WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 41 |

«В. Пальчук Бібліотеки в інформаційноаналітичному забезпеченні органів державної влади Монографія Київ 2014 УДК 025.5:004.7:342.5 ББК ч730.036+ч730.022 П147 Затверджено до друку вченою ...»

-- [ Страница 3 ] --

– по-перше, зміни в організації суспільного життя на ринкових засадах потребують розвитку особистої активності, підприємливості, якомога ширшого розкриття індивідуальних якостей, суттєвої, усе більш зростаючої частини суспільства. І це, у свою чергу, сприяє формуванню попиту на відповідну суспільно значущу інформацію;

– по-друге, демократизація в напрямі вдосконалення соціальної структури суспільства, розвиток мережі соціальних інформаційних комунікацій сприяють все більш широкому доступу до інформаційних ресурсів різним соціальним групам населення, і, відповідно формуванню в них специфічних інформаційних потреб на певну інформаційну продукцію;

– по-третє, розвиток в Україні процесів інформатизації, освоєння у відповідності зі світовою тенденцією здобутків сучасного науковотехнічного прогресу вводить в коло користувачів бібліотечними ресурсами всі категорії громадян, що навчаються, підвищують кваліфікацію, займаються науковою і викладацькою діяльністю, цікавляться резонансними проблемами суспільного життя і т. п.;

– по-четверте, загальне зростання процесу суспільної активності, розширення інформаційних можливостей, загальної поінформованості поступово активізує запити на інформацію також і бібліотечних користувачів.

Таким чином, користувач сучасної бібліотеки, знайомий із сучасними інформаційними технологіями, з кожним роком стає більш активним, більш вимогливим стосовно пропонованої інформації. Потрібна йому інформація у все більшій мірі має бути використана для реалізації життєво важливих цілей і у все менш для цілей, пов’язаних з дозвіллям, розвагами.

Сьогодні основний користувач бібліотеки орієнтується насамперед на ознайомлення з електронними інформаційними ресурсами. Це у першу чергу пов’язано з швидкими темпами сучасного життя. Користування електронними інформаційними ресурсами забезпечує належну швидкість ознайомлення із проблематикою, допомагає у виборі найпродуктивніших аспектів досліджуваної тематики, забезпечує технологічні можливості для синтезу необхідної інформації, варіюванню нею для досягнення потрібного підбору інформаційного матеріалу. Про зростаючу популярність електронних інформаційних ресурсів у середовищі користувачів свідчить, зокрема, динаміка розвитку аудиторії користувачів НБУВ протягом останніх років.

Серед категорій читачів, що «використовують Інтернет та інформацію на електронних носіях, 2 % становлять доктори наук, 40 % – кандидати наук, 17 % – наукові співробітники без вченого ступеня та аспіранти, 36 % – фахівці з вищою освітою, 15 % – спеціалісти з середньою освітою та студенти. Переважна частина користувачів електронними ресурсами отриману інформацію застосовує для науково-виробничої діяльності та навчання. Наукові співробітники НДУ зацікавлені в отримані інформації з електронних носіїв та Інтернет. У сучасних умовах обмеженого фінансування науково-дослідних та державних інформаційних установ електронний ресурс та Інтернет часто стають єдиним джерелом оперативного отримання інформації про нові досягнення науки і техніки» [33, с. 86].

Поряд із цим важливою складовою бібліотечної роботи залишається і традиційне обслуговування користувачів.

По-перше, цей напрям роботи задовольняє ту категорію користувачів, що на сьогодні ще не освоїли новітніх інформаційних технологій.

По-друге, значення традиційної бібліотечної діяльності певною мірою зростає у зв’язку із реалізацією двох обставин:

а) із впровадженням інформаційних технологій обробки ресурсів на паперових носіях, анотування книжкової продукції, швидкості, якості обслуговування нею в читальних залах;

б) з активізацією введення в обіг необхідних на сьогодні у практичній діяльності інформаційних ресурсів фондів бібліотек, пов’язаних із проблемами національного розвитку, утвердженням національних традицій у різних сферах суспільної діяльності, інформаційних масивів, що зберігаються переважно на паперових носіях і найбільш досяжних саме в читальних залах бібліотек (до часу їх оцифровування).

При цьому, як справедливо зазначає академік О. Онищенко, «сучасна бібліотека не повинна зациклюватись на одному виді інформації – друкованої, книжкової. Оскільки перетвориться в музей. Сьогодні всі бібліотеки мають справу з різними ресурсами – рукописними, друкованими на папері, на електронних носіях. У найближчій перспективі бібліотека бачиться як досвідчений «посередник» між майже безмежним потоком інформації і користувачем. Особлива роль відводиться нині інформації про інформацію, і роль бібліотекаря в інформаційній революції невпинно зростає» [14, с. 14].

Зростаюче значення бібліотек у нашому суспільстві зумовлене саме активізацією використання електронних інформаційних технологій і насамперед входженням у повсякденне життя переважної більшості наших громадян Інтернету.

Прискорені темпи впровадження електронних інформаційних технологій в життя насамперед активної частини населення забезпечує не лише доступ до інформаційних ресурсів, але й створює небувалі раніше можливості до виробництва інформації в Україні. Це є не лише характерною особливістю сучасної суспільної діяльності, а являється важливою загальноцивілізаційною закономірністю, результатом якої став лавиноподібний процес виробництва інформації різної якості, затребуваності, соціального значення тощо. Результатом проявлення даної тенденції є актуалізація проблеми акумуляції як вітчизняних, так і глобальних інформаційних ресурсів необхідних для функціонування і розвитку українського суспільства, і насамперед – його сфери державного управління, демократичних інститутів, науки, економіки, соціальнокультурної сфери. Ця акумуляція в сучасних умовах є непосильною для будьякої окремої організації з найсучаснішим технічним оснащенням. Це завдання під силу лише спеціальним інформаційним центрам, функції яких виконували певною мірою раніше і в повній мірі можуть виконувати зараз бібліотечні установи.

При умові вироблення національної стратегії відбору з інформаційного простору, збереження і використання інформаційних ресурсів, при умові кооперації в цьому виді діяльності бібліотечні установи зможуть і в сучасному суспільстві відігравати значиму роль концентрації необхідних інформаційних ресурсів, стати бар’єром для негативних інформаційних впливів, гарантом забезпечення вітчизняного інформаційного суверенітету.

Такі заклади мають стати посередниками:

– між виробниками і користувачами інформацією;

– між наявним у суспільстві інформаційним ресурсом і соціальною структурою, що на ньому базується.

При цьому бібліотечні заклади відповідатимуть вимогам сьогодення, успішно виконуватимуть роль основних елементів інфраструктури з управління інформаційними ресурсами суспільства за таких умов:

1) коли їхня техніко-технологічна база забезпечуватиме можливість управління електронними потоками інформації;

2) коли вони зможуть ефективно працювати в глобальному інформаційному просторі, відбираючи необхідну нашому суспільству інформацію;

3) коли стануть центрами надійного збереження нової електронної і переведеної з інших носіїв у форму електронної інформації, структурованої і надійно керованої;

4) коли переведена в електронну форму інформація з фондів бібліотек упроваджуватиметься в активний обіг, створюючи єдині масиви з новою, утверджуючи напрацьовані поколіннями традиції інфотворення;

5) коли за рахунок планомірного комплектування фондів новою інформацією буде відновлено і зміцнено внутрішні міжгалузеві зв’язки, що сприятимуть удосконаленню всієї системи інформаційних баз суспільства;

6) коли бібліотечні заклади зі свого боку активізують роботу з дистанційного обслуговування користувачів, відпрацьовуватимуть технології, що забезпечать підвищення ефективності використання інформації, у тому числі й шляхом адаптації до потреб замовника, з урахуванням специфіки його сприймання, за аналогією з процесами спілкування;

7) коли бібліотечні заклади розпочнуть процес входження в якості повноправних суб'єктів на інформаційні ринки, що може мати для них не лише фінансове значення. Адже ринок – хороший індикатор будь-якої діяльності;

8) коли бібліотечні заклади як загальносуспільні інформаційні центри стануть також центрами передового досвіду, наукової думки, просвіти й освіти для категорій громадян, що долучаються до їх сучасних інформаційних технологій, та вводять їх у свій спосіб життя [56, с. 24–25].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, у відповідності із тенденцією до розвитку демократичних процесів у нашому суспільстві, нерозривно пов'язаною з попитом на інформацію як на «інтелектуальне підживлення» для соціальної активізації, відзначається зростаюче значення спеціальних загальносуспільних інформаційних центрів і серед них – бібліотечних, архівних, музейних та інших культурно-освітніх закладів. За визначенням Б. Є. Патона «сучасні бібліотеки є володарями усієї досі накопиченої і оприлюдненої інформації»

[83, с. 8].

У процесі наповнення сучасних соціальних комунікацій з використанням інформації, продукованої попередніми поколіннями, сьогодні бібліотеки відпрацьовують нові методики пошуку потрібних даних, переформатування інформаційних масивів, їх оцифровування, забезпечення доступу через інтернет-технології тощо. Не зайвим буде зазначити ще раз, що таким процесам сприяли демократичні перетворення в країні. На підготовку до використання необхідної інформації не впливають зайві ідеологічні настанови, використовувані раніше, в інтересах інших соціальних спільностей, тобто здійснюється підготовка для ефективного використання наявної інформації відповідно до сучасних суспільних потреб. У роботі з обсягами інформації, що належать до історико-культурної спадщини українського народу матеріал осмислюється також під кутом зору використання позитивних елементів народних традицій, національного світосприймання, виявлення відповідних закономірностей для використання при аналізі нової інформації.

Акумулюючи всі види вироблюваної суспільством інформації, організовуючи збереження і ефективне використання наявних в розпорядженні бібліотек інформаційних ресурсів, ці установи набувають зростаючої значущості, мають переконливу перспективу в якості сучасних суспільних інформаційних центрів в умовах розвитку процесів інформатизації українського суспільства. Їх значимість нерозривно пов’язана з ефективністю використання інформаційних ресурсів. Ця ефективність тісно пов’язана також з розвитком дистантних форм обслуговування користувачів, розширенням на базі використання електронних технологій аудиторії бібліотек за їх межами.

Практика показує, що найбільш ефективними при використанні дистантних форм бібліотечної роботи є два напрями розвитку інформаційного забезпечення користувачів. Один із них стосується забезпечення широкого доступу громадянам всіх категорій до інформаційних ресурсів загальної суспільної значимості на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечну практику. Ще один перспективний напрям бібліотечної діяльності пов’язаний із задоволенням спеціальних запитів корпоративних користувачів: управлінських структур, бізнесу, наукових установ, громадських та політичних організацій та ін.

Даний напрям бібліотечної діяльності потребує аналітичного рівня підготовки матеріалів, вузькоспеціального тематичного відбору необхідних ресурсів, організації інформаційно-аналітичних продуктів для забезпечення найбільш ефективного використання інформації.

Практика використання дистантних форм обслуговування користувачів в НБУВ, інших крупних бібліотеках України свідчить про великі і до кінця ще не використанні їх можливості. На сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризується прискоренням в усіх сферах життя, все більше значення має те, що:

– при використанні новітніх форм обслуговування користувачів, заснованих на електронних інформаційних технологіях, інформація може передаватися користувачеві на будь-якій відстані;

– одночасно інформація може бути використана значним числом користувачів без обмежень;

– бібліотека може надсилати абонентам значні без обмежень обсяги потрібної їм інформації;

– електронні інформаційні ресурси, пропоновані бібліотекою, є зручними в тематичному структуруванню і т. п.

Останнє є особливо важливим для корпоративної частини користувачів бібліотечними ресурсами, які формують необхідну інформаційну базу для подальшого суспільного розвитку, забезпечують для нього необхідну комунікаційну основу.

Отже, інформатизація висовує бібліотеки в ряд найважливіших, з погляду задоволення соціальних потреб суспільства, інститутів формування та поширення інформаційних ресурсів, зміцнюючи комунікаційні зв’язки. На сьогодні бібліотеки активізують розвиток інформаційної функції, стають універсальними інформаційними центрами, сприяють забезпеченню вільного і необмеженого доступу до інформації всім членам суспільства. Виконуючи ці завдання роль бібліотек посилюється у сприянні розвитку всіх сфер суспільства, у виробничій, науковій, освітній та ін.

І сьогодні вже недостатньо зводити роль наукової роботи в бібліотечних закладах до теоретичного осмислення процесів інформатизації книгозбірень, а організаційні заходи – до розширених засідань та семінарів зацікавлених у тій чи іншій мірі сторін.

Розвиток електронних інформаційних технологій у діяльності наукових бібліотек у напрямі набуття характеристик сучасних науково-інформаційних центрів з розвинутою системою дистантного обслуговування користувачів буде посилювати вагомість цих аргументів.

У процесі вдосконалення українського державотворення протягом двох останніх десятиріч набули якісно нового змісту процеси продукування інформаційних ресурсів для обслуговування вертикалі органів державної влади та місцевого самоврядування, як однієї із категорій корпоративних користувачів. На сьогодні налагоджується:

– розвиток механізмів своєчасного, якісного інформування значною частиною владних структур всіх рівнів громадян про зміст своєї діяльності;

– організація системи зворотного інформаційного зв'язку з оцінками цієї діяльності;

– залучення до співпраці в інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності органів державної влади вітчизняних інформаційно-аналітичних центрів;

– сприяння розвитку творчої ініціативи громадян у сфері вдосконалення суспільного поступу шляхом реалізації проектів типу «електронний уряд» та інше;

– розробка концепції функціонування державних ЗМІ в сучасних умовах як основи розвитку українського сегмента глобального інформаційного простору;

– вдосконалення правової основи функціонування всіх видів ЗМІ та книговидавництв, інших джерел суспільного інформування;Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 41 |
Похожие работы:

«Випускна циклова комісія зі спеціальності «Організація обслуговування населення» Методична розробка уроку Предмет: Туристичне краєзнавство Викладач: Кваша Н.В., спеціаліст вищої категорії Тема: Етапи розвитку української національної кухні Мета: ознайомити із особливостями формування української національної кухні, розширити, поповнити знання про традиції, закріпити знання про історичне минуле українського народу; розвивати пам'ять, увагу, аналітичне мислення, професійну майстерність;...»

«СТАНІСЛАВСЬКИЙ ДЕРЖ АВНИ Й ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНА СЕРІЯ В И П УС К I I I ДЕРЖАВНЕ УЧБОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИ ДАВНИ Ц ТВО РАДЯНСЬКА Ш КО Л А“ $НІВ 1858 СТАНІСЛАВСЬКИЙ ДЕРЖ АВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВІ ЗАПИСКИ СЕРІЯ ІС Т О РИ Ч Н А В И П У С К III НБ ПНУС Ьп4635 ДЕРЖАВНЕ УЧБОВО-ПЕДАГОГ1ЧНЕ В ИДАВНИЦТВО РАДЯНСЬКА Ш КОЛА“ К И ЇВ 1958 Редакційна колегія: /7. Т. Р ущ енко, доцент, кандидат історичних наук (відповідальний редактор) І. Г. Ш евченко, кандидат історичних наук...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАТЯШ Ірина Борисівна УДК 930. 25 (477) “20/30” АРХІВНА НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ 1917-го–1930-х років Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ХЛИСТУН ІННА ГРИГОРІВНА УДК 37(09)(477) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В РОДИНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України кандидат педагогічних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ББК 65.02 (Укр) К 67 Рецензенти: В. Г. Бодров, д-р екон. наук, проф. (Національна академія державного управління при Президентові України) В. О. Шевчук, д-р екон. наук, проф. (Державна академія статистики, обліку й аудиту Держкомстату України) Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-1202 від 02.06.04 Корнійчук Л. Я. К 67 Історія...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Львівське обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна–Світ») Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 18 Богдан ЯКИМОВИЧ РОМАН ШУХЕВИЧ – СТРАТЕГ І ТАКТИК ПОВСТАНСЬКОЇ ВІЙНИ До 100-річчя від дня народження Головного Командира УПА Львів 2007 УДК [94+355.425.4](477.8)“19”(092)Р.Шухевич Я-45 ББК ТЗ(4УКР31)624.1–8 Р.Шухевич Ц35(4УКР31)629–8 Р.Шухевич Редакційна колегія: Богдан ЯКИМОВИЧ...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 172-181. УДК 343.21:343.237 ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ДЕКРЕТИ ТА ПОСТАНОВИ ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ Гнєтнєв М. К. Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Луганськ, Україна У статті комплексно розглядаються питання історії законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вчинення діянь із...»

«НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ В ЕКСПОЗИЦІЇ “Лідерство, управлінська еліта в сучасних умовах державотворення” Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 222, Вісник серія 33, 20 червня 1997 р. Запорізького національного університету Адреса редакції : Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, • Фізико-математичні науки вул. Жуковського, 66 • Біологічні науки Телефони для довідок: (061) 289-12-26 (061) 224-42-47 Факс: 64172 № 1, 2005 Запоріжжя 2005...»

«УДК 72.01(03) С.М. Лінда Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування МОРФОГЕНЕЗ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ З ПОЗИЦІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ © Лінда С.М., 2013 Досліджено проблему морфогенезу в архітектурі історизму, розглянутого з позицій положень загальної теорії систем Ю. Урманцева. Продемонстровано перспективність використання методів системного аналізу у дослідженні архітектурних феноменів. Ключові слова: загальна теорія систем Ю....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»