WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

««ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.. « » 20 р. РОБОЧА ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н – 3.04

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Юридичний факультет

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.

.

« » 20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 2.62

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОКАРАНЬ

У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ

ЗАКОНОДАВСТВІ

(шифр і назва навчальної дисципліни) спеціальність7.03040101- правознавство.

(шифр і назва спеціальності (тей) факультет юридичний.

(назва факультету) Львів – 2012 Робоча програма «Історія розвитку покарань у вітчизняному кримінальному законодавстві» для студентів спеціальності7.03040101 – правознавство.

« »,20 року.

Розробник:

Бойко Ігор Йосипович,д.ю.н.,доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії держави, права та політикоправових учень юридичного факультету.

Протокол № « » від « » 20 р.

Завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень (проф. Тищик Б.Й.) « » 20 р.

Схвалено Вченою радою юридичного факультету (спеціальністю) 7.03040101 - правознавство.

(шифр, назва) Протокол № від« » 20 р.

« » 20 р. Голова(д.ю.н.Бойко А.М.) (підпис) (прізвище та ініціали) ©Бойко І.Й., 2012

–  –  –

МЕА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної індивідуальної роботи становить:

денна форма – 1/ заочна форма навчання – 1/5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОКАРАНЬ

У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ»

–  –  –

1. Розглянути і проаналізувати основні проблеми зародження та розвитку покарань у вітчизняному законодавстві.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:..............

1. Історіографію проблеми і джерельну базу дослідження;

2. Умови підвищення ефективності покарання в історії розвитку вітчизняного законодавства в Україні.

вміти:

1. Аналізувати джерела права, які характеризують розвиток покарань у вітчизняному законодавстві України;

2. Досліджувати історичні передумови розвитку покарань у вітчизняному законодавстві України.

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОКАРАНЬ У ВІТЧИЗНЯНОМУ

КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ»

Змістовий модуль 1. Історичні передумови розвитку покарань у вітчизняному законодавстві України.

Тема 1. Теоретико-методологічні та історико-методологічні основи дослідженняісторії розвитку покарань у вітчизняному законодавстві України.

Методологія дослідження історії розвитку покарань у вітчизняному законодавстві України. Мета покарання в історії вітчизняного кримінального законодавства. Проблемні питання мети покарання в історії вітчизняного кримінального права.

Тема 2. Зародження і розвиток правових норм про покарання у законодавстві Київської Русі.

Поняття і види покарань у законодавстві Київської Русі: звичаєве право;

договори Русі з Візантією 907, 911, 966, 971 рр.; Руська Правда та її редакції;

церковні й князівські статути; Статут князя Володимира Святославовича про десятини, суди і людей церковних; Візантійські пам’ятки права.

Тема 3. Покарання у системі джерел праваГалицько-Волинської держави.

Правові норми про покарання у Скороченій редакції Руської Правди, князівських грамотах, між князівських договорах. Галицько-Волинський літопис. Грамота князя Івана Берладника 1134 р. Рукописання князя Володимира Васильковича 1237 р. Уставна грамота князя Мстислава Даниловича 1289 р. та особливості призначення покарання за вчинення злочину у Галицько-Волинській державі.

Тема 4. Інститут покарань у джерелах права на українських землях у складі Великого князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої.

Формування та функціонування правових норм щодо покарань у джерелах права ХІV – ХVІ ст.:звичаєве право, Руська Правда, привілеї, Судебник 1468 р., Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр., збірники магдебурзького права. Аналіз поняття систем покарань в умовах перебування українських земель в складі Великого князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої. Особливості використання українського звичаєвого права, скороченої редакції Руської Правди, грамот та привілеїв князів Галицько-Волинської держави під час кодифікації кримінального законодавства у Великому князівстві Литовському, Польському королівстві та Речі Посполитої.

Змістовий модуль 2. Призначення покарання на українських землях в різні періоди часу.

Тема 5. Розвиток інституту призначення покарання у джерелах праваКозацько-Гетьманської держави.

Призначення покарання у джерелах права Козацько-Гетьманської держави: звичаєве право, акти гетьманської влади, Литовський статут 1588 р., збірники магдебурзького права, Зеркало саксонів М.Яскера 1536 р., право цивільне хелмінське 1584 р., порядок прав цивільних магдебурзьких В.Гроїцького 1559 р., артикули права магдебурзького Я. Кірштейна 1557 р., короткий покажчик до книги «Порядок», Конституція Пилипа Орлика 1710 р., «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. Розробка вчення про покарання у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.

Характеристика системи покарань (смертна кара, калічницькі покарання, ганебні покарання, позбавлення волі, вигнання за межі держави чи заслання, конфіскація майна, головщина, штрафи, дискримінація покарання. Характерні риси системи покарань у Козацько-Гетьманській державі.

Право на покарання. Мета і система покарань. Основна сутність покарання. Ознаки покарання. Критерії призначення покарання. Обставини, що пом’якшували і обтяжували покарання. Врахування при призначенні покарання ступеня тяжкості вчинення злочину, особи винного, обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Тема 6. Сутність і особливості інституту покарання на українських землях в складі Російської імперії після скасування правової автономії України.

Розвиток інституту покарання в Україні у другій половині ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. Джерела правових норм для призначення покарання. Звід місцевих законів західних губерній 1837 р. Поширення на Україну Зводу законів Російської імперії 1835 р. Характеристика системи покарань за «Уложенням про покарання кримінальні та виправні». Кримінальні покарання 1846 р.

(позбавлення усіх прав стану, клеймування, тілесне покарання). Виправні покарання (догана, штрафи, арешт, ув’язнення, передання на службу).

Характерні риси призначення покарань. Обставини, що пом’якшували і обтяжували відповідальність.

Тема 7. Розвиток інституту покарання на українських землях в складі Австрії та Австро-Угорщини.

Право на покарання. Мета і система покарань. Основна сутність покарання. Ознаки покарання. Критерії призначення покарання. Обставини, що пом’якшували і обтяжували покарання. Врахування при призначенні покарання ступеня тяжкості вчинення злочину, особи винного, обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Тема 8. Інститут покарання у законодавстві в період відродження Української національної державності (1917–1921 рр.

).

Історичні передумови розвитку кримінального законодавства доби української революції 1917–1921 рр. Кримінальне законодавство УНР за Центральної Ради, Гетьманату Петра Скоропадського, Директорії УНР, ЗУНР.

Тема 9. Становлення інституту покарання в українському радянському кримінальному законодавстві.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виникнення радянського кримінального законодавства. Характеристика системи кримінальних покарань в роки радянсько-німецької війни 1941–1945 рр.

та в повоєнний час. Характеристика системи покарань за Кримінальним кодексом УРСР від 28 грудня 1960 р.

Право на покарання. Мета і система покарань. Основна сутність покарання. Ознаки покарання. Критерії призначення покарання. Обставини, що пом’якшували і обтяжували покарання. Врахування при призначенні покаранняступеня тяжкості вчинення злочину, особи винного, обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОКАРАНЬ

У ВІТЧИЗЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ»

–  –  –

1 72 18 18 - - 36 72 16 4 60 МОДУЛЬ 1

–  –  –

вітчизняного кримінального законодавства.

Характеристика покарань за законодавством Київської Русі (кровна помста, потік і пограбування, віра, продаж, урок, головщина).

Врахування при призначенні покарання ступеня тяжкості вчинення злочину, особи винного, обставин,що пом’якшують і обтяжують відповідальність за законодавством Галицько-Волинської держави.

Формування та функціонування правових норм щодо покарань у джерелах права ХІV – ХVІ ст.: звичаєве право, Руська Правда, привілеї, Судебник 1468 р., Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр., збірники магдебурзького права.

Розвиток інституту призначення покарання у джерелах права Козацько-Гетьманської держави.

Підготовка, ухвалення і основний зміст Судової реформи 1864 р. та її поширення на українських землях.

Розвиток інституту покарання на українських землях в складі Австрії та Австро-Угорщини.

Кримінальне законодавство УНР за Центральної Ради, Гетьманату Петра Скоропадського, Директорії УНР, ЗУНР.

Характеристика системи кримінальних покарань в роки радянсько-німецької війни 1941 – 1945 рр. та в повоєнний час.

ВСЬОГО: 18 Заочна форма навчання.

–  –  –

призначення покарань.

Покарання за злочини на українських землях у складі Польського королівства та в складі Російської імперії після скасування правової автономії України.

ВСЬОГО: 4

–  –  –

Динаміка ефективності покарання, її критерії та показники в історії вітчизняного законодавства в Україні.

Покарання за злочини на українських землях у складі Польського королівства.

–  –  –

покарання у Запорізькій Січі.

Розвиток інституту покарання в Україні у другій половині XVІІ – на початку XVІІІ ст.

РАЗОМ: 36

–  –  –

розвитку вітчизняного законодавства в Україні.

Характеристика покарань за законодавством Київської Русі (кровна помста, потік і пограбування, віра, продаж, урок, головщина). Церковні покарання, епітемії, штрафи, тілесні покарання, тюрма (в’язниця).

Природа виникнення правових звичаїв щодо призначення покарань.

Основні риси староруського феодального права про покарання.

Характеристика покарань за законодавством ГалицькоВолинської держави.

Тенденції розвитку правового регулювання призначення покарання на українських землях у Великому князівстві Литовському.

Фізичні та майнові покарання (смертна кара, болісні та тілесні покарання, тюремні ув’язнення, позбавлення волі або позбавлення честі).

Покарання за злочини на українських землях у складі Польського королівства.

Інститут покарання на українських землях за

–  –  –

законодавством Речі Посполитої.

Значення «Прав, за якими судиться малоросійський народ» у розвитку правового регулювання призначення покарань за законодавством України.

Особливості правового регулювання призначення покарання у Запорізькій Січі.

Поширення чинності російського законодавства про покарання на українських землях.

Підготовка, ухвалення і основний зміст Судової реформи 1864 року та її поширення на українських землях.

Система покарань за Кримінальним кодексом УСРР від

–  –  –

10. Методи навчання БЕСІДАпередбачає використання попереднього досвіду студентів з певної галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних. З цього погляду виділяють два види бесіди: евристичну й репродуктивну. За місцем у навчальному процесі розрізняють вступну, поточну й підсумкову бесіди.

ЛЕКЦІЯ — це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно повязаних, обєднаних загальною темою. Лекція використовується, як правило, у вищих навчальних закладах і старших класах загальноосвітньої школи.

Важливе місце у навчальному процесі займає ІНСТРУКТАЖ. Він передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання правил безпеки під час виконання навчальних операцій. Це важливий етап в оволодінні методами самостійної пізнавальної діяльності.

Адже важливо, щоб студенти розуміли не лише, ЩО треба робити, а і як це робити.

Чільне місце серед групи словесних методів посідає метод РОБОТИ З КНИГОЮ.Віднесення його до цієї групи дещо умовне. Студенти мають розуміти, що основне джерело отримання наукової інформації — не викладач, а книга. Тому, так важливо навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів. Вони зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і психологічними особливостями сприймання. Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації. При цьому варто зауважити, що ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог інших методів.

ДЕМОНСТРАЦІЯ— це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

ІЛЮСТРАЦІЯ— метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, малюнки, схеми, графіки та ін.).Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Львівське обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна–Світ») Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 18 Богдан ЯКИМОВИЧ РОМАН ШУХЕВИЧ – СТРАТЕГ І ТАКТИК ПОВСТАНСЬКОЇ ВІЙНИ До 100-річчя від дня народження Головного Командира УПА Львів 2007 УДК [94+355.425.4](477.8)“19”(092)Р.Шухевич Я-45 ББК ТЗ(4УКР31)624.1–8 Р.Шухевич Ц35(4УКР31)629–8 Р.Шухевич Редакційна колегія: Богдан ЯКИМОВИЧ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ГУДИМА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 159.922.6: 37.034: 372(043.3) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету...»

«based on a positive model of the university. – National Bureau of Economic Research, 2012. – Working Paper 18626. – 45 р. – [Електронний ресурс] / Available at NBER – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w18626. 7. Lerner Josh, Schoar Antoinette, and Wang Jialan. Secrets of the Academy: The Drivers of University Endowment Success // Journal of Economic Perspectives. – 2008. – V.22, N3. – P.207–222. 8. Чаплигіна О.В., Шиян А.А., Горобчук Т.Т., Грабовецький Б.Є. Розвиток орендних відносин...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ДОМБРОВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 94(477.54):378.4 “19” РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ В ХАРКОВІ У ПЕРІОД ТИМЧАСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (друга половина 50-х – перша половина 60-х років ХХ ст.) спеціальність 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук ХАРКІВ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Міжнародному Соломоновому університеті, Міністерство освіти і...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«Оформлення кабінету для проведення уроку 1. На святковій скатертині лежать найновіші книги з бухгалтерського обліку, посібники, інструкції, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, газети «Все про бухгалтерський облік», плакати з поясненнями термінології та інформація про авторів підручників.2. На видних місцях кабінету плакати з висловами видатних людей, що зробили свій внесок у розвиток бухгалтерського обліку: Бухгалтерія – це мистецтво. Особливий дар бачити за цифрами складний світ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Екзистенційні та комунікативні питання управління Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Суми, 23–25 січня 2014 року) Частина Суми Сумський державний університет УДК 338.24:1(06) ББК 65.050.9(4Укр)2я Е4 Рецензенти: Є. В. Мішенін – доктор економічних наук, професор Сумського національного аграрного університету; С. М. Ілляшенко – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету; В. Г. Воронкова...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО На правах рукопису УДК 02:001.4] (477)”19” СОЛОІДЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ Спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній бібліотеці України імені В. І....»

«Хроніка архівного життя в Одеській області: жовтень-грудень 2011 року 5 жовтня 2011 р.Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук, начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань О.І. Ксендзик, методист відділу формування Національного архівного фонду та діловодству Т.В. Ратушна були відряджені до архівного відділу Татарбунарської райдержадміністрації для комплексної перевірки роботи. Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ...»

«В. П. Андрущенко Т. В. Андрущенко В. Л. Савельєв КОНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Київ ТОВ «МП Леся» УДК 37 ББК 7 А 6 Рекомендовано Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 8 від 27 березня 2014 р.) Рецензенти: Михайло Бойченко, доктор філософських наук, доцент; Григорій Волинка, доктор філософських наук, професор; Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор. Андрущенко В. А 66 Конституціалізація...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»