WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 ||

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ВИПУСК 8 АКАДЕМІЯ Н А У К У К Р А Ї Н С Ь К О Ї РСР І Н С Т И Т У Т -ІСТОРІЇ дфсіііщхашішша ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ЬРЇ ' и АН РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ МІЖВІДОМЧИЙ ЗБІРНИК. ...»

-- [ Страница 22 ] --

Святкування 50-річного ювілею Великої Жовтневої соціалістичної революц і ї стало новим імпульсом у дослідницькій роботі вчених. В ювілейному році і в подальші роки радянська історична література поповнилась новими дослідженнями з даної проблеми. Вони були написані з використанням ряду нових джерел і характеризуються більш поглибленим розкриттям як окремих с т о р і н, так і проблеми в цілому. Крім уже порушених питань увагу істориків стали привертати і нові аспекти проблеми. Так, висвітлення Жовтневої революції пресою політичних партій Б о л г а р і ї, і.особливо комуністичною, стало предметом дослідженая в роботах В.I.Владимирської 2 8, Г.М.Попова, М.І.Ледиєва.Г.Д.Йорданова 2 9, 24 г у р е в и ч Подъем рабочего и коммунистического движения в Болгарии под влиянием Великой Октябрьской.социалистической революции в 1917-1923 г г. Учен.зап. Гомельского гос.пед.ин-та, вып.4, Гомель, 1957, с.138-184.

рущенко П.Т. Боротьба болгарських трудящих мас під керівництвом Комуністичної партії проти реакції і фашизму Хкїнець 1918 - червень 1923 р р. ). ~ Наук.зап.Станіславського держ.пед.ін-ту, історико-філологічна с е р і я, т. І, К., 1956, с.31-56; Рущенко П.Т. З і с т о р і ї профспілковогр руху в Болгарії 1915—1923 p p. ). - Наук.зап.Станіславського дерк.пед.ін-ту, історична с е р і я, вйп.2, К., І § 5 7, с.ІОЗ-124.

Сохань П. С., Чернявсысий Г. Й. Документи ЦЦАЖР'УРСР про революційний рух у Болгарії та радянсько-болгарські зв*язки І9І9-І923 pp. - Український ІСТОРИЧНИЙ гзуонал, I960, fe 6, с.129-131; Сохань П. С., Чернявский Г. И. Документи ЦДАЕР УРСР про революційний рух у Болгарії та радянсько-болгарські зв'язки (20-30 p p. ) - Український історичний журнал, 1969, № І, С.І36-Ї42;

Сохань П. С., Чернявський Г.И. Документи з ІСТОРІЇ Болгарії і болгаро-радянської дружби в а р х і в а х України. - Українське слов'янознавство, '1975,вип. 12, С. І 2 І - І 3 0 ; Продовження в ^Проблеми слов'янознавства", 1976, вип. 4» с.103—116.

' Константинов В. Т. Борьба трудящихся масс Болгарии под руководством коммунистической партии против реакции и фашизма в период 1922-1923 г г. Учен.зап.Великолукского гос.пед.ин-та. Славянский сборник, выд.22. Великие' Луки, 1963, с.87-101.

ОД Владимирская В.И. Газета болгарских коммунистов "Работнически вестник" о Великой Октябрьской социалистической революции, - Вестник Моск.ун-та.

История, 1967, ft 4, с.21-41.

Попов Г. М., Леднєв М Л., Йорданов Г. Д. Жовтнева революція у відображенні преси політичних партій Болгарії (І9І7-І9І9 p p. ). - ВІСЕИК Харківського політехнічного ін-ту, ft 2 1 ( 6 9 ). Серія і с т о р і ї КПРС, вип.2, Харків, 1967, с.22Попов,Г.М., Леднєв М. І., Йорданов Г.Д. Відображення Жовтневої революції на сторінках марксистської періодичної преси Болгарії (1917—1919 p p. ). - Наукові праці із і с т о р і ї КПРС. Міжвідомчий науковий збірник, вип.42, 1970, С.26- 3 4. зо Н. Т. С а п р о н о в а ". Вони показали, що комуністична і демократична преса в основному правильно висвітлювала революційні п о д і ї в Р о с і ї, стаяла на їх б о ц і. б у - • ла активним пропагандистом революційних марксистсько-ленінських Ідей в Болг а р і ї. Стали з"являтися і роботи про революційні настрої серед болгарської демократичної І н т е л і г е н ц і ї 0 *.

В 70-ті роки поглиблювалось дослідження р і з н и х с т о р і н і питань революційного pjrxy в Б о л г а р і ї. Вийшли в с в і т нові роботи про революційний р о б і т ничий рух, тривало дослідження впливу ленінського Декрету про мир на Болг а р і ю 0 0. Опубліковано с т а т т і, я к і розкривають деякі сторони підготовки і проведення Еійськово-фашистського перевороту в червні 1923 p., самовіддану боротьбу трудящих мас проти встановлення та існування фашистського режиму в Болгарії0і.

Початок 80-х р о к і в ознаменувався появою змістовної монографії. М.А.Бірмана, присвяченої і с т о р і ї робітничого руху в Б о л г а р і ї 3 5. На основі глибокого дослідження фактичного матеріалу автор висвітлює процес формування і розвитку болгарського пролетаріату. Особлива увага в р о б о т і приділяється ідейному й організаційному зростанню робітничого класу Б о л г а р і ї, під впливом Жовтнев о ї революції. В ІУ главі ц і є ї книги ("Великий Октябрь и болгарский рабочий к л а с с " ) автор головним чином дослідив я к і с н і зміни пролетаріату в 1917p p., я к і (в о р г а н і ч н і й єдності з кількісними) привели кінець кінцем до його перетворення в значну соціально-політичну силу, що в і д і г р а в а л а авангардну роль у визвольному р у с і трудящих..Проведений аналіз досліджень з даної теми показує, що радянські і болг а р с ь к і вчені приділяли значцу увагу її вивченню. Разом з тим такі питання, як робота БКП по створенню союзу робітничого класу і трудящого селянства, революційні настрої серед демократичних верств болгарського суспільства, участь молоді в революційному р у с і, повстання народних мас у червні 1923 р.

проти встановлення фашистського режиму в к р а ї н і та і н. чекають більш уважного і повного вивчення.

X X X ' Особливе місце в революційній боротьбі болгарського народе в міжвоєнний п е р і о д займає перше в с в і т і антифашистське народне Вересневе збройне повстання 1923 р о к у.

ЗО Сапронова Н. Т. Болгарская газета "Учителска искра" о событиях Великой Октябрьской революции в России (І9І7-І922 г г. ). - В к н. : Советское славяноведение. Материалы ІУ конференции историков-славистов. Минск,1969,с.195-202.

Чолканов- В. и Вылчев А. (НРБ). Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на формирование взглядов медицинской общественности Болгарии. - советское здравоохранение, 1969, ii I, с.71-75; Сапронова Н.Т. Всеобщая стачка железнодорожников 1919 г. и болгарское учительство. - В к н. ;

Вопросы истории славян. Воронеж, 1972, с.61-66.

т_„" Бирман М.А. Революционное движение болгарского пролетариата в I 9 I 8 г г. и антифашистское Сентябрьское восстание"1923 г о д а. - Советское славяноведение, 1973, й» 5, с.15-28; Нестеров X. (НРБ). Октябрь и подъем революционном борьбы оолгарского народа. - В к н. : Октябрьская революция и пролетар- F ский интернационализм., М., 1970, с.355-358. ^ тггтпп тсЯЯт* Ц™ ™ ® Декрет о мире и Болгария.- Вопросы истории ШЛЬОО 1В/О, Ш IT С.72—79.

Гришина Р. П. Некоторые вопросы становления военно-фашистской власти ' в Болгарии (июнь - ноябрь 1923 г. ) - Советское славяноведение, 1972, te I, с. 4 8 - 6 5 ; Гришина Р. П. Сопротивление революционных и демократических сил Болгарии военно-фашистскому режиму (июнь 1923 - апрель 1925 г г. ). - В к н. :

Балканские исследования, вып.З, М., 1978, с.132-150.

192^ гг f^pff3*4 ^^Р039™6 й развитие болгарского пролетариата (1878Аналізуючи наявну літературу з ц і є ї теми, слід відмітити, що перші дослідження з'явились ще в 20-30-ті роки. Уже в першу річницю героїчного виступу трудящих мас вийшла брошура П.Тихомирова, в я к і й показано х і д повстанос ня, розглядаються причини його поразки. Однак аналіз вересневих подій проводився в ній головним чином з військовотехнічної точки зору і тому виглядає дещо однобічно. Слабо і в ряді випадків неправильно розкриті в роботі й ті моменти, в яких порушуються політичні питання, зокрема не цілком правильно дана політична характеристика ЕКП. Не маючи чіткого уявлення про партію болгарських комуністів як дітище пролетаріату, про її організаційну і керівну роль у підготовці і проведенні повстання, автор о т в е р д е в а в, ніби в той час "чисто пролетарського кістяка у Болгарській компартії не б у л о " 0 '.

В брошурі не розкривається керівна роль БКП в о р г а н і з а ц і ї трудящих мас на боротьбу з фашистським режимом, помилково стверджується, що повстання було стихійною, "чисто селянською революцією". Автор безпідставно заявив, що міський пролетаріат залишився пасивним до повстання і "не допоміг селянству утримати в с в о ї х руках міста, а значить і апарат влади" 0 ".

У 1932 р. вийшла стаття І.Баженова, присвячена аналізові Вересневого повстання 3 9. Автор в основному правильно підійшов до висвітлення питання.

Він показав, що підготовка і саме повстання проходили під безпосереднім керівництвом Болгарської комуністичної п а р т і ї, хоч і звертає увагу на прорахунка, допущені ЕКП в ході підготовки і проведеная повстання. Однак не можна не помітити деякої поверховості і схематичності у висвітленні як процесу підготовки, так і -самого ходу повстання. До того ж автор допустив і ряд помилкових тверджень. Так, незважаючи на об'єктивне висвітлення вересневих подій як повстання широких мас пролетаріату і селянства проти фашизму і р е а к ц і ї, автор без достатніх підстав вважає, що повсталі боролися за встановлення влади Рад^°. Л.Баженов заперечує наявність у ЕКП загального плану збройного повстання, не бачить р і з н о р і д н о с т і класового складу Болгарського землеробського народного союзу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В "Коммунистическом Интернационале" в 1934 р. з'явилася стаття I I. І с к р о в а, в я к і й одне з центральних місць займає аналіз Вересневого повстання 4 1. Автор відмічає, що воно було підготовлене всім ходом революційних подій після першої с в і т о в о ї війни, стало барометром революційного піднесення серед пролетар і а т у і трудящих селян під керівництвом БКП. Правильно проаналізувавши х і д і причини поразки, автор допускає помилку у визначенні цілей Вересневого' повстання.

Новим кроком вперед у розробці і с т о р і ї Вересневого повстання стала книга активних його учасників і керівників, болгарських політичних емігрантів Г.Цонєва і А.Владимирова^. Це перша монографічна робота, автори я к о ї, з і б равши й узагальнивши порівняно великий фактичний матеріал, з марксистськоленінських позицій спробували всебічно висвітлити найважливіші події в Болг а р і ї того ч а с у, з'ясувати причини, характер, уроки і значення Вересневого

–  –  –

Цонев Г., Владимиров А. (НРБ). Сентябрьское восстание в Болгарии 1923 г. - М., 1934.

повстання 1923 р. До достоїнств ц і є ї роботи можна ЕІднести І те, що її автори дали характеристику повстання не.тільки з військово-технічної точки зор у, що було характерним для попередніх р о б і т, а й звернули увагу на його політичну сторону, показали місце Вересневого повстання в і с т о р і ї класових боїв болгарського пролетаріату і селянства ї, особливо, роль повстання як вирішальної п о д і ї, що спрямувала партію на шлях більшовизації. Оцінюючи в цілому позитивно їх роботу, не можна не відзначити, що автори допустили деякі помилки, а окремі питання теми розкрили поверхово. Так, яри розгляді тактики ЕКП недостатньо висвітлена боротьба партії напередодні повстання за створення єдиного фронту трудящих проти наступу фашизму. Помилковим є трактування Вересневого повстання як безпосередньої боротьби трудящих країни за встановлення Диктатури пролетаріату.

До І5-річного ювілею Вересневого повстання А.Владимиров опублікував статтю, де, на відміну в і д попередніх р о б і т, по-новому трактує цілі повстання 4 3.

Він правильно стверджує, що метою повстання було повалення фашистського уряду Цанкова і встановлення робітничо-салянського у р я д у 4 4. В статті також приділено увагу розкриттю процесу створення єдиного фронту, керівної ролі ЕКП у підготовці та ході повстання. В цих боях вона загартувалася і вперше стала "бойовою партією болгарських робітників і справжнім вождем трудящих м а с " 4 5.

Розглядаючи значення повстання, автор поряд з іншими важливими моментами підкреслює, що одним з найважливіших його завоювань було створення союзу р о бітничого класу і трудящого селянства.

Всебічну І більш повну розробку тема Вересневого повстання в Болгарії дістала в післявоєнний ч а с. Одним з перших до висвітлення її звернувся П.Т.Рущенко. Захистивши в 1952 р. на цю тему кандидатську дисертацію, він у 1967 р. видав монографію про героїчну боротьбу болгарських трудящих проти реакції і фашизвд в роки революційного піднесення (І9І7-І923) 4 "'. В ній автор на великому документальному матеріалі висвітлює вплив Великого Жовтня на піднесення революційного руху в Болгарії на початку 20-х р о к і в І, зокрема, його кульмінаційний момент - Вересневе антифашистське народне повстання 1923 p., якому присвячена більша частина роботи. На сьогоднішній день у радянській І с т о р і о г р а ф і ї праця П.Т.рущенка найповніше розкриває дану тему, правильно трактує її основні питання. Достатня увага приділяється в монографії висвітленню підготовки повстаншї. Тут автор правильно показує, що під впливом ідей ленінізму, на основі досвіду більшовиків, а також болгарського революційного руху НКП виправила свою попередню помилкову тактику "нейтралітету" І з серпня 1923 р. взяла курс на збройне повстання, метою якого було повалення фашистського режиму і встановлення демократичного робітничо-селянського уряду-'*''.

Належна увага приділена в монографії і ролі БКП в політичній і військово-технічній підготовці повстання. Авїор показав, що комуністи Болгарії стали у с в і домлювати необхідність створення бойового союзу трудящих міста і села, союзу 4t ' Владимиров А. К пятна,дцатилетию Сентябрьского восстания 1923 г. в Болгарии. - Коммунистический Интернационал, 1938, fi? 9, с.70-81.

| | Там же, с. 7 0.

? ? Там же, с. 3 1.

• № Рущенко П.Т. Народное антифашистское вооруженное восстание 1923 года в Болгарии. - Автореф.дис.... канд.ист.наук. - Станислав, 1952; Рущенко Ц.Т., Народне антифашистське повстання 1923 р. в Б о л г а р і ї. - Наук.зап.Стані славського пед.ін-ту, історична с е р і я, вип.2, К., 1957, с.125-148; Рущенко П.Т.

Великий Жовтень і революційний рух в Болгарії в-1923 р. Харків, 1967.

Там же, с. 7 4.

в с і х демократичних сил к р а ї н и. В і н в с е б і ч н о розкриває боротьбу ЕКП за створення єдиного фронту.

Більш чітко 1 повно в-монографії висвітлено питання про наявність у ЕКП плану збройного повстання, в основу якого "була поставлена ідея швидкого з а хоплення вирішальних центрів Болгарії шляхом комбінованих дій зовнішніх і внутрішніх", Готуючись до повстання, БКП розробила І довела до відома м і с цевих революційних комітетів інструкцію, яка стала практичним керівництвом для повсталих у справі о р г а н і з а ц і ї революційної влади. П.Т.Рущенко показав роль керівного центру повстання - Головного військово-революційного комітету.

Х і д самого повстання в монографії розглядається по існуючій в історичній літературі с х е м і, де воно висвітлюється по округах, вимальовуючи таким чином його загальну картину. Автор акцентув увагу на тому, що "повстання було масовим і всенародним". Він показав, що в "результаті г е р о ї ч н о ї боротьби болгарських трудящих в 440 селах і 8 містах була встановлена революційна

• робітничо-селянська в л а д а " 4 9. П.Т.Рущенко також детально аналізує причини поразки повстання, його уроки та історичне значення.

" Д о ц і є ї тема мають відношення і деяк! дисертації про революційний р у х в Б о л г а р і ї : докторська дисертація В. Г. Д я д ь к і н а 0 0, кандидатські дисертації С. А. П е т р о в а 0 1, В.Т.Константинова 5 2. Вересневе повстання 1923 р. в Б о л г а р і ї знайшло висвітлення і в ряді статей, я к і почали з'являтися з 50-х р о к і в.

Так, підготовка повстання, його уроки і значення розглядаються у статті О.С.Бейліса53, значне місце опису Вересневого повстання відаедено у статті А. М. Г у р є в и ч а 5 4. Окремі важливі і в той же час недостатньо досліджені аспекти Вересневого повстання подані в статтях, які вийшли в 60-ті і на початку 70-х р о к і в. Це стосується, насамперед, питання про боротьбу болгарських жом у н і с т і в за створення єдиного народного фронту 5 5.

Радянські історики широко відзначили 50-річчя Вересневого повстання знаменну дату в і с т о р і ї болгарського народу. В ряді великих наукових центрів країни пройшли наукові теоретичні конференції, симпозіуми. Радянська історіог р а ф і я поповнилась новими публікаціями радянських і болгарських і с т о р и к і в.

Значний інтерес являють статті Р.Гришиноі' 5 6, болгарських і с т о р и к і в К.БайчинРущенко П.Т, Великий Жовтень..., с.8І.

Щ Там же, C. I 5 L Дядькин В. Г. Борьба за партию нового типа в Болгарии в І9І7-І923 г г. Автореф. дис.... докт.ист.наук. - М., 1966. • Петров С.А. Сентябрьское восстание 1923 года - переломный момент в большевизации Болгарской коммунистической партии. - Автореф.дис.... канд.

и с т. н а у к. М., 1954, Константинов В. Т. Коммунистическая партия Болгарии - организатор народных масс в борьбе против реакции и фашизма в период І9І9-І923 гг* - Автор е ф. д и с.... канд. ист.наук. М., 1955.

Бейлис А. С. Из истории Сентябрьского вооруженного восстания 1923 г.

в Болгарии. - Доп, та повідомл.Львів.дарж.ун-ту. Вип.5, ч. І, 1 9 5 6, с. 8 1 - 9 2,

• f i Гуревич A.M. У к а з. с о ч.

Ендакова В.М. О неопубликованных письмах Г.Димитрова я В.Колавова об антифашистском восстании 1923 года в Болгарии. - Новая и новейшая история.

1964, » 2, с.59-64; Константинов В. Т. Борьба БШ за создание единого фронта в первое в мире народное восстание против фашизма в 1923 г. в Болгарии, В к н. : Вторая межвуз.конф. по историй славянских с т р а н. Великие Луки, 1964.

Т е з. д о к л., 0. 1 6 - 1 7. Димов Н. (НРБ). К вопросу о тактике единого фронта в деятельности ЕКП U921-1925), - В к н. : Советское славяноведение. М., 1970, с.85-93.

Гришина Р. Сентябрь 1923 года: первое народное антишашистское восстание. - Коммунист, 1973, № 14, с.78-87, с ь к а г о 5 7, Ц.Грнгорова 5 8, Д.Косева 5 9 та і н., в яких велика увага приділена оцінкам різних сторін повстання, сприйняття ленінської стратегії і тактики болгарськими комуністами в ході його підготовки і проведення. Так, Д.Косев, аналізуючи рішення ЦК ЕКП в і д 5-7 серпня 1923 p., який узяв курс на збройне повстання, акцентує увагу на тому, що в цих рішеннях "питання про.єдиний фронт трактувалося в дусі ленінського вчення про. союзників робітничого класу в революції" і вперше після стількох років розбіжностей і боротьби між ЕКП'і ЕЗНС "був здійснений бойовий союз робітників і селян при керівній ролі гі О робітничого к л а с у ".

Розкриваючи значення Вересневого повстання, Р.Гришина підкреслює, що воно стало переломним моментом у розвитку не тільки БКП, але й всього робітничого руху в Б о л г а р і ї. Повстання відіграло величезну роль у зміцненні антифашистського фронту в к р а ї н і. З грандіозних класових битв БКП винесла важливі уроки для майбутньої боротьби, її революційний досвід значно збагатився.

Вересневе повстання стало справжньою школою революційної боротьби. Партія вийшла з нього ідейно змужнілою, зміцнілою,! загартованою.

Однак незважаючи на значний інтерес учених до ц і є ї теми ряд питань, до яких відносяться публікація документів з і с т о р і ї Вересневого повстання 1923 p., більш точне і широке дослідження дій повстанських загонів і окремих бойових груп у різних повсталих округах Б о л г а р і ї, підтримка повстання інтелігенцією та іншими демократичними верствами населевня тощо вимагають дальшої розробки.

Короткий аналіз опублікованих в СРСР історичних досліджень яро вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на революційний рух у Болгарії в рокй революційного піднесення (1917—І923) дозволяє зробити висновок, що роботи радянських і болгарських істориків є вагомим вкладом у вивчення проблеми. Але не можна не відмітити, що й д о с і в радянській і с т о р і о г р а ф і ї немає як спеціального дослідження, яке висвітлило би більш повно і грунтовно р і з н і питання революційного руху в Болгарії під керівництвом БКП, так І праць з окремих аспектів.даної проблеми. Потреба у таких публікаціях вже н а з р і л а, і наукова громадськість чекає їх появи.

Байчинский К. -(НРБ). К 50-летию антифашистского восстания в Болгарии в сентябре 1923 г. - Вопросы истории КПСС, 1973, № 9, с.33-42.

Григоров Ц. (НРБ). Перше антифашистське повстання. - Український і с торичний журнал, 1973, № 9, с.74-81.

Косев Д. (НРБ). Сентябрьское восстание 1923 г, в Болгарии. - Новая и новейшая история, 1973, Ш 5, с.3-19.

–  –  –

СОДЕРЖАНИЕ

Павленко В, В. Идеологическое сотрудничество молодежных союзов с о циалистических стран.. • К о л е е ш В.П, Развитие и усовершенствование основных форм к направлений пограничного сотрудничества областей Советского Союза и европейских социалистических стран.. 12 Деожалюк Н. С. Возрастание руководящей роли ВСРП в строительстве развитого социалистического общества............ 22 Желицки Б.И. Рабочий класс ВНР и его партия в условиях строительства развитого социализма (1962-1975 г г. )......... 32 Клинченко Т.В. Возрастание жизненного уровня трудящихся венгерского села н а современном этапе.............. 40 Чейпеш Э.П. Возрастание политической и трудовой активности трудящихся Венгрии накануне ХП съезда ВСРП.......... 49 Кулинич И.М., Алексеевец Н.Н. Деятельность СЕПТ но усовершенствованию политической системы ГДР на этапе строительства р а з витого социалистического общества............. 58 Даниленко В.М, Развитие многосторонних экономических отношений Социалистической Федеративной Республики Югославии, со странами - членами СЭВ.. 66 Шевченко Е.В. Основные этапы советско-болгарского сотрудничества в области подготовки кадров специалистов.......... 76 Матевка М.П. Из истории советско-югославских отношений (вторая половина 50-х годов)................... 87 Иванцев И.Д. Советская историческая литература о влиянии Великой Октябрьской социалистической резолюции на революционное движение в Болгарии (1917-1923 г г. ).......... •... 94

АКАДЕМ© НАУК УКРАИНСКОЙ ССР

Институт истории

ИСТОРИЧЕСКИЕ' ИССЛЕДОВАНИИ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Республиканский межведомственный сборник Основан в 1975 г. • Выпуск 8 (На украинском языке) Киев, издательство "Наукова думка" Затверджено до друку вченою радою Інституту і с т о р і ї АН УРСР Редактор Л.К.Артем"ева Художній редактор I Л.Савицька Технічний редактор I.Ю.Абрамова Коректор Л.Ю.КаменськихPages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 ||
Похожие работы:

«Український дім Дюссельдорф Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» Інститут історії України Національної академії наук України Східний інститут українознавства ім. Ковальських усні історії українських остарбайтерів Харків Право УДК 94(100) «1941/1945 »-054.73(=161.2).001.32-028.16 ББК 63.3(0)62.7ю П84 Рецензенти: доктор історичних наук, професор М. Дмитрієнко доктор історичних наук, професор О. Удод Дизайн обкладинки С. Кулинич Збірник затверджено до друку Вченою радою Інституту історії...»

«конгресу петлюрівців в Україні. – К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 (невідомі сторінки історії). – К., 1998. – 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протистояння. – К., 2006. – 590 с.22. Волков С.В. Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение. – М., 2002. – 671 с. 23. Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. – Харьков, 2005. – 415 с. 24. Bruski J. Rada Republiki – parlament Ukrainskiej...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО ХРАПУНОВ Микита Ігорович УДК 94.4 “0375/1100” (477.75) : 351/354 АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ IV–XI СТ.) 07.00.02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі візантології Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«Неофіційний переклад ГРУПА З РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ ПО БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Принципи та процедури високого рівня Червень 2007 року Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Основні принципи та процедури Цей посібник було підготовлено Групою з розробки заходів по боротьбі з відмиванням коштів...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384 Форма № Н – 3.03 “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В. «_» _ 2012 р.ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС У СФОРМОВАНОМУ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування для студентів базового напряму “Архітектура”, спеціальності “Архітектура будівель і споруд”, спеціалізації “Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів” Затверджено на засіданні кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. Протокол № 6 від 2.12.2008 р. Львів –...»

«НАРИСИ З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (До 165-річчя музейної справи в регіоні, нова редакція) З глибокої давнини людина мала прагнення до колекціонування, оточення себе витворами мистецтва, природними рідкостями тощо. З часів античності відомі світу так звані мусейони, пенакотеки, “гліптотеки”, де накопичувалось все, що мало відношення до розвитку наукових знань, пізнання оточуючого світу, духовного збагачення людини, де збирались вчені, художники, скульптори,...»

«Наукові записки: Серія “Історія” 145 Hanna Siromska LANGUAGE ISSUE IN PUBLIC DISCOURSE OF GALICIA IN SECOND HALF OF THE XIX CENTURY: RUSSOPHILE’S POSITION The Galician Russophile’s stance regarding language issue in the Ukrainian lands in the second half of the XIX century is analyzed. Special attention is paid to the Russophile initiatives in the areas of spelling, views concerning the historical origins and development of Ukrainian (Rus’ka) language, sociopolitical discussion around this...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філологічна. Вип. 45. С. 134–143 Ser. Philologi. N 45. P. 134–143 УДК 1 (091) 123.1 ФІЛОСОФСЬКА ЛЕКСИКА АРАБСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: СПРОБА УКРАЇНОМОВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ Михайло ЯКУБОВИЧ Національний університет “Острозька академія”, вул. Семінарська, 2, Острог, Україна, тел.: (38068)2150834 Досліджено проблеми перекладу арабських філософських текстів на українську мову. Розглянуто відповідні поняття та терміни як закономірний етап розвитку філософської...»

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'276.6(091) О. С. Боярчук З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ (ВІДОМІСТЬ, ВІДОМСТВО) Викладено результати порівняльного аналізу перекладів лексем російської мови ведомость, ведомство, їхніх похідних і канцеляризмів, до складу яких входять ці лексеми, проведеного на матеріалі 23 російсько-українських діловодних та 5 російськоукраїнських загальномовних словників ХХ ст. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»