WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Бібліографічний електронний покажчик джерел до тематичної експозиції “ День Соборності та Свободи України ”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного ...»

-- [ Страница 3 ] --

в кінці розд. та в підрядк. прим. - ISBN 978-966-521-519-6. - ISBN 978-966-521-521-9 (т. 2) 35.08(091)(477) І-90 Історія державної служби в Україні [Текст] : наук. вид. У 5 т. Т. 3. Документи і матеріали, V ст. до н.е. - 1771 р. / Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії України НАН України, Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС ; упоряд.: Г. В. Боряк (кер.) [та ін.] ; редкол.: Г. В. Боряк, А. В. Вишневський, В. О. Крупина [та ін.], відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. - К. : НікаЦентр, 2009. - 656 с. - Іншомов. тексти латин., нім., пол., рос., угор., чеська подано в ориг. Перелік док.: с. 25-51. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-521-519-6. - ISBN 978-966-521т. 3) 35.08(091)(477) І-90 Історія державної служби в Україні [Текст] : наук. вид. У 5 т. Т. 4. Документи і матеріали, 1775-1913 / Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії України НАН України, Центр адапт.

держ. служби до стандартів ЄС ; упоряд.: Г. В. Боряк (кер.) [та ін.] ; редкол.: Г. В. Боряк, А. В.

Вишневський, В. О. Крупина [та ін.], відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 872 с. - Іншомов. тексти латин., нім., пол., рос., угор., чеська подано в ориг. - Перелік док.: с. 5-17. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-521-519-6. - ISBN 978-966-521-525-7 (т. 4) 35.08(091)(477) І-90 Історія державної служби в Україні [Текст] : наук. вид. У 5 т. Т. 5. Кн. 1. Документи і матеріали, 1914-1991 / Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії України НАН України, Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС ; упоряд.: Г. В. Боряк (кер.) [та ін.] ; редкол.: Г. В. Боряк,

А. В. Вишневський, В. О. Крупина [та ін.], відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. - К. : НікаЦентр, 2009. - 824 с. - Іншомов. тексти нім., пол., рос., угор., чеська подано в ориг. - Перелік док.:

с. 7-34. - Предм.-темат. покажч.: с. 669-712. - Покажч. імен: с. 713-742. - Покажч. географ. назв:

с. 743-755. - Перелік скор.: с. 757-762. - Перелік використ. архів. фондів та публ. док. і пам’яток:

с. 763-772. - Звед. перелік док.: с. 773-822 (№ 1-844). - ISBN 978-966-521-519-6. - ISBN 978-966ISBN 978-966-501-074-6 35.08(091)(477) І-90 Історія державної служби в Україні [Текст] : наук. вид. У 5 т. Т. 5. Кн. 2. Документи і матеріали, 1991-2009 / Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії України НАН України, Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС ; упоряд.: А. М. Бега, Г. В. Боряк (кер.) [та ін.] ; редкол.: Г.

В. Боряк, А. В. Вишневський, В. О. Крупина [та ін.], відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. - К. :

Ніка-Центр, 2009. - 636 с. - Перелік док.: с. 11-20. - Предм.-темат. покажч.: с. 615-632. Електрон. ресурси: с. 633. - ISBN 978-966-521-519-6. - ISBN 978-966-521-552-3 94(477)(075.8) І 90 Історія державності України [Текст] : експерим. підруч. / За заг. ред.: О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша. - Х. : Одіссей, 2004. - 607 с. - ISBN 966-633-353-8 94(477)(094)(075.8) І 90 Історія України: Документи і матеріали [Текст] : посібник / Уклад., комент. В. Короля. К. : Видавн. центр "Акад.", 2002. - 448 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-125-2 : Б. ц.

35:94(477)(076) І-90 Історія українського державотворення [Текст] : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни для спец.: 8.150103 "Держ. упр. у сфері нац. безпеки", 8.150104 "Держ. упр. у сфері освіти", 8.150105 "Держ. упр. у сфері охорони здоров'я", 8.150106 "Публіч. політика та упр.", 8.150108 "Місц. самоврядування", 8.150109 "Регіон. упр.", 8.150110 "Електрон. врядування" / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Каф. держ. упр. та менедж. ; уклад.: О. Ю. Оболенський, С. М. Коник [та ін.]. - К. : НАДУ, 2009. - 26 с. - Бібліогр.: с. 21-25 (82 назви).

328.1:929](091) І-90 Історія українського парламентаризму. Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення [Текст] = The History of Ukrainian Parliamentarianism. From preparliament forms of the political life organization fill modern times : наук.-іст. вид. В 3 т. Т. 1-3 / В. А.

Смолій (кер. авт. кол.) [та ін.] ; ред. рада: В. М. Литвин (голова), В. О. Зайчук, В. Б. Яловий ;

передм. В. Литвина ; фото О. Клименка ; Ін-т історії Нац. акад. наук України. - К. : Дніпро, 2010. с. : іл., портр. - Текст парал. англ. - Бібліогр. в прим. наприкінці розд. - ISBN 978-966-578-201-8 328.1:929](091) І-90 Історія українського парламентаризму. Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення [Текст] = The History of Ukrainian Parliamentarianism. From preparliament forms of the political life organization fill modern times : наук.-іст. вид. В 3 т. Т. 3.

Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України I-IV скликань / Ін-т історії Нац. акад. наук України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова), В. О. Зайчук, В. Б. Яловий ; фото О.

Клименка. - К. : Дніпро, 2010. - 816 с. : іл., портр. - Текст парал. англ. - ISBN 978-966-578-202-5

323.2 К 30 Кафарський, В.

Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність [Текст] : наук.-просвітн. вид. / В.

Кафарський ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 336 с. Посилання: с. 309-335. - ISBN 966-7365-63-8 35(477)(091)(075.8) К 43 Киричук, В. В.

Історія державного управління в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.В. Киричук, В.І. Тимцуник.

- К. : Вид-во УАДУ, 2001. - 244 с. - ISBN 966-619-024-9 35:17.022](075.8) К 59 Козаков, В. М.

Аксіологія державного управління [Текст] : підручник / В. М. Козаков ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2011. - 256 с. - (Серія "Бібліотека магістра"). - Слов.

основ. понять та категорій: с. 228-230. - Бібліогр.: с. 241-255. - ISBN 978-966-394-031-1 316.77:328.1](076) К 63 Комунікації в парламентській діяльності [Текст] : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни для слухачів спец. 8.15010012 "Парламентаризм та парлам. діяльн." за напрямом підготов. 1501 "Держ. упр." / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. парламентаризму та політ.

менедж. ; уклад.: Н. Б. Ларіна, О. В. Соснін. - К. : НАДУ, 2011. - 54 с. - Бібліогр.: с. 45-52.

321.01/.7(075.8) К 65 Концептуальні засади взаємодії політики й управління [Текст] : навч. посіб. / Е. А.

Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В.

Голубь, В. М. Козакова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2010. - 299 с. - Бібліогр.: с. 290-295 (72 назви) та в кінці тем. - ISBN 978-966-394-033-5 321.1(076) К 78 Кратологія [Текст] : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни для слухачів спец. 8.15010012 "Парламентаризм та парлам. діяльність" за напрямом підготов. 1501 "Держ. упр." / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Каф. парламентаризму та політ. менедж. ; уклад. Л. А.

Пашко. - К. : НАДУ, 2011. - 46 с. - Бібліогр.: с. 40-44.

34(075.8) К 88 Кудлай, Т. П.

Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Кудлай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. права і законотвор. процесу. - К. : НАДУ, 2009. - 94 с. - Бібліогр.: с.

91-92.

32:351](075.8) К 93 Курілло, В. Є.

Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Є.

Курілло. - Миколаїв : Іліон, 2009. - 592 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-534-005-7 323.1(477) К 95 Куць, О. М.

Етнонаціональні чинники державотворення [Текст] : монографія / О. М. Куць, В. В.

Лісничий, Ю. О. Куц. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2002. - 106 с. - Бібліогр.: с. 44-45 (103 назви), 90-91 (94 назви). - ISBN 966-7798-36-4 94(477):32 Л 61 Липа, Ю.

Призначення України [Текст] / Ю. Липа. - Львів : Просвіта, 1992. - 270 с. - ISBN 5-7707Л 61 Липинський, В.

Листи до братів-хліборобів [Текст] : про ідею і організацію українського монархізму. / В.

Липинський. - Wien : Carl Herrmann, 1919-1926. - 580 c.

321.01(477)"1657/1659" Л 61 Липинський, В.

Твори [Текст]. Т. 3. Україна на переломі (1657-1659). Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті / В. Липинський ; ред.: Л. Р. Білас, Я. Пеленський. Філядельфія : Східно-Європ. дослід. ін-т ім. В.К. Липинськго, 1991. - 346 с. - (Історична секція). ISBN 0-9631165-0-9 930.2(477) Л 61 Лисяк-Рудницький, І.

Історичні есе. У 2 т. Т. 2. [Текст] / І. Лисяк-Рудницький. - К. : Основи, 1994. - 573 с. - ISBN 5-7707-6485-6 328.184(1-87)(076) Л 68 Лобізм у парламентській діяльності [Текст] : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни для слухачів спец. 8.15010012 "Парламентаризм та парлам. діяльність" за напрямом підготов. 1501 "Держ. упр." / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. парламентаризму та політ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


менедж. ; уклад.: К. К. Баранцева, М. М. Газізов. - К. : НАДУ, 2011. - 48 с. - Бібліогр.: с. 43-47.

321.01(477)(091) М 19 Малик, Я.

Історія української державності [Текст] : підручник / Я. Малик, Б. Вол, В.Чуприна. - Львів :

Світ, 1995. - 246 с. - ISBN 5-7773-0026-х 35(075.8) М 19 Малиновський, В. Я.

Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. - 2-ге вид., допов. та переробл. - К. : АТІКА, 2003. - 576 с. - ISBN 966-8074-73-4 Рубрики: державне управлiння-- історія державного управління 35(075.8) М 48 Мельник, А. Ф.

Державне управління [Текст] : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю.

Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2009. - 583 с. - (Серія "Вища освіта XXI століття"). Навч. тренінг: с. 520-556. - Корот. термінол. слов.: с. 557-565. - Бібліогр.: с. 566-576 (133 назви) та в підрядк. прим. - Предм. покажч.: с. 577-582. - ISBN 978-966-346-676-7 316.3/.4(091)(075.8) М 69 Михненко, А. М.

Історичний нарис: проблеми управління суспільним розвитком [Текст] : навч. посіб. / А. М.

Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Борисевич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2007. - 203 с. - Бібліогр.: с.145-151, 192-202 (256 назв). - Біогр. довід.: с. 152-191. - ISBN 966-619-220-9 94(477)"1917/1918" М 72 Млиновецький, Р.

Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що "історія мовчить?") Т.2. [Текст] / Р. Млиновецький. - Торонто : Чужина, 1973. - 670 с.

94(477)"19" Н 16 Нагаєвський, І.

Історія української держави двадцятого століття [Текст] / І. Нагаєвський. - Рим : б. в., 1989. - 413 с. - ISBN 5-333-01198-2 321.01:005.591.6](477) Н 72 Нова влада: виклики модернізації [Текст] : [наук. вид.] / редкол.: І. Бураковський (голов.

ред.) [та ін.], наук. ред. О. Білий. - К. : К.І.С., 2011. - 260 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978Н 73 Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 30 трав. 2008 р.). У 3 т. Т. 1 / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2008. - 351 с. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-619-233-5. - ISBN 978-966-619-236-6 35.01:321.7](477+100)(063) Н 73 Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 30 трав. 2008 р.). У 3 т. Т. 2 / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2008. - 388 с. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-619-233-5. - ISBN 978-966-619-237-3 27(089.3) О-36 Огієнкові афоризми і сентенції. До 115-річчя від дня народження Митрополита Іларіона (Огієнка) [Текст] : [наук. вид.] / упорядкув., вступ. ст., покажч. З. Тіменика. - Л. : Ін-т народознав.

НАН України, 1996. - 91 с. - Бібліогр.: с. 60-78. - Предм.-імен. покажч.: с. - ISBN 966-02-0051-Х 321.7(075.8) О-75 Основи демократії [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. А. Колодій ; редкол.: Дж. Перлін, В.

Андрущенко та ін. ; авт. кол.: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін. ; М-во освіти і науки

України, Акад. пед. наук України, Укр.-канад. проект "Розбудова демокр.", Ін-т вищ. освіти. - К. :

Вид-во "Ай Бі", 2004. - 667 с. - Глосарій: с. 639-656. - ISBN 966-95538-7-3 328(477)(075.8) О-75 Основи вітчизняного парламентаризму [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. У 2 т. Т. 1 / В. А. Гошовська, Ю. В. Баскакова, О. Д. Брайченко [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Гошовської ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2012. - 408 с. : табл. - Дод.: с. 396Бібліогр. в кінці розд. та підрядк. прим. - ISBN 978-966-619-309-7 328(477)(075.8) О-75 Основи вітчизняного парламентаризму [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. У 2 т. Т. 2 / В. А. Гошовська, К. К. Баранцева, М. М. Газізов [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Гошовської ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2012. - 338 с. : табл. - Корот.

термінол. слов.: с. 318-333. - Бібліогр. в кінці розд. та підрядк. прим. - ISBN 978-966-619-312-7 94(477):329.1/.6"1919/1925" П 16 Панфілова, Т. О.

Трудова партія Галичини: боротьба за державну незалежність і соборність України (1919рр.) [Текст] : монографія / Т. О. Панфілова ; за наук. ред. Ю. Сливки ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. - 180 с. Бібліогр.: с. 150-180 (473 назви).

328.18:342.5](076) П 18 Парламент та інститути держави і суспільства [Текст] : метод. рек. до вивч. навч.

дисципліни для слухачів спец. 8.15010012 "Парламентаризм та парлам. діяльність" за напрямом підготов. 1501 "Держ. упр." / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф.

парламентаризму та політ. менедж. ; уклад.: В. А. Гошовська, О. В. Рублюк. - К. : НАДУ, 2011. с. - Бібліогр.: с. 64-69. - Глосарій: с. 69-73.

328(038) П 18 Парламентаризм та парламентська діяльність [Текст] : словник-довідник / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України ; уклад.: М. М. Газізов, В. А. Гошовська, В. М. Гурієвська [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2010. - 350 с. : іл. - Бібліогр.: с. 331-333 (56 назв). Алфавіт. покажч. ст.: с. 334-349. - ISBN 978-966-394-029-8 328(038) П 18 Парламентаризм та парламентська діяльність [Текст] : словник-довідник / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України ; уклад.: В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, Н. Г. Протасова [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2010. - 226 с. - Бібліогр.: с. 206-208 (56 назв). Алфавіт. покажч. ст.: с. 209-225. - ISBN 978-966-394-029-8 328.1:342.53](076) П 18 Парламентаризм та парламентська діяльність. Вступ до спеціальності [Текст] : метод.

рек. до вивч. навч. дисципліни для слухачів спец. 8.15010012 "Парламентаризм та парлам.

діяльність" за напрямом підготов. 1501 "Держ. упр." / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. парламентаризму та політ. менедж. ; уклад.: В. А. Гошовська, О. В. Рублюк, Г. В.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 1909КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ на 2015 рік. Київ УДК 0 ББК К Календар знаменних і пам'ятних дат на 2015 рік / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [підгот. О.М.Литвин ; ред. Л.П.Соляник ; наук. ред та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. К. : [КОБдД], 2014. – 38 с. Календар знаменних і пам’ятних дат містить...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI Бороденко Е. А. Недвижимое имущество вдовьих домохозяйств гетманщины второй половины XVIII века (на примере сел Полтавского полка) В статье раскрывается проблема имущественного обеспечения вдовы. На примере сельского социума Полтавского полка анализируются отдельные аспекты недвижимого имущества домохозяйств одиноких женщин Гетманщины второй половины XVIII века, а именно: жилищные дома, садовые и...»

«Тестові завдання курсу: “Історія української культури” 1 Вислів “Cultura animi autem philosohia est” (але культура духу є філософією) належить:а) Нідерману;б) Гердеру;в) Ціцерону; г) Катону.Хто з вчених виділив слово “культура” у самостійний науковий термін?:а) Вольтер;б) Пуфендорф;в) Тюрго;г) Нідерман.Хто є творцем церковнослов”янської мови?а) Клим Смолятич, Кирило Туровський; б) Лука Жидята, дяк Григорій;в) Костянтин (Кирило), Мефодій;г) Іван Вишенський, брати Зизанії.Кому з вчених належать...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Європейський університет СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том п’ятнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. РЕДА КЦІЙНА КО ЛЕГІ Я І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г....»

«Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Державне підприємство ‘‘Національна атомна енергогенеруюча компанія ‘‘Енергоатом’’ Відокремлений підрозділ ‘‘’Южно-Українська АЕС’ Відділ роботи з громадськістю та засобами масової інформації Збірник статей 2012 рік м. Южноукраїнськ, 2013 рік Дана збірка містить статті про Відокремлений підрозділ “Южно-Українська АЕС”, що були підготовлені інженерами групи зв'язків зі ЗМІ та громадськістю і опубліковані в регіональних друкованих ЗМІ...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 54. С. 358–368 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 54. Р. 358–368 УДК 811.521’373.7-115 ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЯПОНСЬКИХ ПАРЕМІЙ: ТИПОЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Володимир Пирогов Київський національний лінгвістичний університет, кафедра мов і цивілізацій Далекого Сходу, вул. Лабораторна, 5/17, Київ, Україна, 03680, тел.: (044) 529 49 16, e-mail.: pirogov_ukremb@hotmail.com Висвітлено...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 339-347 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 339-347 Авторка поставила перед собою завдання – дослідити історію написання збірника “Покуття” Оскаром Кольбергом, для чого у свій дослідницький дискурс залучила статті польських та українських вчених, епістолярну спадщину фольклориста, передмову до збірника. Саме завдяки опрацюванню цього обширного матеріалу вдалося окреслити основні етапи роботи польського фольклориста над “Покуттям”,...»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Манелюк Юрій Михайлович УДК 321:342.3 (091) ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ І ХАРАКТЕРУ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі політології і соціології Київського...»

«Збірник наукових праць 293 ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДК 94 (4) Інна Кватира ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919–1939 РР.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД У статті дається аналіз стану розробки питань соціальноекономічного розвитку Польщі у міжвоєнні роки (1919–1939 рр.) в українській та зарубіжній історіографії. Ключові слова: Польща, національне відродження, соціальноекономічний розвиток, міжвоєнний період, історіографія. У продовж тривалого періоду в світовій...»

«1 ‘2012 Міжнародні рекомендації В історії акушерства немає важливішого розділу, що відображає розвиток клінічної майстерності у цій галузі, ніж розділ про винахід і вдосконалення операції накладання акушерських щипців. Розвиток методів застосування акушерських щипців спричинив те, що в родах стали брати участь лікарі, хоча раніше це було прерогативою акушерок. Оперативне акушерство Манро Керра (2010) Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПОЛОГИ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНІ РОДОВІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»