WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 98 |

««АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квітня 2013 року) Київ – 201 УДК 34 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ»

Матеріали Всеукраїнської

науково-практичної конференції студентів,

аспірантів та молодих вчених

(24 квітня 2013 року)

Київ – 201

УДК 34 (477)

ББК 67(4Укр)

А 43

А 43 Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.:

д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – 429 c.

ISBN 978-617-7069-14-9 Редакційна колегія: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.), проф. П. П. Адрушко, доц. О. П. Васильченко, проф. О. В. Зайчук, проф. М. І. Іншин, проф. М. В. Краснова, проф. О. Л. Копиленко, проф. Р. А. Майданик, проф. А. М. Мірошниченко, проф. О. П. Орлюк, проф.

М. А. Погорецький, проф. Н. Ю. Пришва, проф. С. Я. Фурса, проф. В. С. Щербина Укладачі: І. С. Сахарук, О. Ю. Іванов, Р. В. Макарчук, Р. В. Мельниченко Обкладинка: К. О. Король У збірнику розміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні», що відбулась 24 квітня 2013 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Досліджено проблеми прав людини, теорії держави та права, історії держави та права, конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, земельного, екологічного, аграрного, трудового, кримінального та права соціального забезпечення, криміналістики, цивільного процесу, кримінального процесу та нотаріату. Для фахівців, які працюють у вищезазначених галузях, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.

ISBN 978-617-7069-14-9 © Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, © Колектив авторів, 2014 Зміст ЗМІСТ Зміст

Теорія права та держави

Олена Безпальча Проблема громадської свідомості для створення української державності................. 19 Олексій Вовк Теоретико – правове поняття зовнішньої безпеки держави

Богдан Геня Правова природа деонтологічних актів

Євген Гусаков Теоретичні аспекти диференціації політичних концепцій правоцентристських та праворадикальних політичних течій

Ольга Гутовська Інститут суду присяжних та теоретико-правові проблеми його імплементації в Україні

Мар’яна Задніпряна Теоретико – правові та історичні засади формування принципів юридичної відповідальності

Андрій Костенко Ноосфера як визначальне джерело права майбутнього

Махийло Кравченко Місце закономірностей реалізації закону серед чинників, які обумовлюють процес реалізації закону

Катерина Мандрікова Концепція «розумних очікувань» у захисті права на недоторканність приватного життя у практиці ЄСПЛ

Володимир Наконечний Правовий прецедент як джерело права в Україні: міф чи реальність

Олена Стрілець Звичай: проблема дефініції у французькій юридичній науці

Андрій Хірсін Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми

Історія права та держави

Алла Ващенко Концепція Української держави за проектом Конституції М. Сціборського: історикоправовий аналіз

Євген Герман Історіографічні дослідження Магдебурзького права в незалежній Україні (кінця XX початку XXI століть)

4 Зміст

Андрій Кошман Роль «листа» князів Коріатовичів 1374р. у розвитку Магдебурзького права Кам‘янця

Ярослава Лаган Зміни в системі міського самоврядування та права Києва у XIX столітті

Таїсія Мельниченко Установчі Збори УНР як нереалізована можливість демократичного розвитку української державності

Ольга Сидорчук Порівняльна характеристика шлюбно-сімейного права Руської держави та Великого князівства Литовського

Наталія Стукан Зміни в гендерному праві України в роки Другої світової війни

Валентина Ткаченко До питання про розвиток ідей прав людини у поглядах Петра Могили

Ольга Хорзова Порядок запровадження самоврядування за магдебурзьким правом у місті Вінниця в XVI-XVII столітті

Конституційне право та права людини

Дар’я Бондаренко Методи «наповненого» і «відкладеного» шприца: до проблеми евтаназії як права на легку смерть

Марина Вельган Проблема визначення поняття суверенітету Європейського союзу

Марія Гриценко Теоретичні питання регулювання права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні

Жанна Заєць Проблемні аспекти питання введення закону України в дію

Олександр Іванов Прецедентне та звичаєве регулювання діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини

Віктор Карпанасюк Рішення Європейського суду з прав людинив системі джерел конституційного права

Юлія Коваль Проблемні аспекти формування складу Конституційного Суду України

Олена Кудрявцева Міжнародно-правові основи закріплення прав дитини

Олег Марчук Роль Вищої ради юстиції як конституційного органу

Зміст

Юлія Матвєєва Невиконання судових рішень в Україні як системна проблема

Олена Митник Питання вдосконалення конституційного законодавства в контексті дотримання стандартів, викладених в Європейській конвенції з прав людини

Богдан Мохончук Щодо питання підстав (критеріїв) визнання виборів недійсними

Юлія Ремінська Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та їх відображення у законодавстві України

Максим Стрипко Участь інститутів громадянського суспільства в нормотворчій діяльності як актуальна умова підвищення якості вітчизняного законодавства

Ольга Терсіна Переваги та недоліки пропорційно-мажоритарної (змішаної) системи у виборах народних депутатів України

Анастасія Тертична Проблемні аспекти застосування доктрини «прихованих» президентських повноважень

Оксана Щербанюк

Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя:

перспективи запровадження в Україні

Міжнародне публічне право

Solenn Burguin Ukraine and the European Union

Соломія Волинець Застосування Європейської Конвенції у практиці Європейського суду з прав людини Катерина Довгаль Трансформація як спосіб національної імплементації норм міжнародного права.......

Наталія Камінська Щодо міжнародної правосуб‘єктності нетипових суб‘єктів міжнародного права.......

Мирослава Макарчук Концепція громадянства Європейського Союзу

Ольга Свиридова Применение принципа uti possidetis (juris) при делимитации территорий

Максим Тимец, Станислав Титов Нации как субъект международного права

Адміністративне та інформаційне право

Андрій Бевз Деякі аспекти адаптації українського законодавства про захист персональних даних до законодавства ЄС

6 Зміст

Катерина Берднікова Запровадження антикорупційного законодавства в Україні: історичний аспект.......

Ілля Босак Особливості кваліфікації виборчих спорів, що розглядаються в адміністративних судах

Леонид Гасан Взаимообусловленность построения системы административных взысканий и конструирования административно-деликтных санкций

Вікторія Джарти Адміністративне право як юридична основа управління об‘єктами державної власності

Сергій Запорощук Провадження за зверненням суб‘єктів владних повноважень

Марія Захаренко Проблеми регулювання реклами лікарських засобів в Україні

Олег Заярний Основні напрямки та проблеми удосконалення адміністративно-деліктного законодавства України в інформаційній сфері: деякі теоретико-практичні аспекти

Костянтин Зеров Аналіз останніх змін в законодавстві Російської Федерації в сфері доступу до інформації в Мережі «Інтернет»

Олексій Іванець Поліцейське право як підгалузь адміністративного права

Ілюшина Тетяна Медіація в адміністративному судочинстві

Катерина Киливник Українське законодавство про захист персональних даних та європейські стандарти

Віктор Комзюк Проблеми європеізації українського законодавства і судової практики щодо захисту журналістських джерел

Катерина Кравченко Порівняння апеляційного та касаційного провадження у Німеччині та Польщі........ 121 Олеся Лагнюк Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції як особливий прояв соціальної інституалізації


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Євген Литвиненко Про деякі проблеми застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Марина Міхровська Децентралізація владних повноважень як необхідна умова реформування системи органів виконавчої влади

Зміст

Наталія Мурашко Інститут зустрічного позову у адміністративному судочинстві України: право на існування

Анфіса Нашинець-Наумова Правова регламентація державного регулювання авіаційних перевезень в державахчленах ЧЕС

Олена Окопник Актуальні питання вирішення адміністративними судами справ пов‘язаних з делегування повноважень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

Алла Пухтецька Визначення поняття «компетенція адміністративного органу»

Олеся Радишевська Актуальні питання правового регулювання судового збору в Україні

Ольга Сахарук Коцептуальні засади забезпечення соціального розвитку територіальної громади органами місцевого самоврядування

Аркадій Сесемко Правова природа удосконалення системи навчання персоналу при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров‘я

Олена Скорич До питання про адміністративно-правове регулювання прихованої реклами у пресі 141 Артем Соломаха Поліцейське право як юридична наука

Віктор Сурник Організаційне забезпечення діяльності судів: зарубіжний досвід

Фінансове право

Артем Везденецький Національний банк України в системі органів державної влади

Андрій Дмитренко Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: аналіз нових повноважень

Радислав Дутка Основні проблеми повноцінного функціонування фінансової дисципліни держави як елемента інституту фінансового контролю

Артем Кобрін Проблемні аспекти розмежування понять "зловживання податковим правом", "зловживання податковим обов'язком", "уникнення від оподаткування" та "ухилення від сплати податків"

Михайло Луцький Оптимізація діяльності Державної служби фінансового моніторингу України на основі аналізу окремих положень 40 Рекомендацій FATF

8 Зміст

Роман Макарчук Окремі проблемні аспекти забезпечення казначейського обслуговування виконання зобов'язань з боку органів місцевого самоврядування

Катерина Панасюк Правовий режим коштів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

Ігор Ревко Залучення Україною кредитів міжнародних фінансових організацій: фінансово – правовий аспект

Владислава Савенкова Перспективи впровадження Базель ІІІ та комплаєнс контролю у банківську систему України

Господарське право та процес

Оксана Блажко Лізинг у агропромисловому комплексі України

Марина Богуш Організаційно-правові форми господарських організацій, що є суб‘єктами корпоративних відносин

Ірина Виговська Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: проблеми та шляхи їх вирішення

Олена Грабарчук Окремі шляхи вдосконалення законодавства, що регулює правовий статус ТОВ..... 169 Олена Жукотанська Поняття та ознаки антиконкурентного правопорушення

Ірина Заболотна Захист акціонерних товариств від протиправного поглинання – рейдерства та шляхи подолання за допомогою удосконалення господарського законодавства

Анна Клочко

Умови ліцензійного договору та застосування до них норм конкурентного права:

досвід Європейського союзу та доцільність запровадження в Україні

Максим Крук Розвиток інструментів фондового ринку

Руслан Мельниченко Вартість чистих активів у окремих господарських товариствах

Іван Ольшевський Ліцензування господарської діяльності: проблемні питання

Нино Пацурия Не юридические источники как социальные регуляторы страховых правоотношений

Олександр Пивоваров Актуальні питання застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником

Зміст

Анастасія Попова Поняття фінансів суб‘єктів господарювання

Вікторія Ручинська Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями

Анастасия Сбоева Медиация как элемент корпоративного управления

Антон Сороченко Співвідношення корпоративних прав і обов‘язків учасника ТОВ

Богдана Чернявська Корпоративні права як об‘єкт спільної сумісної власності (господарсько-правовий аспект)

Тетяна Штим Похідний позов в акціонерних товариствах

Володимир Ярошкевич Недоліки та реальні наслідки прийняття Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»

Катерина Ященко Проблемні питання здійснення іноземних інвестицій в Україні – користування пільгами, наданими українським законодавством, та значення гарантій у цьому аспекті

Цивільне право

Олена Андреєва Поняття та види зобов‘язального ризику у цивільному праві

Анна Барікова Цінні папери в міжнародному приватному праві: колізійно-правовий метод розв‘язання спірних питань

Юрій Білоус Основні проблемні аспекти в чинному законодавстві з питань спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу

Назар Білоцерковець Застава як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання в законодавстві України та зарубіжних держав: порівняльний аспект

Богдан Бондаренко Умовна правоздатність ненародженої дитини: проблеми праворозуміння................ 207 Андріяна Власова Право осіб, які проживають в фактичних шлюбних відносинах на укладення спадкового договору

Вікторія Гаврилюк Деякі питання відповідальності юридичних осіб у разі їх реорганізації

Наталія Голотова Актуальні проблеми спадкового договору та шляхи їх вирішення

10 Зміст

Ірина Голубенко Проблема автономності та дійсності арбітражного застереження в теорії та на практиці. Тлумачення принципу автономності в національних та міжнародних нормативно-правових документах

Юрій Горда Lex mercatoria - показник відсталості національної правосвідомості

Анастасія Григор’єва Удосконалення термінології сімейного права України: співвідношення понять «цивільний шлюб», «фактичний шлюб» та «конкубінат»

Іван Демцьо Проблеми правового регулювання донорстваPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 98 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФІЯ (ХІХ–ХХ століття) АНТОЛОГІЯ У ДВОХ ЧАСТИНАХ Частина 2 Суми Сумський державний університет УДК 1(091) (477) ББК 87.3 (4 Укр) У 45 Рецензенти: В. М. Вандишев – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Сумського державного університету; С. Л. Йосипенко – доктор філософських наук, завідувач відділу історії філософії України Інституту філософії імені...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»

«ЮВІЛЕЇ УДК 94(477) Володимир Половець БОГДАН ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО (1849 – 1917 РР.) У статті розглянуто становлення Богдана Івановича Ханенка як колекціонера, мецената та організатора музейної справи в Києві. Дворянин Чернігівської губернії, який співчував різночинно інтелігентській ідеї, став прикладом служіння народу, обравши метою свого дослідження художній живопис. У широкому залученні до цього він бачив запоруку розвитку народної освіти. Минуло 160 років з дня народження Богдана Івановича...»

«Український дім Дюссельдорф Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» Інститут історії України Національної академії наук України Східний інститут українознавства ім. Ковальських усні історії українських остарбайтерів Харків Право УДК 94(100) «1941/1945 »-054.73(=161.2).001.32-028.16 ББК 63.3(0)62.7ю П84 Рецензенти: доктор історичних наук, професор М. Дмитрієнко доктор історичних наук, професор О. Удод Дизайн обкладинки С. Кулинич Збірник затверджено до друку Вченою радою Інституту історії...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Європейський університет СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том п’ятнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. РЕДА КЦІЙНА КО ЛЕГІ Я І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г....»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (201) ЛИПЕНЬ 2010 липень №14 (201) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Частина ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових виданьУкраїни (філологічні науки) Постанови президії ВАК України від 18.11.2009 р. №1-05/5 Рекомендовано...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007 Міхаель Мозер ЙОСИФ ЛЕВИЦЬКИЙ ЯК БОРЕЦЬ ЗА КУЛЬТУРУ “РУСЬКОЇ” (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ В енциклопедії “Українська мова” термін “культура мови”, який упровадила празька лінгвістична школа, окреслено як “дотримання усталених мовних норм [.] усної і писемної літературної мови [друге видання: “рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови”], а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Бережанський Микола Директор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.201 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Полiс-Центр 2....»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2013. Випуск 58. С. 3– Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2013. Issue 58. P. 3–1 ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УДК 82.0:17.035.3(477) ФРАНКОВА ВІЗІЯ МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНИ: ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ДЕРЖАВНОСТИ Любомир СЕНИК Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000 Розглянуто проблему державності І. Франка в...»

«УДК 930.1 Зозуля М.В. НТУ «ХПІ» (м. Харків) ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ НА ЕТАПІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Історіографія має різні трактування це і історія історичної науки у цілому, а також сукупність досліджень, що присвячені певній темі або історичній епосі, або сукупність історичних робіт, що мають внутрішню єдність. Це також і наукова дисципліна, що вивчає історію історичної науки [1, с.550]. Для правильного обрання теми подальшого дослідження щодо...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»