WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МД Холдинг 2. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

ТВО Генерального

директора Букреєв О.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

15.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД Холдинг"

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження м. Київ, Подiльський, 04070, Київ, Григорiя Сковроди,21/16

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Електронна поштова адреса inna.korolchuk@mdholding.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цiннi папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці Інтернет http://mdholding.com.ua/ (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство X 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 9. Інформація про загальні збори акціонерів 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента 2) інформація про облігації емітента X 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) У зв'язку з тим, що ТОВ "МД Холдинг" в процесi своєї дiльностi випустило лише вiдсотковi облiгацiї, iнформацiя про дисконтнi облiгацiї, про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, реєстру iпотечних активiв та про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Облiгацiї Товариства в лiстингу не перебувають.

33. Примітки Товариство не заповнює рiчну звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Враховуючи той факт, що Товариство не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розпорядження електроенергiєю, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Товариством не заповнювалась iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї й iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.

III. Основні відомості про емітента

–  –  –

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi у неспецiалiзованих магазинах

46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами

46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами

10. Органи управління підприємства Органами управлiння та контролю Товариством є: 1.Загальнi збори Учасникiв Товариства - вищий орган. 2.Рада Директорiв (на чолi з Головою Ради Директорiв) - виконавчий орган; 3.Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Вiддiлення ПУМБ «РЦ в м. Київ»

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Вiддiлення ПУМБ «РЦ в м. Київ»

5) МФО банку

6) поточний рахунок

–  –  –

1) посада ТВО Генерального директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Букреєв Олександр Вадимович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 085379 22.03.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник Генерального директора Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД Холдинг", 28.10.2011р. по сьогоднiшнiй день - ТВО Генерального директора ТОВ "МД Холдинг"

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2014

9) Опис Генеральний директор не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Як Генеральний директор виконує функцiї виконавчого органу Товариства та здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бугай Наталiя Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 106193 22.03.1996 Московським РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** середня спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 12.06.2000р. по 31.10.2007р. - Головний бухгалтер ТОВ "Торговий дiм Запорiжсталь" з 01.11.2007р. по сьогоднiшнiй день - Головний бухгалтер ТОВ "МД Холдинг"

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2014

9) Опис Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Як головний бухгалтер Товариства виконує обов`язки, передбаченi чинним законодавством з бухгалтерського облiку.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

–  –  –

Протягом 2013 року важливi подiї у позвитку Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення) не вiдбувалися.

Оргiзацiйна структура Товариства створена вiдповiдно до вимог чинного законодавства та затверджена рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв, вiдповiдно до якої вищим органом управлiння Товариства є Збори Учасникiв, Виконавчим органом Товариства є Рада Директорiв, яка має наступну структуру: Голова Ради директорiв, Виконавчий директор, Директори за напрямками дiяльностi Товариства.

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi.

Кiлькiсть працiвникiв емiтента на 31.12.2013 року становить 7 осiб, кiлькiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом становить 2 особи.

Кiлькiсть працiвникiв, якi працюють у вiдокремленому пiдроздiлу становить 2 особи, iз них - 0 осiб працює за сумiсництвом. При цьому кiлькiсть осiб, якi працюють в емiтента за основним мiсцем роботи становить всього 5 осiб, на умовах неповного робочого часу - 5 осiб.

Фонд оплати працi на 31.12.2013 - 2 949 тис. грн.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2013 року осiб.

Скорочення чисельностi працiвникiв Товариства протягом звiтного перiоду визвана необхiднiстю оптимiзацiї витрат фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Керiвники пiдроздiлiв та iншi квалiфiкованi працiвники постiйно проходять пiдвищення квалiфiкацiї. Як один iз видiв соцiальної захищеностi працiвникiв є запроваджене в товариствi добровiльне медичне страхування для працiвникiв.

ТОВ "МД Холдинг" не належить до об'єднань пiдприємств.

ТОВ "МД Холдинг" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

У 2013 рокi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ТОВ "МД Холдинг" у звiтному перiодi не отримувало У ТОВ "МД Холдинг" основними засобами визнаються активи вартiстю бiльше 1000,00 гривень.

Вони облiковуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Пiсля списання основних засобiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами накопиченого зносу, вилучається з облiкових записiв.

Для розрахунку амортизацiї Товариством використовується прямолiнiйний метод.

Класифiкацiя та оцiнка запасiв здiйснюється за методом вибуття.

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, та витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї.

У 2013 роцi ТОВ "МД Холдинг" налавало послуги з суборенди офiсних примiщень на територiї України. Дохiд вiд реалiзацiї послуг за 2013 рiк становить 68 тис.грн.

Дiяльнiсть Товариства не потребує лiцензiй та спецiальних дозволiв.

Товариство не набувало та не припиняло протягом звiтного перiоду прав iнтелектуальної власностi (торгiвельнi марки, обєкти авторського права, винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки тощо).

Дiяльнiсть емiтента не пов'язана з дiяльнiстю на яку поширюється екологiчне законодавство.

Значнi iнвестицiї та придбання за останнi п'ять рокiв вiдсутнi та на майбутнє не плануються.

Правочини з власниками iстотної участi,членами наглядової ради або виканавчого органу та афiлiйованими особами ТОВ "МД Холдинг" у 2013 роцi не здiйснювалися.

Товариство не є виробником продукцiї. Основний вид дiяльностi - основний вид його дiяльностi Оптова торгiвля металами та металевими рудами.

До складу основних засобiв Товариства зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 1 року.

Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.13 становить 1 439 тис. грн., знос - 1 247 тис. грн., залишкова вартiсть - 192 тис. грн.

В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Ведення податкового облiку основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового Кодексу України.

Всi обєкти використовуються в господарських цiлях Товариства.

Капiтальне будiвництво не ведеться та не планується.

1) Макроекономiчнi ризики, а саме:

- зменшення реальних доходiв пiдприємств, що спричинятиме скорочення рiвня витрат на консалтинговi послуги i може мати наслiдком зменшення обсягiв реалiзацiї послуг, що надаються Товариством;

2) Полiтичнi ризики, та такi, що пов'язанi з дiяльнiстю держави:

- прийняття державними органами нормативних актiв, що обмежують умови здiйснення пiдприємницької дiяльностi в Українi в цiлому та в галузi дiяльностi Товариства;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 17 травня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Литвин: «У держав—учасниць СНД мають бути рівні можливості та права» Голос України Пам’ятні заходи з нагоди 150-річчя перепоховання Т.Шевченка, які відбудуться на території України і Росії, увійдуть до літопису нашої спільної історії і стануть надбанням сучасності. Таку упевненість...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Львівське обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна–Світ») Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 18 Богдан ЯКИМОВИЧ РОМАН ШУХЕВИЧ – СТРАТЕГ І ТАКТИК ПОВСТАНСЬКОЇ ВІЙНИ До 100-річчя від дня народження Головного Командира УПА Львів 2007 УДК [94+355.425.4](477.8)“19”(092)Р.Шухевич Я-45 ББК ТЗ(4УКР31)624.1–8 Р.Шухевич Ц35(4УКР31)629–8 Р.Шухевич Редакційна колегія: Богдан ЯКИМОВИЧ...»

«МОЛОДІЖНА МОЛОДІЖНА РАДА У МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ МОЛОДІЖНА РАДА МОЛОДІЖНА РАДА У МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА-КОНСУЛЬТАНТА МОЛОДІЖНОГО ПРОЕКТУ ЛЬВІВ НВФ «Українські технології» УДК 372.832 ББК 74.266 *М65 Авторський колектив: Вербицька Поліна, Войтенко Олександр, Голосова Наталія, Дяків Василь, Костюк Ірина, Назаренко Людмила, Педан-Слєпухіна Ольга. За редакцією Кендзьора П.І. Посібник створений на допомогу педагогам для залучення учнівської молоді до активної...»

«потенціалом) туристичних ресурсів та об’єктів, а також матеріально-технічної бази туризму в регіоні, країні. Застосування пропонованого підходу дає можливість значно зменшити, а в ідеалі виключити, ризики погіршення стану туристичних ресурсів в регіоні, екологічної ситуації, зниження якості туристичних послуг, що надаються, загрози здоров’ю та безпеці туристів тощо, отже, послужить основою для визначення стратегії сталого розвитку туризму в регіоні, країні.1. Гвозденко Н.А. Логистика в туризме....»

«Берест Р. Історичне минуле Прикарпаття. УДК 930.24 (477.83) Роман БЕРЕСТ ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ ПРИКАРПАТТЯ ТА ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ КАРПАТ В ПОХОВАЛЬНИХ ПАМ’ЯТКАХ І ЗНАКАХ Через призму аналізу різночасових поховальних пам’яток та знаків висвітлюється багатогранна історія українського Прикарпаття та гірських районів Карпат. Відзначено важливе місце різноетнічних захоронень на землях Східної Галичини, як цінної спадщини вітчизняної і світової культури, яка може привабити українського та іноземного туриста,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 172-181. УДК 343.21:343.237 ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ДЕКРЕТИ ТА ПОСТАНОВИ ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ Гнєтнєв М. К. Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Луганськ, Україна У статті комплексно розглядаються питання історії законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вчинення діянь із...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»