WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«_Педагогічні науки_ УДК 373 Ю.М. Кравець ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛЯ–СЛОВЕСНИКА У МЕТОДИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ О.Р. МАЗУРКЕВИЧА У статті розглянуто зміст професійної ...»

-- [ Страница 1 ] --

_____________Педагогічні науки_____________

УДК 373 Ю.М. Кравець

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛЯ–СЛОВЕСНИКА

У МЕТОДИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ О.Р. МАЗУРКЕВИЧА

У статті розглянуто зміст професійної спрямованості особистості, передумови і шляхи її

формування, а також вимоги до професійної майстерності вчителя літератури, сформульовані

свого часу першим академіком у галузі методики викладання української літератури – О.Р.Мазуркевичем.

Ключові слова: зміст професійної спрямованості, вимоги до професійної майстерності, рівні професійної спрямованості.

Кожна професія – це різновид суспільно необхідної, постійно виконуваної діяльності на основі набутих знань, умінь, навичок, особистих якостей. Професійна діяльність випускників вищих навчальних закладів – це діяльність інтелігентів у різних галузях суспільної праці.

Професійна діяльність за умов позитивного ставлення до неї та задоволеності нею сприяє розвиткові широких ціннісних орієнтирів, потрібних рис характеру особистості.

Будь–яка професійна діяльність реалізується на ґрунті певних вимог, норм, режимів. Вона завжди певним чином організована, тобто має свою структуру, взаємозв’язок елементів, одні з яких є провідними, інші – другорядними. Залежно від цілей і знарядь праці кожна професія висуває свої вимоги щодо знань, умінь, навичок, майстерності. Отже, “структура кожної професійної діяльності, що склалася історично, певним чином організована, вимагає взаємозв’язку і послідовності дій, розподілу уваги, вольової напруги, подолання труднощів, своєрідних психічних властивостей особистості” 1, 274.

Успіх професійної діяльності багато в чому залежить від соціальної орієнтації працівника, від рівня його морально–політичних, морально–етичних і психологічних якостей, від знання вимог щодо майстерності працівників певного фаху. Психологічний аналіз професійної діяльності підтверджує особливе значення для неї професійної спрямованості особистості.

Розбудова сучасної школи вимагає значного поліпшення художньої освіти й естетичного виховання учнів, у чому особливо великі можливості шкільного курсу літератури та учителя– словесника. Адже література в школі – це не тільки окремий навчальний предмет, а цілий арсенал специфічних, ефективних засобів, спрямованих на поліпшення навчання й виховання молодих поколінь, підготовку їх до життя, до активної праці на користь держави.

Підвищення рівня вивчення літератури в школі, посилення її ролі в удосконаленні всього навчально–виховного процесу відповідно до сучасних потреб, зміцнення зв’язку викладання цього предмета з життям спрямовано на те, щоб мистецтво слова допомагало молодим людям краще розуміти навколишній світ, відчувати його в усій багатогранності, займати у ньому активну життєву позицію. Значна роль у здійсненні цього завдання належить учителевілітератури.

Метою цієї статті є розкриття змісту професійної спрямованості особистості, передумов та шляхів її формування, а також вимог до професійної майстерності учителя–словесника, висунутих О.Р.Мазуркевичем.

Проблема змісту професійної спрямованості особистості, передумов і шляхів формування її у студентів була досліджувана такими науковцями, як: М. Дьяченко, Л. Кандибович, Н. Самоукіна, З. Слєпкань, С. Смирнов, В. Якунін та інші.

За час навчання у вищому навчальному закладі в результаті засвоєння суспільних, спеціальних та інших дисциплін, участі у громадському житті; у студентів розвивається і формується професійна спрямованість особистості, тобто прагнення застосувати свої знання, досвід, здібності в галузі обраної професійної діяльності. Це виражається у позитивному ставленні до професії, інтересі до неї, бажанні вдосконалювати свою підготовку, забезпечувати матеріальні й духовні потреби, займаючись працею, пов’язаною зі своєю професією. Професійна спрямованість передбачає розуміння і внутрішнє прийняття цілей і задач професійної діяльності та інтересів, ідеалів, установок, переконань, поглядів, що належать до неї. Всі ці риси й компоненти професійної спрямованості служать показниками рівня її розвитку і сформованості у студентів, характеризуються стійкістю або нестійкістю, домінуванням суспільних чи особистісних мотивів, далекою чи близькою перспективою.

Існують дослідження, в яких наявні спроби охарактеризувати кілька рівнів професійної спрямованості. Так, наприклад, А. Зарукіна вказує на три рівні професійної педагогічної спрямованості. Високий рівень визначається великим інтересом до професії вчителя з дитинства, активною роботою з дітьми, любов’ю до окремих предметів. У цьому випадку професія вчителя є ________________Випуск 12_______________

_____________Педагогічні науки_____________

покликанням. Середній рівень характеризується захопленням професією вчителя в старших класах, любов’ю до окремих предметів; навчання на цьому факультеті – результат захоплення педагогікою.

Низький рівень – це рівень, коли студента привабило на факультет розмаїття предметів або спрямувала порада родичів. Відсутність професійної спрямованості – рівень, коли студенти не думали про професію вчителя, а вступили на факультет тому, що не вступили до інших ВНЗ 1, 274–275.

Найбільшу соціальну цінність має ідейно витримана професійна спрямованість. Як властивість особистості, вона впливає на мотиви та ефективність діяльності в цілому.

Формувати професійну спрямованість у студентів – значить зміцнювати у них позитивне ставлення до майбутньої професії, інтерес, нахили і здібності до неї, прагнення удосконалювати свою кваліфікацію після закінчення ВНЗ, розвивати ідеали, погляди, переконання, формувати престиж професії.

Позитивні зміни у змісті професійної спрямованості проявляються в тому, що зміцнюються мотиви, пов’язані з майбутньою професією: прагнення гарно виконувати свої ділові обов’язки, показати себе компетентним, вправним спеціалістом, ростуть домагання успішніше розв’язувати складні навчальні питання, задачі, посилюється почуття відповідальності, бажання досягти успіху в роботі.

Разом з розвитком свідомого ставлення до суспільного обов’язку, до себе, своїх прагнень, почуттів змінюється зміст професійних мотивів: одні оцінюються як істотно важливі, інші – як небажані.

Зустрічаються випадки регресу професійної спрямованості (під впливом несподіваних труднощів у навчанні та інших причин). Знижується її суспільний рівень, слабшають ділові мотиви, з якими прийшов студент до ВНЗ тощо.

Сполучення таких характеристик студентів, як мотивація вибору професії, ціннісні орієнтації у професійній сфері, уявлення про професію і соціальні установки на продовження освіти, дозволило виявити типи студентів за рівнем професійної спрямованості:

1. Студенти з тривалою професійною спрямованістю, які зберігають її до кінця навчання.

Вона зумовлена високоморальними принципами обґрунтування вибору професії, чітким уявленням про неї. Орієнтація у професійній сфері пов’язана із привабливістю змісту професії, її відповідністю здібностям, високим суспільним значенням. Ці студенти характеризуються високим рівнем активності.

2. Студенти, для яких неприйнятний компроміс між негативним ставленням до професії та продовженням навчання у ВНЗ; вони остаточно не визначились у своєму ставленні до професії. У більшості з них вибір професії не має чітко вираженої професійної мотивації і немає достатньо повної інформації про професію. Головна орієнтація у професійній сфері пов’язана з соціальними можливостями, що надає професія, з можливостями широкого застосування її і професійного просування. Для більшості студентів другого типу неприйнятний компроміс між негативним ставленням до професії та продовженням навчання у ВНЗ. Тому активність цих студентів характеризується непостійністю, чергуванням спадів та підйомів.

3. Студенти з негативним ставленням до професії. Мотивація їхнього вибору зумовлена, як правило, загальними соціальними цінностями вищої освіти, їхній рівень уявлення про професію низький. Лише третина з них вважає, що можна продовжувати навчання у ВНЗ, маючи негативне ставлення до обраної професії. Але ця установка не реалізується в їхній поведінці, вони завершують освіту морально неготовими до успішної творчої професійної діяльності. Показники активності студентів цього типу невисокі й нестійкі [1, 276–277].

У нинішніх студентів головним мотивом вибору професії є майбутня матеріальна забезпеченість. Лише невелика кількість людей обирає професію за покликанням, власним уподобанням.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вступивши до ВНЗ, студент постійно займається суспільною, змістовною діяльністю, в якій певною мірою формуються і проявляються професійні мотиви і професійна спрямованість особистості. Нерідко під час навчання виникають і розвиваються кілька нових форм спрямованості.

Наприклад, студент навчається в авіаційному інституті, але в нього з’явився інтерес до живопису чи музики, до спорту чи художньої самодіяльності. Очевидно, що нові форми спрямованості не повинні ставати провідними, якщо студент не змінює професію.

Неодмінною передумовою успішного формування професійної спрямованості є вивчення змін її змісту і структури в процесі навчання і виховання студентів. Це вивчення пов’язане з визначенням показників цих змін: які цілі раніше ставив і ставить зараз студент, як він виявляє себе в різних видах діяльності, яке його ставлення до професії, інтереси, установки, ідеали тощо. Потрібно зауважити, що ________________Випуск 12_______________

_____________Педагогічні науки_____________

професійна спрямованість не завжди корелює з успішністю (у студента з гарною успішністю може недоставати професійних устремлінь) або з суспільною активністю.

Для вивчення професійної спрямованості студентів може стати в пригоді їхня самооцінка на різних ступенях розвитку професійно важливих якостей. Точність і адекватність самооцінки цих якостей визначається характером уявлень про майбутню професію. Вивчення професійної обізнаності, з’ясування знань про ті якості, яких вимагає обрана професія, і тих, які студент знаходить в себе, виявлення ставлення студентів до спеціалістів цієї професії дають змогу визначати зміни у професійній спрямованості майбутніх фахівців 1.

Розвиток і формування професійної спрямованості студентів залежить від їхньої успішності.

Порівняння показників навчальної мотивації студентів з високою та низькою успішністю допомогло виявити в них різницю у структурі мотивів. Для сильних студентів провідними є такі мотиви:

прагнення стати висококваліфікованими спеціалістами, успішно захистити дипломний проект, добре навчатись, не пропускати заняття, отримувати схвальне ставлення з боку викладачів та інтелектуальне задоволення.

У слабких студентів більш виражені такі мотиви: бажання втриматися на факультеті, постійно одержувати стипендію, вивчати предмети тільки в межах навчального плану і програм, виконувати тільки те, чого вимагають викладачі, здобувати схвалення з боку батьків. Відтак, неважко помітити, що навчальна мотивація сильних студентів спрямована в основному на досягнення кінцевих цілей навчальної діяльності, що сприяє формуванню й укріпленню в них стійкішої професійної спрямованості. У слабких студентів навчальні мотиви, спрямовані на поточні умови навчальної діяльності, мають більш ситуативний характер і тому не можуть позитивно впливати на формування високого рівня професійної спрямованості, тобто підвищення успішності студентів є передумовою формування у них професійної спрямованості особистості.

Шляхи формування професійної спрямованості особистості студента – це, передусім, пояснення, застосування переконання для впливу на процес усвідомлення цілей та значення обраної студентами професії, вимог, які вона ставить перед людиною [1, 282].

Необхідно переконувати в перспективах оволодіння професією, навіювати впевненість у перспективності майбутньої роботи, демонструвати виробничі й естетичні сторони професії, її творчий характер.

Інший шлях – організація діяльності, навчання, громадської роботи студентів з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності.

Професійна спрямованість набуває потрібних рис в діяльності, котра за змістом і умовами свого здійснення психологічно й фактично наближена до діяльності спеціаліста після закінчення ВНЗ. Мова йде про моделювання професійної праці (її задач, стилю, способів, мотивів), створення умов, у яких студенти на основі здобутих знань, досвіду, якостей тренуються успішно виконувати функції спеціалістів зі свого профілю.

Навчальна діяльність студентів є засобом їхнього професійного становлення. Відповідно успішність, з якою здійснюється навчальна діяльність, впливає на рівень їхньої професійної підготовки, включаючи і розвиток професійної самосвідомості. Проблема розвитку професійної самосвідомості малодосліджена, і вивчення особливостей протікання цього процесу в період підготовки спеціаліста у ВНЗ має важливе значення як для практики, так і для психологічної теорії професійного навчання і виховання. Вивчення особливостей розвитку професійної самосвідомості студентів на прикладі педагогічної спеціальності було проведене В. Саврасовим. На його думку, розвиток професійної самосвідомості майбутнього вчителя визначається впливом двох головних чинників. Один з них пов’язаний з процесом засвоєння студентами професійних цінностей, поняттєвого і концептуального апарату дисциплін психолого–педагогічного циклу, в термінах котрих можуть бути усвідомлені властивості й особливості власного Я як професійно значимі. Другим чинником розвитку професійної самосвідомості є власне педагогічна діяльність у період проходження педагогічної практики, під час якої проявляються, об’єктивізуються для інших і для себе професійно важливі властивості й особливості майбутнього вчителя 11, 384.

До введення безперервної педагогічної практики процес професійної підготовки вчителя у педагогічних ВНЗ був таким, що вплив цих двох головних чинників був розведений у часі 11, 385.

У зв’язку з цим можна говорити про два етапи розвитку професійної самосвідомості. Перший етап слід віднести до періоду навчання на перших трьох курсах, коли відбувається вивчення і засвоєння дисциплін психолого–педагогічного циклу, другий – до періоду навчання на старших (ІV і V) курсах, коли студенти оволодівають педагогічною діяльністю у процесі педагогічної практики 11, 385.

________________Випуск 12_______________

_____________Педагогічні науки_____________

Позитивне ставлення до професії виявляється в інтересі до неї. Процес вибору професії починається з виникнення професійних інтересів, котрі в ході розвитку формують спрямованість на певний рід діяльності і пов’язаний із нею спосіб життя.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С.СКОВОРОДИ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Вчені Національної академії наук України Сергій Борисович Кримський Біобібліографічний покажчик (до 80-ліття від дня народження) Київ – 2010 УДК 01:1 ББК 91.9:87 (Кримський) К 5 Кримський Сергій Борисович К 58 Біобібліогр. покажч. / укладач О.Є.Лукащук, Л.В.Мелішкевич; авт. вступ. ст. П.Ф.Йолон. – К., 2010. – 36 с. – ( Сер.: “Вчені НАН України”), друге видання, доповнене. У цьому покажчику...»

«17. Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Ігнатуша. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 440 с.18. Катюшко В. Адвентизм на Хмельниччині / В. Катюшко // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. – Хмельницький : Вид-во Хмельн. ін-ту регіон. управління та права, 2002. – С. 155-158.19. Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы ХІХ в. – 1917 г.) / А. И. Клибанов. – М. :...»

«Зарубіжний досвід УДК 378.1:330(437) Ганна Товканець СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ Й ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ CТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЧЕХІЇ Становлення сучасного освітнього середовища передбачає визначення й аналіз факторів і чинників, які сприяли формуванню тих чи інших освітньо-педагогічних явищ. Нерозривний зв’язок історії з сьогоденням виступає необхідною умовою пізнання об’єктивної історичної реальності, у тому числі освітньо-економічних явищ і процесів. “Історичний...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2008. Вип 24. С.198–208 Ser. Pedagog. 2008. Vol.24. P. 198–208 УДК [070+654.1+004]:316.61”19” ПЕРЕОЦІНКА СУТІ Й ЗНАЧЕННЯ МЕДІАВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ У ХХ СТОЛІТТІ Наталія Троханяк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розглянуто погляди на медіа протягом ХХ століття, вплив засобів масової комунікації на людину як одиницю суспільства. Детально проаналізовано процеси трансформації та...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультет «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квітня 2013 року) Київ – 201 УДК 34 (477) ББК 67(4Укр) А 43 А 43 Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І....»

«            / Докса.– 2009. – Вип. 14.                     299 Вахтанґ Кебуладзе МІСЦЕ І РОЛЬ ТВОРУ ЕДМУНДА ГУСЕРЛЯ «ДОСВІД І СУДЖЕННЯ» У РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. ПЕРЕДМОВА ПЕРЕКЛАДАЧА Доля  книжки  відомого  німецького  філософа,  засновника феноменологічного  напряму  в  сучасній  філософії  Едмунда  Гусерля «Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки» («Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik») доволі драматична й водночас...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (Информационный список литературы) Вып. 35. Донецк-2010 Список литературы по методике преподавания русского языка и литературы в средней школе издается на протяжении 35 лет. В 2010 году подготовлен 35 выпуск. В список включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий за 2009-2010 годы на...»

«Оформлення кабінету для проведення уроку 1. На святковій скатертині лежать найновіші книги з бухгалтерського обліку, посібники, інструкції, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, газети «Все про бухгалтерський облік», плакати з поясненнями термінології та інформація про авторів підручників.2. На видних місцях кабінету плакати з висловами видатних людей, що зробили свій внесок у розвиток бухгалтерського обліку: Бухгалтерія – це мистецтво. Особливий дар бачити за цифрами складний світ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДМИТРАСЕВИЧ Назар Орестович УДК 342.5+341(477) ”1917/1922” ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917 – 1922 РР. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Київського університету права...»

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БIБЛIОТЕКА ДЛЯ ДIТЕЙ 1909-2012 Серія Ювіляри Київщини ДУХОВНИЙ І ЖИТТЄВИЙ ПОДВИГ ТУПТАЛА ДАНИЛА САВИЧА (СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) (11.12.1651 28.10.1709) : методико-біобібліографічні матеріали Київ 2012 УДК 02 ББК 78.3 Д 85 Духовний і життєвий подвиг Туптала Данила Савича (святителя Димитрія Ростовського) (11.12.1651–28.10.1709) : метод.-біобібліогр. матеріали / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл. б-ка для дітей ;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»