WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«СМП “Астон” Тернопіль - 2001 Основи правознавства. 9 клас. Календарно-тематичне планування шкільного курсу - Тернопіль: Астон, 2001. – 52 с. Календарно-тематичне планування курсу ...»

-- [ Страница 1 ] --

ОСНОВИ

ПРАВОЗНАВСТВА

9 клас

календарно-тематичне планування

шкільного курсу

видання друге, доповнене

СМП “Астон”

Тернопіль - 2001

Основи правознавства. 9 клас. Календарно-тематичне планування шкільного курсу - Тернопіль: Астон, 2001. – 52 с.

Календарно-тематичне планування курсу “Основи правознавства” у 9 класі укладене на основі чинної програми для середньої загальноосвітньої школи (Основи правознавства. 9-й клас. Програма для середньої загальноосвітньої школи. - К.: Перун, 1998) за редакцією І.Б.Усенка, зі змінами та доповненнями.

Пропоноване планування носить рекомендаційний характер

Автори -упорядники:

Бармак М.В. – кандидат історичних наук, доцент, керівник секції правознавства кафедри історії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Бармак О.Я. – вчитель історії та правознавства загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів ©Бармак М., Бармак О.

©СМП “Астон”, 2001 Створення в Україні високорозвинутого громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України, суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують суттєвої зміни підходів до формування нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності.

Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті. Правовій освіті громадян України сьогодні приділяється велика увага з боку держави, її інститутів та установ. Важливе місце в системі правової освіти належить середній школі, зокрема загальнообов'язковому курсу «Основи правознавства».

Зазначений курс, що вивчається в 9 класах середньої школи, орієнтовано на такі завдання:

закласти основи системи правових поглядів і переконань учнів;

ознайомити учнів з основами конституційного ладу України, дати їм початкові знання з цивільного, сімейного, трудового, кримінального та інших галузей права;

поглибити знання учнів про походження, типи та форми держави, історію формування української державності;

формувати навички правомірної поведінки, навчити учнів у відповідності з нормами права діяти в типових життєвих ситуаціях, виконуючи соціальні ролі громадянина, глави або члена сім'ї, робітника, фермера, підприємця, студента чи учня, власника майна тощо;

виховувати в учнів переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до протиправної поведінки;

виробляти в школярів уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися вітчизняними нормативними та міжнародноправовими актами, різноманітними джерелами права, юридичною літературою.

Пропонована програма є вдосконаленим варіантом програми, яка була вперше опублікована 1992 р. у № 15—16 «Інформаційного збірника Міністерства освіти України», а згодом виходила в 1996 і 1998 рр. у видавництві «Перун»

окремими, значно доопрацьованими виданнями. Майже десятирічний досвід використання цієї програми у школах України дав змогу уточнити ряд її положень, насамперед під кутом зору подальшої адаптації навчального курсу до вікових особливостей учнів. Нова редакція програми враховує зміни в освітянській політиці держави, ті реформи, які відбуваються в сучасній українській школі, а також розвиток державно-правових інститутів за період після прийняття Конституції Украни.

Програма розрахована на вивчення в 9 класі загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв протягом 51 години (1,5 години на тиждень). Вона виходить з того, що нині в більшості шкіл України правничий курс вивчається лише у 9 класі, а тому він повинен обов'язково мати завершений характер, забезпечити необхідний обсяг знань і навичок учнів. Враховуючи роль права для громадянської освіти, в перспективі доцільно значно розширити кількість годин, які відводяться в школах для вивчення права, але пропонована програма змушена була виходити з реалій сучасної школи та існуючого навчального плану. Тому обсяг програмних положень мінімізовано до такого рівня, щоб їх можна було реально опанувати протягом відведеного часу. Слід підкреслити, що основна увага звертається не на вивчення тексту нормативно-правових актів, які з плином часу будуть неминуче змінюватися, а на опанування базових, «вічних» принципів і положень юридичної науки.

Відповідно запропонований курс «Основи правознавства» не містить послідовного систематизованого викладу першооснов всіх головних юридичних дисциплін (такий виклад є у чинній програмі для навчальних закладів з поглибленим вивченням правознавства), а включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною для учнів. Цим обумовлюється і структура навчального курсу, яка дещо не узгоджується з традиційною для юристів послідовністю галузей права.

Спочатку даються мінімально необхідні теоретичні знання про самі поняття “держава” та “право”, про призначення цих інститутів у суспільстві і закономірності їх розвитку, характеризується поняття правової держави як своєрідної загальновизнаної мети сучасного державотворення. Історико-юридичні знання, враховуючи недостатню загальноісторичну і правову підготовку дев'ятикласників, також даються у мінімальному обсязі, з тим щоб у кінцевому підсумку учні могли принаймні назвати, які держави в різні часи існували на території України, не заглиблюючись детально у їх характеристику, а також пояснити історичну цінність найвідоміших пам'яток української правової культури.

На основі одержаних базових знань стає можливим вивчення основного змістового блоку курсу, присвяченого конституційним правам, свободам і обов'язкам людини і громадянина в Україні. Тут передбачено також знайомство з міжнародними стандартами прав людини. Загалом ця частина курсу має забезпечити своєрідне теоретичне підґрунтя для формування в учнів активної правозахисної позиції. Вивчаючи обов'язки громадян України, основну увагу пропонується звернути на загальний військовий обов'язок і першооснови податкових знань.

Далі вивчатимуться конституційні засади державного ладу України, інститути безпосередньої та представницької демократії, тобто загальна характеристика нашої держави, здійснення народовладдя шляхом референдуму і виборів, структура, функції і форми діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади. Особлива увага приділяється підготовці молоді до участі в виборах і референдумах.

І, нарешті, в останній частині курсу розглядаються деякі положення галузевих юридичних дисциплін, зокрема цивільного, земельного, трудового, сімейного, адміністративного і кримінального права.

Вчитель має право творчо підходити до пропонованого матеріалу та його розподілу, враховуючи особливості конкретного класу, регіону, учнівського колективу. Він може об'єднати вивчення матеріалу кількох тем, перерозподілити послідовність їх розгляду, запропонувати окремі питання на самостійне вивчення тощо. Водночас учитель має зважати на те, що в сучасних умовах правової реформи, активної законотворчості необхідне постійне коригування навчального матеріалу з урахуванням новітніх правових актів.

Під час вивчення курсу слід широко використовувати міжпредметні зв'язки, насамперед з історією, а також з українською та всесвітньою літературою тощо. В свою чергу, матеріал, що вивчається в курсі правознавства, є підмурком для глибокого засвоєння матеріалу з новітньої історії України та зарубіжних країн, курсу «Людина та суспільство», при вивченні окремих тем з допризовної підготовки юнаків, географії тощо.

Викладаючи курс «Основи правознавства», вчителю необхідно застосовувати різноманітні форми та методи роботи. Окрім традиційних уроків, слід використовувати шкільну лекцію, ділові ігри, організовувати роботу з текстами нормативно-правових актів (Конституцією України, міжнародно-правовими актами, кодексами, іншими законами України). Для вироблення навичок аналізу життєвих ситуацій доцільно пропонувати учням юридичні задачі, обговорювати відомі їм з власного життєвого досвіду, з творів літератури та мистецтва ситуації правового характеру. Слід звертатися до публікацій газет, матеріалів інших засобів масової інформації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вивчення правознавства та правове виховання учнів має продовжуватись у позаурочний час. Цьому сприятимуть диспути, юридичні вечори, вікторини, конкурси, підготовка учнівських наукових робіт. Бажано організувати зустрічі учнів з представниками різних юридичних професій — працівниками міліції та прокуратури, суддями, адвокатами, юрисконсультами, нотаріусами, а також депутатами представницьких органів різних рівнів.

Така робота сприятиме виконанню одного з найважливіших завдань курсу підготовці учнів до життя, набуттю ними навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм права, вихованню потреби співставляти свою поведінку з вимогами законів української держави.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВМІНЬ УЧНІВ

Учні повинні вміти:

орієнтуватися в системі законодавства, користуватися джерелами права, під керівництвом учителя аналізувати зміст правових документів;

володіти елементарною правовою термінологією;

зв'язно й викладати матеріал з морально-правових проблем;

використовувати правову літературу, складати тези, конспекти, готувати короткі доповіді та виступати з ними, рецензувати, доповнювати відповіді інших учнів;

брати участь в обговоренні, дискусії, аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки;

застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя і вибору варіанта правомірної поведінки у різних життєвих ситуаціях

–  –  –

Да Тема та зміст уроку Урок К-сть та годин Найвизначніші пам’ятки правової культури України 1 12.

Правові пам'ятки як важливий елемент національної культури. Коротка характеристика історичного значення найважливіших правових пам'яток України ІХ— XIX ст.

(звичаєве право, Руська правда, Литовські статути. Магдебурзьке право, «Березневі статті», Конституція Пилипа Орлика, «Права, за якими судиться малоросійський народ» тощо). Хронологічний перелік найважливіших правових актів України XX ст. (Універсали Центральної Ради, Конституційні акти Гетьманату, Директорії і ЗУНР, Конституції Радянської України тощо).

Тема ІІІ. Основи правового статусу людини і громадянина. Громадянські (особисті) та політичні права Інститут громадянства. Права людини і громадя- 1 13.

нина (загальні положення) Єдність і відмінність понять "людина", "особа", "громадянин". Громадянство та підданство. Іноземці, біпатриди та апатриди. Інститут громадянства в законодавстві України.

Поняття невід'ємних прав людини. Юридичне закріплення прав людини в історії цивілізації. Сучасні міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини.

Загальна Декларація прав людини. Міжнародні пакти про громадянські та політичні права й про економічні соціальні та культурні права. Класифікація конституційних прав. Рівноправність і дискримінація. Єдність прав і обов'язків, неприпустимість зловживання правами і свободами, гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави і громадянина. Відповідність конституційного статусу громадян України міжнародним стандартам.

Особисті (громадянські) права та свободи грома- 1 14.

дян України Захищеність особи у правовій державі. Право людини на життя, повагу до її гідності, свободу та особисту недоторканність. Принцип презумпції невинуватості і право на судовий захист. Недоторканність житла. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання. Порядок в'їзду (виїзду) в державу чи за її межі. Паспортний режим і прописка.

Поняття свободи світогляду і віросповідання. Змістпринципу відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Поняття свободи думки і слова. Право на інформацію. Захист державної й комерційної таємниці.

–  –  –

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. - С. 10-23.

Конституція України. - К., 1996. - Преамбула, розділ І.

Політична карта України; політична карта світу.

Домашнє завдання:

Опрацювати матеріал §2.

1.

Відповісти на запитання, подані наприкінці §2.

2.

–  –  –

Уроки 3 - 4. Право Мета уроку. Розкрити поняття соціальних норм і показати, що право є особливим їх видом; з’ясувати суть поняття “право” та ознаки права; пояснити відмінність між суб’єктивним і об’єктивним правом; вияснити, які бувають джерела права; показати, що таке правовідносини і яка їхня структура;

вчити учнів використовувати теоретичні знання; сформувати у школярів уявлення про правову систему; допомогти учням у засвоєнні основних понять теми.

План вивчення нової теми:

Соціальні норми. Взаємозв'язок соціальних норм.

1.

Право як особливий вид соціальних норм. Моральна обумовленість права.

2.

Поняття та ознаки права.

3.

Джерела (форми) права.

4.

Об’єктивне та суб’єктивне право.

5.

Правовідносини. Структура правовідносин.

6.

Юридичні факти (дії та події) – підстава виникнення, припинення та зміни 7.

правовідносин.

Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути і правові 8.

норми.

Правосвідомість.

9.

Основні терміни і поняття: право, мораль, ознаки права, джерела права, об’єктивне та суб’єктивне право, звичаєве право, правовий прецедент, нормативно-правовий акт, правовідносини, об’єкт правовідносин, суб’єкт правовідносин, юридичні факти, зміст правовідносин, галузь права, правовий інститут, правові норми, правосвідомість, система права.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. - С. 23-33, 44-46.

Конституція України. - К., 1996.

Домашнє завдання:

Опрацювати матеріал §3 та §4 пп. 4-5.

1.

Відповісти на запитання, подані наприкінці §3, §4 пит. 5.

2.

В зошиті запишіть по 3 приклади елементів системи права.

3.

Урок 5. Право й закон Мета уроку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філологічна. Вип. 45. С. 134–143 Ser. Philologi. N 45. P. 134–143 УДК 1 (091) 123.1 ФІЛОСОФСЬКА ЛЕКСИКА АРАБСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: СПРОБА УКРАЇНОМОВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ Михайло ЯКУБОВИЧ Національний університет “Острозька академія”, вул. Семінарська, 2, Острог, Україна, тел.: (38068)2150834 Досліджено проблеми перекладу арабських філософських текстів на українську мову. Розглянуто відповідні поняття та терміни як закономірний етап розвитку філософської...»

«В ол и нс ькі і с то р ич ні з ап ис ки. Т о м. 6. 2 0 1 1 р. УДК 94(477.42) “1922” Юрій Малихін (м. Житомир) УЧАСТЬ ПОВСТАНСЬКИХ ЗАГОНІВ СОЛОМИНСЬКОГО ТА СОКОЛОВСЬКОЇ В ЛЮБАРСЬКІЙ ТРАГЕДІЇ У СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ І СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ У дослідженні проаналізовано версії причетності до Любарської трагедії повстанських загонів Соломинського та Марусі (Олександри) Соколовської. Ключові слова: Любарська трагедія, повстанський рух, Другий зимовий похід, Полонський повіт, Радомишльський повіт....»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 43–58  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 43–58   УДК 551.71/.72:552./ ГЕОТЕКТОНІЧНА ПРИРОДА ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ ПОЯСІВ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ А. Сіворонов © Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра загальної та регіональної геології, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua Для розуміння історії...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 19 – 53 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 19 – 53 УДК 821.161.2(091):371.671:808.1 Я. Головацький ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601,...»

«-Fl 1 -І А R О Я Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру Державний комітет України у справах національностей та міграції Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Інститут історії України НАН України Український центр вивчення історії Голокосту ДРУГА С В ІТ О В А В ІЙ Н А І Д О Л Я НАРОДІВ УКРА ЇН И Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 23-24 червня 2005 р. ВИДАВНИЦТВО ББК ТЗ(4Укр)62 Д76 Редакційна колегія В. м. В о р о н і й, I. ф. К у р...»

«І.І. ІЛЬЮШИН ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943-1944 рр. Київ 2003 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І.І. ІЛЬЮШИН ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943-1944 рр. Київ 2003 Ільюшин Ігор Іванович кандидат історичних наук, доцент Київського славістичного університету, член робочої групи при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, член робочої групи експертів з проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині у 1943-1944 роках. В...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (201) ЛИПЕНЬ 2010 липень №14 (201) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Частина ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових виданьУкраїни (філологічні науки) Постанови президії ВАК України від 18.11.2009 р. №1-05/5 Рекомендовано...»

«О.В. Гісем О.О. Мартинюк ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ УНІВЕРСАЛЬНЕ ВИДАННЯ • Стислий виклад навчального матеріалу • Основні події • Терміни і поняття • Персоналії • Тестові завдання кожної теми • Відповіді до всіх тестових завдань ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 63.3я72 УДК 74.226.3 Г46 Гісем О.В. Г46 Зовнішнє незалежне оцінювання 2014. Історія України. Універсальне видання / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. — 340 с. ISBN...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»