WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по виконанню студентами напряму “культурологія” курсових та кваліфікаційних робіт Львів ЛНУ імені Івана Франка Рекомендовано до друку Вченою радою філософського ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по виконанню студентами напряму “культурологія”

курсових та кваліфікаційних робіт

Львів

ЛНУ імені Івана Франка

Рекомендовано до друку

Вченою радою філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 125/7 від 15.09.2010 р.

Уклав канд. філос. наук, доц. В.І.Стеценко

Відповідальний за випуск д-р філос. наук, проф. В.П.Мельник Комп’ютерна верстка Лобач Н.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по виконанню студентами напряму “культурологія” курсових та кваліфікаційних робіт Формат 60х84/16. Папір. друк.

Друк. на різогр. Умовн. друк. арк.

Тираж 100 прим. Зам.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

79000, Львів, вул. Університетська, 1.

Виконання студентами курсових та кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних та магістерських) робіт – важливий елемент навчального процесу і водночас необхідний засіб формування у них навичок самостійної наукової роботи. Працюючи над такими роботами, студенти повинні виявити навики наукового підходу до висвітлення обраної теми дослідження, вміння відбирати, опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати матеріал, який досліджується, робити необхідні висновки. Зрозуміло, що рівень науковості та самостійності виконаних студентами досліджень у кожному конкретному випадку є різним, тому і захист студентами своїх робіт оцінюється диференційовано.

Враховуючи всю важливість підготовки студентів напряму “культурологія” до самостійної наукової роботи й оволодіння її навиками, кафедра теорії та історії культури філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка вказує у даному методичному посібнику на ті вимоги до написання курсових та кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних та магістерських) робіт з культурологічних проблем, на які студентам слід звернути увагу під час їх виконання, та надає їм у цьому необхідні методичні поради.

1.

“”

1. Види студентських навчально-наукових та наукових робіт, їх характеристика та загальні вимоги до них Згідно освітньо-професійних програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України виконуються 4 види студентських навчально-наукових та наукових робіт: курсові, кваліфікаційні (бакалаврські), дипломні та магістерські.

Курсова робота - це самостійна навчально-наукова розвідка студента, яка виконується з певного навчального курсу з метою закріплення, поглиболення й узагальнення знань, одержаних під час його вивчення, та їх застосування до комплексного вирішення фахових завдань.

Таким чином, тематика курсових робіт має відповідати завданням конкретної навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними проблемами даного фаху (спеціальності “культурологія”).

До курсових робіт висуваються наступні вимоги:

– актуальність обраної теми в межах відповідної навчальної дисципліни;

– чітке визначення мети наукового дослідження та конкретних завдань її реалізації;

– характеристика методики (методів) даного дослідження та обгрунтування його практичного значення (можливості застосування у навчальному процесі);

– опрацювання та використання відповідної наукової, науково-популярної та навчально-методичної літератури, а в разі необхідності – і джерел з теми курсової роботи;

– вивчення та послідовне висвітлення головних проблем теми курсового дослідження, формулювання необхідних висновків за його результатами.

Кваліфікаційна (бакалаврська), дипломна та магістерська роботи – це такі студентські наукові роботи, які виконуються на завершальному етапі навчання у вищому учбовому закладі, а тому всі є кваліфікаційними науковими роботами студентів. Вони мають конкретний характер і пов”язані з використанням набутих студентами знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. У багатьох випадках ці роботи є більш поглибленою у науковому відношенні розвідкою теми однієї з попередніх курсових робіт випускника. Це вже повністю самостійне, творче наукове дослідження, яке виконує кваліфікаційну функцію, тобто виконується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра. Основне завдання автора такого дослідження – продемонструвати рівень своєї наукової та фахової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

До бакалаврських, дипломних та магістерських як кваліфікаційних студентських наукових робіт висуваються наступні вимоги:

– наукова актуальність обраної теми, її відповідність сучасному стану розвитку певної галузі науки;

– чітке визначення об'єкту, предмету та мети бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи, конкретних завдань її виконання;

– характеристика методології (принципів) та методики (методів) даного дослідження, обгрунтування його теоретичного (для науки) та практичного (для навчального процесу) значення;

– опрацювання, критичний аналіз та використання наукових й науково-популярних монографічних публікацій, окремих статей та спеціальних періодичних видань, а в разі необхідності – і джерел з теми дослідження;

– аналіз та послідовний виклад головних проблем теми бакалаврського (дипломного, магістерського) дослідження, формулювання узагальнюючих висновків за його підсумками.

Вимоги до дипломної роботи в науковому відношенні вищі, ніж до бакалаврської роботи, а найбільш високі – до магістерської роботи.

Уніфікована структура, обов'язкова для курсових та всіх кваліфікаційних робіт.

Кожна така робота повинна мати чітку структуру і включати наступні структурні елементи:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст (тобто – план роботи).

3. Вступ.

4. Основна частина тексту роботи, яка містить 3-4 розділи (для курсової роботи бажано не більше 2-3-х), що, у свою чергу, складаються з кількох підрозділів (параграфів). Оптимальний варіант – два або три підрозділи (параграфи) у розділі, але для курсової роботи дозволяється й без них (в окремих випадках це можливо і для кваліфікаційних робіт).

5. Висновки (загальні).

6. Список використаної літератури (при необхідності

– Список використаних джерел та літератури).

7. Додатки (за наявності).

Обов’язкова вимога до оформлення тексту курсової роботи та всіх кваліфікаційних робіт.

Текст роботи має друкуватися з використанням шрифтів текстового редактора Word (як правило, Times Nev Roman), набраних 14 кеглем (14 розміру) через 1,5 інтервала.

Текст роботи друкувати, залишаючи береги (“поля”) таких розмірів:

– лівий – 3 см (30 мм);

– правий – 1 см (10 мм);

– верхній і нижній – 2 см (20 мм).

Вимоги до загального обсягу курсової, кваліфікаційної (бакалаврської), дипломної та магістерської роботи:

Курсової – 30-40 стор друк. тексту.

Бакалаврської – 50-60 стор. друк. тексту.

Дипломної – 70-90 стор. друк тексту.

Магістерської – 70-90 друк. тексту.

Правила нумерації сторінок тексту роботи Нумерація сторінок тексту роботи здійснюється арабськими цифрами. Першою сторінкою тексту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер 1 на ньому не ставлять. Зміст – це за порядком друга сторінка, але, як і перша (титульний аркуш), вона не нумерується. На всіх інших сторінках, починаючи з третьої, номер проставляють згори або внизу в центрі чи у правому верхньому або нижньому куті без крапки в кінці.

–  –  –

Сторінки, де розміщені список літератури та додатки, також нумеруються згідно загальної нумерації сторінок тексту роботи, але не враховуються у її загальному обсязі.

Пропорційність співвідношення структурних частин тексту роботи Важливе значення має дотримання пропорційності співвідношення між окремими структурними елементами курсової (бакалаврської, дипломної, магістерської) роботи.

Пропорційний розподіл змісту (тексту) роботи між її складовими частинами – один з важливих показників високого рівня проведеного студентом наукового дослідження.

Орієнтовна пропорційність між окремими частинами курсової роботи (вступ – до 5 стор., розділи – до 10-12 стор.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


кожен, висновки – до 3 стор.), бакалаврської (вступ – до 7 стор., розділи – до 15-17 стор., висновки – до 4 стор.), дипломної та магістерської (вступ – до 10 стор., розділи – до 20-25 стор., висновки – до 5 стор.).

Особливість списку використаної в роботі літератури (використаних джерел та літератури) Кількість сторінок списку використаної літератури (списку використаних джерел та літератури) регламентується лише кількістю позицій (тобто, – назв) у ньому.

Бажана мінімальна кількість позицій (назв) у списку використаної літератури (списку використаних джерел та літератури) курсової та кваліфікаційних робіт Список використаної літератури (або – Список використаних джерел та літератури) повинен містити для курсової роботи – не менше 20 позицій (назв); для кваліфікаційної (бакалаврської) – не менше 30; для дипломної та магістерської – не менше 40.

Специфіка додатків Кількість додатків, як і кількість сторінок, на яких вони розміщені, не регламентується, але повинна відповідати потребам у доповненні основого тексту виконаної роботи.

Послідовність виконання своїх робіт студентами

1. Обрання теми та консультація у наукового керівника з питань організації її дослідження та виконання відповідного виду студентської навчально-наукової чи наукової роботи.

2. Пошуки, виявлення та відбір літератури (а за потреби

– і джерел) з даної теми.

3. Складання робочої картотеки літератури (джерел).

4. Визначення об’єкта та предмета, формулювання мети та завдань свого дослідження.

5. Складання попереднього плану роботи, узгодження його зі своїм науковим керівником.

6. Опрацювання (вивчення та конспектування) літератури (джерел).

7. Після того як потрібний матеріал зібрано і систематизовано, складання на підставі цього уточненого “Списку використаної літератури” й детального плану роботи. Крім загального плану роботи можна скласти плани написання окремих розділів. Це дозволить чітко структуризувати їх та зробити за планом відповідні короткі висновки до кожного розділу.

8. Остаточне узгодження цього розгорнутого (й уточненого) плану роботи зі своїм науковим керівником.

9. Написання основного тексту роботи згідно з її структурою (планом) та головною концепцією й логікою дослідження.

10. Формулювання загальних висновків та рекомендацій.

11. Написання вступу.

12. Оформлення наукового апарату тексту роботи, списку літератури та додатків (за наявності).

13. Подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові.

14. Усунення зауважень, доопрацювання роботи.

15. Чистове оформлення та подання виконаної роботи на кафедру з відгуком наукового керівника й його рекомендацією її до захисту.

УВАГА! У стислому вигляді необхідна інформація, що стосується вищезгаданих вимог до курсової чи кваліфікаційної (бакалаврської), дипломної або магістерської роботи, послідовності та строків їх виконання, повідомляється студентам напряму “культурологія” у формі відповідних оголошень на інформаційному стенді кафедри теорії та історії культури. Див.: додатки 1,2,3.

2.

“”. Розміщення структурних частин тексту роботи Кожна структурна частина тексту роботи, починаючи з титульного аркушу, починається з нової сторінки, включно зі змістом (планом роботи), вступом, розділами та підрозділами (параграфами) розділів, висновками (загальними по всій роботі), списком використаної літератури (списком використаних джерел та літератури) та додатками.

Нумерація структурних частин тексту роботи Нумерацію розділів, підрозділів (параграфів), додатків подають арабськими цифрами без знака N.

Наприклад: Розділ 1. Назва розділу. Додаток 2.

Допускається нумерація розділів римськими цифрами.

Наприклад: Розділ ІІ. Назва розділу. Розділ ІІІ. Назва розділу.

Заголовок “підрозділ” (“параграф”) не пишуть. Вказують тільки з абзацного відступу номер розділу і номер параграфу у ньому, або ставлять знак §.

Наприклад:

Розділ 2. Назва розділу.

2.1. Назва підрозділу (параграфу).

2.2. Назва підрозділу (параграфу).

Розділ ІІІ. Назва розділу.

ІІІ.1. Назва підрозділу.

ІІІ. 2. Назва підрозділу.

Розділ 4 (ІУ). Назва розділу.

§ 1. Назва підрозділу.

§ 2. Назва підрозділу.

УВАГА! У тексті не нумеруються Зміст, Вступ, Висновки та Список використаної літератури (Список використаних джерел та літератури).

Оформлення титульного аркуша

На ньому вказуються наступні позиції:

• зверху посередині – міністерство (Міністерство освіти і науки України);

• нижче – назва вузу, в якому виконувалась робота (Львівський національний університет імені Івана Франка);

• ще нижче – факультет (Філософський факультет);

• нижче праворуч – кафедра, на якій виконувалась робота (Кафедра теорії та історії культури);

• ще нижче посередині – назва теми роботи, яка не береться в лапки або пишеться – Курсова чи Квааліфікаційна (бакалаврська), Дипломна, Магістерська робота на тему: (нижче вказуєьться назва теми в лапках);

• нижче праворуч у першому випадку – вказується:

Курсова чи Кваліфікаційна (бакалаврська), Дипломна, Магістерська робота, нижче – студента (який виконав роботу), його академічна група, ще нижче – його прізвище та ініціали; у другому випадку пишеться: студента (студентки) відповідної академічної групи, а нижче – прізвище та ініціали того, хто виконав роботу;

• ще нижче праворуч – пишеться: Науковий керівник –, нижче – вказується науковий ступінь, вчене звання (посада) наукового керівника, його прізвище та ініціали;

• внизу посередині – місто і рік виконання роботи (ЛьвівДив. зразки 1,2 оформлення титульного аркуша у додатку 4.

Оформлення Змісту

На наступній, після титульного аркуша, сторінці розміщується Зміст (тобто, план написання роботи), пункти якого вказуються із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені у тексті роботи (сам Зміст, як вже згадувалось, за порядком – це друга сторінка тексту, яка, як і перша, не нумерується).

Складові Змісту:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського На правах рукопису МАЛІКОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 572.925(477)«18/19»-057.16:340.141 ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ НАЙМИТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Спеціальність 07.00.05 – етнологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник Скрипник Ганна Аркадіївна академік, доктор історичних наук Київ – 2012...»

«В. П. Андрущенко Т. В. Андрущенко В. Л. Савельєв КОНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Київ ТОВ «МП Леся» УДК 37 ББК 7 А 6 Рекомендовано Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 8 від 27 березня 2014 р.) Рецензенти: Михайло Бойченко, доктор філософських наук, доцент; Григорій Волинка, доктор філософських наук, професор; Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор. Андрущенко В. А 66 Конституціалізація...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. Кураса НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 34 КУРАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2006 Київ – 2007 НАУКОВІ ЗАПИСКИ УДК 323.1.У Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 8 від 29 грудня 2006 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1–05/7...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДМИТРАСЕВИЧ Назар Орестович УДК 342.5+341(477) ”1917/1922” ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917 – 1922 РР. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Київського університету права...»

«Головна мета цих «Методичних рекомендацій до курсу Історії західної філософії» допомогти студентам у процесі самостійного вивчення цієї дисципліни. Ви маєте перед собою помічник, який надасть вам можливість орієнтуватися у першій частині курсу Історії західної філософії для відділення культурології філософського факультету. Слід мати на увазі, що курс Історія західної філософії складається з трьох частин, перша з яких займає другий навчальний семестр, а друга та третя частини – третій та...»

«АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО (УКРАЇНА) ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА У ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ (ДО 100-РІЧЧЯ ПОДІЇ) Збірка матеріалів Міжнародного наукового форуму 26–28 червня 2014 р. м. Львів Рекомендовано до друку рішенням УДК 94 (947.7) „1914/1918” Вченої ради Академії сухопутних військ П 27 Укладачі: Бураков Ю.В., к.і.н., Івахів О.С., к.політ.н. П 27 Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДУЛІН ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ УДК 316.42 КОНСОЛІДУЮЧА ФУНКЦІЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий консультант –...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 1909КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ на 2015 рік. Київ УДК 0 ББК К Календар знаменних і пам'ятних дат на 2015 рік / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [підгот. О.М.Литвин ; ред. Л.П.Соляник ; наук. ред та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. К. : [КОБдД], 2014. – 38 с. Календар знаменних і пам’ятних дат містить...»

«Annotation Чи знаєш ти як називається Чарівна країна в якій оселились брати Лев’яче Серце? А як їх звати? А чи відомо тобі ім’я стародавнього чудовиська з яким боролись брати Лев’яче Серце? Про це та багато іншого ти дізнаєшся, якщо прочитаєш книгу. Астрід Ліндгрен Бібліографічні відомості Астрід Ліндгрен Брати Лев’яче Серце Я хочу розповісти вам про свого брата. Про Юнатана Лев’яче Серце, бо це і є мій брат. Розповідь моя буде схожа на казку, навіть трохи страшна, як історії з чортами й...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»