WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ББК 65.02 (Укр) К 67 Рецензенти: В. Г. Бодров, д-р екон. наук, проф. (Національна академія державного управління при Президентові ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

ББК 65.02 (Укр)

К 67

Рецензенти:

В. Г. Бодров, д-р екон. наук, проф.

(Національна академія державного управління

при Президентові України)

В. О. Шевчук, д-р екон. наук, проф.

(Державна академія статистики, обліку

й аудиту Держкомстату України)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-1202 від 02.06.04 Корнійчук Л. Я.

К 67 Історія економічної думки України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 431 с.

ISBN 966-574-623-5 У навчальному посібнику проаналізована історія економічної думки України від найдавніших часів до сучасності. Розглянуті економічні питання в друкованих джерелах Київської Русі, козацько-гетьманської доби. Простежена еволюція економічної думки України, що формувалась у різних наукових школах і напрямах: класичний напрям, Київська психологічна школа, Українська школа фізичної економії та ін.

Посібник розрахований на викладачів і студентів економічного профілю, економістів. Він буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться питаннями української історії.

ББК 65.02 (Укр) Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ заборонено © Л. Я. Корнійчук, 2004 ISBN 966-574-623-5 © КНЕУ, 2004 Навчальне видання КОРНІЙЧУК Людмила Яківна ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ

ДУМКИ УКРАЇНИ

Навчальний посібник Редактор А. Бородавко Художник А. Драженко Технічний редактор Т. Піхота Коректор А. Бородавко Верстка Н. Коломієць Підписано до друку 21.05.04. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 25,11.

Обл.-вид. арк. 27,89. Наклад 600 прим. Зам. № 03-2708.

Київський національний економічний університет Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000) 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 Тел./факс: (044) 458-00-66; 456-64-58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua Друк ПП «Гарант Сервіс»

03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи (серія ДК

–  –  –

Ф ундаментальна історія економічної думки України ще має бути написана. Значні недоробки в цій галузі зумовлені, в основному, двома причинами. Перш за все, в свій час замовчувались або заборонялись такі дослідження, а якщо й велись, то лише в руслі офіційної марксистсько-ленінської методології, обов’язкового підпорядкування дослідження принципу класовості, партійності. Це, безумовно, не лише спрощувало досліджувані ідеї, концепції, а й позбавляло їх науковості. Ігнорувався, а точніше заборонявся національний аспект досліджень.

Авторів, які не дотримувались офіційного курсу, звинувачували в «українському буржуазному націоналізмі», а це було на той час політично важке звинувачення. І якщо в Москві у 1950—1960-х роках видавали «Историю русской экономической мысли», в Україні спромоглися лише на видання: «Нариси з історії економічної думки на Україні», «З історії економічної думки на Україні». Отже, про українську економічну думку не йшлося. Тепер слід надолужити прогаяне. Щоправда, останнім часом вже опубліковано ряд праць з історії української економічної думки, в яких досліджувані питання переосмислені, викладені з урахуванням нових методологічних засад.

Справжній прорив у справі дослідження історії економічної думки України зробив професор С. М. Злупко, опублікувавши:

«Економічна думка України» (2000), «Персоналії і теорії української економічної думки» (2002) і хрестоматію «Українська економічна думка» (1998). Він увів у науковий обіг багато нових імен. Проте ще багато як персоналій, так і теорій лишаються недослідженими.

Реальні здобутки в цій галузі не повинні заспокоювати дослідників. Аналіз публікацій переконує, що десяти років занадто мало для того, щоб з новітніх, наукових позицій досліджувалась історія економічної думки України. Залишаються складними питання у поглядах і оцінці окремих періодів вітчизняної історії, а також національний аспект дослідження. Безумовно, ніхто не наважується заперечувати правомірність дослідження історії саме української економічної думки. Але виникають суперечки щодо об’єктів, персоналій дослідження.

Ми вже звикли, що російські дослідники відносять до когорти видатних російських учених представників України. Це зрозуміло. Але важко зрозуміти позицію тих учених з України, які виступають проти включення ряду видатних українських мислителів до «української еліти». Так, один з професорів Харківського університету вважає незаперечним віднесення М. ТуганаБарановського до російських учених на тій підставі, що «він навчався у російському імператорському університеті у Харкові та тривалий час працював у Санкт-Петербурзі і Москві, де вийшли з друку більшість його наукових видань...». Якщо сприйняти логіку п. професора, то не лише Харківський університет, а й Харків і вся Україна були російськими. Тоді для українства не лишається жодного поля для дослідження. Ці вчені наголошують на тому, що наука взагалі інтернаціональна. Але інтернаціонального не може бути без національного.

І ще одне зауваження. Деякі вчені заперечують правомірність дослідження історії економічної думки стародавніх часів на тій підставі, що тоді не було писемних джерел.

Це питання, на наш погляд, слід вирішувати з позицій здорового глузду. Адже господарська діяльність людей в праісторичні часи була, як і завжди, саме втіленням економічного мислення. І якщо тепер, досліджуючи економічні погляди, теорії, ми прокладаємо містки до практики, то, досліджуючи стародавні часи, ми йдемо від практики, від господарської діяльності до економічних уявлень стародавнього населення.

У посібнику розглянуті лише деякі напрями української економічної думки і окремі персоналії. Не всі питання в посібнику розкриті з належною глибиною і аргументованістю. Але авторка сподівається, що цей навчальний посібник стане поштовхом до творчої дії, заохотить одних до досліджень історії української економічної думки, а інших — до її вивчення.

–  –  –

К ожна наука має свій предмет дослідження, своє коло досліджуваних питань. Тому перш ніж приступити до вивчення якоїсь науки, слід визначити її предмет, тобто чітко окреслити ті питання, які ця наука вивчає.

Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним.

Його вивчає система економічних наук, які включають науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, науки, що розглядають конкретні економічні процеси та явища, науки про народне господарство.

Кожна з цих наук має свій предмет. Першість серед усіх економічних наук належить економічній теорії (політичній економії) *. Політична економія як наука склалась у ХVII ст. Вона є результатом тривалого історичного розвитку економічної думки.

Економічна думка зародилась у глибокій давнині і пройшла складний шлях від емпіричного розуміння економічних явищ до формування наукових теорій. Очевидно, уже в первісному суспільстві люди замислювались над економічними явищами. Але ці їхні погляди ще не склались в систему. Перші спроби систематизації економічних поглядів можна віднести до стародавньої доби та середньовіччя. Проте й вони ще не становили наукових систем, ще не склались у систему знань, економічну науку.

Економічні знання стали самостійною галуззю досліджень у XVI—XVII ст. Саме тоді відбулося формування економічних систем, наукових шкіл. Історичний процес розвитку економічних поглядів та ідей і є предметом історії економічної думки. Цей курс охоплює економічні погляди, які не склалися в систему.

Складовою цього курсу є історія економічних учень, тобто економічних поглядів, які склались у певну систему. Таким чином, історія економічних учень є поняттям вужчим, ніж історія * Нині у деяких виданнях економічну теорію визначають як складову політичної економії, макроекономіки та мікроекономіки.

економічної думки. А історія політичної економії, у свою чергу, є основою історії економічних учень.

Проте слід зауважити, що цей розподіл є досить умовним. У будь-якому підручнику з історії економічних учень йдеться власне про історію економічної думки, тобто досліджується процес виникнення й розвитку економічних поглядів та ідей, починаючи зі стародавнього світу. А це означає, що історія економічної думки та історія економічних учень фактично ототожнюються.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, ще раз підкреслимо, що предметом історії економічної думки є історія виникнення і розвитку економічних поглядів та ідей, які не склались у систему. Вона включає не лише погляди економістів-фахівців, а й більш широкого кола мислителів. Але разом з тим цей курс містить й аналіз економічних шкіл, течій.

Тобто, можна з певністю зазначити, що економічна думка є джерелом, з якого формуються економічні школи, доктрини, течії.

Крім світової економічної думки, може й повинна досліджуватись економічна думка окремих країн, народів. У даному разі мова йде про історію української економічної думки. Її предметом є виникнення й еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, які формувались на українському терені та відображали особливості господарювання людей, що тут проживали. В такому загальному визначенні її предмет не відрізняється від предмета історії світової економічної думки. Мова лише йде про територіальний, національний аспект дослідження. Але саме це і зумовлює певні особливості дослідження історії української економічної думки.

Перш за все слід врахувати, що Україна довгий час була позбавлена державності. Іноземне панування не лише позначилось на всіх сферах економічного, суспільно-політичного, культурного життя українців, воно руйнувало природний процес розвитку українського народу. В Україні мали місце, насаджувались чужі українському народові господарські форми, його примушували сповідувати цінності й ідеї загарбників. Неодноразово офіційно заборонялась навіть рідна мова. Все це не могло не позначитися на формуванні економічної думки України.

Багато офіціозних учених, політиків, пристосовуючись до існуючих умов, намагались творити в руслі офіційного курсу, а не відстежували глибинні процеси, що відповідали культурі та менталітету українського народу, не відображали його економічні погляди, ідеї. Саме тому, вивчаючи українську економічну думку, слід ураховувати більш широкий аспект світоглядних проблем. При цьому не можна забувати, що українська економічна думка до недавнього часу не лише спрощувалась, їй навішували ярлик другорядності порівняно з офіційною економічною доктриною і в той же час видатних українських мислителів називали російськими.

Предметом історії української економічної думки повинна бути й економічна думка, економічна наука українського зарубіжжя. Значна частина української інтелігенції, яка змушена була емігрувати з України, активно працювала за кордоном, відстоюючи і розвиваючи українську національну ідею, ідею української державності.

Крім всього іншого, історії української економічної думки, як і історії економічної думки будь-якої країни, притаманна певна автономність, що пояснювалась особливостями суспільноекономічного, національного і, в цілому, цивілізаційного розвитку країни. Разом з тим слід нагадати, що в Україні ця автономність не була визначальною, оскільки країна була позбавлена державності.

Варто звернути увагу на національний аспект дослідження.

Авторці імпонує думка, висловлена академіком РАН Л.І. Абалкіним про те, що історія економічної думки у своїх витоках — національна. Він пише про «національний характер провідних напрямів економічного мислення» [1, с. 161]. Ця ідея була досить чітко і переконливо висвітлена редактором «Отечественных записок» Г.З. Єлисєєвим, який писав у своїй статті «Плутократія і її основи»: «Вивчаючи різні політико-економічні вчення, взагалі не слід забувати, що людині важко відрішитися від тої форми суспільства, в якій вона живе, в якій народилася і виховалася: як би не намагалася вона зробитися космополітом, ті суспільні відносини, які склалися на її батьківщині, основа суспільного світогляду, дух, яким просякнутий суспільний лад, завжди лишаться для неї більш або менш рідними. Француз буде розглядати суспільні відносини під своїм кутом зору, німець — під своїм, так само англіць і т. ін. Саме тому на всіх теоріях політико-економічних і взагалі соціальних лежить завжди національний відбиток» [2, с.140].

У науковій літературі сьогодні, можна сказати, тиражується думка німецького економіста Ф. Ліста (1789—1846), який розглядав націю як перехідну стадію між індивідуумом і всім людством.

Зокрема цей погляд розвиває Ю. Ольсевич, який пише, що саме нація, «а не «клас» і не «індивід», є базисним для економічної теорії» [3, с. 120]. А це означає, що дослідження історії національної економічної думки є важливим не лише в плані пізнавальному, історичному, а й — теоретичному.

Щодо методико-методологічних засад аналізу історії української економічної думки, то вони є спільними з аналогічними засадами вивчення історії економічної думки в цілому. В літературі виділяють, в основному, два методи, два принципи дослідження — історичний, або хронологічний, і логічний. Крім того, слід назвати так званий мотиваційний, або класовий метод, коли аналіз економічної думки підпорядковується економічній мотивації.

Цей метод використовував К. Маркс і його послідовники.

У нашому дослідженні йдеться перш за все про територіальний метод дослідження, що передбачає дослідження історії економічної думки однієї країни — а саме України. Проте в рамках територіального методу може застосовуватись історичний або логічний метод. У даному разі превагу слід віддати історичному методу дослідження. Науковий історизм допоможе позбавитись численних «білих плям», фальсифікованих даних, відкрити (воскресити) багато нових імен в історико-економічній науці.

З проблемою методико-методологічних засад дослідження й викладу матеріалу безпосередньо пов’язане питання періодизації історії економічної думки та визначення пріоритетів, які підлягають аналізові.

У методологічному аспекті періодизація історії економічної думки — питання складне й багатогранне, оскільки несе значне функціонально-пізнавальне навантаження. Не зупиняючись детально на цьому питанні, зауважимо лише, що у марксистській літературі застосовувався класовий принцип періодизації в поєднанні з формаційним. У сучасній літературі використовуються інші методи дослідження, отже і періодизації.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України Науково-дослідний економічний інститут Україна: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ПЕРСПЕКТИВИ Інститут еволюційної економіки РОЗВИТКУ Центр досліджень науковотехнічного...»

«Розроблено: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Укладач: Гамалія К.М., к.і.н., доцент Розглянуто на засіданні кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти. Протокол № 6 від 24 січня 2014 р. Схвалено Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Протокол № 4 від 29 січня 2014 р. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного випробування з історії України призначена для підготовки до вступу на...»

«За редакцією В. В. Кириленка Історія економічних вчень Навчальний посібник За редакцією В. В. Кириленка Історія економічних вчень Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Тернопіль „Економічна думка” УДК 330.8 (075.8) ББК 65.02я73 1-90 Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль: „Економічна думка”, 2007. – 233 с. Авторський колектив: кандидати економічних наук,...»

«АНТ РО ПО ЛО ГІ Я Кевін Макдональд ІДЕОЛОГІЧНА ОБРОБКА І СТРАТЕГІЇ ГРУПОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ В ЮДАЇЗМІ Найголовніші фрагменти з книги Кевіна Макдональда “Навіювання, ідеологія і прийоми ведення війни” Будучи нерідким явищем усередині певних людських груп, ідеологічна обробка безпосередньо стосується фундаментальних еволюційних питань, пов’язаних із взаємовідносинами між особистістю і групою. Еволюціоністи тривалий час були переконані, що в конкурентних змаганнях монолітні альтруїстичні групи...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДМИТРАСЕВИЧ Назар Орестович УДК 342.5+341(477) ”1917/1922” ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917 – 1922 РР. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Київського університету права...»

«ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКОСергій ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Йосипенко У дослідженні можливостей історико-філософського аналізу літератури я відштовхуватимусь від досвіду близької мені версії історіографії філософії, в якій літературні твори та постаті є невіддільними складниками історико-філософського канону. Це історія української філософії, до канону якої на тих чи тих підставах сьогодні включають чимало літераторів. Достатньо згадати лише тих, кого включив до свого підручника В. Горський:...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 43–58  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 43–58   УДК 551.71/.72:552./ ГЕОТЕКТОНІЧНА ПРИРОДА ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ ПОЯСІВ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ А. Сіворонов © Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра загальної та регіональної геології, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua Для розуміння історії...»

«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ УДК 1(091) І.М. Ломачинська, канд. філос. наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01033 ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН РЕЛІГІЙНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ Аналізується ідеологічне підґрунтя взаємовідносин релігійного та політичного лідерства в історії розвитку християнської церкви, досліджується специфіка сакрального та світського компонентів у владних відносинах. В...»

«Голова Верховної Ради України в Гоголівському вузі 12 жовтня 2009 року до Ніжинського державного університет імені Миколи Гоголя завітав Голова Верховної Ради України Володимир Михайлович Литвин, який зустрівся зі студентами, співробітниками та професорсько-викладацьким складом навчального закладу. У ході зустрічі Голова Верховної Ради прочитав лекцію «Розвиток світової цивілізації у просторі і часі і місце в ньому України», відповів на численні запитання аудиторії. Володимир Литвин зазначив,...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н – 3.04 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.. « » 20 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 2.24 ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»