WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Розроблено: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Укладач: Гамалія К.М., к.і.н., доцент Розглянуто на засіданні кафедри мистецтвознавства, етнічної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Розроблено: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну

імені Сальвадора Далі

Укладач: Гамалія К.М., к.і.н., доцент

Розглянуто на засіданні кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та

гуманітарної освіти.

Протокол № 6 від 24 січня 2014 р.

Схвалено Вченою радою Мистецького інституту художнього

моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі.

Протокол № 4 від 29 січня 2014 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування з історії України призначена для підготовки до вступу на денну (заочну) форму навчання ОКР бакалавра за напрямами «Дизайн», «Образотворче мистецтво». Предмет «Історія України» є непрофільним конкурсним предметом за вибором абітурієнта. Мінімальна кількість балів з історії України для допуску до участі в конкурсі становить 124 бали.

Програму вступного випробування з історії України розроблено з урахуванням Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої МОН України (наказ №1689 від 03.12.2013 р.).

Підготовка до вступного випробування з історії України передбачає опрацювання не лише підручників і навчальних посібників, рекомендованих для середньої загальноосвітньої школи, а й додаткової літератури.

Абітурієнт повинен знати:

дати, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних подій і процесів;

факти — місця, обставин, учасників, результатів подій;

співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;

визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;

знання історичних понять термінів, їх визначень;

розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями.

Абітурієнт повинен уміти:

аналізувати, синтезувати та узагальнювати значний обсяг інформації у певній системі;

оцінювати, порівнювати, пояснювати факти і явища дійсності на основі інформації, отриманої з різних джерел знань;

користуватися науковою термінологією;

застосовувати поняття як інструмент пізнання нового;

порівнювати, пояснювати, узагальнювати та критично оцінювати факти та діяльність осіб, спираючись на набуті знання, власну систему цінностей;

проводити нескладні дослідження;

висловлювати власну точку зору, формулювати і захищати власну позицію під час усної і письмової дискусії;

розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу;

співставляти історичні події, явища з періодами (епохами), орієнтуватися в науковій періодизації історії;

аналізувати інформацію карти як джерело знань про геополітичні інтереси країн у конкретно-історичний період;

аналізувати карту як джерело інформації про основні тенденції розвитку міжнародних відносин та місця в них України;

визначати роль людського фактора в історії, давати багатогранну характеристику історичних особистостей, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій, складати політичні та історичні портрети;

виявляти протиріччя в позиціях, різні інтереси, потреби соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі;

самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел та історичні факти, явища, події;

критично аналізувати та оцінювати історичні джерела;

виявляти тенденційну інформацію та пояснювати її необ’єктивність;

оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських та національних цінностей.

Вступне випробування з історії України проводиться у формі тестування.

ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ

1. Найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України Хронологічні рамки давньої історії України, її періодизація. Джерела вивчення. Поняття археологічної культури.

Залюднення території сучасної України. Палеоліт та мезоліт. Стоянки первісних людей. Людина сучасного типу. Форми соціальної організації.

Виникнення скотарства, землеробства і ремісництва. Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва.

Трипільська культура. Неоліт та енеоліт. Прабатьківщина, розселення, господарство і побут трипільців. Релігійні уявлення та розвиток мистецтв.

Землероби та скотарі доби бронзи.

Виникнення найдавніших великих племінних союзів та рабовласницьких держав в епоху раннього залізного віку (IX ст. до н.е. — IV ст. н.е.). Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Походження та розселення. Заняття і матеріальна культура. Суспільне життя. Характерні риси релігії та мистецтва.

Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї. Причини грецької колонізації Північного Причорномор'я. Найдавніші міста-колонії. Боспорське царство. Населення. Господарське життя. Політичний устрій і духовне життя.

Римський період в історії Північною Причорномор'я.

Походження та розселення слов'ян. Речові та писемні відомості про слов'ян Анти. Господарство. Побут, звичаї та вірування. Релігія. Відносини з сусідніми народами.

Германські племена на території сучасної України. Велике переселення народів (IV—VI ст.). Гуни. Авари.

2. Київська Русь Українські землі у додержавний період. Розселення слов'янських племен — предків українців. Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров'ї. Союзи племен. Основи господарського життя: рільництво, скотарство, розвиток ремесел і торгівлі. Заснування і розвиток Києва та інших міст. Князь Кий.

Становлення держави з центром у Києві. Зміни в соціальноекономічному та політичному устрої. Зародження земельної аристократії.

Утворення держави з центром у Києві. Походження назви «Русь». Князі Дір і Аскольд. Початок поширення християнства на Русі. Перший похід на Візантію.

Держава за часів Олега. Доба князя Ігоря.

Зміцнення Київської держави в середині X ст. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішньополітична діяльність. Поширення християнства на Русі.

Правління князя Святослава. Війни з хозарами, булгарами, ясами (аланами) і касогами. Підкорення в'ятичів. Війни на Дунаї.

Київська Русь за Володимира Великого. Початок правління. Реформи князя. Війни з кочівниками. Відносини з іноземними державами та зміщення міжнародного авторитету Русі. Передумови та причини прийняття християнства в Київській державі. Хрещення Русі 988 р. Історичне значення запровадження християнства в Київській державі.

Піднесення Київської Русі за Ярослава Мудрого. Міжусобна боротьба після смерті Володимира Великого. Ярослав Мудрий та його внутрішня політика. Церковне життя. Митрополит Іларіон. Міжнародне становище Київської держави. Культурно-просвітницька діяльність Ярослава Мудрого.

"Руська Правда".

Соціальний устрій та господарське життя Київської Русі. Формування економічних і суспільних відносин. Соціальна структура суспільства Розвиток сільського господарств, ремесел, торгівлі. Аграрні відносини (вотчина, повинності селян, селянська громада та її функції).

Київська Русь за Ярославичів. Боротьба за київський престол після смерті Ярослава Мудрого. "Правда Ярославичів". Любецький з'їзд 1097 р.

Боротьба з половцями.

Володимир Мономах. Прихід до влади Володимира Мономаха. Боротьба за об'єднання усіх київських земель. Міжнародне становище Київської Русі за князя Володимира. "Статут" Володимира Мономаха та його значення. Мстислав Володимирович.

Політична роздробленість Київської Русі. Причини роздробленості Київської Русі. Економічний і політичний розвиток Київського, ЧерніговоСіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств.

Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським.

Культура Київської Русі. Усна народна творчість. Освіта і знання.

Літописання ("Повість минулих літ", "Київський літопис"). Література ("Слово про закон і благодать", "Слово о полку Ігоревім", "Повчання дітям Володимира Мономаха"). Архітектура й живопис. Музична творчість.

Роль і місце Київської Русі в історії Європи.

Боротьба проти монголо-татарських завойовників. Битва на р. Калці 1223 р. Вторгнення орд хана Батия і знищення Києва. Розорення ГалицькоВолинського князівства та інших земель.

3. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської Русі Утворення Галицько-Волинського князівства. Волинське і Галицьке князівства у другій половині XII ст. Ярослав Осмомисл. Роман Мстиславич.

Об'єднання Галицького й Волинського князівств в одну державу. Поширення влади на Київ та інші українські землі. Боротьба з боярами. Взаємовідносини з Польщею.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Данило Галицький. Боротьба за Галицьку землю після смерті Романа Мстиславича. Початок князювання в Галичі Данила Романовича. Монголотатарська навала і відбудова князівства. Війни з Угорщиною і Польщею.

Міжнародна політика Галицько-Волинського князівства. Відносини із Золотою Ордою. Коронація та останні роки правління Данила Галицького. ГалицькоВолинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад князівства.

Культура Галицько-Волинської держави. Усна народна творчість.

Освіта і писемність Літописання. Галицько-Волинський літопис. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут.

4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Встановлення влади литовських князів над Волинню, Чернігово-Сіверською землею, Поділлям, Київщиною та Переяславщиною.

Характер Литовсько-руської держави. Політика князів Гедиміна та Ольгерда.

Київське удільне князівство Володимира Ольгердовича.

Польська експансія на українські землі наприкінці XIV ст. Перша спроба Казимира III приєднати до Польщі Галичину. Боярське правління в Галичині на чолі з Дмитром Дядьком. Встановлення польської влади в Галичині.

Суперечки між Польщею та Угорщиною за галицькі землі. Ліквідація автономії Галичини у складі Польщі. Зміна адміністративно-територіального устрою та системи органів державного управління. Кревська унія 1385 р. Прилучення до Польщі Галичини (1387 р.).

Політичне становище українських земель після Кревської унії.

Великий князь литовський Вітовт і його політика. Участь українців в боротьбі з Тевтонським орденом. Грюнвальдська битва 1410 р. Удільні українські князівства. Спроба збереження української державності. Волинь за Свидригайла Ольгердовича. Битва під Вількомиром 1435 р. Остаточна ліквідація Волинського та Київського князівств. Повстання М.Глинського 1508 р.

Українські землі в складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави. Завоювання Закарпаття угорським королем Стефаном 1. Українські володіння у Підкарпатті (Мукачівщина). Князь Федір Корятович. Включення Буковини й Покуття до складу Молдавського князівства. Перехід Молдавії у васальну залежність від Туреччини. Крим і українське Причорномор'я Тмутараканське князівство і Таврія. Утворення Кримського ханства.

Встановлення турецького протекторату. Входження Чернігово-Сіверщини до складу Великого князівства Литовського. Московсько-литовські війни XV — початку XVI ст. Завоювання Московською державою Чернігово-сіверських земель.

5. Українські землі у складі Речі Посполитої Загальна характеристика становища українських земель наприкінці XV — у першій половині XVI ст. Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського. Соціальна структура українського суспільства. Церковне життя. Сільське господарство. Розвиток міст, ремесел і торгівлі. Експансія Польщі на українські землі.

Люблінська унія та її вплив на подальшу долю українських земель.

Передумови об'єднання Великого князівства Литовського й Польського королівства. Укладення Люблінської унії, її основні положення та наслідки для України. Адміністративно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. Братства. Становище Української Православної Церкви.

Берестейська церковна унія 1596 р. та її наслідки. Петро Могила.

6. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ — козацька республіка Причини виникнення українського козацтва. Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя. Витоки та причини виникнення українського козацтва.

Перші гетьмани. Територія, чисельність, заняття, побут, звичаї козаків. Поява перших Січей. Дмитро Вишневенький, Житія і побут козаків. Церква в житті козаків. Козацтво як явище світової історії.

Запорізька Січ — козацька республіка. Передумови створення військової організації козацтва. Військове мистецтво. Запорізька Січ — державно-політичне утворення українського народу. Військово-політична організація Запорізької Січі. Місце Запорожжя в міжнародній політиці тогочасної Європи. Козацька символіка. Організація реєстрового козацтва.

Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками.

Турецько-татарські набіги на Україну та їхні наслідки. Боротьба козаків із нападами ординців. Самійло Кішка. Морські походи козаків. Козацький флот. П.

Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність.

Хотинська війна 1621 р.

7. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького Передумови та початок Національно-визвольної війни. Причини, характер і рушійні сили Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький.

Підготовка до війни. Повстати на Січі. Початок дипломатичної діяльності гетьмана Б.Хмельницького. Народні рухи у Подніпров'ї. Початок збройної боротьби з Річчю Посполитою. Битви під Жовтими Водами і Корсунем.

Утворення Української козацької держави — Гетьманщини, її політикоадміністративний устрій. Роль гетьмана. Козацька рада. Козацька старшина.

Генеральна військова канцелярія. Створення регулярної української армії.

Сподвижники Б.Хмельницького. Економічна й соціальна політика. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика.

8. Українські землі у другій половині XVII ст.

Україна в роки правління гетьмана І.Виговського. Становище в Україні після смерті Б.Хмельницького. І.Виговський та основні напрями його державної політики. Корсунський договір 1657 р. між Гетьманщиною і Швецією.

Гадяцький договір 1658 р. Агресія московської держави проти України.

Конотопська битва 1659 р. Кінець гетьманства І.Виговського.

Порушення територіальної цілісності України. Гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславські статті 1659р. Чуднівська кампанія та укладення нового українсько-польського союзу. Поділ Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну Україну. Обрання гетьманом П.Тетері. Боротьба старшинських угрупувань за владу. Чорна рада 1663 р. в Ніжині. Гетьманство І.Брюховецького. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир'я 1667 р.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Неофіційний переклад ГРУПА З РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ ПО БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Принципи та процедури високого рівня Червень 2007 року Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Основні принципи та процедури Цей посібник було підготовлено Групою з розробки заходів по боротьбі з відмиванням коштів...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н – 3.04 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.. « » 20 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 2.24 ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ...»

«України від 03. грудня 2004 р. URL:http://www.scourt.gov.ua/html.10. Тищенко Ю. Використання „адміністративного ресурсу” під час виборчої кампанії 2002 року. – 2002, січень-лютий. URL:http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/adminresurs/ 001.html.11. Томенко М. Законодавча, виконавча та судова влади України до і після виборів 2002 року // Універсум.– 2002. URL:http://www.universum.org.ua/journal/2002/tomen_9.html. Ігор Вдовичин Львівська комерційна академія ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ ОСОБИСТІСНОЇ СВОБОДИ В...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДМИТРАСЕВИЧ Назар Орестович УДК 342.5+341(477) ”1917/1922” ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917 – 1922 РР. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Київського університету права...»

«Видавництво Каравела (м. Київ) прайс станом на 14.04.2014 р. т. 044-592-39-36, 050-355-77-75 (MTS), 068-364-05-77 (KyivStar) Наименование Класс Номенклатурная группа Автор Цена ДПА. 11 кл. Англ. мова. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Коваленко О. Я. 6 ДПА. 11 кл. Біологія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Фіцайло С. С. 4 ДПА. 11 кл. Всесвітня історія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Ладиченко Т. В. 36 ДПА. 11 кл. Географія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Гладковський Р.В. 45 ДПА. 11 кл. Економіка. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Бицюра Ю....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 172-181. УДК 343.21:343.237 ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ДЕКРЕТИ ТА ПОСТАНОВИ ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ Гнєтнєв М. К. Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Луганськ, Україна У статті комплексно розглядаються питання історії законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вчинення діянь із...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 304 –314 2010. Is. 5. P. 304 – 314 ПОВІДОМЛЕННЯ УДК 821.162.1-97.09“10/13” ГІМН ҐРЮНВАЛЬДСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ НАД ТЕВТОНЦЯМИ: УКРАЇНСЬКІ АСПЕКТИ ДИСКУСІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ПАМ’ЯТКИ Ірина КМЕТЬ Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, вул. Лисенка, 14, м. Львів, 79008, Україна, тел. (032) 276-77-53, ел. пошта: ira_kmet@yahoo.com Проаналізовано...»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 17 травня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Литвин: «У держав—учасниць СНД мають бути рівні можливості та права» Голос України Пам’ятні заходи з нагоди 150-річчя перепоховання Т.Шевченка, які відбудуться на території України і Росії, увійдуть до літопису нашої спільної історії і стануть надбанням сучасності. Таку упевненість...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІАЛОГ» Тренінги з європейської інтеграції та впровадження європейських проектів посібник. РУМОАСіА вродження ВАТОКЕСО ЗМІСТ стор. Підготовка та проведення тренінгу Ярина Боренько.З Тренінги з основ знань про європейську інтеграцію для дорослих Ярина Боренько, Христина Чушак.7 I. ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ II. ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ III. РОЗШИРЕННЯ ЄС / КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ IV. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПРОЕКТУ V. П'ЯТЬ ПРИКЛАДІВ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»