WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 41 |

«В. Пальчук Бібліотеки в інформаційноаналітичному забезпеченні органів державної влади Монографія Київ 2014 УДК 025.5:004.7:342.5 ББК ч730.036+ч730.022 П147 Затверджено до друку вченою ...»

-- [ Страница 7 ] --

Бібліотечне обслуговування, яке можна характеризувати як більш адресне, вносить відповідні корективи до визначення змісту функцій у момент їхньої активізації. Під змістом функцій розуміється весь комплекс робіт, який має виконувати бібліотека для задоволення інформаційних потреб корпоративних користувачів, у тому числі й органів державної влади.

Тобто завдання полягає в тому, щоб визначити, які методологічні, організаційні і програмно-технологічні засади необхідно впроваджувати в бібліотечну діяльність, який асортимент інформаційних продуктів та послуг із відповідною інформаційно-тематичною змістовністю необхідно надавати корпоративним користувачам у процесі їх обслуговування тощо.

У контексті інформаційно-аналітичного забезпечення своїх корпоративних користувачів розвиток інформаційної функції бібліотеки найдоцільніше розглядати з позиції взаємозв’язку бібліотечних установ з іншими зовнішніми елементами суспільства, зокрема владними структурами, які визначають зміст її функцій та обов’язки щодо них. Як зазначає з цього приводу Р. Мотульський: «бібліотека через функції реалізує своє соціальне призначення» [138], відповідає потребам суспільства, взаємодіє із зовнішнім середовищем, у процесі чого і виявляється її сутність.

Основи взаємодії бібліотеки з підсистемами зовнішнього середовища досліджували у своїх працях П. Кеґбайн, В. Ванг, і Л. Фоміна та ін. Зокрема, за словами Л. Фоміної, зовнішні і внутрішні дії здійснюють вплив на характер, динаміку, форми процесу взаємодії, постійні видозміни якого слугують для бібліотеки джерелом розвитку, змінюють зміст її діяльності [233]. Таким джерелом стало налагодження більш тісної взаємодії бібліотеки з владними структурами, яке почало спостерігатися на початку 1990-х років.

Тому функціональні завдання управлінської ланки суспільства та системні властивості процесу прийняття рішень істотно позначилися на визначенні шляхів для кардинального поліпшення інформаційного забезпечення, надання йому нового змісту, що відповідає їхнім потребам. Як справедливо з цього приводу зазначали західнонімецькі фахівці П. Кегбайн і В. Ванг:

«політика бібліотеки має підпорядковуватися вимогам зовнішнього середовища, інакше буде ним відторгнута» [90].

У зв’язку з цим способи взаємодії бібліотеки з органами державної влади представлені її функціями щодо них, які відображають її зв’язок з цією категорією користувачів, у результаті чого може змінюватися зміст виконання функцій, досягатися нова їхня якість відповідно до інформаційних запитів. Закономірність цього процесу полягає також у тому, що діяльність органів державної влади органічно поєднується зі збором, аналізом інформації про об’єкти управління і виробленням варіантів управлінських рішень (сценаріїв), винесенням висновків і рекомендацій щодо їх втілення тощо. На бібліотеку, таким чином, проектуються функції сфери управління, реалізацію яких вона інформаційно супроводжує.

Як відомо, управлінська інформація повинна бути впорядкованою і сполучитися з організацією державного управління. Однак при цьому «важливим є не взагалі рух інформації, а такий, за допомогою якого вона забезпечує інформаційні потреби органів державного управління, посадових осіб інших учасників прийняття державно-управлінський рішень» [72, с. 120– 121]. Однак зі збільшенням обсягів продукованої в суспільстві інформації значення організації інформаційних масивів для прийняття управлінських рішень зростає. Обробка їх власними силами органів державної влади дедалі ускладнюється, унаслідок чого точність відповідей на конкретні інформаційні запити знижується. Стрімко зростаючі обсяги інформаційних ресурсів утруднюють пошук необхідної інформації для спеціалізованих підрозділів владних структур, що призводить або ж до використання не досить якісної, але оперативної інформації або ж до якісної, але не оперативної і, отже теж не ефективної.

«В особливо складному становищі опинилися центральні органи державного управління (міністерства і відомства), які обробляють такий обсяг інформації, що не тільки міністр, голова держкомітету чи його заступники, але навіть начальники головних управлінь (структурних підрозділів) не спроможні з нею ознайомитися. У результаті керівна ланка, не говорячи вже про керівника-одноосібника, реально володіє лише частиною змісту вхідної та вихідної інформації» [там само]. Така ситуація створює відповідний запит на співробітництво з бібліотекою як сучасним інформаційним центром керування інформаційними ресурсами.

Практика останніх десятиріч свідчить про зростаюче значення бібліотечних установ в якості навігатора у системі інформаційних ресурсів, у якості інформаційних центрів із відбору і організації використання нової інформації, а також введення в обіг актуальних вітчизняних ресурсів із обсягів напрацьованих попередніми поколіннями, збережених у їх фондах.

Дана діяльність набуває зростаючого значення для владних структур, для підвищення якості управлінської діяльності. Вона є дуже затребуваною і для інших категорій користувачів бібліотек.

При взаємодії з владними структурами бібліотека як інформаційна система, що здійснює аналіз інформаційних потоків, аналітико-синтетичну обробку значних інформаційних масивів, відбір і структурування найбільш якісної, суспільно значущої інформації, формує уявлення про її зміст у користувачів через систему інформаційно-аналітичних продуктів, організовує ефективне використання потрібних для сфери державного управління інформації (знань).

Удосконалення реалізації інформаційної функції бібліотек у процесі співробітництва з органами державної влади зумовлює відповідно до запитів цих користувачів посилення аналітичної складової в їх обслуговуванні. Ця тенденція бібліотечного обслуговування, у свою чергу, визначила вектор розвитку інформаційної функції. Потреба в інформаційно-аналітичних продуктах бібліотек обумовлена об’єктивним запитом користувачів, особливо – у середовищі владних структур, одержати уявлення про основні тенденції змін у змістовному наповненні великих масивів інформації, що відображає розвиток суспільних процесів.

Інформаційні запити владних структур зумовлюють необхідність урахування специфічних вимог щодо методів пошуку й опрацювання інформаційних матеріалів, зокрема фактографічних, виявлення в них необхідної інформації, що стосується сфери державного управління. Така необхідність також обґрунтовується різким зростанням інформаційного виробництва в Україні, впливом глобальних інформаційних ресурсів на вітчизняного користувача інформацією. У зв’язку з чим набуває важливості вирішення питання змістовного аналізу інформаційних потоків, відбору і організації ефективного використання суспільно значущої для ефективної діяльності владних структур інформації. Тому інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень органами державної влади передбачає не лише пошук інформації із сутності проблеми, а й використання методів аналізу інформаційних матеріалів.

Удосконалюючи своє співробітництво з управлінськими структурами, сучасні бібліотечні установи розвивають асортимент своїх послуг, збагачують зміст своєї інформаційної діяльності відповідно до вимог основних принципів сучасної сфери роботи органів державної влади. У процесі демократизації українського суспільства здійснення цих принципів наближає до задоволення суспільних інтересів, відображаючи «найбільш суттєві закономірності управління, які мають загальний характер, висвітлюють специфіку управління, його відмінність від інших видів суспільної діяльності» [119, с. 11]. Реалізація інформаційної функції бібліотек у сфері задоволення управлінських запитів при цьому сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення наукових установ, сфери бізнесу, політичних організацій, ЗМІ тощо. Цим, по-перше, проблематика управлінської сфери наближається до основних джерел формування суспільної думки, по-друге – сприяє ефективному, багатократному використанню суспільно значущої інформації, сприяє процесу формування громадського контролю за управлінською діяльністю.

Як показує практика, у своєму співробітництві з управлінськими структурами сучасні бібліотеки надають підтримку в утвердженні значної кількості із загального спектра діючих управлінських принципів і серед них чи не найбільш освоєний принцип релевантності інформації. Як уже говорилося вище, значна частина бібліотечних установ на сьогодні сприяє органам державної влади й самоуправління в структуруванні інформації, відборі достатнього її обсягу для прийняття ефективних рішень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оскільки в процесах державного управління центральним є людський фактор, інформаційно-аналітична діяльність на сьогодні значною мірою спрямована на виокремлення в інформаційних масивах матеріалів, що відображають і допомагають у зростанні професіоналізму управлінської діяльності, ініціативи, інноваційних підходів до вирішення проблем. Це особливо важливо в умовах утвердження електронних інформаційних технологій в управлінській сфері, пов’язаних з ними інноваційних технологій, що, у свою чергу, потребує постійного підвищення кваліфікації працівників, професійної перепідготовки.

Бібліотечні установи, спираючись на власні фонди, на результати цілеспрямованої діяльності, пов’язаної з відбором необхідної інформації з масивів глобального інформаційного простору та вітчизняних ресурсів інформації, доступних у міжбібліотечній кооперації, мають можливість сприяти утвердженню принципу управління якістю рішень за допомогою представлення владним структурам необхідних стандартів, інших нормативних документів, представлення належним чином структурованої соціологічної інформації, експертних розробок з актуальних питань суспільного життя тощо.

Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації принципу об’єктивності державного управління знаходить своє відображення в інформаційних виданнях бібліотек, що базується, насамперед, на фондах комплектування матеріалами ЗМІ та оперативною інформацією Інтернету. Ці джерела дають багатий, різноманітний матеріал вивчення якості управлінської діяльності в оцінках різних категорій населення, політичних сил, відображення в інформаційній сфері економічних, соціальних перетворень, усіх аспектів суспільного життя.

Якість управлінської діяльності значною мірою залежить від прогнозно-аналітичного рівня її забезпечення. Тобто від реалізації принципу випереджального стану управління. І сьогодні бібліотечні установи комплектуванням інформацією щодо прогнозів суспільного розвитку і використанням навігаторських можливостей в інформаційному просторі можуть надавати реальну допомогу управлінським структурам, реалізуючи при цьому аспекти своєї інформаційної функції.

У цьому контексті бібліотечні заклади під час інформаційноаналітичного забезпечення діяльності владних структур керуються виробленими в процесі практичної діяльності установками, які полягають у такому:

– бібліотека має оперативно реагувати на динаміку інформаційних потреб потенційних користувачів, зокрема державних органів влади, з метою подальшої модифікації форм і змісту їх обслуговування;

– залежно від інтенсивності попиту й категорії державних органів влади (центральні, регіональні, місцеві) на той чи інший інформаційноаналітичний матеріал бібліотека формує номенклатуру бібліотечних послуг і продуктів для потенційних користувачів. Для їх продукування визначаються варіанти поєднання різних форм роботи з інформаційним матеріалом, «відшліфовуються» технології аналізу його змісту, вноситься коректування при поповненні складу бібліотечного фонду, встановлюються первинні джерела інформації (знань), канали їх передачі, способи доставки користувачу інформаційно-аналітичних продуктів тощо;

– бібліотека забезпечує нейтральний статус (незаангажованість) по відношенню до тих чи інших політичних сил, що зумовить об’єктивність при підготовці аналітичних продуктів;

– бібліотека визначає власні цілі при інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності цієї категорії користувачів. У цьому контексті варто звернути увагу на два моменти. Один із них полягає в тому, що бібліотека має власні інтереси, викликані необхідністю стабільності й надійності функціонування, фінансового й ресурсного забезпечення тощо. При більш тісній взаємодії з владними структурами вона отримає можливість привернути увагу до вирішення власних проблем (фінансування проектів щодо ефективного використання бібліотечного потенціалу, закладеного в інтелектуально-інформаційних ресурсах тощо). Інший – формування уявлення про якість бібліотечного сервісу. Як показують тенденції сьогодення, прискорений темп змін в оточуючому середовищі наводить на думку, що він має перебувати в постійному розвитку, набуваючи нових форм і змісту.

Сучасні бібліотеки з їхніми інформаційно-аналітичними структурами в системі соціальних інформаційних комунікацій мають значну перспективу в наданні допомоги органам державної влади та самоврядування.

Активізація процесу посилення аналітичної складової на базі вдосконалення технології аналітико-синтетичної обробки великих масивів інформації в бібліотеках створила умови для трансформації інформаційної функції в інформаційно-аналітичну. Ідеться не лише про згадуваний вище ресурсно-оцінюючий і ресурсно-орієнтуючий характер діяльності, що матеріалізується у відповідні види інформаційно-аналітичної продукції (фактографічні, реферативні тощо). Вагомого значення набуває організація досліджень на базі обробки масивів інформаційно-інтелектуальних ресурсів з метою виявлення і передбачення проблемних ситуацій у керованій сфері при вивченні суспільних процесів, розробки рекомендацій щодо їх подолання і підготовка необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів, що стають підґрунтям для прийняття управлінських рішень. У середовищі корпоративних користувачів сучасних бібліотек у владних структурах зростає попит на власне аналітичну, інформаційно-аналітичну продукцію бібліотек і перед бібліотекою завдання полягає в тому, щоб через реалізацію відповідних функцій максимально задовольнити інформаційні потреби органів державної влади, надаючи такий продукт і послуги, які відповідають їхнім запитам.

Тому в процесі дедалі тіснішої взаємодії з управлінськими структурами дослідники роблять висновок про «поступову трансформацію інформаційної функції в інформаційно-аналітичну» [58, с. 297]. Саме реалізація інформаційної, поступове закріплення інформаційно-аналітичної функції за бібліотеками спостерігається в процесі все більш тісного співробітництва з органами державної влади.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 41 |
Похожие работы:

«Головна мета цих «Методичних рекомендацій до курсу Історії західної філософії» допомогти студентам у процесі самостійного вивчення цієї дисципліни. Ви маєте перед собою помічник, який надасть вам можливість орієнтуватися у першій частині курсу Історії західної філософії для відділення культурології філософського факультету. Слід мати на увазі, що курс Історія західної філософії складається з трьох частин, перша з яких займає другий навчальний семестр, а друга та третя частини – третій та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Динис Г.Г. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» Навчально-методичні матеріали Ужгород – 201 ББК67.5 УДК-341.1 Д-89 Динис Г.Г. Вступ до спеціальності “ Міжнародне право” Навчальнометодичні матеріали. Рецензенти: Вовканич І.І. – доктор історичних наук, професор кафедри країнознавства, декан факультету міжнародних відносин...»

«СВІТЛАНА КЛЮЧНИК СЛІД ВІЧНОСТІ Літературна редакція П.Дідовича Чернігів Володимир Ємець на етюдах. Фото В.Школьного. 1980-ті. Час незворотний. Він плине в майбутнє. Сьогодні кожної миті стає минулим і назавжди розчиняється у вічності – незбагненній, безкінечно розтягнутій субстанції, що ніколи і ніде не кінчається. Твір талановитого художника — слід вічності, закарбований у часі. Ав тор. УДК 75-051(477) ББК 85.143(4УКР)6-8 К 52 Книга видана в рамках обласної Програми підтримки розвитку...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.03(4) О. А. ГИСА КРАКІВСЬКА ТА ЛЬВІВСЬКА МУЗИКОЛОГІЧНІ ШКОЛИ: ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ У статті висвітлено історію становлення та діяльності кафедр мизикології Львівського та Ягеллонського університетів. Проаналізовано діяльність завідувачів кафедр Адольфа Хибінського та Здіслава Яхімецького. Висвітлено їхню роль у становленні та розвитку європейських музикологічних шкіл. Ключові слова: кафедра музикології Львівського університету, кафедра музикології Ягеллонського...»

«НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ В ЕКСПОЗИЦІЇ “Лідерство, управлінська еліта в сучасних умовах державотворення” Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIV 51. Халецька Л.М. Сільське населення України в роки хрущовської «відлиги»: рівень та якість життя: автореф. дис.. канд. іст. наук: 07.00.01 / Халецька Лілія Миколаївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К., 2011. 20 с.52. Романюк І.М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І.М. Романюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 256 с.53. Падалка С.С. Українське село в контексті політики...»

«Олександр Степанюк ЛЕГКА АТЛЕТИКА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ Зимовий сезон 2014 Тернопіль 2014 ББК 75.771 Степанюк О. І. – перший віце-президент федерації легкої атлетики Тернопільської області, член президії Федерації легкої атлетики України. Степанюк О. І. С 79 Легка атлетики Тернопільщини. Зимовий сезон 2014 / О. І. Степанюк. – Тернопіль: 2014. – 47 с. В довіднику проведено аналіз виступів легкоатлетів області у національних та обласних змаганнях, узагальнено та систематизовано кращі їх результати у...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Філософські науки УДК 398.1 (4) Л. Ф. Маловицька, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) НАЇВНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ТЕОРЕТИЧНИХ КАНОНІВ ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ Б. БРЕХТА: МАСКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ У статті аналізується художньо-теоретична спадщина німецького драматурга, режисера і теоретика театру Б. Брехта. Спираючись на наявні результати історико-літературних, театрально-критичних,...»

«УДК 94 (477) Степан Прийдун УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1991 – 2010 рр.) У статті аналізуються особливості становлення української зовнішньої політики у добу незалежності, її проблеми як складової системи міжнародних відносин. Ключові слова: Україна, зовнішня політика, міжнародні відносини, міжнародні організації. Держава як суверенна політико-територіальна організація суспільства виконує ряд функцій. Однією з основних зовнішніх функцій держави є політична, або дипломатична, тобто...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України Науково-дослідний економічний Україна: інститут Інститут економічних досліджень перспективи розвитку та політичних консультацій Національний інститут стратегічних досліджень Інститут еволюційної економіки КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Федерація роботодавців України Київський національний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»