WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ) ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ

ШОРОБУРА Інна Михайлівна

УДК 37.012+910.1 (043.5)

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

(ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України.

Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович, Інститут проблем виховання АПН України, головний науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Бондар Віталій Іванович, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, директор;

доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна, Уманський державний університет ім.Павла Тичини, проректор з наукової роботи;

доктор географічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Шищенко Петро Григорович, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, професор кафедри географії України.

Захист відбудеться 8 листопада 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м.Київ, вул.Артема, 52-д.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м.Київ, вул.Артема, 52-д).

Автореферат розісланий 5 жовтня 2007 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.Д.Березівська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Шкільна географічна освіта як одна із складових духовного становлення особистості потребує сьогодні нових підходів, нових шляхів розвитку, удосконалення змісту та технологій побудови навчально-виховного процесу, методологічної переорієнтації географічної освіти на особистість.

За сучасних умов географія з науки, що займалась описом Землі, перетворилася в науку, яка значною мірою інтегрує в собі природничі, соціальні та економічні закономірності, розглядаючи їх у часовому і просторовому вимірах. Змінились і завдання шкільних курсів географії. Вони покликані донести до учнів систему поглядів на світ, розвивати мислення, політичну, економічну, екологічну культуру школярів, їхню життєву компетентність. Шкільна географічна освіта має розкривати роль географічної науки в житті суспільства, в раціональному використанні природних багатств, формувати у школярів цілісний географічний образ планети Земля (від вивчення свого району, області, держави до світових закономірностей і процесів), виробляти вміння визначати актуальні проблеми розвитку суспільства та природи, вчити оцінювати якість довкілля, вести спостереження на місцевості, спрямовувати зусилля на розв’язання глобальної проблеми сьогодення – збереження довкілля.

Не можна забувати і про роль географії у формуванні моралі й духовності учнів, особливо тих її аспектів, що стосуються поведінки людини в різних географічних, економічних і політичних умовах, виховання громадянина своєї держави, підготовки випускників шкіл до виконання соціальних ролей, оскільки не може бути ні ефективної економіки, ні соціального миру в державі, де немає відповідальних громадян. Така роль географії обумовлює її провідне місце в сучасному навчальному плані середньої загальноосвітньої школи, потребу у всебічному розвитку цієї галузі освіти як в теорії, так і практиці.

Однак сьогодні спостерігаємо недооцінку її ролі у загальному розвитку особистості школяра, про що свідчить скорочення кількості годин на вивчення географії у навчальному плані середньої школи. Нерозв’язаними залишаються і суперечності, що існують між:

- цінностями сучасного українського суспільства та відсутністю адекватних їм уявлень про мету і завдання шкільної освіти, зокрема географічної;

- необхідністю посилення уваги з боку суспільства та держави до проблем виховання і недостатнім використанням учителем значного виховного потенціалу географічної освіти;

- досягнутим рівнем розвитку географічної науки і адекватним відображенням його у змісті шкільної освіти, що має забезпечити достатню для життя у сучасному суспільстві географічну компетентність учня;

- необхідністю в науковому осмисленні та практичному використанні сучасних інноваційних методів навчання географії в загальноосвітній школі та недостатністю їх висвітлення у методичній літературі.

Подальший розвиток шкільної географічної освіти неможливий без всебічного засвоєння того, що вже було зроблено, тобто без вивчення власної історії. Існує нагальна потреба, по-перше, у систематизації, аналізі й узагальненні всіх явищ і процесів, пов’язаних з розвитком шкільної географічної освіти, по-друге, – у розробці обгрунтованої періодизації її розвитку, по-третє, – у визначенні можливостей застосування досвіду, нагромадженого вітчизняною шкільною географічною освітою в сучасній школі.

Актуальність подібних розвідок підсилюється й тим, що останнім часом зростає інтерес наукової та педагогічної громадськості до історико-педагогічних аспектів розвитку вітчизняної освіти, до її окремих галузей. Це пояснюється багатьма чинниками: напрацюванням нової методології науки, що дозволяє об’єктивно висвітлити явища, події, факти, переглянути і розширити традиційну проблематику досліджень, посилити їх прагматичну спрямованість з огляду на сучасні тенденції розвитку педагогічної теорії, підвищити її значущість у процесі підготовки вчительських кадрів тощо.

Історія окремих галузей освіти, зокрема шкільної географічної, є важливою складовою загальної історії педагогіки. Ознайомлення з її історією, конструктивно-критичний аналіз цього окремого історико-педагогічного феномена уможливлює не тільки осмислення загальної картини її становлення і розвитку в Україні як цілісного багатогранного явища, але й створює умови для системного відтворення вітчизняного історико-педагогічного процесу.

Стан дослідженості проблеми. Першими до висвітлення становлення вітчизняної шкільної географічної освіти ще у ХІХ столітті звернулися педагоги, культурно-освітні діячі С.Баранський, М.Гоголь, О.Ободовський, В.Соколовський, М.Тімаєв, М.Усков, К.Ушинський, В.Шабанов, І.Шульгін. Вони обґрунтували необхідність надання учням знань про природу, навколишній світ, розробили зміст курсів для середньої школи та започаткували методи їх викладання.

Біля витоків вивчення шкільної географічної освіти на початку ХХ ст. стояли такі вчителі, методисти, як Д.Анучин, С.Аржанов, Л.Весін, Е.Лесгафт, С.Меч, В.Нечаєв, Е.Петрі, А.Рогозинський, Я.Руднєв, С.Русова, А.Соколов, Б.Срезневський та ін., у працях яких ми знайшли відомості про розвиток змісту шкільної географічної освіти, збагачення його новими фактами та явищами, запровадження нових методів та засобів навчання.

Питання становлення географічної освіти на різних етапах розглядалися в працях М.Баранського, А.Баркова, О.Борзова, О.Діброви, О.Іванівського, В.Кістяківського, С.Рудницького, Я.Руднєва та ін. Теоретичні й методичні питання розвитку шкільної географічної освіти та вдосконалення викладання шкільної географії досліджувалися в працях В.Жерделі, О.Половінкіна, Ю.Саушкіна, П.Терехова. Однак учені не ставили завданням системні розвідки історії цієї освітньої галузі.

Плідною на наукові дослідження і розвідки з історії шкільної географічної освіти була середина ХХ століття. Вона перебувала в полі зору таких учених, як М.Баранський, І.Шульга та ін., які досліджували формування радянської системи вивчення географії, її цілі, зміст та організацію навчання.

Цінними для нашого дослідження є праці, що створюють теоретичну базу сучасної шкільної географічної освіти. Такі вчені, як О.Діброва, Ф.Заставний, Я.Жупанський, С.Коберник, В.Корнєєв, П.Масляк, Л.Мельничук, М.Откаленко, В.Пестушко, М.Пістун, М.Паламарчук, Л.Паламарчук, С.Пальчевський, Г.Пустовіт, Л.Тименко, В.Сасихов, А.Сиротенко, Г.Уварова, Б.Чернов, О.Шаблій, Е.Шипович, П.Шищенко та ін. висвітлюють нові методологічні та методичні підходи до навчання географії і навчально-виховного процесу. В цілій низці праць вітчизняних дослідників розкриваються сучасні науково-методичні питання розвитку шкільної географії (А.Даринський, Я.Жупанський, В.Корнєєв, Л.Круглик, М.Откаленко, О.Плахотнік, В.Поданчук, І.Рибачок, А.Сиротенко, П.Тронько, Б.Чернов, Є.Шипович та ін.).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Серед учених, що опікувалися цією проблемою, значний інтерес для нас становили праці В.Коринської, М.Ковалевської, І.Матрусова, В.Максаковського, Д.Фінарову, М.Рижакова, Н.Сваткова, В.Щеньова (Росія); Н.Грейвна (Великобританія); Д.Биддла, М.Нейли, Ф.Пінчмела, П.Хаггета (США); О.Мандрута (Румунія); В.Станковського (Польща) та ін.

Вивченню історії шкільної географічної освіти присвятили свої розвідки автори, які розглядали цей феномен у контексті історико-педагогічної науки. Серед них близькою за предметом вивчення до нашої роботи є кандидатська дисертація Л.Мельничук “Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні в першій половині ХХ століття” (2004), де проаналізовано позитивні зрушення та характерні особливості викладання географії в школах України з 1900 до 1950-х років, розглянуто питання удосконалення навчальних планів і програм з географії, їх значення для становлення і розвитку предмета. Інших дисертаційних досліджень з цього питання, на жаль, не існує.

У теоретичному плані надзвичайно важливими для відрацьовування логіки міркувань та наукового апарату нашого дослідження є праці відомих учених з історії педагогіки (С.Гончаренко, І.Зязюн, М.Євтух, Н.Ничкало, О.Сухомлинська, Б.Ступарик, М.Ярмаченко та ін.), де викладені сучасні підходи щодо структури, функцій, методології та методики історико-педагогічних досліджень.

Отже, вивчення історико-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження дають підстави стверджувати, що розвиток шкільної географічної освіти в Україні від свого зародження до наших днів ще не став предметом спеціального аналізу.

Усе викладене спонукало нас звернутися до дослідження генези розвитку шкільної географічної освіти в Україні у контексті завдань прогнозування тенденцій її розвитку на сучасному етапі. Враховуючи сучасне соціальне замовлення на забезпечення якісної освіти, недостатню готовність масової педагогічної практики до його розв’язання, відсутність необхідного осмислення теорії і практики шкільної географічної освіти в історико-педагогічному аспекті, ми обрали тему дисертаційного дослідження “Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ-ХХ століття)”.

Дисертаційне дослідження Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

здійснене згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту педагогіки АПН України “Удосконалення змісту і методики географічної освіти, науково-методичне забезпечення її навчальних курсів для різних типів загальноосвітніх шкіл та класів”. Державний реєстраційний номер 0196 U 003091. Затверджене Радою з координації наукової діяльності в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 3 від 25 березня 2003 р.) Об’єкт дослідження – розвиток шкільної освіти в Україні в ХІХ-ХХ ст.

Предмет дослідження – динаміка змін у змісті, формах та методах шкільної географічної освіти впродовж останніх двох століть.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють ХІХ-ХХ століття. Перші кроки щодо створення системи географічної освіти в Україні були зроблені на початку ХІХ століття, і ми вважаємо це вихідною точкою розгляду проблеми, початком досить довгого хронологічного періоду. Кінець ХХ століття, пов’язаний з докорінними змінами в суспільно-політичному житті України, є початком становлення якісно нової системи освіти. Він розглядається нами як певний кінцевий рубіж у дослідженні проблеми. Такий широкий діапазон хронологічних рамок дослідження обумовлений необхідністю максимального використання системного підходу до всього процесу розвитку шкільної географічної освіти.

Географічні межі дослідження. Проблема становлення шкільної географічної освіти розглядається на тих землях України, що входили до складу Російської імперії, а пізніше – до СРСР. Ми не аналізували викладання географії в школах західноукраїнських земель, які входили до складу Австро-Угорщини, а згодом – до Польщі, Румунії й Чехословаччини, оскільки там ці процеси розвивалися в рамках національних, притаманних системам освіти цих країн, і мають розглядатись як предмет окремого дослідження.

Мета дослідження – здійснити ретроспективний конструктивно-критичний аналіз генези і результатів розвитку шкільної географічної освіти в Україні як цілісної системи у виокремлених хронологічних рамках для визначення можливостей використання нагромадженого позитивного досвіду в сучасних умовах.

Згідно з проблемою, об’єктом, предметом та метою дослідження сформульовано такі завдання:

- визначити теоретико-методологічні засади дослідження та розробити його категоріальний апарат;

- виділити основні етапи та періоди формування і розвитку шкільної географічної освіти в Україні;

- окреслити соціально-економічні, політичні, культурні чинники, що обумовлювали особливості розвитку шкільної географічної освіти в Україні в різні періоди, охарактеризувати кожний з визначених періодів з точки зору сутності, пріоритетних тенденцій та суперечностей, здійснити їх порівняльно-педагогічний аналіз;

- оцінити структуру і зміст шкільних географічних курсів у різні періоди, основні шляхи, форми і методи навчання географії в процесі розвитку загальноосвітньої школи;

- уточнити роль та місце шкільної географії в навчально-виховному процесі сучасної школи;

- виявити позитивні аспекти теорії та практики шкільної географічної освіти в Україні та спрогнозувати тенденції її подальшого розвитку.

Концептуальні засади дослідження. Неперервність процесу розвитку системи освіти й взаємозв’язок її структурних компонентів визначається як еволюцією людського суспільства, так і закономірностями педагогічного процесу, розвитку системи освіти, педагогічної теорії і практики.

Кожна освітня галузь, зокрема шкільна географічна освіта, може бути вивчена як цілісна педагогічна система, в структурі якої представлені цілі, завдання, зміст освіти, де у вигляді окремих курсів відображені здобутки географії як науки, методи, засоби і форми організації навчально-виховного процесу при вивченні географії, теоретичні та прикладні ідеї і надбання методики викладання, організаційно-педагогічні умови і заходи, за яких реалізується процес навчання географії в школі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Технічні науки  УДК: 687.016: 687.256: 687.12 А.В. СЕЛЕЗНЬОВА Хмельницький національний університет АНАЛІЗ ЗМІНЮВАННЯ СТИЛЬОВИХ РІШЕНЬ ФОРМИ ЖІНОЧОГО КОРСЕТА Досліджено  змінювання  стильових  характеристик  форми  жіночого  корсета  в  історичному  аспекті.  На  основі  аналізу  геометричних  символів  силуетів  виділені  три  базові  форми  корсета.  Виконано  прогнозування  розвитку  кривих  зміни  базових  форм  жіночого  корсета.  Підтверджено  правомірність  використання ...»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА. УДК 94 (477) Андрій Подорван МАКСАКІВСЬКИЙ МОНАСТИР — ДО ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ У статті досліджується історія заснування Максаківського монастиря, події суспільно-політичного життя, які мали безпосередній вплив на його появу. Ключові слова: Максаківський монастир, Трубчевський монастир, православ’я, Поляновський мирний договір, Адам Кисіль. У першій половині XVII століття Чернігово-Сіверщина неодноразово ставала ареною протистояння Речі Посполитої та Московського царства....»

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Сабат Надія Володимирівна УДК 37.0 (09) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1869 – 1914 рр.) 13.00.01 – теорія та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Івано-Франківськ – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.3 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 215:231.75:128 Проф. В.П. Шлапак, д-р с.-г. наук – Національний дендрологічний парк Софіївка НДІ НАН України ТРИ ФОРМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ ЯК ЯВИЩЕ ПРИРОДИ Висвітлено життя людини залежно від рівнів ядерного наповнення: Земного, Місячного і Сонячного. Доведено, що енергетично людина живе на водневій і вуглецевій матеріях, енергіях, де домінантною до народження є воднева енергія, космічна матерія, яка...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Філософські науки УДК 398.1 (4) Л. Ф. Маловицька, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) НАЇВНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ТЕОРЕТИЧНИХ КАНОНІВ ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ Б. БРЕХТА: МАСКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ У статті аналізується художньо-теоретична спадщина німецького драматурга, режисера і теоретика театру Б. Брехта. Спираючись на наявні результати історико-літературних, театрально-критичних,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

«РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ Віктор Довбня ТЕОРЕТИЧНИЙ “ПОРТРЕТ” УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ [Рецензія на книгу Шевченка В. І. “Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ)”. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – IV, 244 с. – Наклад 300 прим.] Вітчизняне філософське співтовариство вперше отримало багатопланове дослідження української філософії, автором якого є викоосвічений фахівець, принципова й неординарна особистість...»

«УДК 94(477) Олександр Кузьмін, Петро Опанащук, Анатолій Седляр (м.Житомир) КАФЕДРІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА – 10 РОКІВ (СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ЗДОБУТКИ) У статті висвітлено десятирічний шлях розвитку кафедри всесвітньої історії та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка після її відкриття в 2001 р., здобутки в різних сферах діяльності: наукових дослідженнях, навчальній, виховній та адміністративній роботі тощо. Ключові слова: Житомирський державний...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 5 (192) БЕРЕЗЕНЬ _ 2010 березень № 5 (192) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412 ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових виданьУкраїни (філологічні науки) Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4 (12) Рекомендовано до друку на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»