WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ОСВІТА В УКРАЇНІ 1917-го–1930-х років Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МАТЯШ Ірина Борисівна

УДК 930. 25 (477) “20/30”

АРХІВНА НАУКА І ОСВІТА

В УКРАЇНІ 1917-го–1930-х років

Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та

спеціальні історичні дисципліни

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора історичних наук

Київ – 200

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України Науковий консультант: доктор історичних наук, професор ПИРІГ Руслан Якович, Державний комітет архівів України, Голова

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів доктор історичних наук, професор МИЦИК Юрій Андрійович, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", завідувач кафедри історії доктор історичних наук, професор ЧИШКО Віталій Сергійович, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України НАН України Провідна установа: Інститут історії України НАН України, відділ спеціальних історичних дисциплін, Київ Захист відбудеться 17 вересня 2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий 9 серпня 2001 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к.і.н., доцент Божко О. І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, 5 розділів (18 підрозділів), висновків, списку джерел і літератури (83 стор., 1015 назв), 15 додатків на 40 стор. Загальний обсяг дисертації 522 стор.

ВСТУП. Актуальність дослідження та його наукова значимість Сучасний етап розвитку історичної науки характеризується розширенням дослідницької проблематики, відходом від "штампів" радянської історіографії та повною зміною історіографічної парадигми. Новітня епістеміологічна ситуація потребує нового прочитання (в найширшому сенсі) історичних джерел. Цьому може допомогти осмислення досвіду в галузі дисциплін, що пропонують інструментарій пізнання джерел. З-поміж них особливе місце посідає архівознавство, що є системою знань з історії, теорії та методики архівної справи. Його компоненти відносяться як до історичної науки, так і до дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу, покликаних досліджувати та підвищувати ефективність використання інформаційних ресурсів суспільства.

Сама логіка розвитку архівістики в Україні актуалізує гостру потребу в узагальненні та критичному аналізі попереднього досвіду в цій важливій сфері науки, культури, державного будівництва. Відтак великого значення набуває вивчення тенденцій розвитку архівної науки і освіти, еволюції ідей, принципів і методів архівознавства, формування його внутрішньої структури, розроблення понятійного апарату; аналізу і оцінки форм архівної освіти в період 1917-го–1930х рр., який можна вважати “золотою добою” української архівістики. Саме тоді в Україні було розроблено проекти архівної реформи, відбувалося конституювання архівознавства як науки, формувалися засадничі принципи архівної освіти, науково-методичного та інформаційного забезпечення праці архівістів, апробувалися різноманітні форми й методи навчання. Історія розвитку архівознавства та архівної освіти в Україні досі спеціально не вивчалася. Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю заповнення означеної наукової прогалини, виявлення закономірностей розвитку української архівної науки і освіти, неупередженої оцінки їх здобутків.

З огляду на актуальність та недостатню вивченість проблеми, її тісний зв'язок із сучасністю, комплексне дослідження становлення й розвитку архівної науки та освіти в Україні 1917-го–1930х років має важливе наукове і практичне значення в контексті відродження національної культури, науки, гуманітарної освіти.

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, темами. Тема розроблялася згідно з планом НДР Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства та угодою про співпрацю УДНДІАСД з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України в рамках плану теми “Історико-археографічні та архівознавчі дослідження в Україні у XIX–XX” (93.2.7.22), а також пов’язана з науково-дослідною і навчально-методичною діяльністю кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Об’єктом дослідження є державна політика в галузі архівної справи, діяльність наукових архівознавчих центрів і навчальних закладів, їхній концептуально-теоретичний та науковопрактичний доробок в галузі архівознавства та археографії; науково-навчальні архівознавчі видання, комплекс історіографічних та історичних джерел, пов'язаних з історією архівної справи.

Предмет дослідження склали закономірності становлення й особливості розвитку архівознавства та архівної освіти в Україні 1917-го–1930-х років.

Хронологічні межі дисертації окреслені, з одного боку, початком науково-організаційної діяльності першого в Україні державного органу управління архівною справою – Бібліотечно-архівного відділу Генерального секретарства справ освітніх Української Центральної Ради – вересень 1917 р., а з другого боку – підпорядкуванням архівних установ у березні 1939 р.

НКВС УРСР, наслідками якого стало остаточне встановлення жорсткої залежності архівів від партійно-державної диктатури, пріоритету практики роботи НКВС перед науковими засадами, відмова від здобутків українського архівознавства.

Мета дослідження полягає у науковій реконструкції, осмисленні й комплексному аналізі процесу становлення й особливостей розвитку архівної науки і освіти в Україні 1917-го– 1930-х рр., встановленні спадкоємності традицій української архівістики.

Завдання визначено відповідно до поставленої мети:

проаналізувати рівень науково-теоретичного опанування проблеми в українській і зарубіжній історіографії та інформаційний потенціал джерельної бази дослідження;

встановити й обґрунтувати періодизацію розвитку архівної науки і освіти в Україні 1917–1930-х рр.;

дослідити науково-організаційну діяльність перших державних органів управління архівною справою, визначити особливості архівної реформи в Україні 1917 –1920 рр.;

з'ясувати принципи та форми організації науково-дослідної роботи в галузі архівної справи 1923– 1938 рр.;

виявити основні напрями архівознавчих досліджень; проаналізувати підходи до класифікації архівних документів, архівного описування, використання архівної інформації, історії архівістики, хіміко-біологічних досліджень у галузі архівної справи;

дослідити форми, напрями і зміст підготовки кадрів для архівних установ 1917–1930-х рр. у їх історичному розвитку;

охарактеризувати перші українські посібники з архівознавства; оцінити ступінь апробації наукових ідей в архівознавчій літературі 1920–1930-х рр.;

з'ясувати роль архівної періодики 1920–1930-х рр. як каналу науково-навчальної інформації галузевого рівня;

дослідити організаційно-методичні засади діяльності архівних кореспондентів, з'ясувати її значення в розвитку архівістики;

оцінити персональний внесок В.Веретенникова, В.Романовського, О.Водолажченко та учених у розвиток архівної науки і освіти.

Методологічну основу дисертації склали принципи історизму, об'єктивності, всебічності та сукупність загальнонаукових і спеціально-наукових методів, властивих історії, історіографії, джерелознавству, археографії, та специфічних методів історико-архівознавчого дослідження.

Загальнонаукові методи (історичний, логічний, абстрагування, системно-структурний) та дозволили комплексно вивчити об'єкт і предмет дослідження, здійснити наукову реконструкцію процесу становлення й розвитку архівної науки та освіти в Україні 1917-го– 1930-х рр.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Системний підхід до розвитку суспільних процесів і соціальних структур і спеціально-наукові методи (генетичний, компаративний) уможливили встановлення тенденцій розвитку архівної науки і освіти досліджуваного періоду, специфіки української моделі архівної реформи. Комплексний підхід, спрямований на узагальнююче вивчення компонентів архівного середовища, дозволив охарактеризувати розвиток і якісний стан архівної науки і освіти в їх органічних взаємозв’язках. Методи проблемної хронологізації та персоналізації допомогли встановити структуру історіографічного комплексу, простежити якісні зміни в науці, охарактеризувати персональний внесок у її поступ відомих учених.

Важливе гносеологічне значення мав соціокультурний підхід, що сприяв встановленню взаємозв'язків архівної, бібліотечної, музейної справи, інформаційної діяльності, освіти. Методи джерелознавства (наукової евристики, класифікації і критики джерел та ін.) застосовувалися при аналізі актуалізованої і неактуалізованої інформації джерельної бази. Методи наукознавства (зокрема, бібліометричний аналіз) сприяли вивченню кількісних параметрів архівної періодики. В історико-архівознавчому дослідженні визначальним було розуміння зміни рольової функції архівів у загальнолюдському бутті та національній самосвідомості, що випливає з сучасної парадигми єдності гуманітарного і природничого знання.

Наукову новизну дослідження забезпечує те, що в ньому вперше в українській історіографії комплексно відтворено історію становлення і розвитку архівознавства та архівної освіти в Україні в 1917–1930-х рр., встановлено провідні тенденції та основні напрями наукової і навчальної діяльності в галузі архівної справи, обґрунтовано періодизацію архівознавства і архівної освіти. В дисертації по-новому інтерпретовано особливості архівної реформи в Україні 1917–1920 рр., науково-організаційної діяльності перших державних органів управління архівною справою, функціонування Київського та Одеського археологічних інститутів, з’ясовано значення архівної періодики для розвитку архівістики. Вперше досліджено роботу Кабінету архівознавства при ЦАУ УСРР; організаційно-методичні засади діяльності архівних кореспондентів; спроби створення архівної аспірантури. Значну увагу приділено з'ясуванню досі не дослідженого персонального внеску в розвиток архівної науки і освіти істориків-архівістів, праці яких замовчувалися радянською історіографією.

Науково-теоретичне й практичне значення дисертації полягає в тому, що одержані результати збагачують знання з історії архівної справи, реконструюють генезис українського архівознавства та архівної освіти, відтворюють основні тенденції й особливості їх розвитку, форми організації, персоніфікують внесок істориків-архівістів у теорію і практику архівістики. Дисертаційні матеріали використовуються при підготовці фундаментальних праць з історіографії, історії архівної справи, книгознавства, архівних та бібліографічних довідників, підручника "Архівознавство" (1998), "Концепції підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ України" (1998), біобібліографічного довідника "Українські архівісти" (1999), Web-сайту Держкомархіву України, а також застосовуються в навчально-педагогічній практиці для підготовки університетських курсів з архівознавства, історіографії, джерелознавства, в практичній викладацькій роботі.

Апробація роботи. Основні положення дослідження використано в лекціях, прочитаних дисертантом на курсах підвищення кваліфікації директорів державних архівів в Українській академії державного управління при Президентові України (1999); заступників директорів державних архівів у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (2000) та ін. Результати дослідження доповідалися на 17 наукових конференціях, у тому числі на міжнародних: "Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки" (Київ, 1996), "Центральна Рада і український державотворчий процес" (Київ, 1997), "Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего" (Москва, 1997), "Національна архівна спадщина: проблеми збереження" (Київ, 1999), "Архівы Беларусі на рубяжы XX–XXI ст.

: гісторыя, стан, перспектывы развіцця" (Мінськ, 2000); всеукраїнських: "Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи" (Київ, 1996), "Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань" (Київ, 1997), "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" (Київ–Чернігів–Тростянець, 1998), "Архів і особа" (Київ, 1999), 6-й Всеукраїнській науковотеоретичній конференції "Українська періодика: історія і сучасність" (Львів, 2000); науковопрактичних конференціях: "Український біографічний словник: історія і проблематика створення" (Львів, 1996), "Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання" (Київ, 1997); Других Міжнародних наукових довнарівських читаннях (Гомель–Рєчиця, 1999), "Архівознавчих читаннях" (Київ, 1999) та ін.

Публікації. Результати дослідження відображені в трьох індивідуальних монографіях:

“Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років” (К., 2000), “Українська архівна періодика 1920–1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія” (К., 1999), “Особа в українській архівістиці” (К., 2001) та 43 публікаціях ( в тому числі 29 статей у виданнях, затверджених переліками ВАК України), загальним обсягом понад 100 друк. арк.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1 "Історіографія та джерела дослідження" присвячено аналізу стану розроблення проблеми і джерельної бази дослідження.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 5 (192) БЕРЕЗЕНЬ _ 2010 березень № 5 (192) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412 ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових виданьУкраїни (філологічні науки) Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4 (12) Рекомендовано до друку на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» _ 2014 р. С.І. БЕРЕГОВИЙ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ВИМІРІ Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам. Підпис автора_ “” 2014 р. Реєстраційний номер електронного навчальнометодичного посібника у НМВ 39.04 – 02.07.20 Київ НУХТ 20 УДК 008 (477) Рецензент: О.Є. Пилипенко, д-р...»

«ХVІI Могилянські читання Регламент конференції Доповіді – 15 хв. (пленарне засідання – 20 хв.) Виступи в обговореннях – до 5 хв. Пленарне засідання 6 грудня, 1000–1300 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) На конференції працюють секції: I. Історичні, історіографічні та джерелознавчі дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) 7 грудня, 1000–1400 ІІ. Археологічні дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 19 (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури) 7...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 148–161  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 148–161   УДК 556.3 ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД ВИСНАЖЕННЯ І ЗАБРУДНЕННЯ В. Харкевич1, С. Крижевич2© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: admingeo@franko.lviv.ua...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. ТВО Генерального директора Букреєв О.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МД Холдинг 2....»

«Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна На правах рукопису КУЦЕНКО Ольга Дмитріївна УДК 316.422+316.342.2 ДІЯЛЬНІСНО-СТРУКТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ КЛАСОУТВОРЕННЯ Спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук Харків -2001 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, Міністерство науки та освіти...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2008. Вип 24. С.198–208 Ser. Pedagog. 2008. Vol.24. P. 198–208 УДК [070+654.1+004]:316.61”19” ПЕРЕОЦІНКА СУТІ Й ЗНАЧЕННЯ МЕДІАВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ У ХХ СТОЛІТТІ Наталія Троханяк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розглянуто погляди на медіа протягом ХХ століття, вплив засобів масової комунікації на людину як одиницю суспільства. Детально проаналізовано процеси трансформації та...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “звичаєве право” (длямагістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри історії та теорії держави і права В. М. Івановим Затверджено на засіданні кафедри історії та теорії держави і права (протокол № 7 від 04.02.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом івановв.М. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС. Вісник ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА. – 2011. – Вип.1. – с. УДК 82.0 – 087.5 ББК 74.268.0 L-64 До збірника Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва ввійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», організованого Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, який відбувся 1-5 червня 2010 р. у м. Львові. Публікуються дослідження, статті, розвідки, в яких висвітлюються актуальні проблеми...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»