WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 41 |

«В. Пальчук Бібліотеки в інформаційноаналітичному забезпеченні органів державної влади Монографія Київ 2014 УДК 025.5:004.7:342.5 ББК ч730.036+ч730.022 П147 Затверджено до друку вченою ...»

-- [ Страница 4 ] --

– забезпечення принципу рівноправності доступу до інформації відповідно до діючого законодавства;

– державна підтримка (політична, фінансова, правова) діяльності національних ЗМІ за рубежем;

– вдосконалення правової бази стосовно інформаційної діяльності національних політичних та інших громадських організацій, а також зарубіжних інформаційних структур в Україні.

Ці процеси пов’язані з кардинальними змінами в українському суспільстві, які практично одночасно охопили всі його сфери – політику, економіку, культуру, духовне життя. У першу чергу це стосується фундаментальної суспільної перебудови, належного функціонування інститутів української державної влади, перед якими постали складні проблеми розбудови суверенної держави, національного розвитку, здійснення докорінних суспільних перетворень на шляху демократизації, формування механізмів ринкової економіки, вирішення різних складних проблем у керованих сферах і т. п. Розв’язання цих питань вимагає максимальної дієвості від органів державного управління на всіх рівнях їхньої структурної організації, чого не можливо досягти без відповідного рівня інформаційного забезпечення. Вносить свої корективи у функціонування системи державного управляння й процеси інформатизації суспільної діяльності. Під впливом демократичних процесів, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій набули своєї активізації інформаційні обміни в суспільстві між різними його державними і бізнесовими структурами, громадськими інституціями, суспільними об’єднаннями, просто громадянами незалежно від місця перебування та часу.

Відповідно оновлюється і характер державного управління та процес інформаційного забезпечення діяльності владних структур.

Відповідно до теорії управління, органи державного влади мають виробляти ефективні і точні рішення на базі своєчасного отримання достовірної інформації (знань) про будь-які зміни у процесі суспільного розвитку, передбачати їх, і, ефективно реагувати на них. Ці потреби ускладнюються під впливом динамічних змін у характері і змісті державного управління, зумовлених політичними, соціально-економічними перетвореннями, становленням громадянського суспільства і утвердженням демократичних цінностей як основ його розвитку. У цей період управлінський процес все більше розвивається від керівництва окремими об’єктами до контролю над життєво важливими процесами в українському суспільстві [237, с. 198]. Істотно вплинули на характер державного управління процеси демократизації внутрішньої і міжнародної політики, що у свою чергу потребувало «формування «м’якого механізму» управління»

[44, с. 228]. В. Виноградов у своєму дослідженні звертає увагу «на істотне зниження ролі сили як фактора управління» [там само]. При цьому зростає значення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади як ключової умови прийняття ефективних управлінських рішень для пошуку консенсусу між різними політичними силами, що вибирають в результаті діалогу оптимальний шлях узгодження різнобічних інтересів з метою збалансованого розвитку усіх сфер українського суспільства. У зв’язку з цим посилюються потреби в якісно новій організації процесу формування та поширення інформаційно-аналітичних ресурсів для сфери державного управління всією сучасною соціальною структурою.

У класичному уявленні управління подається як взаємодія двох систем

– керуючої (суб’єкта управління) і керованої (об’єкта управління) [50, с. 81].

Тому, у процесі вивчення інформаційних потреб владних структур за сучасних умов варто звернути увагу на одну з важливих передумов існування та функціонування ефективного державного управління, – налагодження якісного інформаційного обміну, за допомогою якого реалізується зв’язок між суб’єктом і об’єктом, між керованою і керуючою частинами суспільства.

Визначальною рисою інформаційних потоків владних структур є їх зворотність. Від суб’єкта (державного органу управління) до об’єкта управління йде низхідна інформація у вигляді розпоряджень, директив, різних регламентуючих матеріалів, планів, конкретних вказівок, простого інформування про поточну діяльність щодо реалізації управлінських рішень, конкретних кроків тощо. У зворотному напрямі повертається висхідна (зворотна) інформація, яка, зокрема, може бути оцінена, проінтерпретована з точки зору стану і тенденцій змін у суспільному організмі при вирішенні управлінських завдань. Здійснюється обмін інформацією, на основі якого керівництво отримує відомості, необхідні для прийняття ефективних рішень, налагоджується інформаційний зв’язок між владними структурами і суспільством.

Значний внесок у теоретичне осмислення інформаційного забезпечення управлінських процесів сучасності пов’язаний з реалізацією ідей В.

Глушкова, Г. Лавинського, В. Сєдової, В. Бірбраєра та ін. В основу цього процесу закладено створення державної інформаційної системи, що базується на збиранні, аналізі та поширенні інформації для цілей управління.

Це допомагає відмовитися від традицій ручного управління і перейти до сучасного, що базується на знанні ситуації в кожний момент часу [51, 114, 200, 15].

Логічне продовження реалізації цієї ідеї в нашій країні відображено в Концепції Національної програми інформатизації. Зокрема, у документі передбачено «створити єдину інформаційно-телекомунікаційну систему збору, обробки та передачі даних, необхідних для прийняття стратегічно важливих рішень у сфері економіки, внутрішньої та зовнішньої політики»

[174]. У цій системі поступово активізуються усі суб’єкти інформаційної інфраструктури, що працюють з постійно зростаючими обсягами інформації, у тому числі й бібліотечні заклади.

Іншими словами, успішність владних структур у вирішенні актуальних проблем суспільного життя, особливо нинішнього періоду значних суспільних трансформацій, інформатизації суспільної діяльності, інтенсивності інформаційних обмінів у значній мірі залежить від інформаційної підтримки суб’єктно-об’єктної системи управління, забезпеченої взаємозворотними інформаційними потоками. Від якісного рівня введення необхідних і достатніх обсягів інформації (знань) у сферу державного управління та доступності громадян до інформаційних матеріалів про результати діяльності органів державної влади.

Як показує досвід, у цих процесах ефективну допомогу органам державної влади надають також і бібліотечні установи. Як показує практика, інформаційно-аналітичні структури бібліотек на основі проведення моніторингу інформаційних потоків щодо стану функціонування політичних, соціально-економічних та інших сфер суспільства вже надають відчутну допомогу владним структурам в їх інформаційному забезпеченні. Серед різноманітних форм такого забезпечення останнім часом стало виробництво найбільш популярних інформаційно-оглядових (тематичних) продуктів різного призначення. Ці інформаційні продукти є результатом обробки інформації з метою узагальнення громадської думки, наприклад, актуальних, найбільш гострих питань, що турбують громадян, як запровадження системи оподаткування, проведення політики приватизації об’єктів державної власності тощо. До таких форм також відноситься створення різних видів інтелектуально-інформаційної продукції, орієнованої на запити владних структур України у питаннях взаємодії влади та громадськості, реалізованої у співробітництві Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ (далі – СІАЗ) та Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату КМУ (на сьогодні Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ). Зокрема, СІАЗ НБУВ вироблено й удосконалено методи організації управління правовою інформацією, що відповідає найбільш актуальним запитам громадян, та введення її в активний обіг у різних сферах життєдіяльності суспільства. Налагодження відповідного процесу, як показала практика СІАЗ НБУВ, сприяло вдосконаленню і розширенню ефективних форм комунікації між виконавчою владою та громадськістю у сфері правозастосування.

У бібліотеках регіонів відкриваються центри правової інформації на допомогу місцевому самоврядуванню, створюються повнотекстові бази даних розпоряджень облдержадміністрацій і рішень рад народних депутатів.

Ці БД представлено на веб-сторінках бібліотек і на регіональних вебсерверах. Користувачам там надається можливість ознайомитися з нормативно-правовими актами, які приймаються різними за рівнем державними владними структурами, а також документами органів місцевого самоврядування, будь-якою іншою інформацією про життєдіяльність відповідної території (місцевий бюджет, податки, власність, соціальний захист малозабезпечених верств населення, транспортне забезпечення, матеріально-технічні ресурси, статистичні дані тощо).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Однак інтенсивний розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій, що зв’язали весь світ своїми мережами, з одного боку, створили складне глобальне інформаційне середовище з численними джерелами інформації і засобами її збереження, обробки, поширення, з іншого – постійно збільшують мережу та посилюють інтенсивність комунікативних зв’язків, ускладнюючи їх.

Досліджуючи, інформаційно-технологічні аспекти глобального інформаційного простору, науковці звертають увагу на все зростаючу провідність інформаційної інфраструктури. З цього приводу Н. Сляднєва зауважує, що ці цивілізаційні явища породжують інтенсивні інформаційні потоки, інформаційні сплески, що відображають на інформаційному рівні їх взаємодію [208]. Вона полягає в тому, що нове інформаційне збурення, яке виникає в інформаційному просторі як окремого суспільства так і світового співтовариства отримує можливість швидкодії активно впливати на життєдіяльність людей, соціуму, націй, держав. У зв’язку з цим, сучасне соціальне середовище, яке стало простором безперервних глобальних, взаємопов’язаних інформаційних потоків, усе частіше стає об’єктом соціально-керуючих технологій.

У цьому контексті необхідно зауважити, що ці процеси загострили ситуацію з надходженням в інформаційний простір значних обсягів інформації малої надійності і достовірності, що містять суперечливі дані про функціонування різних сфер українського суспільства. Особливо це проявляється в період передвиборних кампаній, в економічній сфері при валютних операціях, у процесі приватизації крупних підприємств, у зовнішніх відносинах Україна – НАТО, Україна – ЄС, Україна – Росія тощо.

За таких умов констатується збільшення інформаційного навантаження на сферу державного управління, породжується синдром ентропії (невизначеності) при формуванні уявлення щодо суспільно-економічної, політичної ситуацій у державі, прийнятті державних рішень щодо внутрішніх і зовнішніх векторів розвитку українського суспільства.

За таких умов простого інформування з окремих соціальноекономічних проблем чи питань розвитку різних сфер суспільства органів державного управління не достатньо. Набуває вагомого значення оперативна організація цілеспрямованих масивів інформаційно-інтелектуальних ресурсів, що відображають закономірність розвитку суспільних процесів, сприяють державним органам своєчасно і ефективно відпрацьовувати шляхи і методи вирішення широкого спектра проблем соціально-економічного і культурно-політичного характеру.

У зв’язку з цим для ефективної реалізації бібліотечного інформаційноаналітичного забезпечення діяльності органів державної влади постає ряд завдань, пов’язаних з проведенням інформаційного аналізу інформаційних потоків, що циркулюють в національному інформаційному просторі, а саме:

– забезпечення об'єктивного інформування про стан функціонування різних сфер українського суспільства з урахуванням потреб владних структур, що зменшує їх ентропію;

– накопичення необхідного обсягу якісних інформаційнонтелектуальних ресурсів для ефективного цільового використання у сфері державного управління;

– залучення в інформаційний супровід діяльності органів державної влади якісної науково-прикладної інформації, яка вже пройшла шлях соціально-практичної конкретизації ефективного державного менеджменту;

– удосконалення форм взаємозворотного інформаційного зв'язку владних структур з громадянами, громадськими організаціями, науковими установами, системою вітчизняних інформаційних центрів, у тому числі бібліотечних.

Державотворча діяльність вимагає спеціальних процесів інформаційного обміну, встановлення та підтримки постійних зв’язків між владними структурами, державою і суспільством. На сьогодні залишається актуальним висновки, зроблені дослідниками про те, що в Україні «розбудова держави явно випереджає розбудову суспільства і тому інститути влади часто немов би зависають над прірвою: їм не зовсім зрозуміло, які цінності та інтереси суспільства вони мають відстоювати й захищати…» [35, с. 10].

У сучасній соціотехніці управління особливе значення має оптимізація інформаційно-аналітичного забезпечення цієї діяльності, оскільки будь-яка керована система не в змозі функціонувати без налагодження надійного та оперативного зв’язку між суспільством і органами державної влади і виробляти відповідні рішення без повної, достовірної та оперативної інформації.

При цьому для успішної реалізації вищезазначених завдань необхідно взяти до уваги, що усе більш численними, різноманітними і взаємопов’язаними стають чинники, які враховуються при прийнятті рішень у сфері державного управління. Відбувається перехід від розв’язання окремих інформаційних завдань, до забезпечення комплексного бачення суспільних проблем, що потребує інформаційно-аналітичного, аналітикопрогнозного, науково-експертного представлення матеріалів.

У цьому контексті для результативної діяльності органів державного управління необхідна всебічна, попередньо оброблена інформація, яка відтворює життєдіяльність суспільства в комплексному баченні, надає науково-обґрунтований, експертний аналіз, прогнози суспільному розвиткові.

Як зазначає з цього приводу І. Шейдіна, «надзвичайно високий темп змін у світі, продиктований соціальними і науково-технічними революціями, комплексний характер проблем, що виникають перед тими, хто приймає відповідні рішення, зумовили необхідність залучення експертівконсультантів як джерела відсутніх в американського уряду чи монополій професійних знань» [241].

Ці знання можуть бути представленні ідеями, втіленими у форму доповідей, різних типів – тут і нові варіанти політичного курсу, оцінки, теорії, пропозиції, попередження, довгострокові плани, статистичні викладення, прогнози, моделі, висновки і конкретні дії в різних проблемних ситуаціях та ін. Цей вид інформаційного продукту стає дедалі більш характерним для інформаційно-аналітичних структур сучасних бібліотек.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 41 |
Похожие работы:

«ВІТРАЖНИЙ ІКОНОСТАС СВЯТО-ІВАНО-УСІКНОВЕНСЬКОГО ХРАМУ У ХАРКОВІ Грималюк Ростислава, канд. мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАНУ Анотація. Стаття досліджує мистецьку цінність та художні особливості одного з шедеврів віражного мистецтва – віражного іконостасу у харківському Свято-ІваноУсікновенському храмі. Увагу зосереджено на атрибуції іконостасу. Ключові слова: модерн, вітраж, іконостас, іконографія. Аннотация. Грималюк Р. Витражный иконостас...»

«THE DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS IF THE FIELD OF LAW Manuylov E.M. The article deals with the approaches to the interpretation of legal culture in general as well as of legal culture of a lawyer in particular. The author suggests the main approaches to the development of legal culture of future specialists if the field of law within the process of their teaching in higher educational establishments. Key words: legal culture, legal culture of a lawyer, the development of...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДМИТРАСЕВИЧ Назар Орестович УДК 342.5+341(477) ”1917/1922” ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917 – 1922 РР. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Київського університету права...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Галай Микола Павлович УДК 94(477.84) ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА СТАВЛЕННЯ ДО НЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА) 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Тернопіль – 2013   2 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 31-40 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 31-40 УДК 001-057.4(477)“19”(092)Г.Нудьга:801.81 ГРИГОРІЙ НУДЬГА І ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ (проблема дефініції жанру) Микола ДМИТРЕНКО відділ фольклористики, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені Максима Рильського НАН України, вул. М. Грушевського, 4/409,01008, Київ, Україна, тел.: (+38044) 278 34 54 З’ясовано жанрову специфіку українських народних дум,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри політології М. А. Остапенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Остапенко М. А. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«Тестові завдання курсу: “Історія української культури” 1 Вислів “Cultura animi autem philosohia est” (але культура духу є філософією) належить:а) Нідерману;б) Гердеру;в) Ціцерону; г) Катону.Хто з вчених виділив слово “культура” у самостійний науковий термін?:а) Вольтер;б) Пуфендорф;в) Тюрго;г) Нідерман.Хто є творцем церковнослов”янської мови?а) Клим Смолятич, Кирило Туровський; б) Лука Жидята, дяк Григорій;в) Костянтин (Кирило), Мефодій;г) Іван Вишенський, брати Зизанії.Кому з вчених належать...»

«Художня проза Михайла Старицького. – Черкаси, 2003. 11. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. – К., 1977. 12. Франко І. Наша поезія в 1901 році // Франко І. Зібр. творів: у 50-ти томах., – К.,1982. – Т.33. 13. Филипович П. Пушкін в українській літературі // Павло Филипович. Літературознавчі студії. Компаративістика. Статті. Рецензії. – Черкаси, 2008. 14. Левчик Н.В., Мороз Л.З. Михайло Старицький // Історія української літератури. ХІХ століття: У З кн. Кн....»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІАЛОГ» Тренінги з європейської інтеграції та впровадження європейських проектів посібник. РУМОАСіА вродження ВАТОКЕСО ЗМІСТ стор. Підготовка та проведення тренінгу Ярина Боренько.З Тренінги з основ знань про європейську інтеграцію для дорослих Ярина Боренько, Христина Чушак.7 I. ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ II. ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ III. РОЗШИРЕННЯ ЄС / КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ IV. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПРОЕКТУ V. П'ЯТЬ ПРИКЛАДІВ...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра психології ЗАТВЕРДЖУЮ Філософський факультет Декан проф.В. П. Мельник “_” _2007р. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Предмет ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ Спеціальність 6. 040 100 – Психологія Напрям підготовки 0401 – Психологія Кваліфікація Бакалавр психології Форма навчання денна Витяг з навчального плану Години № Форма З них семесетру звітності Всього Лекції Практичні/ Самостійна Семінарські робота Іспит Розглянуто на засіданні Рекомендовано кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»