WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 41 |

«В. Пальчук Бібліотеки в інформаційноаналітичному забезпеченні органів державної влади Монографія Київ 2014 УДК 025.5:004.7:342.5 ББК ч730.036+ч730.022 П147 Затверджено до друку вченою ...»

-- [ Страница 5 ] --

Оброблюючи значні обсяги інформації, ці структури виробляють власне бібліотечні інформаційні продукти стосовно модернізації суспільних відносин, соціально-економічних перетворень у державі тощо. Позитивним у цьому процесі спостерігається те, що до обробки залучається інформація, що висвітлює результат дискусій фахівців до політичного життя, їх оцінки суспільно значущих процесів та визначення оптимальних способів вирішення проблем. Тобто, ці матеріали, висвітлюють результати суспільної комунікації в соціумі, обміну думками. професійної дискусії експертів з наданням рекомендацій, висновків щодо розвитку та шляхів подолання соціальноекономічних проблем. Зарубіжний досвід свідчить, що ці дискусії експертів стають інформаційною базою для прийняття рішень на державному рівні:

«аналітичні центри конкурують і дискутують між собою і з цього виходить якісний продукт» [8].

У бібліотечну практику активно запроваджуються інтелектуальнонформаційні технології, що полягають у використанні методик аналізу інформації з метою дослідження розвитку суспільно значущих сфер, реалізації практичної державної політики. При цьому важливого значення набуває також науково-інформаційне, науково-аналітичне, науковоекспертне представлення матеріалів (науково-обґрунтованих рекомендацій стосовно управлінських рішень) з метою ефективної реалізації державних програм, проектів під час різнобічної діяльності владних структур.

Це підтверджується ініціативою владних структур у поглибленні співробітництва з НАН України, іншими інформаційно-аналітичними центрами, організації «приурядових» експертних груп, впровадженні практики стратегічного аналізу вироблення та реалізації повноцінної автентичної національної парадигми зростання на основі активізації використання наукового, інноваційно-технологічного потенціалу, застосування сучасних організаційних та соціально-економічних механізмів суспільного поступу тощо. Під час розширеної наради з керівниками провідних галузевих наукових та науково-дослідних установ на тему «Острови інноваційного прориву національної економіки: політика держави та практика реалізації» представники Кабінету Міністрів України неодноразово озвучували тезу: «країні не вистачає організованої системи, завдяки якій би шлях до практичної реалізації ідеї проходив за короткий термін. А вітчизняна наука здатна продукувати прогресивні розробки» [120].

На сьогодні основним посередником між наявними масивами інформації наукових колективів і суспільством залишаються бібліотечні заклади. Вони впроваджують у бібліотечну практику більш якісні форми забезпечення своїх користувачів, у тому числі й органів державної влади загальносуспільними науково-інформаційними, науково-практичними, науково-експертними знаннями, які відображають як вітчизняний так і світовий досвід.

Усвідомлення того факту, що науково-інформаційні ресурси містять обґрунтування вже прийнятих рішень державного менеджменту, ідеї про ефективну їх реалізацію внесло доповнення в бачення інформаційного супроводу діяльності органів державної влади інформаційно-аналітичними структурами бібліотечних закладів. Значні обсяги інформаційного ресурсу, що містить інтелектуальне багатство суспільства багатьох поколінь, відображає досягнення науки, освіти, культури, інших сфер людської діяльності і матеріалізується в науковій, науково-технічній літературі, науково-дослідних і конструкторських розробках тощо, потрібно використовувати в інтересах українського суспільства. Цей інтелектуальний доробок має «працювати» на досягнення стратегічних і тактичних цілей суспільного розвитку відповідно до доктрин, соціально-економічних програм, урядових завдань і планів.

Для ефективного обслуговування владних структур інформаційноаналітичні підрозділи бібліотечних установ розробляють нові методики відбору, аналізу і синтезу інформації, що має наукову цінність і практичну значимість для процесу державного управління, створюють на цій основі електронні проблемно-орієнтовані БД із ключових питань суспільного розвитку; запроваджують ефективні методи і форми виробництва і введення у сферу державного управління науково-аналітичних знань.

Для підготовки науково-аналітичних матеріалів використовують наукову інформацію, яка після відповідної обробки приймає вид науковонформаційного продукту для оперативного використання. Цей процес потребує відбору наукової інформації, надійних даних, перевірених досвідом наукових ідей і практичних рішень, відмежування від будь-яких суб’єктивних суджень тощо.

Як показує практика інформаційно-аналітичних структур провідних бібліотек, зокрема СІАЗ НБУВ, вектор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності, удосконалення її технологій у відповідності до запитів її користувачів, спрямований на активізацію ефективного використання науково-інтелектуальних напрацювань у процесі продукування аналітичних матеріалів, виконання аналітичних завдань (розробок) різних рівнів складності.

В умовах дедалі зростаючих інформаційних потоків інформаційноаналітична діяльність спрямована на обробку як значних обсягів суспільної інформації (фактологічних даних), так і масивів науково-інтелектуальних напрацювань для вирішення актуальних суспільних проблем, які на сьогодні мають комплексний характер. На приклад, аналітичне дослідження щодо розвитку та запровадження ринкових механізмів в Україні потребують не лише економічних знань, зокрема, щодо функціонування дедалі більшої кількості економічних структур, а й наукового обґрунтування правових норм управління саме цими структурами, умов, в яких вони ефективно діють, а також прогнозно-прогресивних ініціатив науковців щодо перспектив зазначених структур у контексті соціально-політичних, економічних трансформацій суспільних відносин тощо. Це потребує кваліфікованого використання різноманітних масивів науково-інтелектуального доробку, і не лише спеціального, а й з різних галузей наук. Так, реалізація інформаційноаналітичних завдань стосовно дослідження розвитку тих чи інших ринків потребує інформації правового характеру, на базі яких будуть здійснюватися ринкові операції, політологічних знань з характеристикою розвитку політичних процесів, розстановки політичних сил. Використовуючи таку інформацію можна спрогнозувати можливі напрями і тенденції суспільноекономічних перетворень та ефективність функціонування різних економічних структур в умовах визначеної політичної ситуації.

Як показує практика, значні резерви у справі ефективного використання результатів наукових напрацювань можуть бути задіяні при більш ефективній організації співробітництва між бібліотеками, де концентруються основні масиви інформації і науковими закладами – творцями нового наукового знання. На сьогодні українська наука має цінні інформаційні бази, у яких знайшли відбиток результати дослідницької роботи на передових напрямах її розвитку.

Таке співробітництво позитивно впливає на якісне збагачення фондів бібліотек, при використанні яких відбувається розвиток аналітичної діяльності в напрямі підвищення наукомісткості розроблюваних інформаційно-аналітичних проектів з прицілом на термінове використання результатів наукових досліджень.

Бібліотеки завдяки новим можливостям інформаційно-комунікаційних технологій перетворюються на інтегровану єдність, що складається з різноманітних систематизованих інформаційно-інтелектуальних ресурсів, надають нові організаційно-технічні засоби використання результатів наукових напрацювань із більш ширшим їх охватом.

Розвиваючи інформаційно-аналітичну діяльності в напрямі підвищення рівня наукомісткості розроблюваних інформаційних продуктів, бібліотеки вирішують одне із важливих питань процесу інформаційно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади – виявлення інтелектуальнонаукового ресурсу в масивах нової, виготовленої в суспільстві наукової, науково-практичної та науково-експертної інформації, тобто забезпечення використання «розсіяних» знань у задоволенні інформаційних потреб державного управління.

Про даний напрям розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек варто говорити як про перспективний. Оскільки на сьогодні він передбачає подальших теоретико-методологічних, науково-практичних напрацювань щодо роботи з наукомістким, інтелектомістким, знаннємістким інформаційним ресурсом і продукування на його основі нової синтезованої інформації для цілей державного управління. Подальше відпрацювання та впровадження результатів науково-практичних бібліотекознавчих досліджень в розвиток даного напряму інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек забезпечить оперативне введення у сферу державного управління нової інформації, що може стосуватися, до прикладу, змін навколишнього середовища, ситуації пов’язаної із затребуваністю енергетичних і сировинних ресурсів, ефективність їх використання, розвиток виробничої сфери нашого суспільства, соціально-політичні перетворення, виникаючі дисфункції в суспільному організмі тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Про необхідність подальшого напрацювання теоретико-методологічної, науково-практичної бази бібліотекознавчих досліджень для розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек з метою вдосконалення формування інформаційно-інтелектуального ресурсу для цілей державного управління свідчить також той факт, що сучасні наукові дослідження у своїй більшості ведуться в контексті дисциплінарних підходів, які накладають обмеження на вирішення комплексних суспільних проблем. Подоланню цієї ситуації можуть сприяти науково-практичні напрацювання інформаційноаналітичних структур при крупних інформаційних системах. Зокрема, при великих бібліотечних закладах, що здатні інтегрувати соціально-наукове знання різних дисциплін та створюють умови для консолідації навколо спільної праці інтелектуально активних фахівців із багатьох галузей знань, які мають безпосереднє відношення до дослідження тієї чи іншої комплексної суспільної проблеми та її вирішення, здійснюють виявлення (пошук), аналіз, синтез та трансформування інтелектуально-наукових знань в науково-аналітичні розробки, придатні для практичного використання у сфері державного управління.

Такі центри, серед яких знаходять своє місце також і новостворені інформаційно-аналітичні бібліотечні підрозділи, сприяють трансформації здобутків сучасної науки до рівня практичного використання, введення останніх в практику з метою підвищення ефективності діяльності органів державної влади. Тобто, особливістю якісної роботи таких структур, як це вважає В. Ксьонзенко, є перетворення знань на дієздатний інформаційний ресурс (у нашому випадку інформаційно-інтелектуальний продукт) і його матеріалізацію. В його основі закладені «знання, доведені до рівня моделей, алгоритмів, конкретних програм: бери і застосовуй» [225, с. 158–159]. Більше того, на переконання дослідників О. Литвиненка, І. Бінька, В. Потіхи, уже сьогодні створено необхідні передумови активізації перетворення знань на інформаційно-інтелектуальні ресурси і засоби ефективного їх використання протягом усього замкнутого циклу супроводження знань [117, с. 44].

У цьому контексті М. Слободяник, аналізуючи різні підходи до розуміння сутності сучасної бібліотеки, слушно стверджує, що «за активної участі бібліотеки створюються інформаційно-когнітивні передумови для одержання нового знання через накопичення, збереження й доступу до знання, а також його аналіз, синтез і трансформацію» [230, с. 97].

Зазначена точка зору відображена також у висновках Л. Костенка щодо розвитку в бібліотеках інтелектуальних (наукомістких) інформаційних технологій обробки документних масивів, що мають базуватися на конвеєрному технологічному циклі: «бібліографуванні, реферуванні, підготовці інформаційно-аналітичних і прогнозних матеріалів, проведення бібліо-, інформо- та наукометричних досліджень, які, у свою чергу, є передумовою для досягнення головного кінцевого результату науковонформаційної діяльності бібліотек – виділення зі сховищ даних нових знань, що в явному вигляді в них не містяться» [106, с. 26].

У зв’язку з цим стає дедалі очевиднішим, що активізація практичного використання інтелектуально-наукових, експертних знань та міра їхнього впливу на життєво важливі ланки суспільства залежить від відповідного суспільним запитам розвитку інтелектуально-комунікативних систем, у тому числі бібліотечної. Організація роботи з інформаційними масивами (пошук, збір, аналіз, синтез, трансформування в продукт) і руху інтелектуальнонаукових, експертних знань, забезпечення належного рівня їх цільового застосування та масштабів тощо – усе це спрямоване на упорядкованість і формування інтелектуального доробку, зниження ентропії у процесі ефективного його використання у будь-якій сфері суспільної діяльності, у тому числі при виробленні результативних рішень владними структурами.

Більше того, сучасний підхід до діяльності інтелектуально-комунікативних центрів (інформаційно-аналітичних структур), на думку дослідників, засвідчує, що вони саме й базуються на інформаційно-інтелектуальних технологіях перетворення розсіяних знань на інтелектомісткі аналітичні матеріали, призначені для вирішення функціональних завдань у різних сферах українського суспільства. Різні аспекти функціонування зазначених структур та трансформацію їхніх функцій як в нашій країні, так за кордоном висвітлені в працях І. Шейдіної, В. Грановського, В. Горового, Н. Сляднєвої, О. Білоруса, І. Бінька та ін. [241, 62, 58, 209].

Таким чином, на сучасному етапі розвитку інформаційного середовища країни набуває все більшої актуальності побудова інтелектуальнонформаційної інфраструктури, яка б займалася трансформуванням інтелектуально-наукових, експертних напрацювань на ефективний знаннємісткий ресурс (продукт), орієнтований на забезпечення ефективної роботи управлінської ланки суспільства, що стає своєрідним базисом для прийняття ефективних державних рішень. Саме сучасні центри обладнанні новітньою технікою з відповідним програмним забезпеченням, використовуючи нові інформаційно-комунікаційні технології доступу до національних і світових знань, їх засвоєння, опрацювання, акумулюючи інтелектуальний потенціал і базуючись на інноваційній моделі розвитку, забезпечують обіг суспільно значущої інформації, ефективне її функціонування у всіх сферах суспільства, у тому числі державного управління.

Важливим завданням для бібліотек у цьому контексті є розробка власної концепції розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в системі інформаційного забезпечення процесу вироблення рішень органами державної влади, яка втілює ідею організації з відповідними функціями структури, що з’єднує «силу інтелекту із силою влади» [62, с. 1]. Такі організаційно-функціональні структури відпрацьовують весь технологічний й інструментальний процес, який можна назвати інженерією знань, у нашому випадку робота спрямована на «з’єднання ресурсу знань із ресурсом влади»Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 41 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС У СФОРМОВАНОМУ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування для студентів базового напряму “Архітектура”, спеціальності “Архітектура будівель і споруд”, спеціалізації “Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів” Затверджено на засіданні кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. Протокол № 6 від 2.12.2008 р. Львів –...»

«Український дім Дюссельдорф Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» Інститут історії України Національної академії наук України Східний інститут українознавства ім. Ковальських усні історії українських остарбайтерів Харків Право УДК 94(100) «1941/1945 »-054.73(=161.2).001.32-028.16 ББК 63.3(0)62.7ю П84 Рецензенти: доктор історичних наук, професор М. Дмитрієнко доктор історичних наук, професор О. Удод Дизайн обкладинки С. Кулинич Збірник затверджено до друку Вченою радою Інституту історії...»

«Регулярна інформація за 2013 рік ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ Назва: АЛЬЯНС ЄДРПОУ:Рік: Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правління Воронянська Марина Вікторівна (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік...»

«Список літератури, яка надійшла до бібліотеки у IІІ кварталі 2007 року 2 Природничі науки 20 Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания: Учебник.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 692 с.22.18я73 Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.Федоренко, О. Черняк, О. Карагодова та ін. – К.: Знання, 2007. – 558 с. – (Вища освіта ХХІ століття).28.080ц Тарасова В.В. та ін. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 1. 2009 г. С. 26­36.  УДК 340. 15 343. 811  Григ ор’єв О.М.  ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА  ЗАКОНОДАВСТВА УКРАІНИ ( ДО 1917 Р.)  Стаття присвячена історіографії питання формування та розвитку тюремної систе­  ми і пенітенціарного законодавства в Украінї у дожовтневий 1917 р. період.  Ключові слова: ...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Д.В. Дюжев НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ Навчальний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1-К-А курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (термін навчання – 5 років за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб) Київ 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: к.ю.н, доцент Шкуратенко О.В.; Історія України к.істор.н., доцент Романишин Н.Ю. Українська мова (за професійним к.філол.н., доцент Марунич І.І.;...»

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга УДК 39 ББК 82.0 ІРецензенти: Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор, академік НАН України Ганна Скрипник Друкується за редакцією автора Іваницький А. І. Польові зошити....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ К. В. Кислюк ІCТОРІОСОФІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: від концепту до концепції Монографія Харків, ХДАК УДК [130.2 : 930.85] (477) ББК 87.667.1 (4УКР)+63.3(4УКР)–7 К44 Рекомендовано до друку вченою радою Харківської державної академії культури (протокол № 9 від 29 січня 2008 року) Рецензенти: М. Д. Култаєва, д-р філос. наук, зав. кафедрою філософії Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, В....»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 27 Методологія історії УДК 165:930:[141.8+141.82]048.5 П.А. Кравченко, А.І. Мельник АЛЬТЕРНАТИВИ ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ: МАРКСИСТСЬКА ТА МОДЕРНІ ТЕОРІЇ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ Теоретико-методологічний конфлікт у соціальному пізнанні, породжений зіткненням марксистського і немарксистського бачення історії, має вирішуватися шляхом вивчення й урахування усіх запропонованих філософсько-історичною думкою інтерпретацій розуміння історичного процесу. Альтернативи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»