WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ВИМІРИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КОПІЙКА ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК:327.39

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми

міжнародних систем і глобального розвитку

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий консультант:

Доктор історичних наук, професор МАНЖОЛА Володимир Андрійович, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету Імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Офіційні опоненти:

доктор політичних наук, професор КАНЦЕЛЯРУК Борис Іванович, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, головний науковий співробітник доктор політичних наук, професор КОВАЛЬ Ігор Миколайович, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, завідувач кафедри історії міжнародних відносин доктор історичних наук, професор МАЙБОРОДА Олександр Микитович, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, завідувач відділом

Провідна установа:

Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ Захист відбудеться “ 29“ листопада 2004 р. о 14.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут міжнародних відносин, зал засідань Вченої ради).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул.Володимирська, 58).

Автореферат розісланий “26 “жовтня 2004 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.Ю. Константинов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження обумовлена становленням і розвитком на європейському континенті історично безпрецедентних явищ і процесів добровільної відмови національних держав від більшості традиційних для них повноважень на користь інтеграційного об’єднання, що відбуваються на тлі загальносвітових процесів інтеграції та глобалізації. Сталий процес поглиблення європейської інтеграції, її функціонального поширення на все нові та більш глибокі сфери співробітництва з поступовим залученням постійно зростаючих за інтенсивністю та складністю форм наднаціонального, федералістського співробітництва супроводжується практично перманентним процесом розширення її географічних меж. При цьому процеси поглиблення та розширеннязавжди здійснювалися паралельно. Утвердження оригінальності цієї конструкції та її самогенеруючий характер часом превалювали над питаннями кінцевої мети розбудови Європейського Союзу, тобто його остаточного змісту і форми.

Одночасно розширення географічних кордонів ЄС перетворює його із об’єднання західноєвропейських держав на союз континентального масштабу, могутній політичний полюс, який стоїть перед якісно новими викликами як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.

Регулярне розширення надає ЄС кількісної ваги, але одночасно робить його більш неоднородним і ставить зростання політичної ваги у залежність від здатності ЄС уникнути послаблення його внутрішньої згуртованості та єдності і готовності протистояти новим викликам та ризикам, що постали в постбіполярний період.

Поглиблення інтеграційних процесів поза межі економічної сфери виводить ЄС на шлях побудови політичної Європи, що має визначити її місце в світі. При цьому, конкретного прогресу було подекуди досягнуто без абсолютизації усталеними концепціями та визначенням кінцевої мети і географічних рамок інтеграції. В таких умовах виникає нагальна потреба критичного у теоретичному і політичному сенсі аналізу суперечностей в оцінках базових елементів і характеру залучення нових держав до європейської інтеграції представниками різних наукових галузей та політологічних шкіл євроінтеграційних досліджень. Відсутність єдиних підходів в оцінках природи, рушійних сил європейської інтеграції, активні дебати щодо визначення та формування загальноєвропейської інтеграційної стратегії і, відповідно, стратегії відносин з навколишнім оточенням ЄС, визначенням його географічних кордонів, вимагають ефективного цілісного, а не фрагментарного використання існуючих методологій і методів дослідження євроінтеграційного процесу від його початку і до останнього етапу розширення.

Інший, не менш важливий аспект актуальності, обумовлюється на фоні безпосереднього наближення ЄС до кордонів України, наявністю радикальних розходжень в оцінках доцільності, можливостей, перспектив і наслідків реалізації Україною європейського вибору представниками різних наукових шкіл нашої держави, неузгодженістю наукових концепцій євроінтеграції, відсутністю чіткої і, головне, стабільної концептуальної основи забезпечення євроінтеграційної стратегії України, дедалі більш зростаючим протиставленням європейського та євразійського напрямів української інтеграційної політики.

Така оцінка актуальності спричинила авторський підхід до визначення принципової наукової проблеми, яка вирішується в даній дисертації: визначити місце та роль феномену розширення в європейському інтеграційному процесі, розглядаючи його як форму існування та розвитку Європейського Союзу, в якому поєднуються два взаємозалежні процеси – розширення функціональне та географічне розширення, в результаті чого йому вдалося не тільки подолати національні бар’єри, вивести національні інтереси членів об’єднання на інтеграційний, комунітарний рівень, але й поширити ці досягнення на оточуючий простір, поступово адаптуючи його до комунітарних цінностей.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках Комплексної програми науково-дослідницьких робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України” (номер державної реєстрації 019U015204) і наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України” (номер державної реєстрації 01БФ048-01), і зокрема, наукової теми кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету “Моделювання місця і ролі України в процесі глобальної трансформації сучасної системи міжнародних відносин” (номер державної реєстрації 0197U003325).

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є комплексний аналіз феномену розширення ЄС, його витоків, концептуально-теоретичних засад, особливостей, суперечностей та геостратегічних наслідків. Для досягнення цієї базової мети автор поставив і здійснив спробу реалізувати наступні завдання:

окреслити і класифікувати основні теоретико-методологічні засади євроінтеграційних досліджень з урахуванням процесу розширення, представлені в зарубіжній та вітчизняній політичній науці, розвинути категорійно-понятійний апарат проблеми, що досліджується;

проаналізувати еволюцію традиційних теорій та концепцій європейської інтеграції в контексті взаємозалежності процесів поглиблення та розширення;

дослідити новітні концептуальні та доктринальні особливості оцінок еволюції, рушійних сил, визначення географічних кордонів та геостратегічних наслідків процесу розширення Європейського Союзу;

виокремити феномен розширення як самогенеруюче явище, що поєднує два взаємозалежні процеси – розширення функціональне та розширення у просторі;

окреслити етапи розширення, виявити їхні рушійні сили, закономірності, особливості та місце в інтеграційному процесі в часи системного протистояння і „холодної війни” та в пост-біполярний період;

виявити основні передумови, історико-політичне значення та геостратегічні наслідки розширення ЄС на схід;

дослідити значення розширення та його вплив на формування і перспективи розвитку нової стратегії відносин ЄС з Україною та Росією та розробити авторське бачення врахування його наслідків в практичній діяльності української дипломатії.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Об’єктом дослідження обрано Європейський Союз як інтеграційну інновацію сучасних міжнародних відносин.

Предметом дослідження є концептуально-теоретичний і практичний виміри розширення ЄС.

Хронологічні рамки дослідження визначалися з урахуванням комплексності політичних, економічних, політико-культурних та наукових чинників у процесі євроінтеграції та розширення Європейського Союзу. Початковий рубіж досліджуваного періоду визначається 1960-ми роками, що зумовлюється першими формалізованими ініціативами, обговореннями і практичним втіленням першого етапу розширення ЄС. В той же час, характер роботи вимагає опрацювання науково-теоретичних досліджень на тему європейської єдності, що активно обговорювалися на початку ХХ століття. Верхня хронологічна межа роботи обумовлена першою половиною 2004 року, що пояснюється останнім розширенням та прийняттям проекту Конституції ЄС.

Методи дослідження включають в себе комплекс загальнонаукових методів дослідницької роботи, що базуються на здобутках не тільки політичної науки як такої, але й політичної історії, політекономії, формальної і діалектичної логіки з використанням притаманних їм дедуктивним та індуктивним методам. Серед них – принципи системного, функціонального та структурного аналізу, синергетичний, проблемно-історичний та порівняльний методи дослідження.

Системний підхід, з притаманним йому системно-структурними, системно-функціональними, системно-ситуаційними та системно-аналітичними методами дослідження, виступає ключовим методологічним підходом дослідження специфіки функціонування європейського інтеграційного процесу взагалі та феномену розширення, як відносно самостійного явища зокрема. Системнофункціональний та проблемно-історичний підходи застосовуються при вивченні сутнісних ознак та специфіки основних етапів розширення, визначення його найбільш вірогідних просторових та функціональних моделей і тенденцій.

Метод порівняльного аналізу та елементи статистичного методу широко використовуються при дослідженні особливостей кожного з етапів розширення, визначенні закономірностей еволюції європейської інтеграції та розкритті об’єктивного і відносно самостійного характеру процесу її розширення. Розгляд окремих проблем, таких як функціональне розширення інтеграції, або аналіз факторів розвитку європейської інтеграції, включаючи економічні, політичні, воєнні та інституціональні, обумовлює застосування плюралістичного підходу, що дозволяє виявити комплексну взаємозалежність факторів різного походження та елементів цілісної системи, яким виступає феномен розширення європейської інтеграції. Структурно-функціональний аналіз використовується автором в загальних рамках системного методологічного підходу для дослідження процесу становлення системи комунітарних вимог та критеріїв ЄС щодо формування вступної стратегії, принципів та структури євро-інтеграційної політики країн-кандидатів в окремих функціональних сферах. При роботі із фактичним матеріалом, в першу чергу, офіційними документами основних інституцій ЄС, країн-членів ЄС, країн-кандидатів та країнсусідів широко використовується прикладна міждисциплінарна методика контент-аналізу та івентаналізу.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що вона є першою дисертацією, в якій здійснено системний аналіз та комплексне дослідження процесу розширення ЄС як самостійного феномену розвитку європейської інтеграції, що характеризується паралельним просторовим та функціональним розширенням.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у наступному:

- запропоновано нове тлумачення теоретико-методологічних підходів і концепцій процесу розширення у євроінтеграційних дослідженнях та зокрема доведено емпіричну залежність їхньої трансформації від практичного досвіду інтеграційного процесу;

- визначено на оригінальній джерельній базі, в тому числі, вперше введених автором в науковий обіг документах, місце і роль феномену розширення в еволюції традиційних та новітніх європейських інтеграційних теорій та концепцій;

- на основі компаративного аналізу здійснено спробу наукової систематизації та класифікації існуючих у сучасній політичній науці поглядів, концепцій та теорій стосовно природи розширення, його перспектив та місця в сучасному європейському інтеграційному процесі;

- вперше у вітчизняній та зарубіжній історіографії висунуто і обґрунтовано тезу про природу та ресурсні можливості розширення ЄС, яке ґрунтується на авторській концепції подвійного просторового та функціонального розширення;

- доведено на основі комплексного аналізу і залучення широкого кола літератури і джерел, значна частина з яких не була об’єктом спеціального наукового дослідження, що розширення є відносно самостійним, самогенеручим явищем європейського інтеграційного процесу, яке характеризується інтенсивними та екстенсивними закономірностями розвитку;

-встановлено, що зростання кількості учасників євроінтеграційного процесу є однією з важливих передумов якісних зрушень, поглиблення інтеграції та пошуку більш ефективних форм співробітництва з широким залученням наднаціональних, федералістських принципів;

- виявлені закономірності становлення і розвитку та доведена залежність еволюції загальноєвропейської стратегії розширення від рівня інтеграційного співробітництва та якісних трансформацій в ЄС;

- ґрунтуючись на авторській концепції співвідношення процесів розширення та поглиблення євроінтеграційного співробітництва, виділено моделі “багатошвидкісної Європи” та “Європи змінних геометрій” як найбільш вірогідну перспективу розвитку інтеграційного процесу після останнього розширення ЄС;

- виявлено основні закономірності попередніх розширень ЄС, які визначаються сталою періодичністю (приблизно 10 років), зумовлену необхідністю реалізації перехідних трансформаційних процесів як в ЄС, так і в нових країнах-членах, а також стабільно зростаючою конфліктністю впроваджуваних реформ з класичними комунітарними нормами;

-доведено, що останнє розширення є черговим етапом на шляху кількісних та якісних євроінтеграційних трансформацій, успішна реалізація яких вимагатиме стабільно домінуючого впровадження наднаціональних принципів інтеграційного будівництва;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«о ло д и м и р Т д ло б уц ькуй Київ «Вища школа» ББК 63.3 (4Укр) Г61 Р еком ендован о Міністерством освіти України для використання в навчаль­ ном у процесі Р е ц е н з е н т и : доктори іст. наук М. Ю. Б райчевський (Ака­ дем ія наук України), /. К. Р ибалка (Харківський ун-т) Редакція літератури з історії, права, економіки Редактор П, М, Г воздец ьки й „ 0503020002—04 2Ї7—94БЗ-27-21-93 ISB N 5-11-003970-4 © Володимир Голобуцький, 1 ВІД АВТОРА (1 9 0 3 -1 9 9 3 ) У середині 30-х років я...»

«Наукові видання Заповідника та публікації співробітників у 2012 р. Підготовка та видання окремих видань та публікацій Окремі фахові видання та збірники наукових праць Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та К., 2012. – 212 с. 1. культури: Зб. наук. праць. Вип. 26 / Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та К., 2012. – 376 с. 2. культури: Зб. наук. праць. Вип. 27, спецвипуск 10:...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 21 (232) ЛИСТОПАД 2011 листопад № 21 (232) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЧАСТИНА ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 162–183 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 162–183 УДК 016:908(477)“1959/1990” ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ В ОСТАННЄ РАДЯНСЬКЕ ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ (1959–1990 рр.) Ірина МІЛЯСЕВИЧ Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Толстого, 3, м. Рівне, 33028, Україна, тел. (0362) 22-41-61, ел....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. ТВО Генерального директора Букреєв О.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МД Холдинг 2....»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ Жадько Віктор Олексійович УДК [130.12:316.61] (043) ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ У СИСТЕМІ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії освіти Національного педагогічного університету імені...»

«УДК 930.1 Зозуля М.В. НТУ «ХПІ» (м. Харків) ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ НА ЕТАПІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Історіографія має різні трактування це і історія історичної науки у цілому, а також сукупність досліджень, що присвячені певній темі або історичній епосі, або сукупність історичних робіт, що мають внутрішню єдність. Це також і наукова дисципліна, що вивчає історію історичної науки [1, с.550]. Для правильного обрання теми подальшого дослідження щодо...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 118–131 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 118–131 УДК 811.161.2’373 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНОТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДЕМОНОМЕНІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСЕМИ ЧОРТ) Дарія Якимович-Чапран Львівський національний університет імені Івана Франка Виявлено лігвокультурні конотації лексеми чорт, зафіксовані у внутрішній формі українських фразем і паремій. На підставі аналізу понад 340 стійких...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАТЯШ Ірина Борисівна УДК 930. 25 (477) “20/30” АРХІВНА НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ 1917-го–1930-х років Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів...»

«А. П. Шеремет ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я Ш 4 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004) Рецензенти: Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»