WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«бібліографічний покажчик Луцьк – 2013 Бібліографічний покажчик складений на замовлення кафедри документознавства і музейної справи Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну ...»

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

БІБЛІОТЕКА

МУЗЕЙНА ЕТИКА

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Луцьк – 2013

Бібліографічний покажчик складений на замовлення кафедри

документознавства і музейної справи

Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з

курсу “Музейна етика”, який викладається у Східноєвропейському

національному університеті імені Лесі Українки (історичний факультет, музейна справа і охорона пам’яток історії та культури). Бібліографічний покажчик включає книги, автореферати дисертацій, електронні ресурси, статті із продовжуваних, періодичних та неперіодичних видань.

Література згрупована у розділи:

1. Вступ. Етика як наука. Категорії етики. Музейна етика. Філософськосторична сутність етики.

2. Міжнародна рада музеїв ІСОМ. Правова документація та концепція політики музею. Фінансові ресурси музею.

3. Комплектування колекцій. Принципи колекціонування.

4. Етичні засади організації експозицій і виставок.

5. Співробітництво між музеями в царині колекціонування.

6. Національне та міжнародне законодавство у музейній справі.

7. Музейний персонал. Професійна поведінка музейного працівника

8. Послуги по експертизі пам’яток, оцінці культурних цінностей.

Розміщення матеріалів у розділах подано за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа.

Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки.

Підбір бібліографічних матеріалів завершено у березні 2013 р.

І. Етика як наука. Етичні вимоги до роботи музеїв

1. Вступ. Етика як наука. Категорії етики. Музейна етика. Філософськосторична сутність етики.

1. Блощинська В. А. Етика : практикум : навч. посіб. / В. А. Блощинська ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 246 с.

87.7я73 Б 70

2. Етика : навч. посіб. / В. О. Лозовой, М. І. Панов, О. А. Стасевська, М. Б. Ценко ;

М-во освіти і науки України ; за ред. В. О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2005.

– 224 с.

87.7я73 Е 88

3. Золотухін С. В. Моральність, етика та суспільство: сутність і співідношення змісту категорій в адміністративно-правовому контексті [Електронний ресурс] / С. В. Золотухін // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб.

наук. пр. / Донецький юрид. ін-т. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 1–19. – Режим доступу : http://archive.n

–  –  –

У 33

2. Міжнародна рада музеїв ІСОМ. Правова документація та концепція політики музею. Фінансові ресурси музею.

–  –  –

Подано бібліографічну інформацію з курсу " Музейна етика" (історичний факультет, музейна справа і охорона пам’яток історії та культури).

Рекомендовано книги, автореферати дисертацій, електронні ресурси, статті із продовжуваних, періодичних та неперіодичних видань.

Підбір бібліографічних матеріалів завершено у березні 2013 р.

ББК 79.1 
Похожие работы:

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 172-181. УДК 343.21:343.237 ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ДЕКРЕТИ ТА ПОСТАНОВИ ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ Гнєтнєв М. К. Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Луганськ, Україна У статті комплексно розглядаються питання історії законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вчинення діянь із...»

«А.В. Грубінко ІСТОРIЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБIЖНИХ КРАЇН Навчальний посібник ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 930.85(075.8) ББК 67.3 я73 Г 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол № 5 від 02.07.2010 р.) Рецензенти: Бисага Ю.М. — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету; Мартинов А.Ю. — доктор...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Гребеник О.Г. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 18.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ 1.2....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIV 51. Халецька Л.М. Сільське населення України в роки хрущовської «відлиги»: рівень та якість життя: автореф. дис.. канд. іст. наук: 07.00.01 / Халецька Лілія Миколаївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К., 2011. 20 с.52. Романюк І.М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І.М. Романюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 256 с.53. Падалка С.С. Українське село в контексті політики...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»