WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«_Педагогічні науки_ для усвідомлення мети, змісту, форм, методів, засобів підготовки майбутніх фахівців для системи закладів дошкільної освіти в сучасних умовах. Становлення сучасної ...»

-- [ Страница 1 ] --

_____________Педагогічні науки_____________

для усвідомлення мети, змісту, форм, методів, засобів підготовки майбутніх фахівців для системи закладів

дошкільної освіти в сучасних умовах.

Становлення сучасної системи підготовки фахівця дошкільного виховання до фізичного розвитку

дітей неможливе без врахування національних традицій фізичного виховання, без використання

педагогічного досвіду зарубіжних педагогів у сфері фізичного виховання дітей, без усвідомленого

ставлення до здобутків національної теорії та практики фізичної освіти педагога в освітніх установах, а, отже, потребує подальшого вивчення.

Література

1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підручник. / Л. В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – С. 421.

2. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: навчально-методичний посібник / О. Л. Богініч. – К.: НПУ, 2001. – 140 с.

3. Борисова З. Фрідріх Фребель – засновник ідеї дитячого садка / З. Борисова // Дошкільне виховання. – 2002. – № 12. С. 5-7.

4. Волинка Григорій. У витоків вищої освіти Київщини / Григорій Волинка, Наталія Мозкова // Пам’ять століть. – № 2, 2005. С. 15-56.

5. Головко М. Б. Особливості підготовки домашнього педагога: історія та сучасність [Електронний ресурс] : стаття від 18.06.2006/ М. Б. Головко – [Цит. 2009, 8 червня] / Режим доступу:

www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pspo/2006_11_1/...pdf/Golovko_st.pdf.

6. Дем’яненко Н. М. Фребелівський педінститут у Києві (1907 – 1917 рр.)/ Н. М. Дем’яненко // Початкова школа. – № 7, 1995. С. 53-55.

7. Лесгафт П.Ф. Собр. пед. соч. т.5.- М., Физкультура и спорт, 1954. – 391 с.

8. Самоуков Ф.И. История физической культуры / Ф. И. Самоуков. – М.: Физкультура и спорт, 1964. – 384 с.

9. Сергеєва В. Ф. Софія Русова про фізичний розвиток дітей дошкільного віку / Сергеєва В.Ф. // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2 (11). – С.146-152.

10. Торопов Н. И. Очерки по истории физической культуры : сборник трудов, вып. 4. / под общ. Ред. Н.И.

Торопова. – М., Л., Физкультура и спорт, 1949. – 192 с.

11. Улюкаєва І. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посібник : 2-ге вид., доп./ І.

Улюкаєва. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2008. – 231 с.

12. Філімонова Т. Дитячі майданчики в Україні (кінець XIX-початок XXст.)/ Філімонова Т. //Дошкільне виховання. № 1, 2001. С. 7-9.

Резюме В статье рассматриваются этапы становления национальной системы подготовки педагога к физическому воспитанию дошкольников в период ХVIII – нач. ХХ столетия.

Ключевые слова: исторические этапы, национальная система, подготовка педагога, физическое воспитание дошкольников.

Summаry The stages of the teachers training to the physical education of under-fives during ХVIII – ХХ centuries in national system becoming are examined in the article.

Key words: history stages, national system, preparing a teacher, physical education of under-fives.

УДК 372 О.О Першукова

СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПИ

Стаття присвячена висвітленню проблем мобільності вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу та їх ролі у процесі реалізації світоглядного потенціалу змісту навчання іноземної мови.

Ключові слова: мобільність вчителів, підготовка вчителів іноземних мов, реалізація світоглядного потенціалу змісту навчання.

Постановка проблеми. Розвиток інтеграційних процесів у країнах Європи, який спрямований на формування єдиного економічного і освітнього простору, закономірно підвищує значимість володіння європейцями іноземними мовами. За результатами дослідження, проведеними і оприлюдненими Єврокомісією у 2005 році, уже сьогодні можна говорити про значні успіхи у цій царині, а на перспективу ставиться досить амбіційне завдання, згідно з яким кожен житель Європейського Союзу повинен бути здатен спілкуватися, окрім рідної, двома іноземними мовами. Значною у цьому процесі є роль шкільних вчителів та викладачів вищих навчальних закладів, адже вони відповідають за реалізацію світоглядного ________________Випуск 15_______________

_____________Педагогічні науки_____________

потенціалу змісту навчання іноземної мови, розвиток іншомовних комунікативних вмінь та навичок учнів і студентів [1].

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню аспектів підготовки вчителів іноземної мови в умовах формування єдиного європейського простору сьогодні приділяють усе більшої уваги. Зокрема цій проблемі присвятили свої роботи Michael Kelly and Michael Grangel, Lies Sercu, Maria Felberbauer, Glin Williams, Miguel Strubell, Jordy Busquet. У роботах цих дослідників висвітлено проблеми, що є на шляху мобільності вчителів іноземних мов в Об’єднаній Європі та досить чітко окреслено сучасні вимоги до представників цієї професії. Ознайомити читачів із результатами досліджень європейський фахівців у цьому колі проблем є метою цієї статті.

Виклад основного матеріалу. Потреба формування єдиного освітнього простору задля економічного і політичного об’єднання на Старому континенті була підтримана більшістю країн Європи в 1999 році під час підписання Міжнародної декларації в італійській Болоньї. Процес перетворень, спрямований на співставність і узгодженість систем вищої освіти у європейських країнах, потрібен для того, щоб забезпечити у майбутньому однаковий рівень якості освіти європейців, і тим самим сприяти можливості вільного пересування в межах єдиного економічного простору. Тому одним із 10 основних принципів Болонського процесу є забезпечення академічної мобільності, що означає мобільність студентів, викладачів та адміністративно – управлінського персоналу. Хоча Болонський процес безпосередньо не стосується ланки середньої освіти, але мобільність вчителів середніх навчальних закладів також є вимогою часу в сучасній Європі. Про це йшлося уже давно, зокрема ще в Резолюції Ради Європи від 31 березня 1995 року "Про покращення якості навчання іноземних мов" було офіційно визнано значимість ролі вчителів іноземних мов у розвитку загальноєвропейського ринку праці, адже "...прогрес у навчанні іноземних мов може усунути культурні та психологічні бар’єри мобільності в Європі, перетворити багатий спадок мовного розмаїття у засіб та джерело взаємозбагачення та взаєморозуміння"[2; с. 6].

Як і раніше, сьогодні кожна з країн ЕС має свої можливості і власне бачення системи підготовки учительських та викладацьких кадрів для роботи в середній школі та закладах вищої освіти. Часто вчителів іноземної мови готують у поєднанні з підготовкою до викладання кількох предметів мовного та немовного профілів, особливим попитом у сучасних країнах Європи користується імерсійне навчання, або використанням іноземної мови як засобу навчання. Слід зазначити, що підготовка вчителів та викладачів у різних країнах Європи досить суттєво відрізняється. Але проведення міжнародних семінарів і робочих нарад у Центрі з вивчення іноземних мов у австрійському місті Грац дає можливість для поетапного вирішення пов’язаних із цим проблем. Центр з навчання іноземних мов надає місце для зустрічей офіційних представників, які відповідають за державну мовну політику, фахівців з дидактики, учителів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів, авторів підручників та інших спеціалістів у галузі сучасних мов задля координації зусиль усіх зацікавлених у розвитку багатомовності в країнах Європи. Програма КОМЕНІУС (шкільна освіта) передбачає гранти для стажування вчителів в країні, мову якої вони викладають чи будуть викладати у майбутньому. Інша програма – ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ – націлена на оволодіння іноземною мовою на професійному рівні та сприяє реалізації міжнародних проектів з розробки дидактичних матеріалів і методик для вивчення іноземних мов представниками окремих професій. Використання сучасних технологій у всіх європейських сферах промисловості та торгівлі робить обов'язковим базове вивчення іноземної мови для задоволення професійних потреб широкого кола спеціалістів [там само].

Спроби сприяння мобільності вчителів середньої освітньої ланки робилися неодноразово. Так, в 1996 році Європейською Комісією було прийнято документ під назвою Green Рaper "Eliminating Obstacles to Transnational Mobility" (Зелена Книга "Усунення перепон для міжнаціональної мобільності"). Але це не мало великого успіху, зокрема, хоча б тому, що навчальні заклади Німеччини відмовилися визнавати дипломи педагогічних академій Австрії, низько поціновувалася в країнах Європи кваліфікація випускників британських педагогічних коледжів та вчителів із Данії і Нідерландів. Основна проблема полягала в тому, що не була створена процедура порівняння та визнання дипломів європейських навчальних закладів [3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Із часом ситуація мала розвиток на рівні вищої школи, Рада Європи спільно із UNESCO прийняла Конвенцію з визнання кваліфікацій та дипломів, так звану Лісабонську Конвенцію. Станом на 2006 рік 24 європейські країни підписали та ратифікували Конвенцію, 5 країн – Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Італія та Турція підписали, але не ратифікували; ще дві – Греція та Іспанія відмовилися від підписання та ратифікації цього міжнародного документа. Разом із тим було створено документ "Guide for users of the general system for the recognition of professional qualification" ("Практичне керівництво з визнання професійних кваліфікацій"), в якому було запропоновано систему спрощення процесу визнання дипломів задля допомоги вчителям отримати роботу в європейських країнах. Слід зазначити, що система не 54 ________________Випуск 15_______________

_____________Педагогічні науки_____________

забезпечує автоматичного визнання дипломів, здобутих у різних європейських країнах, але інформує про офіційну процедуру їх підтвердження (спосіб посилання аплікаційного листа, умови проходження тестування, пояснення як отримати дозвіл на роботу і т.д.) [4].

У світлі вищезазначеного закономірно постає питання: "Яким має бути висококласний європейський фахівець з навчання іноземної мови як на рівні середньої школи, так і на рівні вищої освіти?" Щоб дати відповідь, ще в 2002 році за підтримки Єврокомісії група вчених під керівництвом Майкла Келлі та Майкла Гренгеля з Саутгемптонського університету у Великобританії розпочали дослідження стану підготовки та підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов у тридцяти двох країнах Європи. За мету було визначено створення єдиної європейської інфраструктури для підготовки та підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов. У 2003 році результати дослідної роботи було оприлюднено у вигляді рекомендацій, що полягали у створенні Стандарту підготовки викладача іноземної мови. Рекомендації стосувалися таких пунктів:

регламентація форм професійної підготовки;

забезпечення єдиного розуміння компонентів професійної компетенції;

встановлення вимог до рівнів та критеріїв оцінювання професійної підготовки.

Метою цієї роботи було створення єдиної європейської кваліфікаційної системи. Щоб вона діяла ефективно, було зорганізовано європейську координаційну сітку з постійно діючою групою фахівців для підтримки транс’європейських проектів у галузі підготовки викладачів та вчителів іноземних мов та підвищення їх кваліфікації (European Support Network), а також започатковано єдину ресурсну службу, у тому числі і електронний портал, задля надання інформаційної та професійної підтримку викладачам та вчителям іноземної мови (European Resources Service).

Міжнародні фахівці також розробили та запропонували для розгляду Модель професійної характеристики європейського вчителя іноземної мови (Sample Professional Profile of the European

Language Teacher). Обов’язковими було названо такі компоненти професійної компетенції:

володіння сучасними інформаційними технологіями на етапах планування та ведення занять для доступу до інформаційних ресурсів Інтернету та обміну професійним досвідом, для використання можливостей дистанційної освіти і підвищення кваліфікації;

знання основних напрямів і принципів методики викладання іноземних мов, вміння їх адаптувати до конкретних умов і форм навчання;

вміння аналізувати і оцінювати навчальні матеріали, а також навчальні програми з точки зору мети, завдань і очікуваних результатів навчання;

здатність адаптувати власні навчальні дії до вимог чинної програми, а також місцевих національно-культурних умов та лінгвометодичних традицій;

підтримка регулярних контактів із фахівцями та носіями мови, яку вивчають та організація нових контактів з використанням новітніх технологій задля підвищення ефективності навчання як, наприклад, електронне листування;

встановлення та підтримка зв’язків із базовими навчальними центрами в країні, мову якої викладає.

Було запропоновано ввести до обігу нове поняття "європейський учитель іноземної мови". Цей статус (European Language Teacher) надає право викладати іноземну мову в будь-якій країні Європейського Союзу. Щоб його здобути передбачена досить гнучка система підготовки, можливість різних форм навчання, у тому числі і дистанційне навчання.

Окрім цього, у звіті було названо найважливіші сучасні напрями дослідницької роботи у галузі викладання іноземних мов:

використання електронних технологій у процесі підготовки майбутніх професіоналів;

підготовка вчителів та викладачів до обліку різноманітних лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів їх професійної діяльності;

вивчення досвіду викладання рідної мови як іноземної чи другої мови [2].

Навчальний предмет "Іноземна мова" тісно пов’язаний із поняттям мобільність і є тим інструментом, без якого неможлива успішна академічна мобільність. Тому однією із нагальних вимог сьогодення, що стосуються як вчителя, так і викладача іноземної мови, є вміння створити для кожного учня і студента збірку документів про власні успіхи у навчанні, так званий "Європейський мовний портфель". Адже цей документ дає уяву про рівень володіння учнем чи студентом іноземною мовою, включає інформацію про зміни рівня іншомовної компетенції, чи розвиток компетенції в кількох мовах, ілюструє досягнення та досвід, що зафіксований у мовній біографії чи мовному паспорті, є конкретним свідоцтвом досягнень у галузі опанування іноземною мовою чи мовами. Саме у цьому полягає соціальна функція Європейського мовного портфеля. Вона повністю відповідає проголошеним принципам Ради Європи: розширенню свободи пересування, встановлення відповідності між регіональними та ________________Випуск 15_______________

_____________Педагогічні науки_____________Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 1909-2013 Серія В практику роботи бібліотек Україна велика космічна держава КИЇВ 2013 КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Серія В практику роботи бібліотек Україна велика космічна держава матеріали на допомогу бібліотекам з питань популяризації науково-технічних знань КИЇВ 2013 ББК 78.39 : 39.68 У 45 УДК 027.625 : 629.78 Україна велика космічна держава :...»

«УДК 94 (477) 18 Андрій Шевчук (м. Житомир) СУДОВА ВЛАДА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД У статті зроблено огляд оцінок вітчизняних і зарубіжних істориків та дослідників права з питання функціонування судової влади Російської імперії першої половини ХІХ ст. Ключові слова: історіографічний огляд, Російська імперія, судова влада, державна школа, радянська історіографія, сучасна зарубіжна історіографія. У другій половині XVІІІ ст. правителі всіх країн Європи (за...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Європейський університет СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том п’ятнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. РЕДА КЦІЙНА КО ЛЕГІ Я І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г....»

«Ева М. ТОМПСОН ТРУБАДУРИ ІМПЕРІЇ Російська література і колоніалізм Київ — 2006 ЗМІСТ Тетяна Дзядевич. Дистанціюючись від імперії Подяка Вступ. Націоналізм, колоніалізм, національна ідентичність 1. Постановка питання 2. Народження імперії 3. Консолідуючий підхід 4. Наратив Середньої Азії в російській літературі 5. Імперська мрія у пізній радянський період 6. Літературознавство та імперія 7. Деконструкція імперії: Людмила Петрушевська Вибрана література Предметний покажчик Томпсон, Ева М....»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Джурбій Тетяна Олександрівна УДК 821.161.2 – 2.091(043.3) УКРАЇНСЬКА ДРАМА ІІ-ї ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ ЗА ЗАПОЗИЧЕНИМИ СЮЖЕТАМИ: ТРАНСПОЗИЦІЯ ЗМІСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ М. П. СТАРИЦЬКОГО ТА М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО) 10.01.05 – порівняльне літературознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тернопіль – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії української...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Петренко Володимир Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Київметробуд 2....»

«ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 165 УДК 329.8:316.75 (477) М.В. Примуш, професор, д-р політ. наук Донецький національний університет вул. Університетська, 24, м. Донецьк, Україна, 83000 ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ Здійснюється спроба аналізу трансформації ідеологій політичних партій в умовах сучасної України. Автор проводить історичну паралель між класичними ідеологіями та сучасними варіантами їх трансформації. Робиться висновок, що трансформація ідеологій...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ТАНЧУК Наталія Василівна УДК 32:316.075.5 РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 23.00.02 – політичні інститути та процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник –...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЛОЗИНСЬКИЙ ПЕТРО ІГОРОВИЧ УДК 94 (100):[355/359+327] ВОЄННО ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ТРАНСФОРМАЦІЯ КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Спеціальність 20.02.22 – військова історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 2011 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА САВ’ЮК Анна Миколаївна УДК 37:061.2-055.2](477.7)(091)1850/1925 ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»