WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи ...»

-- [ Страница 2 ] --

Причини поразки національно-визвольної боротьби українського народу за свою державну незалежність.

Тема 6. Проголошення та розбудова незалежної української держави.

Реферати:

Передумови розпаду СРСР та їх характеристика.

Прийняття Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, її зміст і значення.

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року:

його характеристика та історичне значення.

Державне будівництво в Україні (1991 – 2007 рр.).

–  –  –

до н. е. – 5 ст. н. е). Реферати:

Відмінності в політичному устрої перших рабовласницьких держав на території України.

Проблеми періодизації історії держави і права України

Тема 2. Держава і право Київської Русі. Реферати:

Витоки української державності.

Теорія «триєдиної Русі»:міф чи реальність?

Правовий статус жінки в Київській Русі.

Рецепція візантійського права в Київській Русі.

Порівняльна характеристика Руської Правди та подібних збірників у інших європейських державах.

Вплив християнства на державу і право Київської Русі.

Політичний портрет Данила Галицького.

Дискусійні питання щодо правонаступництва Київської Русі.

Тема 3. Держава і право в Україні періоду Литовсько-Польської та

Козацької доби. Реферати:

Передові державно-правові ідеї у Литовських статутах.

Роль козацтва у політичному становленні української нації.

Політичні та правові погляди Богдана Хмельницького.

Українсько-московський договір 1654 р. в оцінках істориків та юристів.

Специфіка українського козацького державотворення.

Міжнародні відносини та дипломатія у Гетьманщині.

Політико-правові ідеї Гадяцького договору.

Політико-правові ідеї Конституції Пилипа Орлика.

Тема 4. Держава і право в Україні періоду національного

відродження (поч. ХХ ст.). Реферати:

Еволюція поглядів на державно-правовий статус України (на прикладі 1-4 Універсалів Центральної Ради).

Проект Конституції УНР Отто Ейхельмана.

Конституційні проекти в ЗУНР.

Причини та наслідки поразки визвольних змагань поч. XX ст.

Спроба відновлення Української держави в окупованому німцями Львові. Українське державне правління на чолі з Я. Стецьком.

Створення Української головної визвольної ради у 1944р. та характеристика її документів.

Утворення, розвиток та падіння Карпато-Української держави (1938-1939рр.).

Всього: 188 год.

9. Методи навчання БЕСІДА передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних. З цього погляду виділяють два види бесіди: евристичну й репродуктивну. За місцем у навчальному процесі розрізняють вступну, поточну й підсумкову бесіди.

ЛЕКЦІЯ — це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно повязаних, обєднаних загальною темою. Лекція використовується, як правило, у вищих навчальних закладах і старших класах загальноосвітньої школи.

Важливе місце у навчальному процесі займає ІНСТРУКТАЖ. Він передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання правил безпеки під час виконання навчальних операцій. Це важливий етап в оволодінні методами самостійної пізнавальної діяльності. Адже важливо, щоб студенти розуміли не лише, ЩО треба робити, а і як це робити.

Чільне місце серед групи словесних методів посідає метод РОБОТИ З КНИГОЮ.Віднесення його до цієї групи дещо умовне. Студенти мають розуміти, що основне джерело отримання наукової інформації — не викладач, а книга. Тому, так важливо навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів. Вони зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і психологічними особливостями сприймання. Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації. При цьому варто зауважити, що ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог інших методів.

ДЕМОНСТРАЦІЯ— це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

ІЛЮСТРАЦІЯ— метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, малюнки, схеми, графіки та ін.).

Сутність цих двох методів близька між собою в етимологічному плані.

ІНДУКТИВНИЙ МЕТОД— це шлях вивчення предметів, явищ від одиничного до загального. У результаті розуміння сутності ознак, властивостей одиничних предметів чи явищ, понять є можливість усвідомити істотні, типові закономірності чи властивості однопорядкових предметів або явищ. Проте, використовуючи індуктивний метод, варто не змушувати студентів завчати велику кількість одиничних понять, а лише ту інформацію, що дасть змогу виділити у споріднених поняттях суттєве, загальне, типове.

ДЕДУКТИВНИЙ МЕТОД,навпаки, базується на вивченні навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного. Студенти ознайомлюються із загальною закономірністю, а потім на основі цієї закономірності, правила, закону характеризуються інші явища, предмети. Індуктивний і дедуктивний методи перебувають у діалектичному взаємозвязку.

Методи навчання за логічними ознаками не відокремлені від методів навчання за джерелами знань. У процесі використання словесних, практичних та наочних методів викладач і студенти не можуть обійтися без індукції, дедукції аналізу й синтезу.

ПРОБЛЕМНИЙ ВИКЛАДпередбачає створення викладачем проблемної ситуації, допомогу студентам у виділенні та "прийнятті" проблемного завдання, використанні словесних методів (лекції, пояснення) для активізації мисленнєвої діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавального інтересу шляхом отримання нової інформації.

ЧАСТКОВО-ПОШУКОВИЙ МЕТОДвключає студентів у пошук шляхів, прийомів і засобів розвязання пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього методу необхідно створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до розуміння і "прийняття" пізнавального завдання; керувати ходом пошукової мисленнєвої діяльності студентів з використанням системи логічно вмотивованих запитань; стимулювати і схвалювати пізнавальну діяльність студентів у процесі розвязання навчальних завдань; аналізувати успіхи і помилки, труднощі.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОДспрямований на включення студентів у самостійне розвязання пізнавального завдання з використанням необхідного обладнання. Для ефективності цього методу варто дотримуватися низки вимог: створення проблемної ситуації; керівництво студентами при виділенні пізнавального завдання; спонукання студентів до пошуків гіпотези, перевірки її достовірності; надання допомоги у пошуках ефективних методів і резерву знань, необхідних для розвязання задачі; орієнтація студентів на проведення досліджень і систематизація результатів проведеної роботи; включення студентів у самостійний аналіз перебігу та результатів проведеної роботи.

ПОЯСНЮВАЛЬНО-ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МЕТОД.Студенти отримують знання на лекції, з навчальної або методичної літератури, через екранний посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти діють у рамках репродуктивного (відтворювального) мислення. У ВНЗ цей метод набуває найширшого застосування для передання великого масиву інформації.

МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ВИКЛАДАННЯ. Використовуючи різноманітні джерела та засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різноманітні підходи, показує способи розвязання поставленого завдання. Студенти стають свідками і співучасниками наукового пошуку. І в минулому, і нині такий підхід широко застосовується.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і визначення завдань та короткого усного або письмового інструктажу ті, хто навчаються, самостійно опрацьовують наукові джерела, проводять спостереження і виміри, виконують інші дії пошукового характеру. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найбільш повно. Методи навчальної роботи безпосередньо переростають у методи наукового дослідження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль).

Підсумковийконтроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту. Форма проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою.

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ

–  –  –

організації навчального процесу з предмету «Історія держави і права України»

включає:

державні стандарти освіти;

робочу навчальну програму та навчальну програму;

плани семінарських (практичних) занять та методичні матеріали до їх проведення;

методичні матеріали щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів;

індивідуальне навчально-дослідне завдання;

завдання для проведення модульного контролю (тестові та електронні варіанти);

підручники та навчальні посібники;

13. Рекомендована література

Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. – Львів, 2004.

1.

Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. – Львів, 2000.

2.

Захарченко П. Історія держави і права України. – К., 2004 3.

Історія держави і права України. У 2-х част. / За ред. В.Я. Тація, А.Й.

4.

Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К., 2003.

Історія держави і права України / За ред. Чайковського А.С. – К., 2006 5.

Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підруч. для 6.

вищих навч. закладів. – К., 2007.

Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції.

7.

Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.

Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. Апарат 8.

управління Галичиною в складі Австро-угорщини. – Львів, 2002.

Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К., 2007.

9.

Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920 10.

рр.). – Коломия,1994.

Терлюк І.Я. Історія держави і права України (доновітній час). – К., 2011.

11.

Ткач А.П. Право України. – Хмельницький, 1992.

12.

Чубатий М. Огляд історії українського права. – Мюнхен,1947.

13.

Вісник Народної Ради Закарпатської України. – Ужгород, 1944-1945.

14.

Возз'єднання українського народу в єдиній Українській радянській державі:

15.

Зб. документів і матеріалів. – К., 1949.

ВоссоединениеУкраины с Россией. Документы и материалы. – М.,1953. Т.1Ділова документація Гетьманщини у XVIII ст. Збірник документів. – К.

1993.

18. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Кер. й відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – Т.1.

19. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Кер. авторськ.

кол. й відп. ред. О. Карпенко.– Івано-Франківськ, 2001.

20. Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. документів і матеріалів. – К.,1986.

21. Конституція України. – Х., 2006.

22. Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали. – Львів,1991.

23. Музиченко П.П., Долматова Н.І., Крестовська Н.М., Практикум з історії держави і права України: Навч. посіб. – К., 2002.

24. Памятникирусского права. М., 1952-1961. Т.1-8.

25. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року. – К.,1997.

26. Российскоезаконодательство Х-ХХ веков. – М.,1984-1991. Т.1-9.

27. Статут Великого княжестваЛитовского 1588 года. – Минск, 1989.

28. Статути Великого князівства Литовського у 3-х томах / За ред. С.Ківалова, П.Музиченка, А.Панькова. – Одеса, 2002-2004

29. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т.1-2.

30. Універсали Богдана Хмельницького 1648 – 1657. – К., 1998.

31. Хрестоматія з історії Української РСР. –К.,1959-1961. – Т.1-2

32. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х томах. – К., 1997. –Т.1Хрестоматія з історії держави і права України. –К., 2003.

34. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький. – Львів, 2002.

35. Бабій Б.М. Возз'єднання Західної України з Українською РСР. – К.,1954.

36. Бабій Б.М. Українська радянська держава (1921-1925 рр.). – К., 1961.

37. Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.): монографія. – Львів, 2009.

38. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі польського королівства (1387–1565 рр.) : монографія. – Львів, 2010.

39. Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. – Том 2. Юридичні праці. – К., 2006.

40. Винниченко В.Відродження нації. – К., 1990. Т.1-3.

41. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.,1990.

42. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.:

кордони, населення, право. – К., 1996..

43. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст. – К.,1959.

44. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1991.

45. Єфремова Н.В. Розвиток конституційного законодавства України (1917– 1920) / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса, 2002.

46. Іванченко Р. Історія без міфів. – К., 1996.

47. Кіселичник В. Міське право та самоврядування Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): монографія. – Львів, 2008.

48. Кобилецький М.М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918-1923). – Львів, 1998.Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«А.В. Грубінко ІСТОРIЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБIЖНИХ КРАЇН Навчальний посібник ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 930.85(075.8) ББК 67.3 я73 Г 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол № 5 від 02.07.2010 р.) Рецензенти: Бисага Ю.М. — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету; Мартинов А.Ю. — доктор...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА АНОСОВ ІВАН ПАВЛОВИЧ УДК 37. 011 АНТРОПОЛОГІЗМ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ (ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ) 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України. доктор...»

«Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна Київ 2010 Електронні комунікації : вимоги часу [Текст] : інформаційний дайджест / уклад. О.М. Львович. – К.: ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна ЦБС Оболонського р-ну, 2010.– 16 с. Інформаційний дайджест Електронні комунікації – вимоги часу підготовлено до Всесвітнього дня...»

«Управління культури, національностей та релігій Київської культури обласної державної адміністрації Київська обласна бібліотека для дітей Вартовий українського слова: Вартовий слова до 150-річчя від дня народження видатного українського річчя письменника, письменника педагога, книговидавця книговидавця, популяризатора дитячої літератури Бориса Дмитровича Грінченка біобібліографічний покажчик (9.XI. 1863 –6.V. 1910) Київ 2013 УДК 016:929 ББК 91.9:83 Г 85 Вартовий українського слова: до 150-річчя...»

«УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935” І.О. Гаврилів Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних та соціальних наук БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ТЕРОР НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр. © Гаврилів І.О., 2008 Показано початок Другої світової війни через призму проблеми західноукраїнських земель в умовах більшовицької агресії. The beginning of the WW II is shown from the point of view of the Western Ukrainian land problems under bolsheviks aggression. У сучасному українському...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІН С ГИ ТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Центральний державний архів громадських об‘єднань України U1 ЛЕЩАТАХ ТОТАЛІТАРИЗМІ ПЕРШЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ НАН УКРАЇНИ_ (1936-1956 р р ) ^ ^ ^ Н ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ К и їв -1 9 9 Національна Академія наук України ІНСТИТУТ І СТОРІ Ї УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕ Р ЖА ВН ИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ О Б ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ У ЛЕЩАТАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ: П ерш е д в а д ц я т и р іч ч я Ін ституту іс т о р ії У країни НАН У к р а їн и...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Литовська Метрика в коМпЛексі пізньосередньовічних джереЛ з історії України: пробЛеМи вивчення та пУбЛікації МатерІали крУглого столУ 21 березня 2012 р. київ київ Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України Протокол № 7 від 26 червня 2012 р. редколегія збірника Г. Боряк. (відповідальний редактор) А. Блануца, Д. Ващук, І. Ворончук, Л. Жеребцова (відповідальний секретар), П. Кулаковський. Литовська Метрика в...»

«ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС. Вісник ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА. – 2011. – Вип.1. – с. УДК 82.0 – 087.5 ББК 74.268.0 L-64 До збірника Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва ввійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», організованого Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, який відбувся 1-5 червня 2010 р. у м. Львові. Публікуються дослідження, статті, розвідки, в яких висвітлюються актуальні проблеми...»

«Друкарський орган студентського парламенту Випуск № 4 Нікопольської філії ПВНЗ Європейський університет 20 березня 2012 р.АНОНС: Всеукраїнський семінар для голів 1. Всеукраїнський семінар для студентського самоврядування голів СПУ Можливості і проМожливості і проблеми розвитку інблеми розвитку інновацій студентського самоврядування. новацій студентського самоврядуванВоєводінна Г. — стор. 1-2 ня» (туристична база «Едельвейс») 2. Інформує студентський парламент університету — Протокол №5,6...»

«Вісник Асоціації кримінального права України, 2013, № 1(1) УДК 343.2 В. І. Борисов, докт. юрид. наук, проф., академік НАПрН України, директор Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України В. С. Батиргареєва, докт. юрид. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України ІНШІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»