WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Демографічні клопоти української історіографії Історична демографія віддана була та залишається не “пасією”, а “пасинком” для українських істориків середньовіччя та ранньомодерної доби. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 677–698. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

2010. Is. 45. P. 677–698.

SILVA RERUM АБО СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ

СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ

З-ПІД ПЕРА ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА ДЕМОГРАФІЇ

(З приводу книги: Budzyski Zdzisaw. Kresy poudniowo-wschodnie w drugiej poowie XVIII wieku. Rzeszw; Przemyl, 2008.

T. III: Studia z dziejw spoecznych. 592 s.) Демографічні клопоти української історіографії Історична демографія віддана була та залишається не “пасією”, а “пасинком” для українських істориків середньовіччя та ранньомодерної доби. Демографічні дослідження теоретично повинні слугувати підготовчим матеріалом, творити підґрунтя, спираючись на яке можна було б робити слушні та виважені висновки.

Адже без демографічного складника міркування та гіпотези істориків про суспільство, державу, владні структури, їхню ефективність чи слабкість часто залишають полем умоглядних дискусій та теоретизувань. В українській історіографії здійснено лише поодинокі спроби підрахувати чисельність мешканців українських земель у часи Київської Русі1, напередодні та під час Хмельниччини. Більш ґрунтовні демографічні дослідження могли б дати в руки вченим додатковий і зручніший інструментарій для кращого розуміння історичних процесів та явищ української історії, як, наприклад, прояснити причини занепаду Галицько-Волинської держави. Чи справді визначальним в її історичній долі став лише династичний чинник, який обумовив і захоплення галицько-волинських земель сусідніми державами? Історики демографії досі не дали чіткої обґрунтованої відповіді щодо чисельності українських і російських земель на час укладання Переяславської умови2. Поодинокі розвідки присвячено таким важливим демографічним питанням, як ясир, який виводили з України під час татарських та турецьких нападів XV–XVII ст., і його наслідки для демографії українських земель3, переселення та міграційні процеси тут4, чисельність населення окремих українських міст5. Систематично демографічними Толочко П. П. Древнерусские города и проблема исторической демографии // Проблеми історії та археології давнього населення України. Київ, 1989. С. 230–233. Автор, послуговуючись демографічними та археологічними методами, дійшов висновку, що на території сучасної України (тодішньої південної Русі) проживало 6 мільйонів чоловік, а загалом населення Київської Русі налічувало 12 мільйонів, з них лише 4 % мешкали в містах.

Кордуба М. Територія і населення України. Відень, 1919; Кубійович В. Територія й людність українських земель. Львів, 1935. Дослідження російських вчених про населення українських земель див. у примітці 7.

Дашкевич Я. Р. Ясир з України (XV – перша половина XVII ст.) як історико-демографічна проблема // Український археографічний щорічник. Нова серія. Київ, 1993. Вип. 2. С. 40–47.

Крикун М. Г. Згін населення з Правобережної України в Лівобережну 1711–1712 років: до питання про політику Петра I стосовно України // Україна модерна. Львів, 1996. Т. 1. С. 42–88.

Кісь Я. П. Джерела до демографії українського феодального міста: XVI–XVIII ст. // Архіви України. Київ, 1973. № 2. С. 24–27; Перковский А. Л. Новые данные о населении Киева в середине © Капраль М., 2010 Мирон КАПРАЛЬ дослідженнями стосовно українських етнічних територій займалися окремі науковці, серед яких варто назвати Миколу Крикуна, Арнольда Перковського6 та російського дослідника Володимира Кабузана7. В радянський час в Києві неперіодично виходив друком збірник “Демографічні дослідження”: за 1970– 1996 рр. усього видано 18 томів зі статтями різної наукової вартості, здебільшого присвяченими новому та новітньому періоду.

У польській історіографії демографічна складова незрівнянно сильніша: про це свідчить хоча б нещодавно видана Цезарієм Кукльо монографія, яка підсумувала стан досліджень у цій ділянці8. Польський історик Здзіслав XVIII в. // Вопросы истории. Москва, 1982. № 6. С. 176–179; Його ж. Перші демографічні переписи Києва: 30–60-ті рр. XVIII ст. // Історія народного господарства та економічної думки УРСР. Київ, 1982. Т. 16. С. 68–76; Його ж. Про чисельність населення м. Києва на початку XVIII ст.

Джерела до історичної демографії України // Український археографічний щорічник. Нова серія.

1992. Вип. 1. С. 144–156; Капраль М. Демографія Львова XV – першої половини XVI ст. // Львів:

історичні нариси / Ред. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 1996. С. 67–81.

Про скудні результати вивчення демографічних процесів на українських земель в ранньомодерний період див.: Крикун М. Г. Висвітлення демографічного розвитку Правобережної України другої половини XVII – XVIII ст. в дослідженнях радянських істориків // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1983. Вип. 16. С. 23–30; Его же. Источники и историография демографического состояния Правобережной Украины накануне и во время освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. // Историческое значение воссоединения Украины с Россией. Днепропетровск, 1979. С. 169–172; Перковский А. Л. О людности двора и величине семьи во второй половине XVIII в.: по материалам Румянцевской описи и церковной статистики // Первый Всесоюзный семинар по исторической демографии. Таллин, 1974. С. 50–55; Його ж.

Демографічне джерело для використання в нарисах з історії міст і сіл УРСР: архівні матеріали уніатських деканатів // Український історичний журнал. Київ, 1965. № 6. С. 106–111; Його ж.

Топографічні описи як джерело з історичної демографії Лівобережної України другої половини XVIII ст. // Демографічні дослідження. Київ, 1975. Т. 3. С. 121–132; Стрішенець М. М. Чисельність населення Київського і Чернігівського воєводств в першій половині XVII ст. // Демографічні дослідження. Київ, 1982. Т. 6. С. 91–95; Кісь Я. П. Джерела до демографії українського феодального міста… С. 24–27; Ворончук І. Історична демографія України XVI–XVII ст.: стан та проблеми // Українознавство. Київ, 2005. № 4. С. 220–224.

Брук С. И., Кабузан В. М. Численность и расселение украинского этноса в XVIII – начала ХХ века // Советская этнография. Москва, 1981. № 5. С. 15–31; Кабузан В. М. Чисельність українського населення на території Росії за ревізіями 1732 і 1763 рр. // Український історичний журнал. 1960. № 6. С. 161–164; Його ж. Чисельність та національний склад населення Малоросії в 60–80-х рр. XVIII ст. // Український історико-географічний збірник. Київ, 1971. Т. 1. С. 135– 150; Его же. Украинское население Галиции, Буковины и Закарпатья в конце XVIII – 30-х гг.

ХХ в. // Советская этнография. Москва, 1985. № 3. С. 72–86. Дослідження російського вченого узагальнені в його монографіях: Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине ХІХ века: 1719–1858 гг. Москва, 1976; Его же.

Народы России в XVIII в.: численность и этнический состав. Москва, 1990; Его же. Украинцы в мире. Динамика численности и расселения: 20-е годы XVIII века – 1989 год. Формирование этнических и политических границ украинского этноса. Москва, 2006. В останній роботі дивно було помітити цілковиту відсутність згадок про українську та польську демографічну літературу стосовно періоду до кінця XVIII ст., а також політичні вставки про московського мера Юрія Лужкова та його претензії до України щодо статусу Севастополя (с. 139).

Kuklo C. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa, 2009.

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Будзинський, дослідження якого рецензується у цій статті, віддавна працює в ділянці історичної демографії. Його наукові зацікавлення охоплюють, в основному, історико-демографічні аспекти життя українсько-польського пограниччя9. Також З. Будзинський відомий як бібліограф та історик науки з українським спрямуванням10. Вагомість його внеску в дослідження демографічних аспектів українсько-польського пограниччя другої половини XVIII ст. (йдеться, передусім, про Перемишльську та Сяноцьку землю) є безсумнівним. Копітка джерелознавча робота над багатьма масовими джерелами, насамперед церковного походження, впродовж (без перебільшення!) кількох десятиліть дозволила йому ввести в науковий обіг чимало фактичної інформації про етнічний склад, чисельність, розміщення населення та інші аспекти демографічного характеру Перемишльської та Сяноцької земель як зони українсько-польського пограниччя. Історико-демографічна статистика відображена дослідником у двохтомній монографії “Ludno pogranicza polskoruskiego w drugiej poowie XVIII wieku” (1993), зокрема в численних таблицях та картах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


“Креси” 2005–2008 років Однак у своїх студіях З. Будзинський не обмежився суто історикодемографічною проблематикою, і його новим проектом стало дослідження соціальної історії під назвою “Kresy poudniowo-wschodnie w drugiej poowie XVIII wieku” (2005–2008, тт. 1–3). Працюючи над першими двома томами, Автор керувався відпрацьованими ним раніше джерелознавчими та історикодемографічними методами, вміщуючи в них численні таблиці, графіки і карти Галичини другої половини XVIII ст. Так само й у третьому, рецензованому томі З. Будзинський подав 102 таблиці (з них 57 в основному тексті), що мають узагальнюючий характер. Слід відзначити надзвичайно багатий ілюстративний матеріал, що залучив З. Будзинський до своєї книги, де майже на кожній сторінці Див. деякі з його праць: Budzyski Z. Nieznane spisy dekanalne eparchii lwowskiej jako rda do dziejw pogranicza polsko-ruskiego w drugiej poowie XVIII w. // Historia. Archiwistyka. Ludzie.

Warszawa, 2000. S. 39–55; Ejusd. Dystans i ruchliwo midzygrupowa w rodowisku wielokulturowym:

specyficzne formy i dynamika na prykadzie pogranicza polsko-ruskiego w epoce nowoytniej // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszw, 1997. Zesz. 23. S. 29–44; Ejusd.

Malestwa mieszane na pograniczu polsko-ruskim (ukraiskim) na przeomie XVIII i XIX wieku: skala, zasig i dynamika zjawiska // Ojczyzna blisza i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w szedziesit rocznic urodzin / Pod red. Jacka Chrobaczyskiego, Andrzeja Jureczki i Michaa liwy.

Krakw, 1993. S. 505–515; Ejusd. Ludno pogranicza polsko-ruskiego w drugiej poowie XVIII wieku.

Przemyl, 1993. T. 1–2; Ejusd. Podziay wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim w XVIII wieku: metody ustalania i moliwoci badawcze tkwicze w aktach metrykalnych // Rocznik Przemyski. Przemyl, 1994. T. XXIX–XXX. R. 1993–1994. S. 215–233; etc.

Budzyski Z. Bibliografia dziejw Rusi Czerwoniej: 1340–1772. Rzeszw, 1990. T. 1 (дотепер друком вийшов лише один том); Ejusd. Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie 1873–1998: szkice do monografii. Cz. 1 // Problemy Spoecznego Ruchu Naukowego. Warszawa, 1997.

Nr 3/4. S. 119–139; 1999. Nr 3. S. 159–178.

Мирон КАПРАЛЬ можна побачити якщо не репродукцію гравюри чи картини, то фотокопію аркуша актової книги або авторський графік тощо. А в кінці книги дослідник помістив низку кольорових репродукцій видів міст і містечок українськопольського пограниччя та підготовлених ним карт. Враження від цих ілюстрації є неоднозначним: поліпшують вигляд книги, але не всі з них мають наукове значення.

Порівняно з попереднім історико-демографічним проектом, виконаним у 1993 р., дослідницька перспектива З. Будзинського зазнала двох засадничих змін. Автор включив до розгляду не тільки Перемишльську та Сяноцьку землі Руського воєводства, але й загалом всі руські (українські) землі Польського королівства у складі Речі Посполитої, котрі після першого її поділу в 1772 р.

відійшли до Австрійської імперії. Друга засаднича відмінність від попереднього доробку вченого полягає в тому, що З. Будзинський принципово та послідовно ввів у свій дослідницький інструментарій на означення цієї території сумнівний з наукової точки зору термін “Kresy poudniowo-wschodnie”. Здавалось би, мала відійти в минуле давня дискусія про цей суперечливе визначення з епохи польського романтизму, що віддавна було “каменем спотикання” в налагодженні конструктивних українсько-польських наукових контактів, адже фактично всі сучасні польські науковці-історики ранньомодерного періоду (Анджей Янечек, Єжи Мотилєвич, Фелікс Кірик, Пйотр Борек, Ришард Щиґел, Генрик Ґмітерек, Єжи Клочовський, Анджей Ґіль та інші) уникають його у своїх працях.

З цього приводу цілком слушно зауважив сучасний польський україніст Стефан Козак, якого цитує Автор (s. 9): це поняття надто обтяжене емоційно, несе конфронтаційні конотації, що імпліцитно містить у собі поняття “культурного імперіалізму” та “цивілізаційної місії” з підкресленням вторинності й меншовартості української культури11. Натомість З. Будзинський висловлює нелогічне припущення про ймовірне сприйняття цього терміну в українській історіографії з огляду на політичні події в сучасній Україні, зокрема після демократичної “помаранчевої” революції 2004 року, якій активно симпатизувала польська суспільність (s. 10).

З польської перспективи не можна заперечити певного евристичного значення цього терміну для літературознавців та істориків літератури ХІХ ст., коли його власне почали застосувати. Проте польські дослідники літератури в цьому випадку вивчають польські культурні процеси, мають іншу джерельну базу й уникають прямих наукових дискусій з українськими літературознавцями цієї доби. Подібним є обмежене наукове значення залучених З. Будзинським деяких сучасних польських культурологічних та соціологічних досліджень (s. 10–12), часто-густо орієнтованих на ностальгічні почуття представників реально існуючою в сучасній Польщі групи населення, колишніх переселенців з українських, білоруських і литовських етнічних земель або їх нащадків, відомих під назвою “кресов’яків”.

Kozak S. Polacy i Ukraicy. W krgu myli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu. Warszawa,

2005. S. 7, 9–10.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Національна академія наук України КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _проф. Ю.Л.Бошицький _ 20 р. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Галузь знань: 0304 Право Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Спеціалізація: Цивільне та трудове право КИЇВ– ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № засідання кафедри теорії та історії держави і права Київського університету права НАН України від 05.11.2013р. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри Іванова В.М. к.і.н., доц....»

«БРОСЛАВСЬКИЙ В.Л. `cp`pm` PqnpP“ op`bnaepefmnЇ rjp`Їmh: 1793$1 Навчальний посібник для студентів історичних факультетів ТЕРНОПІЛЬ – УДК 351.711+325.4 ББК 63.3 (4 Укр.) Брославський В.Л. Аграрна історія Правобережної України: 1793–1861: Навчальний посібник. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2010. – 174 с.Рецензенти: Бармак М.В. – доктор історичних наук, завідуючий кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Каденюк О.С. – доктор...»

«Лекція 9. БОРОТЬБА ЗА НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ (1917-1918 РР.) Перша світова війна закономірно підвела імператорську Росію до небаченої в її історії кризи. Фіналом 300-літнього правління династії Романових було зречення царя Миколи ІІ від престолу. Опозиційна до царського уряду Державна дума сформувала Тимчасовий комітет. 2 березня він прийняв акт про зречення Миколи ІІ і сформував Тимчасовий уряд країни на чолі з князем Г.Є.Львовом Це була перемога демократичної революції,...»

«Серія: Філософія МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ДИСКУРСІВ УДК 111.852 Ірина Бондаревська ЕСТЕТИКА ПРОТИ ЕСТЕТИКИ: МІРКУВАННЯ ПРО МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ ДИСЦИПЛІНИ Стаття присвячена проблемі історичності естетики, яка постала внаслідок глибоких перетворень у мистецтві і культурі протягом останніх десятиліть. Автор прагне показати, що ця проблема є визначальною для існування естетики як дисципліни і пропонує розв’язувати її, застосовуючи системний підхід. Одна зі статей Вольфганга Вельша має...»

«Мандебура О. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І. Ф. КУРАСА Олеся Мандебура Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності Київ Передмова УДК 323.212 (092) (477) 18, 19 ББК 63.3 (4Укр) М 2 Монографія обговорена і рекомендована до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Протокол № 4 від 24 червня 2010 р. Рецензенти: Валентина...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н – 3.04 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.. « » 20 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 2.01 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА...»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадськао рганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 30...»

«СЛУ ЖБА БЕЗПЕКИ У КРАЇНИ ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СБУ: ПУТІВНИК ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67.9 Г 16 Рецензенти: Ярослав Калакура, Олександр Рубльов Автори-упорядники: Василь Даниленко (відп. упоряд.), Олександр Іщук, Сергій Кокін, Олександр Лошицький, Владислав Сут Затверджено до друку Науково-методичною радою Галузевого державного архіву СБУ, протокол № 2 від «26» травня 2009 р. Галузевий державний архів СБУ: Путівник / ГДА СБУ. АвГ 16 тори-упоряд.: В.М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. –...»

«Лекція 1 Основні поняття про комп'ютерні мережі і телекомунікації.1. Поняття і коротка історія комп'ютерних мереж.2. Класифікація комп'ютерних мереж:• По області дії;• По способах адміністрування;• По мережних операційних системах;• По протоколах;• По топології;• По архітектурі;3. Мережні стандарти і специфікації.1. Поняття і коротка історія комп'ютерних мереж. В перші роки після появи настільних персональних комп'ютерів у продажу ще не було засобів комунікації між ними. У комерційних...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52. С. 12-24 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 52. P. 12-24 УДК 81:39 ЕТНОЛІНГВІСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ І ПРОБЛЕМА ДЕФІНIЮВАННЯ Олексій В. ЮДІН Університету Ґента Відділ славістичних Східно-Європейських досліджень Кафедра славістики Rozier 44, 9000 Ґент, Бельгія tel.: +32 (9) 2647863; fax.: +32 (9) 2643810 Досліджено проблеми, пов’язані з використанням «когнітивної дефініції»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»