WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 3

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний Сiгнаєвський Вячеслав

директор Григорович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П.

(дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Бердянський завод пiдйомнотранспортного обладнанння" емітента

2. ОрганізаційноАкцiонерне товариство правова форма емітента 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01124980 емітента

4. Місцезнаходження 71112 Запорiзька область Бердянський Бердянськ Горького, б.7 емітента

5. Міжміський код, телефон та факс (06153) 3-51-75 7-10-76 емітента

6. Електронна поштова bzpto@zp.ukrtel.net адреса емітента II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 24.04.2014 базі даних Комісії (дата)

2. Річна інформація Вiдомостi ДКЦПФР опублікована у (номер та найменування офіційного друкованого (дата) видання)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці Інтернет www//bzpto.com.ua (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформаціяпро одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала X протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Бердянський

1. Повне найменування завод пiдйомно-транспортного обладнанння"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію А01 № 694356 юридичної особи ( за наявності )

3. Дата проведення державної реєстрації 04.04.1995

4. Територія (область) Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.) 10039195.18

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 0.000 державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 0.000 (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 91

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО

28.22

УСТАТКОВАННЯ

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВІДНИМ І

46.74

ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРИЛАДДЯМ ДО НЬОГО

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО

68.20

НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Органи управління Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

підприємства Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Виконавчий органк -Генеральний директор.

Ревізійна комісія-для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який ФБ "Фiнанси i кредит" обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

2) МФО банку 313731

3) Поточний рахунок 26003071344601

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ФБ "Фiнанси i кредит" обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку 313731

6) Поточний рахунок 26001071344603 IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

–  –  –

Генеральний директор

1) посада Сiгнаєвський Вячеслав Григорович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СА 472060 18.06.1997 Хортицьким РВУМВС України в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Запорiзькiй обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 195 Вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 18 ВАТ "Бамбудiндустрiя",генеральний директор

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 26.02.2013 на 3 рки

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис -Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради.

-Основними завданнями Генерального директора є:

-втiлення основних принципiв Товариства щодо ведення комерцiйної i торгiвельної дiяльностi та iнвестицiйної, технiчної, iнформацiйної, кадрової i цiнової полiтики, визначених Наглядовою радою;

розробка та подання на розгляд Наглядової ради:

рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства та пропозицiй щодо внесення змiн до них;

iнвестицiйних планiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв;

положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства;

пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв;

проектiв документiв, що пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв;

iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;

пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради;

надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв;

органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; призначення мандатної i лiчильної комiсiй та органiзацiйного комiтету Загальних зборiв;

розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

-затвердження типових цiн на продукцiю i тарифiв на роботи та послуги Товариства;

затвердження штатного розкладу Товариства i посадових iнструкцiй;

органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства;

органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi;

розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору;

забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства;

виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.

Попереднi посади, що займала посадова особа протягом останніх 5 років:

З 2007р. до теперешнього часу - генеральний директор ВАТ "Бердянський завод пiдьємно-транспортного запеспечення".

ПРотягом звітного року отримав заробітну плату у розмірі 244 тис. грн. натуральній формі не оримує.

Посадова особа акцiями емiтента не володiє.

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Бердянський завод підйомнотранспортного обладнання" (надалі - Товариство), протокол №38 від 26 лютого 2013 року, виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано з 26 лютого 2013 року Сігнаєвського Вячеслава Григоровича строком на 3 (три) роки. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення Наглядової ради Товариства про обрання Генерального директора Товариства у зв'язку з закінченням його терміну повноважень.

Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.

Головний бухгалтер

1) посада Дорогiна Людмила Федорiвна

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СА 361744 24.01.1997 Бердянським МВУМВС УКраїни в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Запорiзькiй обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1951 Вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 16 ВАТ "БЗПТО",заступник головного бухгалтера

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 12.04.2011 безстроково

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис Повноваження головного бухгалтера:

У межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи.

Дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями.

Вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв.

Вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначення, перемiщення, звiльнення працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства.

Приймати рiшення щодо забезпечення працiвникiв засобами працi для виконання ними службових обов'язкiв.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство культури України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Національний заповідник «Глухів» Центр соціокультурного проектування Міжнародного товариства прав людини Центр комунікативних технологій Інституту місцевої демократії Національна спілка краєзнавців України Управління освіти і науки, управління культури і туризму Сумської ОДА Глухівська міська рада ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра Менеджмент організацій транспорту ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ Методичні вказівки для самостійної роботи за модулем «Основи менеджменту» для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання Київ 2007 УДК 65.012.32:339.9(076.5) Бойко О.В. методичні вказівки для самостійної роботи для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання з...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 21 (232) ЛИСТОПАД 2011 листопад № 21 (232) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЧАСТИНА ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»

«Науковий Центр Іудаїки та Єврейського Мистецтва імені Фаїни Петрякової Інформаційний бюлетень Випуск І Львів, грудень 2005 року Після смерті видатного українського вченого, доктора мистецтвознавства Ф. Петрякової всі шанувальники її таланту, знавці українського мистецтва, громадські і політичні діячі Львова вирішили увічнити пам’ять про неї і зберегти її науковий доробок для всіх дослідників і людей, не байдужих до історії і розвитку мистецтва в Україні. Оскільки Ф. Петрякова займалася...»

«Україна–Європа–Світ ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДК 94(4-1)=16“18” Богдан Бутковський ОСОБЛИВОСТІ ІДЕЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ В ЕПОХУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ У статті висвітлюється взаємозалежність між національним відродженням слов’янських народів та панславізмом з точки зору цивілізаційного підходу. Розкриваються особливості міжслов’янського діалогу. Ключові слова: слов’яни, панславізм, націоналізм, макронаціоналізм, слов’янофіли, псевдоморфоз, цивілізація, макрокультура, етнокультура,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 309–331.ВІДНОСИНИ УSer. Hist. 2010. Is. 45. P. 309–331. НАЦІОНАЛЬНІ ЛЬВОВІ В 1950–1970-х РОКАХ УДК 323.1 (477.83–25) : 314.82–058.232.6 “1950/1970” НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ЛЬВОВІ В 1950–1970-х РОКАХ ОЧИМА МІГРАНТІВ ІЗ СІЛ Галина БОДНАР Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра новітньої історії України вул. Університетська 1, Львів 79000, Україна У статті подається характеристика пересічними приїжджими зі...»

«Міністерство аграрної політики Вінницький національний аграрний університет Битва під Хотином (1621 рік) Бібліографічний список Вінниця Міністерство аграрної політики Вінницький національний аграрний університет Битва під Хотином (1621 рік) Бібліографічний список Вінниця УДК 01:355.48 ББК 91.9:63 Б 66 Видання коротко висвітлює основні етапи історії Хотинської фортеці та битв польсько-козацького війська під Хотином. Розповідає про легендарну, вирішальну роль українського козацтва, незламний...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. Кураса НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 34 КУРАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2006 Київ – 2007 НАУКОВІ ЗАПИСКИ УДК 323.1.У Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 8 від 29 грудня 2006 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1–05/7...»

«Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Ярошинський Олег Богданович УДК 947.47 (477.82) (048) Волинь в період національно-визвольної війни 1648-1657 р.р. 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Грабовецький Володимир...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»