WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 83 |

«Київ «Вища школа» ББК 63.3 (4Укр) Г61 Р еком ендован о Міністерством освіти України для використання в навчаль­ ном у процесі Р е ц е н з е н т и : доктори іст. наук М. Ю. Б райчевський ...»

-- [ Страница 1 ] --

о ло д и м и р Т д ло б уц ькуй

Київ

«Вища школа»

ББК 63.3 (4Укр)

Г61

Р еком ендован о Міністерством освіти

України для використання в навчаль­

ном у процесі

Р е ц е н з е н т и : доктори іст. наук М. Ю. Б райчевський (Ака­

дем ія наук України), /. К. Р ибалка (Харківський ун-т)

Редакція літератури з історії, права, економіки

Редактор П, М, Г воздец ьки й

„ 0503020002—04

2Ї7—94------------БЗ-27-21-93

ISB N 5-11-003970-4 © Володимир Голобуцький, 1

ВІД АВТОРА (1 9 0 3 -1 9 9 3 ) У середині 30-х років я почав працювати над історією українського козацтва, передусім запорозького, сподіва­ ючись у майбутньому видати свою роботу в трьох томах.

Перший том мав охопити період від появи козацтва на історичній арені до ліквідації Старої Січі (в 1709 р.);

другий — часи Нової Січі (1734— 1775 рр.); третій — іс­ торію нащадків запорожців — чорноморських козаків (1787— 1860 рр.).

1956 року видавництво Академії наук УРСР випусти­ ло в світ книгу «Чорноморське козацтво», тобто третій том мого дослідження, а в 1957 році Держполітвидав У РСР видав книгу «Запорозьке козацтво», або перший том. Готуючи його до друку, я дещо відступив від по­ переднього плану — додав два розділи з історії Нової Січі. Другий том — «Запорозька Січ в останні часи сво­ го існування» (1734— 1775) — відрізняється від першого тим, що тут головну увагу приділено соціально-економіч­ ним питанням Нової Січі, господарському і культурному життю козаків. Книга випущена видавництвом Академії наук УРСР в 1961 році тиражем тисяча примірників.

Вихід моїх праць у 50-і і на початку 60-х років припа­ дає на/ період «хрущовської відлиги»: стало можливим, хоч і в тісних рамках офіційної ідеології, працювати над запорозькою тематикою і видати книги. Пізніше, протя­ гом майже чверті віку, такої можливості вже не було.

Теперішня моя праця є другим, українським виданням першого тому в умовах незнаної раніше свободи слова.

Вона збагачена новими матеріалами і джерелами, які з ’явилися за останнє тридцятиріччя.

9 січня 1992 р.

З ВСТУП Важко назвати іншу тему з історії України, що ви­ кликала б такий великий інтерес, як історія запорозько­ го козацтва. Йому присвячені численні наукові і попу­ лярні, історичні і літературні праці, твори образотвор­ чого мистецтва, драматургії, музики, усної народної творчості.

Вже у XVI столітті з ’явилися твори, автори яких прагнули з’ясувати причини виникнення козацтва, ха­ рактер тогочасного суспільного устрою, взаємини між козаками та іншими верствами суспільства— -селянст­ вом, міщанством, шляхетством, роль козаків в історич­ них подіях. Першою була хроніка Мартіна Бєльського (1494— 1575). Шляхтич родом, сучасник Реформації і польського Відродження, Бєльський належав до прогре­ сивних діячів того часу. Виступаючи проти середньовіч­ ної схоластики й мертвої латині, Бєльський писав свої твори рідною, польською мовою. Реакційні сучасники, в тому числі католицьке духовенство, знайшли в цьому привід для звинувачення його в «єретичних помилках».

Д л я свого часу Бєльський був добре освіченою, а також спостережливою й проникливою людиною, яка цікави­ лась сучасним суспільним і політичним життям. Перу Бєльського належать широко відомі «Хроніка світу» та «Хроніка польська» *.

У Бєльського знаходимо важливі згадки про україн­ ських козаків. Описуючи під 1489 роком похід королеви­ ча Яна Альбрехта проти татар у Східне Поділля, Бєль­ ський зазначає, що польське військо могло успішно про­ суватись у подільських степах лише завдяки тому, що шлях йому показували тамтешні козаки, які добре зна­ ли свою місцевість К В і н ш о м у місці під 1516 роком, говорячи про відпра­ ву Х м е л ь н и ц ь к о г о старости Предслава Лянцкоронського * Вперше «Хроніка польська» була видана 1597 року сином М. Бєльського И оахимом. П ізніш е вона видавалася ще кілька разів (у 1764, 1829, 1833, 1856 рр.).

1 Kronika P olska М. B ielsk iego. Sanok, 1856. T. 2. C. 882, 4 на Білгород (Аккерман) із загоном козаків, зауважує, що «лише з іфого часу з ’явились у нас козаки» 2. Мож­ ливо це треба розуміти так, що, на думку Бєльського, приблизно з того часу у окремих польських магнатів з ’явились козаки-служебники, тоді як козаків у власно­ му розумінні слова він називає у своїй звістці під 1489 роком.

Бєльський звернув увагу і на невпинне зростання ко­ зацтва. «Не було їх раніш так багато,— пише він про козаків,— але вже тепер їх кілька тисяч, особливо по­ множились вони за останній ч а с » 3. Бєльський говорить також про переслідування козаків польською владою, зокрема за Стефана Баторія, який хотів «їх остаточно винищити», і про вихід запорозьких козаків на Дон. По­ рівняно багато місця Бєльський відводить боротьбі ко­ заків з турецько-татарськими агресорами.

Після смерті Бєльського «Хроніку польську» продов­ жував його син Иоахим. Останній не був таким підго­ товленим і спостережливим, як його батько. Н езваж аю ­ чи на це, в тій частині хроніки, яка належить йому (від 1575 до 1598 року), знаходимо важливі відомості про участь запорожців у селянсько-козацькому повстанні під проводом Северина Наливайка (1594— 1596 рр.). На від­ міну від батька, який утримувався від соціальної харак­ теристики козацтва, Иоахим Бєльський виступає перед нами як тйповий польський шляхтич і запеклий ворог ко­ заків 4.

Хронікою М. Бєльського користувався його близький сучасник Олександр Гваньїні (Guagnino). Італієць ро­ дом з Верони, Гваньїні замолоду вступив на службу до польського короля Сигізмунда II Августа (1530— 1572).

За Стефана Батор'ія Гваньїні був комендантом Вітебсь­ ка. В 1611 році він видав працю «О kozakach niowych, ktre pospolicie zaporozkimi zowiemi». В цьому творі Гваньїні, по суті, лише переказує Бєльського з деякими дуже незначними доповненнями. Гваньїні намагався по­ яснити саме поняття «козак». За його словами, козак — «людина вільна, дотепна, хоробра, вона займається будьяким ремеслом і служить за гроші тому, кому захо­ че» 5.

Гваньїні уперше докладно говорить про те, що магна­ ти (Лянцкоронські, Вишневецькі, Ружинські та ін.) на­ 2 Т ам само.

3 Т а м с а м о. С. 991.

4 Т а м с а м о. Т. 3. С. 1719— 1764.

6 G uaqnino. Назв, праця. С. 31— 35.

бирали «козацькі» загони й іменували себе гетьманами.

Гваньїні хотів показати, що магнати здавна прагнули підкорити собі частину козаків, перетворивши їх на сво­ їх воєнних слуг.

За порогами козаки вперше з’являються, за Гваньїні, на початку XVI століття і навіть раніше. З 1516 року, пише він, запорожці все більше удосконалюють своє вій­ ськове ремесло 6.

1584 року в Польщі вийшла книга Бартоша Папроцького (1543— 1614) «Herby rycerstwa Polskieqo». В ній автор описує подорож у 1581 році на Запорожжя шлях­ тича Самуїла Зборовського. Папроцький, який славив впливовий у ті часи рід Зборовських, наповнив, за при­ кладом західноєвропейських геральдиків, своє оповідан­ ня фантастичними подробицями на зразок того, що Збо­ ровського козаки обрали «гетьманом» т о щ о 7. Якщо від­ кинути подібні вигадки, з праці Папроцького можна за ­ позичити цікаві відомості з історії Січі того часу. Автор розповідає про звичаї та побут козаків, їхнє ставлення до шляхти тощо. Сповнений почуттям зневаги до козаків, Папроцький намагався зобразити їх, на противагу «культурній» шляхті, відсталими й дикими людьми.

Порівняно невелике місце відвів козакам у своїй «Хроніці»8, яка.охоплює події від 1575 до 1638 року, біс­ куп Павло Пясецький (1579— 1642). Палкий прихильник централізації Польщі, Пясецький дуже цікавився мож­ ливістю використання козаків в інтересах королівської влади. В своїй «Хроніці», яка стала широко відомою ще в рукопису, він описує збільшення реєстрового козацтва за польського короля Стефана Баторія, наводить відо­ мості про «залоги» реєстровців за дніпровськими поро­ гами тощо 9.

Пясецький був першим автором, який спробував ви­ тлумачити термін «козак» з етимологічної точки зору.

«Козак», на його думку, походить від слова «коза», бо козаки, як кози, дуже легко й швидко проникають у малоприступні місця. Він докладно зупиняється на участі козацтва в Хотинській війні 1621 року, а також у по­ встаннях кінця XVI — першої половини XVII століть.

Хоч Пясецький ставився до козаків з відвертою ненаТам само.

7 Paprocki В. Herby rycerstw a P olsk iego. Krakw, 1858.

G. 156— 167.

8 Н адрукована в Кракові в 1645 р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9 Kronika P aw ia P iaseck iego, biskupa przem yslskiego. Krakow,

1870. C. 46.

• вистю, однак не міг приховати й своєї поваги до них, за­ хоплення їхніми подвигами, мужністю, самовідданістю, любов’ю до рідного краю.

Він першим із сучасників зробив спробу пояснити причини селянсько-козацьких повстань, вбачаючи їх в ненаситності магнатів та інших панів, «які хотіли мати якнайбільше селян у своїх маєтках і стягувати з них як­ найбільше поборів» 10. Такі висновки викликали нападки на Пясецького з боку пізніших його видавців, зокрема Юліана Бартошевича. Вважаючи своїм обов’язком боро­ нити горезвісну «теорію культурної місії» феодальної Польщі на Україні, Бартошевич у 1869 році в передмові до «Хроніки» Пясецького писав: «Хто захищає козацькі бунти, той — людина недоброї в ір и » 1.

Мабуть, найдокладніші відомості про козаків, допов­ нені цікавими зауваженнями й оцінками, подав Еріх Лясота *. Шляхтич за походженням, Лясота народився в Сілезії, в околицях Ратибора. Початкову освіту здобув у м. Герлиці, учився в Лейпцігському, а згодом у Падуанському університетах. В 1579 році Е. Лясота, довідав­ шись, що іспанський король Філіпп II вербує у Л омбар­ дії німців на військову службу, наймається рядовим і проходить від Португалії до Азорських островів. 1584-го повертається на батьківщину і вже наступного року йде на службу до імператора Рудольфа II. Йому й доручає Рудольф II посольство до запорозьких козаків. Воно тривало півроку (з 24 лютого-по 24 серпня 1594 року), з яких він майже місяць жив на Січі. Еріх Лясота вів що­ денник, у якому зафіксував і своє перебування на З а ­ порожжі.

Лясота прибув у Січ, коли вона була на острові Базавлуку. Він першим із авторів вжив термін «Січ». «При­

10 Т а м с а м о. C. LIX. 1 Т а м с а м о. C. IX— X.

* Опис подорож і Лясоти на Зап орож ж я знаходимо в творі, якому він дав назву «Diarium des Erich Lassota von Steblau».

В 1854 році і потім в 1866 році рукопис Лясоти видано в Галлі під назвою «Tagebuch des Erich Lassota von Steblau». 1873 року ту частину «Щ оденника» Л ясоти, яка стосується Зап орож ж я, з ко­ роткою передмовою і коментарями видав у П етербурзі проф.

Ф. Брун. 1890 року «Щ оденник» видано вдруге російською мовою в новому, виправленому перекладі в Києві; він увійшов у перший випуск «М емуаров, относящихся к истории Южной Руси». В 1984 ро­ ці у львівському ж урналі «Ж овтень» (№ 10) з ’явився український переклад Лясоти Галиною та Іваном Сварниками, що на відміну від попередніх російського та українського (В. Доманицький) ви­ дань охоплює весь текст «Щ оденника» стосовно України. Ц е значно збагачує дж ерелознавчу базу історії козацтва.

був на острів,— пише він,— який зветься Базавлук, що лежить біля одного із дніпровських річищ — Чортомлику... Тут була в той час козацька Січ» 12.

«Щоденник» Лясоти містить дуже важливі відомос­ ті про соціальну диференціацію запорозького козацтва, про кількість козаків, форми їх організації, політичні відносини з іншими країнами.

Останнім часом, завдяки дослідницькій праці істори­ ка української діаспори Олександра Барана 13, джерело­ знавча база історії запорозького козацтва збагатилась повним описом подорожей італійського шляхтича Пієтра делла Валле в 1616— 1620 рр., де останній оповідає про козаків, їхні поселення, звичаї, військову майстерність тощо. Цей опис особливо цікавий тим, що очима того­ часного італійця сприйнято запорожців як важливий фактор у політиці країн чорноморського басейну і навіть далекої Персії.

Пієтро делла Валле належав до знатної римської ро­ дини (народився 1586 р.) і ще замолоду став відомим поетом, оратором, вояком папської армії. Розчарував­ шись у коханні, він вирішив шукати розради в палом­ ництві до святих місць. Спочатку він вирушив кораблем з Венеції до Константинополя, де пробув цілий рік, ви­ вчаючи турецьку й арабську мови. Звідси, через Олек­ сандрію і Каїр, він прибув до Єрусалима, звідки рушив до Багдада. Тут він одружився із християнкою східносірійського обряду і завдяки родинним зв’язкам дружи­ ни зацікавився Персією, куди потім і виїхав.

У цей час війна між Персією і Туреччиною підходила вже до вирішальної стадії. Перський шах, зацікавлений у союзниках, приязно зустрів італійця і радився з ним про можливість політичних союзів із європейськими країнами.

Ще в Константинополі Пієтро делла Валле багато чув про запорозьких козаків, і тепер він вирішив запро­ понувати Аббасу Великому план персько-казаиького союзу. Проте Пієтро делла Валле не знав, що в Аббаса є й інший радник. Ним був принц Шагін-Гірей, який внаслідок династичної боротьби мусив втекти до шаха і консультував його в питаннях відносин з Польщею і Кримом. Шагін-Гірей, на відміну від Пієтро делла В ал­ ле, радив шаху вступити у переговори не з самими коза­ 12 Ж овтень. 1984. № 10. С. 104.

13 Б а р а н О л е к с а н д е р. Козацько-перські взаємини в тво­ рах П ієтра делла Валле. Вінніпег, 1985.

8 ками, а радше з польським королем 14, умовляючи пер­ ського володаря найняти через посередництво короля лише певну кількість козаків для війни з турками.

Перебуваючи при дворі шаха, Піетро делла Валле зу­ стрів там запорозького козака Степана, уповноваженого січовиками для переговорів із шахом щодо участі коза­ ків у персько-турецькій війні. Піетро делла Валле всіля­ ко опікував Степана у переговорах. Але вони були без­ успішними. Це О. Баран пояснює тим, що шах отримав досить стриману відповідь від польського короля. До то­ го ж у цей час між Туреччиною і персами було укладе­ но мирну угоду 15. На тому і скінчилися козацько-перські взаємини, хоча ще від 1620 року маємо у цій справі лис­ та козацького полковника Оліфера Голуба до шаха та до домініканського вікарія Вірменії Павла-Марії Чіттадіні.

Звернемось до опису цих подій, висвітлених Піетро делла Валле в листі до приятеля Маріо Скіпано, профе­ сора медицини неапольського університету. Цікаво, що Піетро делла Валле відрізняв українських козаків від російських (чого часто не зустрічаємо у багатьох його західноєвропейських сучасників): «Козаки,— пише він,— знаходяться в різних країнах та живуть у відмінних згромадженнях. У краях Росії чи Московії — що озна­ чає те саме — вони перебувають коло Каспійського моря, або коло ріки Волги, як також в середині країни... Але козаки, як такі, також перебувають у багатьох південних краях Коронної Польщі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 83 |
Похожие работы:

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Львівське обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна–Світ») Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 18 Богдан ЯКИМОВИЧ РОМАН ШУХЕВИЧ – СТРАТЕГ І ТАКТИК ПОВСТАНСЬКОЇ ВІЙНИ До 100-річчя від дня народження Головного Командира УПА Львів 2007 УДК [94+355.425.4](477.8)“19”(092)Р.Шухевич Я-45 ББК ТЗ(4УКР31)624.1–8 Р.Шухевич Ц35(4УКР31)629–8 Р.Шухевич Редакційна колегія: Богдан ЯКИМОВИЧ...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935” І.О. Гаврилів Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних та соціальних наук БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ТЕРОР НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр. © Гаврилів І.О., 2008 Показано початок Другої світової війни через призму проблеми західноукраїнських земель в умовах більшовицької агресії. The beginning of the WW II is shown from the point of view of the Western Ukrainian land problems under bolsheviks aggression. У сучасному українському...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»

«УДК 81'373.46 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОГО РОЗПИСУ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ГЕНЕЗИ Рисіч Ю.Й., аспірант Дніпропетровський національний універстет Стаття присвячена питанню розвитку в українській мові мистецтвознавчої термінології, зокрема термінології художнього розпису. Порушена проблема висвітлюється з допомогою порівняльносторичного аналізу наукових термінологічних, лексикографічних праць, а також мистецтвознавчих досліджень як наукових, так і...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри політології М. А. Остапенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Остапенко М. А. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«ХVІI Могилянські читання Регламент конференції Доповіді – 15 хв. (пленарне засідання – 20 хв.) Виступи в обговореннях – до 5 хв. Пленарне засідання 6 грудня, 1000–1300 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) На конференції працюють секції: I. Історичні, історіографічні та джерелознавчі дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) 7 грудня, 1000–1400 ІІ. Археологічні дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 19 (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури) 7...»

«Історія професійної освіти УДК 37.013.73(09) Галина Антонюк ЯН АМОС КОМЕНСЬКИЙ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ В XVII ст. Актуальність теми дослідження визначається практикою сучасних інтеграційних процесів, входженням нашої держави у загальноєвропейський контекст по лінії економіки, освіти, науки, культури. Європейський вибір нашої держави зумовлений її історичним поступом, політичними та соціальними чинниками. Україна впродовж усієї історії активно налагоджувала контакти із зовнішнім...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 21 (232) ЛИСТОПАД 2011 листопад № 21 (232) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЧАСТИНА ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»