WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ПРОЦЕСУ: ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ КЛАСОУТВОРЕННЯ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

На правах рукопису

КУЦЕНКО Ольга Дмитріївна

УДК 316.422+316.342.2

ДІЯЛЬНІСНО-СТРУКТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ:

ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ КЛАСОУТВОРЕННЯ

Спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук Харків -2001 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, Міністерство науки та освіти України.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор ЯКУБА Олена Олександрівна, професор кафедри соціології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук МАКЕЄВ Сергій Олексійович, завідуючий відділом соціальних структур Інституту соціології НАН України, м. Київ;

доктор соціологічних наук, професор ПОДОЛЬСЬКА Єлізавета Ананіївна, завідувач кафедри суспільних наук, проректор з гуманітарної та виховної роботи Національної фармацевтичної академії України, Міністерство науки та освіти України, м. Харків;

доктор філософських наук, професор ПОПОВА Ірина Марківна, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова, м. Одеса.

Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра галузевої соціології, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться “4” жовтня 2001 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за адресою:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 2-8.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розіслано “3” вересня 2001 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доц. Шеремет І. І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Українське суспільство тривалий період зазнає процес соціальної трансформації. Разом з тим досі залишаються невизначеними відповіді на питання щодо суттєвих рис цього процесу, характеру та спрямованості структурування соціальних сил, адекватності теоретичних підходів, що застосовуються для його вивчення.

Залежність характеру змін українського суспільства від потужних соціальних сил, що накопичуються і діють у соціальному просторі, та необхідність їх регулювання потребують розуміння цих сил, усвідомлення напрямків їх дії. Процес соціальної трансформації підкоряється логіці саморозвитку (яка може виглядати й алогічною з точки зору окремого спостерігача), а самоутворення суспільства відбувається і виявляє себе через соціальні сили, що здатні істотно впливати на суспільну динаміку. Зміни, що накопичилися в суспільстві за останні роки, виявили ряд домінантних, хоча і внутрішньо несталих, суперечливих тенденцій. Відбулося швидке розкриття множинних соціальних позицій в просторі суспільства, здатних формувати плюралістичний розширений порядок. Такі соціальні позиції, що знаходяться в стані формування, все ще є неконсистентними, високо рухомими, не підтриманими інституційними ресурсами. Разом з тим, вони стають основою прояву різноманітних, в тому числі і нових соціальних практик як реакцій на соціальні можливості, що змінюються. Такі практики, будучи обмеженими структурними та культурними ресурсами індивідів і спільнот, не тільки відтворюють, але й активно змінюють структурні та культурні основи суспільства, стають чинником накопичування його оновлених соціальних сил. Тому питання про спрямованість трансформаційного процесу адекватно переводиться до питання про соціальні сили, що концентруються в суспільстві, про їх носіїв, які здатні своїми солідарними або подібними діями утворювати специфічні області тяжіння соціуму, структурувати суспільні відношення. Саме така логіка обумовлює актуальність класового аналізу соціальної трансформації.

В процесі роботи над проблемою соціальних змін пострадянського суспільства виявилася нестача теоретичної бази аналізу. В цілому треба відзначити, що пострадянська реальність поставила українських соціологів перед проблемою несформованості адекватної мови для опису явищ і процесів, що спостерігаються, багато з яких мають феноменальний характер.

Така ситуація не тільки не дозволяє адекватно розуміти, але й обмежує простір спостереження багатомірної реальності областю відомого. В соціальних зрушеннях, що сталися на протязі 90-х років в українському суспільстві, проглядаються множинні різноманітні тенденції, що ніяк не пояснюються відомими теоретичними схемами. На цій підставі виникають питання щодо міри унікальності цих тенденцій для українського або, більш широко, пострадянського суспільства у порівнянні з світом розвинутого індустріалізму, який також переживає процес соціальної трансформації. А звідси постають й питання про адекватність відомих теоретичних підходів до аналізу трансформаційних процесів суспільства, про необхідність розширення теоретичного знання.

Соціологія, що розвивається в конкретній національній культурі, зазнає впливу національних традицій, специфічного духу пізнання, існуючих соціальних умов. В силу таких обставин вітчизняна соціологія тривалий час примушена була, по суті, конструювати свій шлях розвитку, штучно відгороджуючи себе від досягнень сучасної західної соціології.

Водночас у світовій соціології отримали яскравий розвиток різноманітні теоретичні концепції, що дозволяють побачити соціальний світ, який швидко ускладнюється, під різними кутами зору. Об’єктивна потреба активного входження вітчизняної соціології в світове річище соціологічних пошуків і відкриттів передбачає переосмислення власних досягнень, розширення теоретичного і емпіричного соціологічного “кругозору” і на цій основі відновлення позицій для спостереження і розуміння процесів руху суспільства.

Значний внесок в емпіричне вивчення і концептуалізацію процесів посткомуністичних соціальних змін був зроблений українськими соціологами на протязі 90-х років. Серед українських соціологів слід, передусім, виділити роботи Є. І. Головахи, С.

О. Макеєва, В. Є. Хмелька, В.І.Паніотто, О. О. Якуби, І. М. Попової, А. О. Ручки, В. П.

Чорноволенка, В.С. Бакірова, Ю. І. Яковенка, М. О. Шульги, Є. А. Подольської, В.О.Соболєва, С. М. Оксамитної. Разом з тим, в українській соціології ця актуальна проблема досить не стала предметом широкої наукової уваги. У потоці досліджень процесів структурування пострадянського суспільства безумовний інтерес викликають роботи таких російських соціологів, як Т. І. Заславська, О. І. Шкаратан, В. В. Радаєв, В. І.

Іл’їн, З. Т. Голенкова, Н. Є. Тихонова, М. Ф. Черниш, інших.

Проте, незважаючи на наукові досягнення в галузі пізнання соціальних механізмів пострадянської трансформації, до цього часу є відсутніми переконливі теорії трансформації, структурування суспільства в процесі його змін. У царині пострадянської соціології продовжує розвиватися переважно структурно-функціональна стратифікаційна парадигма, що “розриває” структурні та діяльнісні, макро- та мікрорівневі прояви суспільства. Зміщення інтересу українських соціологів у бік від класового аналізу, що був ідеологізованим у радянський період, до можливостей теорій соціальної стратифікації, ідентифікаційних практик та статусних груп зрозуміло. Останні уявляються вітчизняними дослідниками більш сучасними, що відповідають духу перехідних процесів від закритого типу суспільства та конгруентні постмодерному розвитку. Цю позицію нерідко підкріплюють модними з 80-х років у західній соціології висловлюваннями про те, що клас, немовби, є “старомодним концептом”, що не відповідає реальності суспільства, що постмодернізується. Справді, соціологічні дослідження на прикладі індустріально розвинених західних країн фіксують відносне зниження з кінця 70-х років соціальної значущості класової ідентифікації, класових факторів політичної поведінки на тлі зростання розбіжностей, так званих, секторів споживання, стилізації життя, культурних підстав соціальної участі. Однак, поряд з цим, в сучасній західній соціології процеси класоутворення продовжують вивчатися в найдрібніших подробицях; значущі аспекти концептуалізуються в теоріях (передусім, сучасні соціологічні концепції класу та класоутворення Е. Гідденса, П. Бурд’є, Дж. Голдторпа, Дж. Еванса, Е.О. Райта, Р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дарендорфа, М. Севеджа, П. Соундерса та інших), що отримують систематичний розвиток і перевірку в емпіричних дослідженнях. Більш того, провокаційні твердження про, буцім-то, “кінець класу” підштовхнули дослідницькі зусилля авторитетних соціологічних спільнот до перевірки даної тези. Протягом 80-90-х років дослідницькими групами Г. Маршала, М. Хоута, Дж. Голдторпа, Е. О. Райта, Дж. Еванса, Р. Пітера та інших було переконливо показано, що кристалізація класової свідомості та класових практик в усіх розвинутих індустріальних країнах залишається високою. А це означає те, що класи продовжують бути одними з провідних акторів соціальних процесів у сучасних суспільствах.

Разом з тим, дійсно, відбуваються якісні зміни в соціальних класах. Знижується значення традиційних класів, зростає вплив нових класових чинників та вимірів, поширюються внутрішньокласові різноманітності. Ці нові явища стають предметом теоретичного осмислення, перегляду та розвитку концепцій класу та класоутворення. Нажаль, до вітчизняної соціології це знання доходить лише в фрагментованому та нерідко запізненому вигляді, що звужує наукові пошуки вітчизняних фахівців з точки зору сучасних досягнень науки.

Вітчизняна соціологія все ще не впровадила у дослідницьку практику досягнення новітніх теорій суспільства, соціальної трансформації та класоутворення, якими була збагачена останнім часом світова соціологічна думка. Крім того і у світовій соціології специфіка пострадянської трансформації все ще не отримала адекватної наукової рефлексії.

Як нечисленний виняток можна назвати теоретико-емпіричні роботи С. Кларка, М.

Ківінена, М. Кона, Дж. Еванса, Д. Лейна та деяких інших дослідників.

Тому одним з важливіших завдань вітчизняної соціології стає розвиток теорії соціальної трансформації, структурування й класоутворення на підставах критичного перегляду і можливого синтезу несуперечливих компонентів знання, його подальшого розвитку.

Актуальність дослідження обумовлена також практичною потребою вдосконалення державної політики щодо регулювання соціальних наслідків соціальної трансформації та проявів соціально-класових розколів, підтримки позитивних тенденцій накопичення суспільством нової якісної визначеності.

Все вище сказане зумовило необхідність зосередження, насамперед, на концептуальних аспектах проблеми розуміння сутності й перспектив процесів соціальної трансформації та класоутворення, що й визначило основне наукове завдання дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дисертаційного дослідження безпосередньо зв'язаний з бюджетними дослідженнями кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету їм. В. Н. Каразіна “Трансформація українського суспільства і зміни його соціально-класової структури”, “Соціальна структура українського суспільства на порозі ХХI сторіччя”, в яких пошукувач на всіх етапах роботи приймала безпосередню участь. Теми затверджені Міністерством освіти та науки України.

Мета і завдання дослідження. Основна мета дослідження полягала в розробці концепції класового аналізу соціальної трансформації пострадянського суспільства, емпіричній апробації її елементів та виявленні, на основі застосування даної концепції, провідних тенденцій трансформаційного процесу в сучасному українському суспільстві.

Для досягнення мети в дисертаційному дослідженні вирішені наступні завдання:

- уточнено соціологічне уявлення про сутність суспільства, діяльнісно-структурні чинники його динаміки;

- розроблено діяльнісно-структурну концепцію класоутворення на підставі осмислення синергетичних принципів руху суспільства, його діяльнісно-структурної сутності, досягнень та пізнавальних можливостей сучасних соціологічних теорій в розумінні процесів структурування та класоутворення;

- переосмислено категорію соціального класу на основі діяльнісно-структурного підходу та розуміння динаміки сучасного суспільства;

- уточнено знання про структурні прояви соціальних нерівностей в сучасних суспільствах як імовірні області розбіжностей та тяжіння соціуму в процесі його трансформації;

- вивчено провідні тенденції багаторівневого процесу класоутворення в сучасному українському суспільстві, особливості активності виявлених класових формувань;

- визначено імовірні перспективи трансформаційного процесу в українському суспільстві на основі розуміння динаміки його соціальних сил.

Об'єкт дисертаційного дослідження. Об'єктом дисертаційного дослідження обрано суттєві властивості процесів соціальної трансформації та класоутворення в сучасному українському суспільстві.

Предметом дослідження виступили діяльнісно-структурні прояви трансформаційного процесу та класоутворення як напрямки концентрації соціальних сил суспільства, існуючі тенденції класоутворення в сучасному українському суспільстві та соціологічні концепції, що описують ці процеси.

Теоретико-методологічні засади та емпірична база дослідження.

Для досягнення мети та розв’язання наукової проблеми і головних завдань дослідження використовувалася методологія теоретичного синтезу макро- й мікросоціологічних підходів та діяльнісно-структурна парадигма суспільства.

Теоретичним підгрунтям дослідження стали роботи соціологів, філософів, політологів, істориків, психологів, які присвячені вивченню процесів соціальної трансформації, самоорганізації суспільства, його діяльнісно-структурної сутності, структурно-діяльнісних нерівностей і процесів класоутворення.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 3–20 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 3–20 І С Т О Р І Я ТА Т Е О Р І Я ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА УДК 801.81(477)(092) Опанас Сластьон ОПАНАС СЛАСТЬОН В ІСТОРІЇ ФОНОГРАФУВАННЯ КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ Ірина ДОВГАЛЮК Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 293 47 20, e-mail:...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» КИШАКЕВИЧ ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ УДК 338.2:94(477.8)«1918/1923»:340.1 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗУНР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету...»

«Наталія Дубинка Іван Крип’яКевич яК дослІдниК І популяризатор ІсторІї ГалицьКо-волинсьКоГо КнязІвства: оГляд бІблІоГрафІчних джерел та довІдКових матерІалІв про архІвну спадщину У статті розглядаються праці І. Крип’якевича, присвячені княжій добі, а також вказано найважливіші бібліографічні посібники з цього питання. Проведено певний аналіз архівної спадщини І. Крип’якевича з проблем історії та культури західноукраїнського регіону. Ключові слова: І.Крип’якевич, Галицько-Волинське князівство,...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА. УДК 94 (477) Андрій Подорван МАКСАКІВСЬКИЙ МОНАСТИР — ДО ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ У статті досліджується історія заснування Максаківського монастиря, події суспільно-політичного життя, які мали безпосередній вплив на його появу. Ключові слова: Максаківський монастир, Трубчевський монастир, православ’я, Поляновський мирний договір, Адам Кисіль. У першій половині XVII століття Чернігово-Сіверщина неодноразово ставала ареною протистояння Речі Посполитої та Московського царства....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Бережанський Микола Директор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.201 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Полiс-Центр 2....»

«Список літератури, яка надійшла до бібліотеки у IІІ кварталі 2007 року 2 Природничі науки 20 Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания: Учебник.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 692 с.22.18я73 Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.Федоренко, О. Черняк, О. Карагодова та ін. – К.: Знання, 2007. – 558 с. – (Вища освіта ХХІ століття).28.080ц Тарасова В.В. та ін. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на...»

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» На правах рукопису МОРГУН Микола Віталійович УДК 94(477)”1917/1920”:623.43 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЬОВИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ В 1917-1920 рр. 20.02.22 – військова історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 201 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ануфрiєв А. С. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Лiзингова компанiя Унiверсальна 2....»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»