WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |

«У монографії розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичного покликання України, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 94(477):327

ББК 66.2 (4УКР)

Т 50

Тодоров І.Я.

Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти:

Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2006. - 268 с.

У монографії розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя

європейського та євроатлантичного покликання України, особливості

співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією

Північноатлантичного Договору в період 1991-2004 рр. На багатому і

різноманітному фактичному матеріалі проаналізовано роботу центральних органів законодавчої, виконавчої й судової влади України в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, досліджено місце і роль українських регіонів, політичних партій та недержавних громадських організацій у реалізації європейського вибору держави.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, держслужбовців, політиків і стане у нагоді всім, хто цікавиться процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

О.М.Гончаренко, докт. іст. наук, професор Б.О.Парахонський, докт. філософ. наук, професор.

Г.М.Перепелиця, докт. політ. наук, професор Рекомендовано до друку рішенням Вченої Ради Донецького національного університету 30 червня 2006 р., протокол № 6.

ISBN 966-632-223-2 © Тодоров Ігор, 2006.

ЗМІСТ ВСТУП

Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Історіографія європейського та євроатлантичного покликання України........ 8

1.2 Джерела дослідження європейської та євроатлантичної інтеграції України. 16 Розділ 2. ПЕРЕДУМОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

2.1Історичні, ідеологічні та геополітичні передумови

2.2 Політичні та правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України

2.2.1 Налагодження співробітництва з Європейським Союзом

2.2.2 Становлення та розвиток співпраці з Організацією Північноатлантичного договору

Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ТРАНСАТЛАНТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ.................. 89

3.1 Центральні органи влади в європейському та євроатлантичному співробітництві

3.1.1 Верховна Рада

3.1.2. Центральні органи виконавчої влади

3.1.3. Судова влада в реальному наповненні європейського та євроатлантичного покликання України

3.2 Українські регіони в європейській та євроатлантичній інтеграції України.. 167 3.3 Європейські та євроатлантичні мотиви в програмних засадах та діяльності українських політичних партій та недержавних громадських організацій......... 199 ВИСНОВКИ

ПОСИЛАННЯ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП Державотворчі процеси, що розгорнулися в Україні з початку 1990-х років, супроводжувалися значним зростанням в суспільстві зацікавленості до зовнішньополітичного курсу, до набуття Україною власної європейської ідентичності. З розвитком державотворчих процесів інтерес науковців, в першу чергу істориків та політологів, а також політичної еліти країни, все більше концентрувався на питаннях розробки і наповнення концепцій українського місця в європейській та євроатлантичній інтеграції, адже саме в них формулювались ідеї та програми політичних дій, аналіз яких мав би віднайти ті соціально-політичні орієнтири розвитку суспільства, що найбільш повно відповідали б національним традиціям та політичному менталітету. Склалася об`єктивна залежність між реальним наповненням незалежності України та реалізацією європейського та євроатлантичного покликання.

Незважаючи на досить широке використання останнім часом в науковій та публіцистичній літературі понять „європейська та євроатлантична інтеграція України”, вони ще недостатньо розроблені і зараз переживають період свого становлення та реального наповнення. За таких умов розробка автором найважливіших проблем має науково-пріоритетний характер і сприятиме всебічному науковому обґрунтуванню практичних векторів і вимірів сучасної української зовнішньої політики.

Доцільно відзначити, що Українська держава формує свої власні національні інтереси, свою зовнішньополітичну стратегію, вирішує широке коло проблем, які стоять перед нею в зв’язку з необхідністю європейського геополітичного вибору. Від тотожності пріоритету європейського вектору національним інтересам, від якості її міждержавних стосунків, особливо з країнами-сусідами буде залежати майбутнє України. Дослідження досвіду накопиченого в сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України має науковий і разом з тим прикладний, прагматичний характер. Висновки роботи не тільки допоможуть зрозуміти сучасні соціально-політичні процеси, а також можуть бути використані при розробці зовнішньополітичного курсу нашої держави.

Таким чином, актуальність обраної автором теми очевидна: подальша реалізація державного курсу, спрямованого на всебічну європейську та євроатлантичну інтеграцію України, не є реальною без глибокого і всеохоплюючого дослідження та наукового аналізу досягнень і прорахунків на цьому шляху.

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб у контексті сучасних політичних і економічних процесів в Україні виявити тенденції, пріоритетні задачі й особливості формування і здійснення політики спрямованої на всебічну інтеграцію нашої держави до усіх європейських та євроатлантичних структур.

Мета визначає наступні науково-дослідницькі завдання:

систематизувати методологічні підходи до вивчення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України;

проаналізувати ступінь наукової розробленості досліджуваної проблеми;

охарактеризувати стан джерельної бази;

з’ясувати геополітичне та історичне підґрунтя європейського та євроатлантичного покликання України;

з’ясувати сутність проблем співробітництва України з Європейським Союзом, зокрема – характер процесу адаптації українського законодавства до аcquis communautaire;

виявити і систематизувати основні підходи до проблеми співпраці з Організацією Північноатлантичного Договору, в тому числі, пов’язані з проголошенням бажання приєднатися до НАТО;

виявити та проаналізувати систему роботи центральних органів законодавчої, виконавчої і судової влади України у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції;

дослідити місце і роль українських регіонів в реалізації європейського покликання держави;

проаналізувати діяльність українських політичних партій та недержавних громадських організацій щодо конкретного наповнення державного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію;

розробити і обґрунтувати відповідні науково-теоретичні та практичні рекомендації щодо процесу реалізації нормативних положень про європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Об’єктом дослідження є політика України, спрямована на всебічну інтеграцію в усі європейські та євроатлантичні структури.

Предметом дослідження є діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування України, українських політичних партій та громадських організацій по наповненню конкретним змістом процесу європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Методологічна основа дослідження. З метою одержання найбільш достовірних наукових результатів дослідження застосовувалися загально логічні методи (аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, поєднання історичного та логічного аналізу, прогнозування розвитку політичних інститутів та процесів як системних утворень), загальні методи дослідження політичних об'єктів (соціологічний, онтологічний, нормативний, структурно-функціональний, системний, інституційний, соціально-психологічний, діяльнісний, порівняльний), а також методи емпіричних досліджень (використання статистичних даних, аналіз документів, спостереження за учасниками відповідних політичних акцій, тощо).

У монографії використані принципи історизму, об’єктивності, конкретності, плюралізму у підходах до істини, гуманізму, цивілізаційні підходи та принципи і методи історіософії.

Системний аналіз дав можливість розглянути становлення та розвиток інтеграції України до усіх європейських та євроатлантичних структур як цілісний діалектичний процес, в якому проблема змісту, форм, шляхів виступала як наскрізна і сенсоутворююча. Історико-порівняльний метод сприяв виявленню спадкоємності ідей європейського покликання в українській політиці на різних етапах її розвитку.

Хронологічні рамки дослідження визначені такими політичними подіями, як здобуття Україною незалежності та закінчення президентського терміну Л.Кучми. Нижня межа об`єктивно обумовлена початком проведення Україною самостійної зовнішньої політики, а верхня пов`язана із закінченням і вичерпаністю певного етапу в європейській і євроатлантичній інтеграції України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналіз української політики щодо реалізації європейського покликання за період 1991-2004 рр., охоплений дисертаційним дослідженням, дає змогу зробити висновки і узагальнення щодо ефективності інтеграційної стратегії, дієвості політико-правових механізмів в різних ланках суспільства. Проте, окремі відступи від зазначених хронологічних рамок зумовлені прагненням автора висвітлити передумови та сучасний стан процесу входження України до європейських і євроатлантичних структур.

Наукова новизна результатів дослідження в цілому обумовлена темою роботи. Дослідження вводить до наукового обігу ряд нових архівних документів, аналізує практичну діяльність державних структур, органів місцевого самоврядування, політичних партій і громадських організацій, комплексно вивчає різні аспекти зовнішньополітичної діяльності і деякі аспекти внутрішньої політики України, відстежуючи їх взаємопов’язаність і взаємозалежність у процесі інтеграції України до європейських і євроатлантичних структур, показує поступальність цього процесу у 90-х рр. ХХ ст. та на початку ХХІ ст. Ми зробили узагальнення і сформулювали своє бачення процесу інтеграції України до європейських і євроатлантичних структур, доповнили висновки попередніх дослідників узагальненням ряду проблем. Зокрема, шляхом історіографічного огляду літератури по темі здійснено аналіз науково-теоретичних концепцій, які визначили теоретичні передумови реалізації західного вектора української зовнішньої політики.

Проаналізовані нормативно-правові акти України у сфері зовнішньополітичної діяльності, доведено правове закріплення курсу на інтеграцію до європейських і євроатлантичних структур, розкрито основні етапи еволюції пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України. Показано створення зовнішньополітичних передумов інтеграції України до західних структур, а саме, визнання України провідними державами Європи та США, врегулювання двосторонніх відносин і вирішення спірних питань з країнами ЦСЄ, участь у субрегіональних інтеграційних утвореннях. Розглянуто становлення партнерських відносин між Україною і НАТО, зокрема, такі їх аспекти, як участь України у програмах співпраці НАТО з країнами ЦСЄ, позиція держави відносно розширення НАТО, інституалізація двосторонніх відносин НАТО і України. Виявлено зміст, характер, цілі і основні напрямки співробітництва України з Європейським Союзом, проаналізовано Стратегію інтеграції України до ЄС. Визначено результати і сучасний стан процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України, висвітлено взаємозв’язок різних аспектів міжнародної і внутрішньої політики держави у визначенні в реалізації цього курсу.

Структура роботи у відповідності до цілі та завдань дослідження побудована за проблемно-хронологічним принципом. У вступі сформульвани актуальність теми, мета та завдання, об`єкт, предмет, методологічна основа, хронолоічні рамки та наукова новизна дослідження. Перший розділ присвячений аналізу історіографічної та джерельної бази студій. В другому розділі розкрито історичні, ідеологічні, геополітичні правові та засади європейської та євроатлантичної інтеграції. Найбільший третій розділ торкається внутрішнього забезпечення реалізації курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Зокрема, йдеться про діяльність центральних і місцевих органів влади та місцевого самоврядування, політичних партій та недержавних громадських організацій.

Ми пропонуємо введення до українського історичного та політологічного дискурсу поняття “європейського та євроатлантичного покликання” як такого, що визначає фундаментальні ознаки всіх аспектів політичного, економічного соціального життя в державі на відповідність спільним європейським та євроатлантичним цінностям. Наукова доцільність введення поняття “європейське та євроатлантичне покликання” вбачається в тому, щоб наблизити традиційну для української науки і практики термінологію до вживаної європейськими науковцями і політиками.

–  –  –

1.1 Історіографія європейського та євроатлантичного покликання України Особливістю наукових розвідок більшості вітчизняних та зарубіжних вчених від початку 1990-х рр. стало обґрунтування необхідності інтеграції України в європейську та євроатлантичну спільноту. Значна частина науковців виходили з необхідності встановлення найтісніших контактів із західною цивілізацією в політичній, економічній, соціальній, правовій, гуманітарній і культурній сферах, що надавало змогу затвердити самостійність української держави. Висновки щодо укріплення держави, яка активно інтегрується в міжнародну політику, та необхідності відстоювання національних інтересів цілком відповідають сучасним підходам до інтеграційного процесу. І навпаки, неприйняття європейського покликання України рівнозначно відмові від державності, поверненню до імперії. На загальну думку, Україна в своєму розвитку повинна досягти тих критеріїв, за якими визнається готовність країнкандидатів до членства в ЄС, серед яких стабільність інститутів, які гарантують принципи демократії і законності в країні, наявність функціонуючої ринкової економіки, її конкурентоспроможності, сприйняття права Європейського Союзу, спроможність держави взяти на себе зобов’язання, які випливають з членства.

Висвітлення реалізації європейського та євроатлантичного покликання України у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі доречно класифікувати за певними критеріями відображення окремих напрямів, які розглянуто в нашому дослідженні. Отже, в залежності від змісту окремих аспектів, які віддзеркалені в наукових працях можливо виокремити одинадцять груп досліджень.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВ І ЗАПИСК И Серія “Філософія” Випуск 4 МАтерІАлИ КОНфереНцІї “Віра і розум в історії слов’янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького) Острог – 2008 УДК 101(477)(08) ББК 87.3(4Укр) Н 34 Фахове видання з філософських наук, затверджено Постановою президії ВАК України від 15.12.2004 р. № 3-05 / 11 (перелік № 15) Друкується за рішенням вченої ради Національного університету „Острозька академія” (протокол № 4 від 27 листопада 2008 р.) редакційна колегія: Кралюк П.М.,...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка М.М.Коржнев ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Підручник Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 10.07.2003 р. Київ – 2003 УДК 330.1 М.М.Коржнев Природно-ресурсні основи сталого розвитку. – Київ: Вид. КНУ. 2001. – 270 с. У підручникові, який розраховано на студентів геологічних спеціальності ВУЗів, викладені основи теорії сталого розвитку, дана...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.03(4) О. А. ГИСА КРАКІВСЬКА ТА ЛЬВІВСЬКА МУЗИКОЛОГІЧНІ ШКОЛИ: ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ У статті висвітлено історію становлення та діяльності кафедр мизикології Львівського та Ягеллонського університетів. Проаналізовано діяльність завідувачів кафедр Адольфа Хибінського та Здіслава Яхімецького. Висвітлено їхню роль у становленні та розвитку європейських музикологічних шкіл. Ключові слова: кафедра музикології Львівського університету, кафедра музикології Ягеллонського...»

«В.М. Ковальчук, Лі Цзе Гао, Л.А. Останкова Світова економіка: її історія та дослідники Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ-2010 УДК БКК Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11 – 9509 від 14.10.2010) Рецензенти: 1. Білопольський М.Г. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету; 2. Лісовий А.В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020301 – «Філософія» Луцьк – 20 УДК 159.9:2(073) ББК 88.49р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Ладиженський Геннадiй Правлiння Володимирович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні...»

«Рецензії та огляди Ковалець Л. Юрій Федькович: історія розвитку творчої індивідуальності письменника: монографія. — К.: ВЦ “Академія”, 201 “Осип Федькович, – писав у некролозі його сучасник Г. Цеглинський, – являється сучасним справжньою тайною. Тайною його рід, тайною його характер, тайною його життя, тайною почас­ ти і його пісня”. До цього переліку треба б додати ще й ім’я: з початкової школи кожен пам’ятає його як Юрія Федьковича, а Г. Цеглинський назвав його Осипом. Так само іменує його...»

«роде МІй краСний світлана КійКова Народилася в 1954 році у м. Прилуках Чернігівської області. З 1991 по 2006 рік працювала співробітником Козелецького музею історії ткацтва. На даний час — директор редакції Козелецького районного радіомовлення. СІМейСТво роЗУМовСьких УДК 327 (477) «1919/1923» Анотація. В статті досліджується родовід Розумовських, подається біографія останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, простежується доля нащадків цього унікального роду. Ключові слова: рід,...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28 УДК 821.161.2+7(1-32)(477.53:[06.05]) М. І. Степаненко КРАЙОВІ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИСОКІ ЗДОБУТКИ Статтю присвячено аналізу крайових літературних, літературно-мистецьких, мистецьких та інших премій, які з’явилися на Полтавщині за останні 35 років. Опис кожної нагороди здійснено за такою схемою: рік і мета її заснування, номінації, критерії присудження, лауреати. Ключові слова: літературно-мистецька Полтавщина, обласна (районна, міська) премія, лауреати...»

«Інститут аналізу державної та регіональної політики Правові та економічні основи управління сільськими органами самоорганізації населення Навчально-методичне видання Луцьк УДК 342.571 ББК 67.300.73 П 68 Укладачі: Гайворонська І.М., Савчук О.А, Губені Ю.Е., Іванків О.Я. Редактори: Савчук О.А. – кандидат історичних наук, Губені Ю.Е. – доктор економічних наук, професор, академік УАЕН. Рецензенти: Божидарнік Т.В. – доктор економічних наук, Морохова В.О. – кандидат економічних наук Правові та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»