноосвітніх навчальних закладів укладено з урахуванням вимо чинної прорами з української мови.

кладачі збірника керувалися принципами, вимоами й нормами Деравноо стандарту базової і повної заальної середньої освіти (передусім такими йоо полоеннями: у процесі навчання необхідно реалізовувати одночасно навчальну, виховну й розвивальну мету і досяати її; виокремлювати змістові лінії навчальних прорам – мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну – з тим, об надати мовному навчанню ункціонально-комунікативноо, особистісно-діяльнісноо спрямування та сормувати в мовців усі види мовленнєвої діяльності, иттєво необхідні мовні вміння й навички анрово-стильовоо текстотворення).

ропоновані збірником тексти відобраають рівень розвитку сучасної української літературної мови, її анрово-стильову диеренціацію, синтаксичну ускладненість і нучкість, лексичну повноту й баатство стилістичних засобів, раматичну усталеність, стан ороепічної, раматичної та стилістичної унормованості.

УКРАЇНСЬКА МОВА

збірнику містяться уривки творів української худоньої літератури, текстів з історії, культури, науково-популярних статей. Диктанти адаптовано до чинноо правопису сучасної української мови і методичних вимо навчальної прорами з української мови для заальноосвітніх навчальних закладів.

Тексти дібрано з урахуванням таких критеріїв: відповідність тексту мовній змістовій лінії прорами; відповідність соціокультурній змістовій лінії (орієнтовним темам з розвитку мовлення); відповідність календарно-природничим і проесійно-виробничим темам.

бірник містить сто текстів диктантів на всі види орорам і пункторам.

исьмова робота з української мови у виляді диктанту надає моливість об’єктивно перевірити писемну (орорачну й пунктуаційну) рамотність учнів. ід час підотовки дев’ятикласників до деравної підсумкової атестації вчитель має взяти до уваи чинники, які сприяють успіному написанню диктанту. Їх кілька.

Перий чинник – це либоке, усвідомлене знання норм

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

української мови, закріплених правилами орораії та пунктуації. Вон<

–  –  –

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА КУРС

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Основною ормою перевірки орораічної та пунктуаційної рамотності учнів є контрольний текстовий диктант.

1. іі і:

• уміння правильно писати слова на вивчені орораічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;

• уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

• уміння наленим чином оормляти роботу.

еревірка диктантів деравної підсумкової атестації здійснюється за традиційною методикою.

2. і

• Для диктанту деравної підсумкової атестації використовується текст, доступний для розуміння учнів 9-о класу.

• Обся текстів диктантів становить 160–170 слів з урахуванням самостійних і слубових частин мови.

• Для диктантів деравної підсумкової атестації використовуються тексти, у яких опрацьовані правила орораії та (або) пунктуації української мови представлено 3–5 прикладами.

3. : текст, записаний учнем з олосу вчителя.

4. і

• Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких

УКРАЇНСЬКА МОВА

критеріїв:

– орораіні та пунктуаціні помилки оцінюються однаково;

– виправляються, але не враховуються такі орораічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до кільної прорами; на е не вивчені правила; у словах з написанням, о не перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської пунктуації;

– повторвані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) ввааються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) ввааються кількома помилками;

– розрізняють рубі й нерубі помилки; зокрема, до неруи налеать такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;

–  –  –

ОД М

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

отуючись до деравної підсумкової атестації з української мови, візьміть до уваи кілька порад.

1. етельно повторіть вивчені орораічні й пунктуаційні правила та винятки з них, аде текст контрольноо диктанту мое містити будь-які орорами і пункторами, засвоєні вами в 9-му та попередніх класах.

2. Критично і вдумливо проаналізуйте орораічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіе припускалися у своїх письмових роботах протяом року. оміркуйте, чим саме вони спричинені (моливо, неуваністю, а мое, ви не знаєте відповідноо правила чи плутаєте йоо з іним тоо).

Визначиви причину, лее запобіти помилці.

3. еревіряючи диктант, зверніть особливу увау на ті слова і розділові знаки, у написанні яких ваалися під час диктування.

4. озчленовуйте орораію та пунктуацію на частини.

Визначте, о в коній з них є основним. Орорами, о пиуться за онетичним принципом (нео, ліс, зорі, ходити,

УКРАЇНСЬКА МОВА

мак, сніг), вимаають лие уваноо слухання. Для написання таких орорам тренуйте слух.

5. ам’ятайте, о існують такі правила орораії, які не збіаються з правилами ороепії: чується [стойу], а пиеться з тоою, відповідно: [миейеис:а] – милуєс, [зустрічйуц:а] – зустрічаютьс тоо. Ці орорами пиуться за моролоічним принципом. таких випадках треба добре знати будову слова, словотвір, частини мови та їхні моролоічні ознаки, систему відмінювання й дієвідмінювання. До цих орорам налеать відмінкові орми змінних частин мови, дієслівні орми, правопис суіксів і прексів та ін.

6. Серед пункторам мона виділити інтонаційні, структурні та змістові (смислові). айпростіе з інтонаційними:

мона натренувати слух на окличну, питальну й розповідну інтонації та паузи. Відтак, яко знати, якій інтонації, паузі який знак відповідає, то основний мінімум розділових знаків буде поставлено правильно.

–  –  –

ТКСТ ДКТТІВ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Батько нашої історії 1 естор прийов до Києво-ечерської лаври сімнадцятилітнім юнаком і назавди залиився тут, об стати не тільки монахом-чорноризцем, а й батьком української історії. Історики сходяться на тому, о він був надзвичайно освіченою людиною, добре знався і на давньоруських, і на іноземних літописах, які читав в ориіналі.

естора часто називають літописцем. Це так, він справді вів літопис, але правильніе називати йоо письменником, істориком. І не просто перим проесійним істориком усі, а батьком усієї наої історії. естор дотримувався літописних орм і хронолоічноо викладу подій, але пранення висловитися ире й докладніе диктувало йому численні вставні оповіді в «овісті минулих літ». риадаймо, наприклад, історію иття й смерті віоо Олеа або розправу княині Ольи із ителями міста Іскоростеня.

естор звів в одне ціле літописи, створені попередниками, творчо опрацював їх, і з-під йоо невтомноо пера вийла цілісна, тематично заверена книа, яка не тільки дає уяв

–  –  –

Майбутні засновники Києва Три красені, мов три туих молодих дубки! Такі схоі й такі неоднакові. Ось по праву руку стоїть Кий – найстарий.

адія і ордість усьоо роду. Високий, ставний, ирокоплечий. асмале рум’яне обличчя. Одвертий поляд олубих очей, завди теплих і ласкавих, але в ніві несхитних і твердих, мов кремінь.

осередині – ек. Він середульий. Ох, цей ек! е хлопець, а воонь! арячий, запальний, просто несамовитий! ікому не змовчить, навіть батькові. роте який удатний до співу, до музики: заспіває на осі – луна відукнеться на Дніпрі. Крае за ньоо ніхто не зарає на сопілці. Без ньоо <

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


«оява на морі чотирьох козацьких човнів наводила на Константинополь більий ах, ні поява чуми», – писав ранцузький посол.

апорозькі козаки були вправними воїнами не тільки на суходолі, а й на морі. Їхні славнозвісні чайки не боялися ні бурі, ні ваких армат турецьких алер, до яких вони сміливо підходили впритул. айки – це бойові човни, видовбані з дерева, з вітрилами й веслами. азвичай вони були понад дванадцять метрів завдовки й п’ять – завирки. а кону сідало кілька десятків невтомних веслярів. озсікаючи воду, чайка летіла, мов на крилах. ній вміалося до істдесяти осіб з усім споряденням, до якоо входило навіть кілька леких армат.

–  –  –

Історія однозначно свідчить про те, о найнепохитніі для сучасників певної епохи реалії иття моуть зникати зовсім або переивати неймовірні метаморози. Так, одні, колись нікому не відомі, міста й країни набувають великоо значення й моутності, іні відходять у небуття або втрачають свою колиню велич.

–  –  –

наому синьо-овтому прапорі відбита ідея, у якій синій колір пов’язаний з водою і поняттями «ниній», «земний», «іночий», «лівий», а овтий – із вонем і поняттями «верхній», «небесний», «чоловічий», «правий». Коли одна із цих стихій не переваає і вони армонійно поєднані, має місце світова й суспільна рівноваа, панує злаода. Саме таку ідею закладено в наому деравному прапорі, який творять дві рівновеликі половинки – синя і овта, символи води й воню.

Ці дві моутні й протилені природні стихії, поєднуючись, творять иття. на барвному рівні поєднання синьоо й овтоо кольорів дають колір иття – зелений. ереваання якоїсь стихії – води чи воню – призводить, за первісними уявленнями, до природних катаклізмів, лихоліть.

ко виходити з уявлень наих праурів, барвні половинки українськоо прапора мають розтаовуватися інаке:

верхня половинка – овта, а ниня – синя. Саме під такими прапорами українці брали участь у національно-визвольних змааннях за свободу й незаленість рідноо краю. ояснення синьої барви як неба, а овтої як достилих пеничних ланів – пізніе переосмислення, коли істотно призабулося первісне, сакральне значення цих кольорів.

За С. аливайком (161 слово)

Символ влади й перемоги

УКРАЇНСЬКА МОВА

Давніої та поиреніої зброї не знає історія. Булава відома з прадавніх часів у всіх краях і в усіх народів. Вона була холодною зброєю е до винайдення списа, меча, лука. Коли вонепальна зброя витіснила булаву, люди перетворили її на символ влади. Той, хто в давнину вправно володів булавою, був справді моутньою людиною, а тому мав право керувати іними. В країні, ольі, Туреччині булава стала символом величі та деравної влади.

етьманська булава складалася з дерев’яної чи металевої ручки, до якої кріпилася металева куля із золотим або срібним покриттям. Її оздоблювали котовними каменями.

то мріє про булаву, має пам’ятати, о її дають лие ідним. то береться за неї, мусить розуміти, о її дуе вако здобути, але е ваче втримати. добуви булаву, треба знати, о нею слід користуватися мудро, аде вона здатна творити і добро, і зло, будувати й руйнувати, зміцнювати злаоду й сіяти воронечу.

–  –  –

Із чоо починається любов до отчоо краю? Біліє розквітла речка, де-не-де підсинена волоками та е зовтіла від суріпки, а над нею, а в ній зрідка прокочується бдолиний звук. речка біліє м’яко, вона е молода, її зеленоо листя е не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не визолотила йоо. навколо речки ве все покоено, і блідо-овті присадкуваті оереди двома велетенськими криинами застили на стерні. Добрий од неї йде дух, хлібний, дух достилоо збія.

ен по зірку темно-зелено причаївся айок, а самий верх зірка вільний од дерев. Там, либонь, ось було засіяно, а тепер скоено, й стерня ясна, свіа, немов е чистіою здаться від синьоо неба, о прихилилося до неї своїми ирокими рудьми.

а все це дивися, усе це вбирає у себе, сповнюєся ви

–  –  –

Тільки українець мое зрозуміти справню вау слова «Київ». Київ – це не просто столиця. Київ – це вузол, яким тисячолітня історія зв’язала два континенти – Європу й зію.

Великокняий престол, володіння якоо простяалися на схід до Дону й на захід до Сяну, змаання з Візантією за персть над орним морем, походи Святослава ороброо і, нареті, монольські навали – це свідчення тоо, о, не будь у той час на Дніпрі Києва, не було б на Віслі Кракова, на Влтаві раи. ід руїнами Києва поховано здобутки лие тоо народу, о репрезентував Київ. ід руїнами золотоверхоо Ки

–  –  –

Канів. Одне з наймальовничіих і найдавніих міст у лоні незаленої країнської дерави. Ідеться про святу землю, де започаткувалося звитяне українське козацтво і яка берее вічний сон безсмертноо Кобзаря. Це прадавнє поселення славиться прекрасними людьми, унікальними майстрами й святими орами.

Одянені в зелені ати, черуючись із рукотворними ланами й луовими килимами, дібровами та аями, ори набувають особливої привабливості. Саме про них слова поета авла Тичини, добуті з либини великоо серця: «І ви, канівські рідні висоти, із ивим, вічно трепетним серцем Тараса, для нас виі від усіх на світі ір».

УКРАЇНСЬКА МОВА

Та й цим не вичерпується винятковість Канівських ір.

Вони мають незвичайну будову: їхні породи зім’яті в складки химерних орм, роздроблені й покривлені. а своєю неповторною структурою канівські висоти унікальні. рхеолои й палеонтолои в либинах канівських ярів читали, як по відкритій книзі природи, історію невпинноо розвитку иття на планеті емля.

Довідавись про утворення й археолоічне минуле ір, о сусідять зі славним Дніпром, зватеся на подоро у на мальовничий край, аби на власні очі побачити кону з них.

За І. Сорокопудом (166 слів)

–  –  –

розорий, дзвінкий березневий ранок. Сонце невпинно здіймається над Десною, і на річці золотиться не стеинка, а ціла дороа.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК: 111.852; 217 В.В. ГОРДІЙЧЕНКО (асистент кафедри філософії,магістр історії) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКАТА АЛЕГОРІЯ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ Т. Г.ШЕВЧЕНКА Досліджуючи творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814звернувся до його образотворчого мистецтва як до естетичного та світоглядного феномену. Прикладом цього стали його малюнки на релігійні теми, що були...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2010, вип. XXVIII 59. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIX в. – М., 1978. – 268 с.60. Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90 рр. ХІХ ст.). – К., 1970. – 312 с.61. Панкратова О.В. Революция 1905-1907 гг. в национальных районах России. – М., 1955. – 260 с.62. Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские...»

«СЛУ ЖБА БЕЗПЕКИ У КРАЇНИ ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СБУ: ПУТІВНИК ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67.9 Г 16 Рецензенти: Ярослав Калакура, Олександр Рубльов Автори-упорядники: Василь Даниленко (відп. упоряд.), Олександр Іщук, Сергій Кокін, Олександр Лошицький, Владислав Сут Затверджено до друку Науково-методичною радою Галузевого державного архіву СБУ, протокол № 2 від «26» травня 2009 р. Галузевий державний архів СБУ: Путівник / ГДА СБУ. АвГ 16 тори-упоряд.: В.М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. –...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Манохiн Володимир Директор Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 24.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОХТИРСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 1.2....»

«Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 1909-2011 Література про Київщину бібліографічний покажчик за 2010 рік Київ 2011 УДК 015:908 (477.41) ББК 91.9:26.891 (4УКР-КИЇ) Література про Київщину : бібліогр. покажч. за 2010 р. / уклад. : М.С.Фенько ; наук. ред. та відп. за вип. М.П. Зніщенко ; ред. Л.П.Соляник. К. : КОБдД, 2011. с. Унiверсальний допомiжний бiблiографiчний покажчик Лiтература про Київщину виходить щорiчно з 1973 року. Покажчик мiстить...»

«Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України КРУПСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ УДК 159.953.3+159.923 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЕФЕКТИВНІСТЮ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПЕРАТОРА 19.00.01 — Загальна психологія, історія психології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ — 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України (м. Харків) Науковий керівник: доктор педагогічних...»

«ЗАПОВІТИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ: В. В. Кривошея, КІЛЬКІСТЬ, ГЕОГРАФІЯ О. В. Кривошея Історіографія та джерелознавство УДК 94(477)“16” В. В. Кривошея, О. В. Кривошея ЗАПОВІТИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ: КІЛЬКІСТЬ, ГЕОГРАФІЯ Розглянуто кількість та географію заповітів козацької старшини Гетьманщини. На основі вивчення опублікованих джерел, архівних фондів та періодики визначено, що найбільше тестаментів збереглося стосовно Чернігівського, найменше – Полтавського полків. Ключові слова:...»

«Лекція № 1 Вступ у гігієну. Коротка історична довідка. Гігієна – як наука та її завдання. Гігієна реабілітаційного процесу як навчальна дисципліна. План лекції 1. Вступ. Історія розвитку гігієни.2. Гігієна – як наука та її завдання.3. Гігієна реабілітаційного процесу як навчальна дисципліна.4. Основні напрямки розвитку гігієни та гігієни реабілітаційного процесу. Література 1.Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Київ, “Здоров’я”, 1999. – 694...»

«ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ МАТЕРІАЛИ Всеукраїнського міждисциплінарного семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка 27 березня 2014 року, м. Чернігів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернігівський національний технологічний університет ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ МАТЕРІАЛИ Всеукраїнського міждисциплінарного семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка 27 березня 2014 року, м. Чернігів Чернігів ЧНТУ УДК 821.161.2.09+929 Шевченко ББК 83.3(4Укр)1-8 Шевченко...»

«СВІТЛАНА КЛЮЧНИК СЛІД ВІЧНОСТІ Літературна редакція П.Дідовича Чернігів Володимир Ємець на етюдах. Фото В.Школьного. 1980-ті. Час незворотний. Він плине в майбутнє. Сьогодні кожної миті стає минулим і назавжди розчиняється у вічності – незбагненній, безкінечно розтягнутій субстанції, що ніколи і ніде не кінчається. Твір талановитого художника — слід вічності, закарбований у часі. Ав тор. УДК 75-051(477) ББК 85.143(4УКР)6-8 К 52 Книга видана в рамках обласної Програми підтримки розвитку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»