WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«національно-визвольної війни 1648-1657 р.р. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ярошинський Олег Богданович

УДК 947.47 (477.82) (048)

Волинь в період національно-визвольної війни

1648-1657 р.р.

07.00.01 – історія України

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Харків – 200

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника Міністерства освіти і науки

України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Грабовецький Володимир Васильович, Прикарпатський університет імені В.Стефаника, завідувач кафедри історії України.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Борисенко Володимир Йосипович, Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, завідувач кафедри історії України, м. Київ;

кандидат історичних наук Кривошея Володимир Володимирович, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, старший науковий співробітник, м. Київ.

Провідна установа: Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків, м.Київ.

Захист відбудеться “27” квітня 2001 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м.

Харків, площа Свободи, 4, ауд. ІV-65.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м.Харків, пл. Свободи, 4).

Автореферат розісланий 22 березня 2001 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _______ Є.П. Пугач

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Зусиллями багатьох поколінь істориків досягнуто значних успіхів у дослідженні історії визвольної боротьби українського народу в середині XVII ст. Нинішній стан історичної науки вимагає зосередження дослідницьких зусиль на поглибленому вивченні перебігу та особливостей визвольного руху в окремих регіонах України. Відсутність таких досліджень стає каменем спотикання для науковців, які намагаються з’ясувати окремі загальнонаціональні аспекти розвитку цього складного й яскравого явища середньовічної історії1.

Актуальність теми. У зв’язку з тим, що на Волині впродовж 1648-1657 рр. відбулася низка історичних подій загальнонаціонального масштабу і розгорнувся масовий повстанський рух, джерела про визвольний процес у цьому українському регіоні вже давно мали стати предметом комплексного аналізу. Однак попередні розвідки зводилися до зясування окремих проблем, передусім ходу військових операцій, що відбувалися на території Волинського воєводства. Об’єктом дисертаційного дослідження стала національно-визвольна і соціальна боротьба на Волині проти панування Речі Посполитої, польсько-шляхетської соціальноекономічної політики, за утвердження української держави та нових суспільних відносин – невід’ємна частина загальноукраїнського історичного процесу середини ХVII ст. Виходячи з результатів аналізу стану історіографії, актуальність та доцільність всебічного дослідження теми обумовлюються такими мотивами:

– відсутністю фундаментальних досліджень і важливістю комплексного вивчення історії визвольного руху на Волині для поглиблення наукових знань про цей процес в Україні середини ХVII ст.;

– необхідністю грунтовних досліджень регіональних особливостей національновизвольної боротьби за українську державність та селянської війни за ліквідацію феодальних відносин;

– потребою нагромадження, систематизації, наукового синтезу джерельної бази, критичного аналізу досягнень історіографії;

– важливістю здобуття об`єктивних знань про перебіг визвольного руху на Волині науковцями, викладачами, краєзнавцями, студентами, учнями для утвердження наукового світогляду й формування національної свідомості.

Хронологічні межі дисертації охоплюють 1648-1657 рр. і збігаються з періодом української національно-визвольної боротьби ХVII ст. – часом, впродовж якого вона велася під керівництвом Б.Хмельницького. Це дало можливість проаналізувати хід історичного процесу протягом вказаного часу, з`ясувати основні етапи цієї боротьби за весь період, взаємозвязок основних її подій на різних етапах, висвітлити особливості національно-визвольного руху після поразки соціального його аспекту, простежити місце Волині у політичних планах Б.Хмельницького.

Територіальні межі дисертаційного дослідження збігаються з кордонами Волинського воєводства середини XVII ст.

– українськими етнічними землями, розташованими в басейні правих приток Прип`яті – Вижівки, Турії, Стохода, Стиру, Горині. Найбільш віддалені на захід кордони доходили до Західного Бугу, східні – до Случі. Воєводство включало територію сучасних Волинської (без частини північних та північно-західних земель), Рівненської (без північної й північно-східної частини), північну половину Тернопільської, Хмельницької, південно-західну частину Житомирської областей і межиріччя Стиру та Слонівки на Львівщині.

Вся територія воєводства географічно та історично поділена на Полісся і, власне, Волинь.

Зв`язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну працю виконано відповідно до планів дослідницьких праць кафедри історії України Прикарпатського університету ім.В.Стефаника (м.Івано-Франківськ). Вона відноситься до теми: "Проблеми визвольної боротьби середини ХVII ст. на західно-українських землях”.

1 Степанков В. Антифеодальна боротьба у роки Визвольної війни та її вплив на формування української держави (1648-1654). – Львів, 1991. – С. 11-12.

Мета та завдання дослідження. Його метою є всебічне вивчення комплексу наукових проблем, повязаних з визвольною боротьбою на Волині у 1648-1657 рр. – складовою частиною тодішнього загальноукраїнського історичного процесу. Для реалізації цієї мети ставилися наступні завдання:

– дослідити й висвітлити динаміку розвитку, основні етапи, їх події, характер, рушійні сили, рівень і форми організованості, озброєння, політичні, соціально-економічні, демографічні наслідки визвольного руху середини ХVII ст. на Волині;

– вивчити зміст, характерні риси основних напрямків визвольного руху, їх взаємозв’язок та взаємовплив на розгортання цього процесу;

– сформувати наукові висновки про регіональні особливості визвольної боротьби на Волині;

– опрацювати наявні документи, ввести в науковий обіг виявлені у ході досліджень історичні джерела з історії Волинського воєводства 1648-1657 рр.;

– здійснити картографування походів української армії, рейдів окремих її підрозділів, загонів місцевих повстанців, маршрутів збройних сил Речі Посполитої, шляхетських формувань, татарських набігів, врахувати результати картографування при формуванні наукових висновків, а також застосувати й використати методи статистичного аналізу для обробки однотипних документів та доповнення знань про історичну дійсність на Волині в часи національно-визвольних змагань.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше в науці на основі аналізу всього комплексу історичних джерел і критичного переосмислення здобутків історіографії досліджено й висвітлено історію національно-визвольної та соціальної боротьби на Волині у 1648-1657 рр. Зокрема:

1. Систематизовано джерельну базу, історіографічні надбання і введено в науковий обіг нові архівні матеріали про визвольну боротьбу середини ХVІІ ст. на Волині.

2. Доведено необгрунтованість гіпотез про недостатній рівень підготовленості волинян до участі у визвольних змаганнях, досліджено й висвітлено ознаки зрілих політичних, соціально-економічних, духовних передумов для масового національно-визвольного та соціального руху за радикальні зміни в міжнаціональних, міжконфесійних, соціальних і економічних відносинах.

3. Продатовано й періодизовано визвольний процес середини ХVІІ ст. на Волині, встановлено його хронологічні межі (червень 1648 – березень 1652 рр.), виявлено та досліджено розвиток подій на восьми послідовних етапах, з’ясовано хронологічний період селянської війни (червень 1648 – травень 1651 рр.), хід соціальної боротьби жителів воєводства, її органічний зв’язок з національно-визвольним рухом.

4. Встановлено, що головним змістом визвольного процесу була боротьба селянства, міщанства, духовенства, певної частини православної волинської шляхти проти колоніального панування Речі Посполитої й соціальний селянсько-міщанський повстанський рух проти феодальних порядків, за свої права і свободи.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виявлено яскраву соціальну забарвленість визвольного процесу. Доведено, що визволення півдня Волині відбулося насамперед завдяки діям української армії, а центральні, західні, північні землі регіону звільнялися переважно місцевими повстанцями. Виявлено та досліджено характерні риси національно-визвольного, національно-релігійного, антифеодального напрямків повстанського руху, порівняно високий ступінь самоорганізації й озброєння його учасників.

5. З`ясовано особливості розвитку і характер подій 1653-1657 рр., коли воєводство перетворилося в арену польських, татарських, українсько-російських воєнних акцій. У цей час, незважаючи на відсутність визвольних дій місцевих мешканців, зростала роль Волині у військово-політичних планах і дипломатичній діяльності Б.Хмельниць-кого.

6. Досліджено особливості, характер, рушійні сили, наслідки визвольного руху на Волині. Доведено наукову безпідставність тверджень про маловиразність чи малозначимість напруженої багатолітньої визвольної боротьби у краї й встановлено, що, незважаючи на поразку, вона мала реальні політичні, економічні, соціальні, демографічні наслідки та залишила глибокий слід у подальшому житті мешканців краю.

7. Виявлено і досліджено, що руйнування режиму Речі Посполитої на волинських землях проявилося в розвалі державної податкової системи, яка завжди була виразником ефективності колоніального панування. З’ясовано динаміку зменшення надходжень податків від населення краю, висвітлено основні етапи податкової кризи, що привели польську колоніальну політику до повного паралічу у 1653-1657 рр. Проаналізовано також ознаки послаблення впливів Речі Посполитої через значне звуження соціальної та етнічної бази польської влади.

8. Відтворено динаміку демографічного спаду на Волині в 1648-1657 рр., виявлено і висвітлено характерні ознаки демографічної катастрофи, рівень людських втрат у воєводстві і в кожному з його повітів, а також фактори, що породили таку ситуацію.

9. З’ясовано, що під впливом визвольних подій сформувалася особлива економічна модель, заснована на сплаті чиншу селянами в більшості магнатських, королівських і церковних маєтків та збереженні фільварково-панщинної системи середньою й дрібнопомісною шляхтою.

10. Досліджено, що зміни в соціальній стратиграфії після завершення визвольної боротьби полягали передусім у зменшенні ролі аристократії й зростанні впливу шляхти серед пануючої верстви та здобутті українською частиною патриціату реальних можливостей впливати на формування міського самоврядування. Правове становище селян залишилося незмінним, але значно зменшилися їхні повинності.

11. Встановлено і проаналізовано кількісні й якісні показники народних виступів, походів української армії, рейдів її підрозділів, місцевих повстанських загонів, маршрутів збройних формувань Речі Посполитої, шляхетських каральних експедицій, татарських походів та набігів, висвітлено їх вплив на розвиток визвольного процесу, картографовано результати дослідження.

Практичне значення роботи. Матеріали дисертації мають науково-пізнавальне значення і допомагатимуть у підготовці до лекцій, плануванні і проведенні семінарів у навчальних закладах. Результати дослідження можуть бути корисними науковцям, викладачам, політикам, краєзнавцям, студентам, школярам.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Прикарпатського університету ім.

В.Стефаника в 1997-2000 рр. Наукові розвідки з окремих питань досліджуваної теми автор оприлюднив на науково-практичній конференції "Галичина і Волинь у часи визвольної війни під проводом Б.Хмельницького" в Прикарпатському університеті (1996 р.). За темою дослідження опубліковано 3 брошури, 6 наукових статей, з них 5 у фахових видан-нях.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Дисертація містить 179 сторінок машинописного основного тексту, 49 сторінок списку використаних джерел і літератури, таблиць та 2 рисунки додатку А на 10 сторінках, 2 таблиці додатку Б на 2 сторінках, 2 рисунки (карти) додатку В на 2 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступній частині обгрунтовується актуальність теми, хронологічні та територіальні рамки роботи, зв’язок з науковими планами, вказано на об'єкт, мету, завдання, наукову новизну дисертації, практичне значення і апробацію результатів дослідження.

У першому розділі “Історіографія проблеми та джерела” проаналізовано історіографічну спадщину, джерельну базу та стан вивченості основних питань, що відносяться до теми дисертаційного дослідження. Розглядається науковий внесок Д.Бантиш-Каменського, М.Маркевича, В.Аскоченського, А.Сендульського, М.Костомарова, С.Барановського, В.Пироговського, І.Теодоровича, І.Франка, М.Петро-ва, М.Владимирського-Буданова, Й.Крашевського, М.Стецького, Л.Кубалі, С.Каретникова, Н.Шандурського, Є.де-Вітте, І.Каманіна, М.Грушевського, В.Липинського, О.Барановича, О.Терлецького, П.Феденка, В.Легкого, В.Замлинського, Л.Фраса, В.Томкевича, О.Компан, Я.Кіся, П.Михайлини, Є.Яцкевича, Г.Гербільського, В.Грабовецького, П.Сміяна, В.Сміяна, В.Смолія, В.Степанкова, Я.Федорчука, І.Бровчука, Т.Кобильчука, Л.Чучман, Ю.Мицика, В.Бачинського, О.Масного, В.Тхора, В.Цибульського, Г.Гуртового й інших вітчизняних і зарубіжних істориків у вивчення подій середини ХVІІ ст. на Волині. Зокрема в історіографії висвітлені такі питання з досліджуваної теми:

– загострення соціальних суперечностей на Волині напередодні національно-визвольної війни2;

– хід походів українського війська на Волинь, перебіг битви під Старокостянтиновом 26липня 1648 р., облогу польсько-шляхетських військ у Збаражі (10 липня – 23 серпня 1649 р.), Берестецьку битву (30 червня – 10 липня 1651 р.)3;

– прояви антифеодальної боротьби на Волині у 1648-1649 рр.4;

– деякі організаційні особливості визвольного руху на Волині, вплив на його розгортання сформованих у воєводстві Звягельського, Любарського, Миропільського, Остропільського полків5;Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«СОЦІОЛОГІЯ УДК 316.454.3 М. Ю. Варбан, канд. психол. наук Н. А. Дмитрук, М. І. Дебелюк Міжнародний благодійний фонд Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні ПОВЕДІНКОВІ СЕКСУАЛЬНІ ПРАКТИКИ ЧОЛОВІКІВ, ЩО МАЮТЬ СЕКС З ЧОЛОВІКАМИ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У статті узагальнено результати соціологічного дослідження етнографічного характеру щодо опису сучасних поведінкових практик чоловіків, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Реконструкція поширених поведінкових практик ЧСЧ здійснена...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»

«потенціалом) туристичних ресурсів та об’єктів, а також матеріально-технічної бази туризму в регіоні, країні. Застосування пропонованого підходу дає можливість значно зменшити, а в ідеалі виключити, ризики погіршення стану туристичних ресурсів в регіоні, екологічної ситуації, зниження якості туристичних послуг, що надаються, загрози здоров’ю та безпеці туристів тощо, отже, послужить основою для визначення стратегії сталого розвитку туризму в регіоні, країні.1. Гвозденко Н.А. Логистика в туризме....»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА УДК 261.5 (477.51) Данило Рига НОВГОРОД СІВЕРСЬКА ЄПАРХІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЦЕРКОВНО РЕЛІГІЙНОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ЖИТТІ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVІІІ ст. У статті йдеться про господарську та культурно просвітницьку діяльність Новгород Сіверської єпархії (1785 1797). Ключові слова: Новгород Сіверська єпархія, монастирі, православна церква. Новгород Сіверський завжди відігравав важливу роль у суспільно політич ному житті Північного Лівобережжя [1, С.18]. Він мав свою...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Бережанський Микола Директор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.201 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Полiс-Центр 2....»

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 19 – 53 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 19 – 53 УДК 821.161.2(091):371.671:808.1 Я. Головацький ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601,...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПОГРАНИЧЧЯ: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ІСТОРІЇ ТА В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ Семінар Харків, 11 квітня 2003 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Олександр ФІСУН, доцент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, випускник програми Інституту Кеннана Геоісторичне майбутнє україно-російського кордону в контексті глобалізації та європейської інтеграції На початку...»

«ЮВІЛЕЇ УДК 94(477) Володимир Половець БОГДАН ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО (1849 – 1917 РР.) У статті розглянуто становлення Богдана Івановича Ханенка як колекціонера, мецената та організатора музейної справи в Києві. Дворянин Чернігівської губернії, який співчував різночинно інтелігентській ідеї, став прикладом служіння народу, обравши метою свого дослідження художній живопис. У широкому залученні до цього він бачив запоруку розвитку народної освіти. Минуло 160 років з дня народження Богдана Івановича...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»