WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць Випуск 13 Харків – 2010 УДК 930 ББК 63.3 Тринадцятий збірник наукових праць містить статті викладачів, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 2077-7280

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Збірник наукових праць

Випуск 13

Харків – 2010

УДК 930

ББК 63.3

Тринадцятий збірник наукових праць містить статті викладачів, аспірантів

та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують

тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності.

Для науковців, викладачів і студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами історії.

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 13 від 26 листопада 2010 р.)

Редакційна колегія:

Посохов С. І. (головний редактор) д-р іст. наук, професор Бардола К. Ю.

канд. іст. наук, доцент Волосник Ю. П.

д-р іст. наук, професор Духопельников В. М.

канд. іст. наук, професор Журавльов Д. В.

канд. іст. наук, доцент Куделко С. М.

канд. іст. наук, професор Куліков В. О.

канд. іст. наук, доцент Миколенко Д. В. (відповідальний секретар) канд. іст. наук, доцент Мартем'янов О. П.

канд. іст. наук, доцент Наумов С. О.

д-р іст. наук, професор Проценко М. В. (технічний секретар) Сєргєєв І. П.

д-р іст. наук, професор Скирда В. В.

канд. іст. наук, доцент Страшнюк С. Ю.

канд. іст. наук, доцент Тумаков О. І.

канд. іст. наук, доцент Чижов О. П.

канд. іст. наук, доцент Чувпило О. О.

д-р іст. наук, професор

Адреса редакційної колегії:

Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет.

Тел.: (057) 707-52-42; факс (057) 702-03-79 E-mail: istfakkhnu@gmail.com; сайт: http://www-history.univer.kharkov.ua Статті прорецензовано.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6635 від 23.10.2002 Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових А 43 праць. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 13. – 248 с.

©Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, оформлення, 2010 ЗМІСТ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГОСВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ Грибанов Денис Правовое положение граждан боспорских полисов в эпоху правления Спартокидов Дудин Александр Культ Сомы и археологические реалии в степях Восточной Европы в первой трети I тыс. до н.э.

Пяничук Ольга Влияние магии на развитие индивидуализма в заупокойном культе Древнего Египта эпохи Среднего царства Семененко Елена Погибла ли Западная Римская империя в 476 г.? 29 Сорочан Екатерина О специализации в сфере производства и торговли кожаными изделиями и обувью в Византии IV–IX вв.

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ Белая Елена Пангерманский союз и польский вопрос в 1891–1907 годах (к постановке проблемы) Еремеева Екатерина Роль подтекста в советских политических анекдотах

Киселева Елена Раннесоветская провинциальная печать:

выживание и борьба за сознание масс (на примере Орловской 61 и Брянской губерний РСФСР) Магадеев Искандэр Военная доктрина и е реализация на практике: проблема контроля за личным составом во 69 французской армии 1920-х гг.

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Белоус Сергей К вопросу о роли США в процессе становления и укрепления Освободительной армии Косово (середина 1990-х – 78 июнь 1999 г.) Ласкавий Дмитро Угода Бертело-Кедмена і перськомесопотамська нафта (1920) Щестюк Тетяна Методи протидії заклику халіфа до джихаду у Британській імперії в1914 р.

ІСТОРІЯ УРАЇНИ Бабкова Надія Козацькі клейноди в українській військовій символіці та атрибутиці ХХ–ХХІ століть Єремєєв Павло Старообрядництво Харківщини (1825–1843 рр.):

чисельність, локалізація, конфесійний та становий склад Іванов Станіслав Житлове будівництво в Харкові (1943–1980 рр.) Кононенко Василий Элита войска зарожского-гетманщины между проектами малороссии и Российской Империи 127 (конец 20-х – начало 60-х гг. XVIII в.) Лупіка Тетяна Аграрна політика радянської влади в перші післявоєнні роки та її вплив на стан сільського господарства 134 Харківщини

Любавський Роман «Новий» Харків проти «старого»:

повсякденне життя робітників Харківського тракторного заводу 142 у 1930-і роки Мовчан Анастасія Досвід проведення дитячих таборів-комун в Донбасі в першій половині 1920-х років Онацький Максим Підприємці та робітники приватного сектору у Харкові в роки непу: суперечливість відносин Півень Вікторія Динаміка чисельності та структури населення Харківщини в 1970–1991 рр.

Радченко Юрій «Ми випустили в них всі патрони…»:

колаборація та Голокост у Краснограді Харківської області 172 (жовтень 1941 – червень 1942 рр.) ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Літвіненко Єлізавета Гетьманат Івана Виговського на шпальтах 181 німецькомовної друкованої хроніки «Theatrum Europaeum»

Онопрієнко Алла, Тріпутіна Наталія Розробка технології 187 створення тривимірної моделі історичного центру Харкова Протасова Ірина Кримське питання на сторінках журналу 198 «Політика і час»

Пудовкіна Анна Музейна археологія Радянської України 206 у 1920-х – першій половині 1930-х рр.: до постановки проблеми Свириденко Вікторія Формування основних течій 215 болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблеми Харченко Артем Історіографія купецького шлюбу 222 українських губерній Російської імперії кінця XVIII – початку XX ст. в контексті «нової соціальної історії»

КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ Єремєєв Павло 63-тя Міжнародна конференція молодих 232 вчених «Каразінські читання (історичні науки)»

Кныш Ирина, Олейник Николай Проблема любви в античности 234 и в средние века: историческая традиция и современные парадигмы Круглый стол Труш Светлана II Международная студенческая школа 238 «Историко-культурное наследие Еврорегиона Слобожанщина»

–  –  –

Грибанов Денис Правовое положение граждан боспорских полисов … УДК 94 (398): 342.72/.73 (477.7) « - 04/ - 01»

Правовое положение граждан боспорских полисов в эпоху правления Спартокидов

–  –  –

Грибанов Денис. Правове положення громадян боспорських полісів в епоху правління Спартокідів. У даній статті розглядається питання про політичні і судові права громадян боспорських полісів в епоху правління Спартокідів. Вивчення епіграфічних і літературних джерел дозволяє зробити висновок про те, що громадяни боспорських полісів зберігали право участі в народних зборах і виборчі права, але втратили право законодавчої ініціативи.

Вони зберігали також особливі судові права, тому що були підзвітні тільки полісному суду. Таким чином, правове положення громадян боспорських полісів значно відрізнялось від положення інших підданих Спартокідів або іноземців. Ключові слова: Боспор, поліс, політичні права, судові права.

Грибанов Денис. Правовое положение граждан боспорских полисов в эпоху правления Спартокидов. В данной статье рассматривается вопрос о политических и судебных правах граждан боспорских полисов в эпоху правления Спартокидов.

Изучение эпиграфических и литературных источников позволяет сделать вывод о том, что граждане боспорских полисов сохраняли право участия в народном собрании и избирательные права, но утратили право законодательной инициативы. Они сохраняли также особые судебные права, так как были подотчтны только полисному суду. Таким образом, правовое положение граждан боспорских полисов значительно отличалось от положения других подданных Спартокидов или иностранцев. Ключевые слова: гражданин, Боспор, полис, политические права, судебные права; громадянин.

Gribanov Denis. The legal status of the citizens of Bosporan poleis in the period of the Spartokids’ rule. The present paper deals with the consideration of the problem of the political and the judicial rights of the citizens of Bosporan poleis in the period of the Spartokids’ rule.

Studying of epigraphical and literary sources allows us to draw a conclusion that the citizens of Bosporan poleis kept the right of participation in national meeting and suffrages, but had lost the right © Грибанов Д. В. 7 Актуальныі проблеми … 2010. – Вип. 13 of the legislative initiative. They kept also the special judicial rights as they were accountable only to the court of the polis. Thus, the legal status of the citizens of Bosporan poleis considerably differed from the status of other citizens of the Spartokids’ state or the foreigners. Key words: citizen, Bosporus, polis, the political rights, the judicial rights.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В последние годы особое место в исследованиях, посвящнных истории античных государств Северного Причерноморья, заняла проблема полисов на Боспоре Киммерийском [4, с. 79с. 22-28; 9, с. 130-136; 13, с. 237-253]. При этом до сих пор недостаточно изученным остатся вопрос о правовом положении граждан боспорских полисов в эпоху правления Спартокидов [14, с. 172-189].

Исследование правового положения граждан боспорских полисов в спартокидовский период, даст возможность аргументировано судить о социально-политической организации Боспора в последней трети V–II вв.

до н.э. и о реальном объме тех политических прав, которыми обладали боспорские полисы под властью Спартокидов. В имеющихся источниках лучше всего освещены политические и судебные права граждан боспорских полисов, поэтому рассмотрению именно этих категорий, определяющих правовой статус гражданина, следует уделить первоочередное внимание.

К основным политическим правам, которыми могли обладать граждане демократических полисов, относилось право участия в деятельности представительских органов гражданской общины (народное собрание, Совет), право законодательной инициативы, пассивное и активное избирательное право [14, с. 174-178]. В государствах с олигархической формой правления, как, например, в Спарте, полноправные граждане, участвовали в работе народного собрания, но были ограничены в праве законодательной инициативы [17, с. 101-104].

Отдельные литературные и эпиграфические источники свидетельствуют о том, что и граждане боспорских полисов в эпоху правления династии Спартокидов обладали политическими правами, отличающимися от прав иноземцев или жителей Боспора, не принадлежавших ни к одной полисной общине. В боспорских полисах на протяжении всей их истории сохранялась традиция созыва народных собраний. На это указывает ряд свидетельств, наиболее ранним из которых является широко известный рассказ Диодора о пантикапейском народном собрании 309 г. до н.э.

(Diod., XX, 24). Это единственный источник, подтверждающий существование практики созыва народных собраний в городах Боспора в период правления Спартокидов. Известно также о том, что народное собрание в эллинистический период действовало в Танаисе, который располагался на периферии Боспора и обладал политической автономией [21, с. 195-202]. По словам Страбона, Танаис был основан «боспорскими греками» (Strab., XI, 2, 3), а, следовательно, здесь должны были развиваться те же институты власти, которые существовали и в

Грибанов Денис Правовое положение граждан боспорских полисов …

метрополии. О деятельности в этом полисе народного собрания свидетельствует танаисская надпись конца III – первой половины II вв. до н.э., в которой содержится текст декрета о даровании золотого венка одному из граждан [1, с. 63-64]. Начальная часть надписи повреждена, однако с высокой долей вероятности там следует восстанавливать формулу «Совет и народ постановили». Однако в эпиграфике других городов Боспора упоминания о деятельности народных собраний в эпоху правления Спартокидов не сохранились.

Тем не менее, о наличии у граждан боспорских полисов избирательных прав свидетельствуют упоминания таких магистратур, как агораномия и агонотетия, в эпиграфических надписях IV-III вв. до н.э. из Пантикапея, Нимфея и Гермонассы [КБН, № 1039; 7, c. 186-192; 11, c. 62; 16, с. 99-121;

18, с. 157-175; 20, c. 71-77]. Судя по этим надписям, данные магистратуры предполагали ежегодную ротацию, что, на наш взгляд, свидетельствует о сохранении практики избрания полисных магистратов через систему представительских органов полисной общины. Правилу периодического переизбрания были подчинены и все жреческие должности, о чм свидетельствуют многочисленные посвятительные надписи эпохи Спартокидов (КБН, № 6, 10, 26, 974, 1044).

Даже члены правящей династии исполняли жреческие обязанности лишь в рамках определнного временного промежутка (КБН, № 25). Поэтому, несмотря на общегосударственное значение культов Аполлона, Афродиты, Артемиды, Деметры, их жрецы, вероятно, сохраняли статус полисных должностных лиц, регулярно переизбиравшихся в рамках тех же процедур, что и обычные магистраты. Таким образом, граждане боспорских полисов в период правления Спартокидов, безусловно, сохраняли избирательные права, хотя об их реальном объме и процедуре применения судить трудно. С другой стороны, вплоть до эпохи Митридата нам не известен ни один декрет или постановление, изданное от имени полиса или полисных органов власти, а проксенические декреты в эпоху Спартокидов издавались исключительно правителем, выступавшим в них в качестве частного лица [23, с. 69-71].

Следовательно, право законодательной инициативы граждан боспорских полисов либо было сведено к минимуму, либо вовсе отменено.

Эта ситуация ярко выделяется на фоне других понтийских полисов и даже Танаиса, основанного выходцами с Боспора в начале III в. до н.э., а уже в конце III – начале II вв. до н.э. издававшего декреты от имени полисной общины. На Боспоре подобная практика засвидетельствована лишь более поздними надписями митридатовского и римского времени [КБН, № 979, 982, 983, 1118; 6, с. 14-33]. В период правления Спартокидов боспорские полисные общины, очевидно, были лишены права законодательной инициативы, на что косвенно указывает и Диодор при описании пантикапейского народного собрания 309 г. до н.э. (Diod., XX, 24).

Античный автор отмечает, что пришедший к власти Эвмел созвал народное собрание для того, чтобы прекратить волнения, возникшие в среде

Актуальныі проблеми … 2010. – Вип. 13Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |
Похожие работы:

«Київський університет імені Тараса Шевченка Київський С.П.Романчук ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО г і еОрбпШКи мЄгііОиОЛОсіЧНі ЗиСииіі ( і ЄОрвпШКО -‘М кт и и ил и січН і ЗиСииїі та т а методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування) Київ Редакційно-видавничий центр “ Київський університет” “Київський університет” БЬК 26.82 Р 69 С.П.Романчук Р 69 Історичне ландшафтознавство: Тсоретико-методологічні за­ сади та методика...»

«Український дім Дюссельдорф Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» Інститут історії України Національної академії наук України Східний інститут українознавства ім. Ковальських усні історії українських остарбайтерів Харків Право УДК 94(100) «1941/1945 »-054.73(=161.2).001.32-028.16 ББК 63.3(0)62.7ю П84 Рецензенти: доктор історичних наук, професор М. Дмитрієнко доктор історичних наук, професор О. Удод Дизайн обкладинки С. Кулинич Збірник затверджено до друку Вченою радою Інституту історії...»

«КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕКАНОВ ВСЕВОЛОД ЮРІЙОВИЧ УДК 930.1 (398) “0395/1453”: 378.4 (477–25) “18/19” ВІЗАНТИНІСТИКА В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії Київського славістичного університету кандидат...»

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«Наукові видання Заповідника та публікації співробітників у 2012 р. Підготовка та видання окремих видань та публікацій Окремі фахові видання та збірники наукових праць Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та К., 2012. – 212 с. 1. культури: Зб. наук. праць. Вип. 26 / Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та К., 2012. – 376 с. 2. культури: Зб. наук. праць. Вип. 27, спецвипуск 10:...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Львівське обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна–Світ») Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 18 Богдан ЯКИМОВИЧ РОМАН ШУХЕВИЧ – СТРАТЕГ І ТАКТИК ПОВСТАНСЬКОЇ ВІЙНИ До 100-річчя від дня народження Головного Командира УПА Львів 2007 УДК [94+355.425.4](477.8)“19”(092)Р.Шухевич Я-45 ББК ТЗ(4УКР31)624.1–8 Р.Шухевич Ц35(4УКР31)629–8 Р.Шухевич Редакційна колегія: Богдан ЯКИМОВИЧ...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Присяга Миргородського полку 1732 року Опрацювали Дмитро Вирський і Роман Москаленко Київ УДК 930.001.31 (477.53) ББК 63. П-7 Присяга Миргородського полку 1732 року / опрацювали Д.Вирський і Р.Москаленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 105 с. Видання джерела з історії козацької України першої третини ХVIII ст. Містить дані про соціальну структуру та особистий склад козаків, міщан і цехових ремісників Миргородського...»

«ХVІI Могилянські читання Регламент конференції Доповіді – 15 хв. (пленарне засідання – 20 хв.) Виступи в обговореннях – до 5 хв. Пленарне засідання 6 грудня, 1000–1300 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) На конференції працюють секції: I. Історичні, історіографічні та джерелознавчі дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) 7 грудня, 1000–1400 ІІ. Археологічні дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 19 (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури) 7...»

«Художня проза Михайла Старицького. – Черкаси, 2003. 11. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. – К., 1977. 12. Франко І. Наша поезія в 1901 році // Франко І. Зібр. творів: у 50-ти томах., – К.,1982. – Т.33. 13. Филипович П. Пушкін в українській літературі // Павло Филипович. Літературознавчі студії. Компаративістика. Статті. Рецензії. – Черкаси, 2008. 14. Левчик Н.В., Мороз Л.З. Михайло Старицький // Історія української літератури. ХІХ століття: У З кн. Кн....»

«ЮВІЛЕЇ УДК 94(477) Володимир Половець БОГДАН ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО (1849 – 1917 РР.) У статті розглянуто становлення Богдана Івановича Ханенка як колекціонера, мецената та організатора музейної справи в Києві. Дворянин Чернігівської губернії, який співчував різночинно інтелігентській ідеї, став прикладом служіння народу, обравши метою свого дослідження художній живопис. У широкому залученні до цього він бачив запоруку розвитку народної освіти. Минуло 160 років з дня народження Богдана Івановича...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»