WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 80 |

«ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ — початку ХХ ст. Збірник наукових праць Голова редколегії член кор. НАН України О.П. Реєнт Засновано в 2000 р. В И П У С К 2 КИЇВ 2013 Пропоноване видання є ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ

УКРАЇНИ

ХІХ — початку ХХ ст.

Збірник наукових праць

Голова редколегії

член кор. НАН України О.П. Реєнт

Засновано в 2000 р.

В И П У С К 2

КИЇВ 2013

Пропоноване видання є двадцять другим випуском наукових студій відділу історії

України ХІХ — початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України. Воно продовжує традицію публікації результатів науково-дослідницької діяльності співробітників, аспірантів та здобувачів Інституту, працівників провідних вітчизняних наукових установ та викладачів вищих навчальних закладів України.

У збірнику висвітлено широке коло політичних, соціально-економічних, релігієзнавчих та біографічних питань з історії українських земель ХІХ — початку ХХ ст.

Також представлені розвідки з методології, історіографії, джерелознавства та студії на воєнну тематику.

The offered edition is the twenty-second issue of scientific studios of department of the history of Ukraine ХІХ — to beginning of ХХ item to the Institute of History of Ukraine NAS Ukraine. Edition continues tradition of publication of the results of scientifically research activity of employees, graduate students and bread-winners of the Institute, workers of researches the leading domestic scientific establishments and teachers of higher educational establishments of Ukraine.

The collection covers a wide range of political, socio-economic, religion and background on the history of the Ukrainian lands of the nineteenth early twentieth century. There are articles devoted to the methodology, historiography, sources and military studies.

Засновник і видавець: Інститут історії України НАН України Видається за рішенням Вченої ради Інституту історії України НАН України (протокол № 11 від 19 грудня 2013 р.) Редакційна колегія: О.П. Реєнт, д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України (голова редколегії), Інститут історії України НАН України, В.В. Шевченко, к.і.н., старший науковий співробітник (секретар редколегії), Інститут історії України НАН України Члени редколегії: В.Й. Борисенко, д.і.н., професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, О.І. Гуржій, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, О.В. Добржанський, д.і.н., професор, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, Г.Д. Казьмирчук, д.і.н., професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, І.А. Коляда, д.і.н., професор, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, В.П. Коцур, д.і.н., професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, С.В. Любічанковський, д.і.н., професор, старший науковий співробітник, Поволзький філіал ІРІ РАН, О.А. Удод, д.і.н., професор, Інститут історії України НАН України, Л.Ф. Циганенко, д.і.н., професор, Ізмаїльський державний педагогічний інститут, В.С. Шандра, д.і.н., професор, старший науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, Н.А. Шип, д.і.н., професор, Українська академія зовнішньої торгівлі Рецензенти: д.і.н., професор С.В. Корновенко, д.і.н., професор В.М. Лазуренко, д.і.н., професор В.В. Соловйова 2 Постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 видання включено до переліку наукових фахових видань з історичних наук (Бюлетень ВАК України. — 2010. — № 6) Усі права застережено. Передрук і переклад дозволяються лише з дозволу автора та редакційної колегії. Редакційна колегія не несе відповідальності за змістові помилки, допущені авторами Адреса редакційної колегії та видавця: 01001, Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, тел. (044) 279–19–02, E-mail: histukr.xix-xx@history.org.ua Address of the Editorial Board and Publisher: 4 Mykhailo Hrushevskyi str., Kyiv, 01001, Ukraine, tel. (044) 279-19-02, E-mail: histukr.xix-xx@history.org.ua

–  –  –

АДМІНІСТРАТИВНА ТА СУДОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИНОВНИКА

В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (до постановки наукової проблеми) Аналізується зміст законодавчих актів Російської імперії, згідно з якими верховна влада внормовувала обов’язки чиновників, їх адміністративну та судову відповідальність за вчинені злочини і проступки. Поставлено наукову проблему, чи держава з набуттям їх чинності досягла бажаного й чи отримала дійсно відповідального і сумлінного державного службовця?

Ключові слова: адміністративна відповідальність, судове переслідування, чиновник, Російська імперія.

Наукова проблема відповідальності чиновника в Російській імперії, як адміністративна так і судова, не належить до тих, над якою багато працювали дослідники. У самій постановці питання простежується її складність, котра полягає і в з’ясуванні історії інституцій судової влади, яка, обслуговуючи потреби держави, досить тривалий час була підконтрольна адміністрації, і в можливості карати чиновників, з якими верховна влада імперії небезпідставно пов’язувала свою стабільність, значимість та авторитет у суспільстві. І все ж, у цій царині було напрацьовано немало законодавчих актів, на аналізі яких варто зупинитися докладніше. Така мотивація ґрунтується на тому, що чиновницький корпус відігравав помітну роль як у житті місцевих спільнот, так і становленні самої держави, ефективність управління якої дослідник завжди ставить під сумнів. Як правило, найчастіше йдеться про Петровські реформи початку ХVIII ст., роль яких з наближенням до нашого часу то втрачалась, то набувала нової актуальності. Тут же йдеться про те, аби з’ясувати, в який спосіб держава формувала чиновницький апарат, аби він був здатний підхопити задуми верховної влади та втілити їх у життя й для цього взято два основні законодавчі акти 1845 і 1864 рр.

© В.С. Шандра, 2013 ISSN 2307-5791. Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. 2013. Випуск 22 Якщо почати з епохи Катерини ІІ, то вона змушена була впритул підійти до питання про посадові злочини через резонанс кількох великих справ про зловживання чиновників центральних установ, зокрема Головної соляної контори, адже ті через махінації із сіллю позбавили державний бюджет 10% доходу1. І все ж вона, хоча й намагалася, але не створила окремого законодавства про обмеження чи переслідування зловживань чиновників. Вона більше уваги приділяла злочинам іншого плану, зокрема, таким, як образа її величності, чи самодержавної влади взагалі. Хоча у проекті складених нею законів передбачалася низка заходів, спрямованих на дотримання правосуддя як такого, покарання за зловживання владою, зменшення упущень на службі, детально йшлося, зокрема про покарання за фальшування грошей або цінних паперів. Її проект карного кодексу не містив критеріїв класифікації проступків, як і покарань, які мали б випливати з природи злочину2.

У створюваній Катериною ІІ строгій мережі губернських установ згідно з «Учреждениями для управлений губерний Всероссийской империи» практично не йшлося про відповідальність чиновницького корпусу, чисельність якого хоча й значно зросла, але серед них було мало підготовлених до бюрократичного управління кадрів3. Основна увага зверталась на окреслення повноважень та обов’язків, що їх мали виконувати чиновники, обіймаючи ті, чи ті посади.

В «Уставе благочиния или полицейском»4 імператриці вдалося через правила «добронравия» поєднати моральні настанови із законодавчими вимогами, які вона блискуче втілила в такі сентенції, як «не чини ближнему чего сам терпеть не хочешь», або «с пути сошедшему указывай путь» та ін.5 У нетривалий період Павла І, хоча й здійснювалися чисельні сенаторські ревізії губернських установ та виявлялися зловживання у сфері привласнення державних статків, проте до відповідальності і до судового покарання чиновників справа доходила не часто. Брак цілісного нагляду за діяльністю адміністрації набував важливого значення в наступному етапі розвитку російської державності, коли постало питання запровадження галузевого управління. При Олександрі І спроби укласти законодавчі акти, які б унормовували діяльність чиновників у певних межах, не були завершені, проте були вжиті серйозні кроки у практичній площині. Імператор сподівався, що після оголошення амністії усім, хто постраждав від жорстокого переслідування Павла І, судові покарання будуть здійснюватися лише по закону. Починаючи з 1821 р., Сенат почав розглядати вироки карних палат про злочини чиновників, що їх виявили сенатори під час ревізій присутствених місць6.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При Миколі І суттєво продовжилась діяльність у тому напрямку, що його запропонувала ще Катерина ІІ, і врешті, імперія отримала 1845 р. повноцінний кодекс «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Тексти його статей складалися на основі тодішньої адміністративно-судової практики й узагальнено відображали дійсність у певній системі координат. З одного боку, вони відштовхувалися від існуючих реалії, а з іншого — виписували ті вимоги, за якими держава отримувала б бажане: стабільність і порядок. Посадові особи повинні були сприйматися на місцях як представники верховної влади і вже тому не мали права чинити незаконні дії.

Сторінки вітчизняної соціально-економічної історії

І те й інше надає кодексу значення важливого історичного джерела, яке не стільки унормовувало державну службу, як відштовхувалося від повсякденної практики, коли фіксувалося те, що практично вже було нормою, що її верховна влада прагнула позбутися. Його цінність обумовлюється ще й тим, що основні положення цього кодексу, удосконалені та підправлені, стали основою нових судових статутів, карних уложень та нормативних актів 1864, 1885 та 1903 рр.

Останні внаслідок прийняття Основних законів 1906 р. були доопрацьовані відповідно до конституційних вимог і були чинними до 1917 р.

Тож в «Уложении…» 1845 р. вперше посадові проступки відокремлювалися від інших правопорушень і для них запроваджувалися спеціальні покарання, зібрані у п’ятому розділі «О преступлениях и проступках на службе государственной и общественной»7. Всього їх було названо дев’ять — звільнення зі служби, усунення з посади, не зарахування до вислуги певного часу перебування на службі, відрахування із жалування, переміщення на нижчі посади, догани і зауваження (суворі, з внесенням і без внесення запису до послужного списку).

Кожне з них суттєво доповнювалося детальним роз’ясненням. Так, коли йшлося про звільнення від служби, то уточнювалося, що це позбавляло права на її продовження та забороняло брати участь у виборах, якщо йшлося про виборну станову службу. Або ж уточнювалося, що усунення з посади позбавляло права вступу на службу впродовж трьох років поспіль.

У цьому документі порушення на державній службі поділялися на злочини і проступки, а тому вони всі практично були названі, й для кожного визначено види та міри покарання. Найжорстокішого — позбавлення станових прав і заслання на каторжні роботи від 10 до 12 років — заслуговували ті, хто не виконав височайших указів. Права на службу й обіймання посад не дозволялося тим, хто не реалізував указів Сенату, а за не втілення розпоряджень інших установ — отримували суворі догани або ж з їх окладів вираховувалося жалування від трьох місяців до одного року.

Цілий розділ присвячувався такій складній проблемі, як перевищення влади і посадова бездіяльність. Перше трактувалося як необґрунтоване розширення прав, які не належать посадовцю, і який вийшов за межі власної компетентності.

На здійснення вчинку такої кваліфікації чиновник повинен був отримати дозвіл від начальства. Бездіяльність пояснювалась не припиненням зловживань або безпорядків, хоча таке входило до чиновницьких повноважень і передбачалося законом. Цікаво, що перевищення влади каралося жорстокіше від бездіяльності і чиновнику погрожували вищою мірою покарання чи засланням до двох років.

Якщо ж обставини дозволяли, зокрема, коли наслідки були незагрозливими, а посада незначною, то покарання могло зменшуватися до різного виду зауважень.

Окремо йшлося про протизаконні вчинки посадових осіб, які використовували своє службове становище, щоб скористатися тим майном, яке вони покликані були зберігати й використовувати в загальнодержавних інтересах. За присвоєння або розтрату закон вимагав позбавлення усіх станових прав, заслання до Сибіру на поселення, а якщо службовець належав до непривілейованого стану, то його карали плітками, кількість ударів якими встановлював суд.

ISSN 2307-5791. Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. 2013. Випуск 22

Жорстоко каралися і ті, хто дозволяв собі підробку височайших указів, видачу неправдивих документів, в тому числі й подорожніх свідоцтв.

Долання хабарництва в чиновницькому середовищі мали б сприяти кілька статей, в яких ішлося про тих, хто отримував подарунки як грошима, так і речами. Порушенням вважалося і діставання подарунків, якщо ті призначалися дружині, дітям, чи родичам чиновника. Хабарники сплачували штраф, розмір якого перевищував отримане удвічі і позбавлялися посади.

Якщо ж за хабар чиновник порушить важливі закони, то покарання суттєво збільшувалося. Можна було лишитися життя, втратити особисті і станові права й наразитися на заслання до Томської чи Тобольської губерній від одного до трьох років. А якщо службовець належав до непривілейованого стану, то його чекали різки і шестирічні арештантські роти. Ще більш жорстоко каралося здирство, пов’язане з вимаганням коштів за надані послуги, або збирання грошей з людей на пригощання чиновників.

Цю статтю уточнювала незвична своїм форматом примітка, що отримання винагороди за підготовку і переписування проектів прохань, оголошень, «верющих» листів, духовних заповітів, купчих, закладних, дарчих записів та інших документів цього плану, не вважається протиправним.

До категорії порушень відносилися й виконання обов’язків чиновника без присяги на вірність служби, хоча й обумовлювалося, що покарання можна уникнути, довівши, що саме надзвичайна ситуація змусила його до цього. Не дозволялося також самовільно припиняти чи переривати виконання службових обов’язків, а також порушувати заведений порядок вступу на службу та обіймання посад, як і самовільне звільнення від них. Ішлося про те, аби не приймалися ті, хто мав судимість, не мав права на службу за походженням, за віком, а також тих, кого виключили з духовного відомства за непристойну поведінку. Тут же обумовлювалися покарання губернатору, який би взяв до себе на посаду чиновника з особливих доручень родича як по прямій, так і по боковій лінії до четвертого покоління включно. Йому заборонялося заступництво, як в тім і іншим керівникам, а також влаштовувати на службу будь-кого з родичів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 80 |
Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Філософські науки УДК 398.1 (4) Л. Ф. Маловицька, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) НАЇВНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ТЕОРЕТИЧНИХ КАНОНІВ ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ Б. БРЕХТА: МАСКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ У статті аналізується художньо-теоретична спадщина німецького драматурга, режисера і теоретика театру Б. Брехта. Спираючись на наявні результати історико-літературних, театрально-критичних,...»

«Плани семінарських занять І змістовний модуль Тема 1. Зміст, функції та історія країнознавства. Політична карта світу Семінар 1 Кількість годин – 2 Кількість балів за семінар: 2,5 – «відмінно», 1,7 – «добре», 0,8 – «задовільно». Об'єкт, предмет і головна задача країнознавства. 1. Функції країнознавства. 2. Базові поняття дисципліни. 3. Історія країнознавчої думки: 4. Вітчизняне країнознавство. 5.Теми рефератів: 1. Поняття держави в юриспруденції та географії. 2. Територіальні води держави....»

«Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 1909-2012 Серія На допомогу шкільній програмі Вільна пісня моя.: творчість Христини Олексіївни Алчевської (16.03.1882 – 27.10. 1931) біобібліографічний нарис Київ 2012 УДК 028:821.161.2 ББК 78.38+83.3(4Укр) В 46 Вільна пісня моя.: творчість Христини Олексіївни Алчевської (16.03.1882 – 27.10.1931) : біобібліогр. нарис / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл. б-ка для дітей ; [матеріал підгот. М. С....»

«ЛІТЕРАТУРА Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 444 с. 1. Ніколаєнко В. М. Історичні романи Раїси Іванченко про давню Русь. Автореферат дис. канд. 2. філолог. наук: 10.01.01 – українська література. Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. Домалега І. М. Жанрово-стильові особливості історичних романів Д. Міщенка про добу VI – VII 3. ст. н.е. Автореферат дис. канд. філолог. наук: 10.01.01 – українська література. Кіровоградський держ. ун-т....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТЕТЕРУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА УДК 159. 923 – 057. 87: 159. 947. 3 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ В ІНШОМОВНОМУ ПРОСТОРІ 19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П....»

«,,_.;..с 't Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого Марцеляк О.В. Статус Уповнов~женого Верховної Ради України з прав людини.,, 1' А. \.) м. ·харків ББК 67.18 (7) 0 К Рецензекrи: кандидат юридичних наук, доцентРіяка В.О. кандидат юридичних наук, доцент Петришин О.В. Відповідальний редактордоктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Тодика Ю.М. Марцеляк О.В. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Навчальний посібник....»

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга УДК 39 ББК 82.0 ІРецензенти: Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор, академік НАН України Ганна Скрипник Друкується за редакцією автора Іваницький А. І. Польові зошити....»

«Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ ХАРКІВЩИНИ НА 2013 РІК Рекомендаційний бібліографічний покажчик ХАРКІВ 2012 Календар знаменних і пам’ятних дат Харківщини на 2013 рік : реком. бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Харк. обл. держ. адмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка. – Х., 2012. – 36 с. Універсальне довідково-бібліографічне видання Календар знаменних і пам'ятних дат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ГАХ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ УДК 37.037(438) «XIX/XX» СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль–2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 929 : 342(477)-057.4 (092) 19/20 В. П. Яремчук доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1 Одним із найбільш талановитих і самобутніх істориків України ХХ ст. був ст. Лев Олександрович Окіншевич (Окиншевич) (1898-1980). Не підлягає сумніву, що він належав до зірок першої величини в когорті блискучих вчених...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»