WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПЕРАТОРА ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України

КРУПСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

УДК 159.953.3+159.923

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЕФЕКТИВНІСТЮ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПЕРАТОРА

19.00.01 — Загальна психологія, історія психології

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ — 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України (м. Харків)

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор Тюріна Валентина Олександрівна, Національний університет внутрішніх справ МВС України (м. Харків), професор кафедри загальної соціології

Офіційні опоненти:

доктор психологічних наук, професор Саннікова Ольга Павлівна, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса), завідувач кафедри психології;

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Чепа Мирослав-Любомир Андрійович, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, завідувач лабораторії загальної та етнічної психології.

Провідна установа:

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра загальної психології (м. Харків).

Захист відбудеться "21" січня 2003 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.453.01 в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Паньківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Паньківська, 2.

Автореферат розісланий "21" грудня 2002 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Балл Г. О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процеси структурування та семантичної переробки інформації в пам'яті, і в оперативній пам'яті зокрема, вивчались як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології. Методологічною основою досліджень пам'яті, що проводилися у радянській психології, є переважно діяльнісний підхід, основоположниками якого стосовно досліджень пам'яті були П. І. Зінченко та А. О. Смирнов. З позицій цього підходу вивчались: залежності показників пам'яті від місця стимульного матеріалу в структурі діяльності (Г. К. Середа, З. М. Істоміна); особливості процесів запам'ятовування (В.Я.Ляудіс, Є. П. Панова, Є. В. Заїка та ін.) та відтворювання (Я. Большунов, В. М. Соловйов та інші); специфічні ефекти пам'яті (А. О. Смирнов, О. Н. Лактіонов). Проблема інтерпретації психологічної природи інформаційних процесів у пам'яті з позицій теорії діяльності (структурно-функціональний підхід) висвітлювалась у працях Є. М. Величковського, Г. Г. Вучетича. Вагомий внесок у розвиток інформаційного підходу до дослідження процесів пам'яті внесли іноземні вчені Д. Андерсон, Р. Аткінсон, Т. Куїлліан, П. Ліндсей, Д. Норман і т.д.

Сучасний підхід до вивчення пам'яті людини в контексті її функціонування у системі "людина-машина" (Б.Г.Ананьєв, П.К. Анохін, Б.Ф. Ломов) реалізував гуманістичний принцип гомоцентризму, згідно з яким людина розглядається не як додаток до технічної системи, а як центральна ланка керування — суб'єкт цілеспрямованої діяльності, для якого пам'ять є одним із знарядь праці. Знаряддям, ефективність використання якого часто безпосередньо залежить від природних передумов та обмежень, тобто індивідуальних-психологічних особливостей особистості.

Проте, деякі важливі аспекти дослідження пам'яті розроблені недостатньо. Так, при вивченні особливостей пам'яті найчастіше увага акцентувалась на процесі запам'ятовування, при цьому недостатньо вивчалися процеси зберігання, трансформування та породження творчих продуктів. При аналізі особливостей взаємозв'язку пам'яті з іншими психічними явищами недостатня увага приділялась її взаємозв'язку з індивідуально-психологічними особливостями людини, зокрема, з емоційним станом, темпераментом, агресивністю, тривожністю та рівнем суб'єктивного контролю досліджуваної людини. Тим часом, вивчення цих зв'язків має допомогти прогнозувати надійність здійснення індивідом діяльності. Саме це і послужило вихідною точкою даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими та державними програмами. Дослідження проводилося у рамках "Комплексної програми кадрового забезпечення оперативно-слідчої діяльності УВС на період до 2000 року" (розділ 7, п. 5: робота зі службовим складом), яку затверджено Міністерством внутрішніх справ України. Тема дисертації відповідає пріоритетним завданням навчального процесу підготовки кваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ з урахуванням вимог до функціонування мнемічних процесів.

Об'єктом дослідження є когнітивні, зокрема мнемічні, процеси, що лежать в основі переробки інформації, яка надходить через зорову сенсорну систему.

Як предмет дослідження виступають кількісні та якісні показники мнемічних процесів людини-оператора.

Мета дослідження полягає у встановленні зв'язку індивідуально-психологічних особливостей людини з ефективністю мнемічних процесів.

Гіпотеза дослідження: індивідуально-психологічні характеристики людини суттєво впливають на інтегральний функціональний стан індивіда і, через це на якісні та кількісні характеристики пам'яті. З іншого боку, індивідуальні особливості процесів пам'яті обумовлюють деякі особливості поведінки людини.

Завдання дослідження:

1. Систематизувати чинники, що впливають на ефективність мнемічних процесів, зокрема, на характеристики оперативної пам'яті.

2. Дослідити вплив на перебіг і результативність мнемічних процесів таких чинників як емоційний стан, рівень суб'єктивного контролю, рівень тривожності та агресивність людини.

3. Створити комп'ютеризовану методику оцінки часових характеристик мнемічних процесів та рівня відтворення інформації, що запам'ятовувалась.

4. За отриманими експериментальними даними з'ясувати взаємозалежність чинників, що утворюють факторну структуру мнемічного процесу.

Теоретико-методичну основу дослідження складають: принцип єдності свідомості та діяльності (С.Л.Рубінштейн), положення про єдність афекту та інтелекту (Л.С.Виготський), і положення про психологічну природу особистісних якостей (Г.С.Костюк, Я.Райковський, К.Ізард, П.В.Симонов, В.К.Вілюнас, Ю.Л.Трофімов, Дж.Ротер), сучасні уявлення про сутність мнемічних процесів і про особливості їх взаємозв'язку з іншими пізнавальними процесами (А.О.Смирнов, Г.К.Середа, С.П.Бочарова, П.І.Зінченко, Л.М.Пріснякова та ін.), а також сучасні розробки у застосуванні методів кластерного і факторного аналізу (К.Іберла, П.Благуш, М.Жамбю та ін.) при аналізі результатів психологічних досліджень.

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних положень, адекватністю використаних методик щодо завдань дослідження, репрезентативністю вибірки (205 осіб), застосуванням різних видів статистичного аналізу та поєднання якісного і кількісного аналізу одержаних даних.

Методи дослідження: теоретико-методологічний аналіз проблеми, лабораторний експеримент, тестування, статистичні методи дослідження та методи багатофакторного аналізу та моделювання.

Наукова новизна дослідження. Вперше предметом експериментального дослідження став взаємозв'язок показників оперативної пам'яті та індивідуально-психологічних особливостей людини. Розроблено і застосовано модель дослідження оперативної пам'яті за умов довільного вибору часу запам'ятовування. Експериментально виявлено зв'язок індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану людини з ефективністю мнемічних процесів; встановлені первинні особистісні фактори, що впливають на ефективність оперативної пам'яті; розроблена та опрацьована комп'ютерна методика, яка фіксує якісні й кількісні показники мнемічної діяльності людини-оператора; опрацьовано комплекс методик статистичного аналізу отриманих у результаті експерименту даних. Запропоновано факторну та кластерну структуру зв'язку характеристик оперативної пам'яті з індивідуально-психологічними особливостями людини.

Теоретичне значення роботи полягає у поглиблені уявлення про структуру мнемічних процесів, що вивчається в межах структурно-функціонального підходу, та у виявленні специфіки взаємодії індивідуально-психологічних особливостей людини з характеристиками її оперативної пам'яті.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Практичне значення роботи визначається можливістю використання отриманих результатів для:

— створення сучасних комп'ютерних програм, що моделюють інтелектуальну діяльність людини;

— діагностики та моніторингу функціонального стану людини-оператора в екстремальних умовах діяльності, прогнозування функціонування та надійності оперативної пам'яті за таких умов;

— удосконалення профвідбору операторів систем зорової комунікації за критеріями емоційної стійкості, тривожності та рівня суб'єктивного контролю.

Теоретичні узагальнення і висновки, статистичний матеріал та результати аналізу використовуються в курсах лекцій, на практичних та лабораторних заняттях у Дніпропетровському національному університеті для студентів Фізико-технічного інституту цього університету — дисципліна "Прикладна психологія", та студентів факультету Міжнародної економіки, спеціальність "Менеджер зовнішньоекономічної діяльності" — дисципліна "Психологія ведення переговорів".

Особистий внесок здобувача. Розроблено комп'ютерну програму дослідження оперативної пам'яті. Проведено великий обсяг досліджень із вивченням зв'язку характеристик оперативної пам'яті з емоційним станом, темпераментом, агресивністю, тривожністю та рівнем суб'єктивного контролю. Запропоновано факторну структуру зв'язку характеристик оперативної пам'яті з емоційним станом, темпераментом, агресивністю, тривожністю та рівнем суб'єктивного контролю. Психодіагностичні дослідження, статистична обробка, інтерпретація і оформлення здобутих результатів виконані автором самостійно.

При проведенні пілотажного дослідження було використано окремі ідеї Л.М.Пріснякової та В.П.Малайчука.

Апробація дослідження. Матеріали дисертації були викладені і обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного менеджменту Дніпропетровського державного університету (1998-2001), Республіканському науковому семінарі Наукової Ради АН України з проблем "Кібернетика" - "Економіко - математичне моделювання" (Дніпропетровськ 1998), Міжнародній науково-методичній конференції "Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір" (Вінниця 1999), ІІІ Харківських Міжнародних психологічних читаннях (1999), Міжнародній науково-методичній конференції "Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів" (Рівне, 1999), ІІ та ІІІ науково-практичних конференціях "Людина і космос" (Дніпропетровськ 2000, 2001), IV Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми" (Вінниця 2000). Окремі результати дослідження використовувалися автором при підготовці курсів лекцій "Прикладна психологія" для студентів Фізико-технічного інституту, та "Психологія ведення переговорів" для студентів факультету Міжнародної економіки, спеціальність "Менеджер зовнішньоекономічної діяльності" ДНУ.

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені у 19 наукових публікаціях.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 4 розділів і висновків;

містить 192 сторінки машинописного тексту. У роботі 32 таблиці, 37 малюнків.

Список використаної літератури містить 324 джерела.

ОСНОВНОЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження проблеми, визначені об'єкт, предмет, гіпотеза і завдання дослідження. Розкриваються його наукова новизна, теоретичне і практичне значення, наводяться дані щодо впровадження результатів експериментального дослідження.

Перший розділ "Сучасні уявлення про механізми мнемічних процесів і вплив індивідуально-психологічних особливостей на їх продуктивність" присвячено аналізу проблем психології пам'яті. Представлено аналіз літературних даних про еволюцію уявлень щодо механізмів мнемічних процесів. Проаналізовано наявні в сучасній психологічній науці моделі пам'яті, які були розроблені в межах різних теорій пам'яті:

біологічної (Ц. Флорес, А.А.Азаришвілі, J.L.McGaugh); класичної (Г.Еббінгауз, Е.Хілгард, П.П.Блонський); біхевіористичної (J.L.McClelland, D.E.Rumelhard, B.Skinner); мотиваційної (D.Lapp, J.I.Shikh, C.D.Spielberger); когнітивної (Ф.Крейк, Р.Локхарт, A.D.Baddeley, D.J.Herrmann, R.Shiffrin); мультимодальної (С.П.Бочарова, Г.К.Середа, Е.В.Заїка, J.J.Jenkins). Докладно розкриваються особливості структурно-функціонального підходу до вивчення процесів пам'яті (І.С.Бериташвілі, Д.Вулдрідж, Ш.А.Губерман, Р.Аткінсон). Поряд з детальним розглядом зазначених проблем, аналізується вплив особливостей особистості на ефективність мнемічних процесів (С.П.Бочарова, Ю.М.Забродін, П.І.Зінченко, А.О.Смирнов, П.Б.Невельський).

Дано огляд досліджень, присвячених вивченню пам'яті як когнітивної складової особистості (Ф.Джордж, Ж.Монпелльє, Д.Адам, А.А.Азарашвілі та інші), врахуванню індивідуальних особливостей мнемічних процесів (М.Р.Щукіна, А.О.Смирнов, О. Голубєва), взаємовпливу емоцій та пам'яті (А.Н.Лактіонов, Е.Л.Носенко). Зроблено висновок, що емоції виконують як організуючу, так і дезорганізуючу роль у процесі здійснення мнемічних операцій. Проведено аналіз літературних даних, що стосуються емоційного стану людини і характеристик його пам'яті, які дають підстави припустити, що емоційний стан людини впливає на швидкість і ефективність запам'ятовування інформації і здобування її з пам'яті.

Проведений теоретичний аналіз виявив прогалини у розробці проблеми зв'язку мнемічних процесів з індивідуально-психологічними особливостями людини. На теперішній час це питання є недостатньо розробленим, а дослідження окремих авторів поодинокі та не систематизовані.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»

«Дискусія: «Вступ до історії» Наталі Яковенко * Войцех Вжосек (Познань, Польша) hanDbcher або grunDrisse **. Вступ про Вступ. Серед багатьох цікавих і вартих обговорення сюжетів праці я розгляну три методологічного характеру, далі висловлю своє незадоволення у зв’язку з відсутністю в дослідженні проф. Яковенко деяких напрямків мислення про історію і насамкінець зроблю низку зауважень про складність дискусій на тему історичної істини. Назва книжки української дослідниці, знаної з багатьох праць,...»

«Наталія Дубинка Іван Крип’яКевич яК дослІдниК І популяризатор ІсторІї ГалицьКо-волинсьКоГо КнязІвства: оГляд бІблІоГрафІчних джерел та довІдКових матерІалІв про архІвну спадщину У статті розглядаються праці І. Крип’якевича, присвячені княжій добі, а також вказано найважливіші бібліографічні посібники з цього питання. Проведено певний аналіз архівної спадщини І. Крип’якевича з проблем історії та культури західноукраїнського регіону. Ключові слова: І.Крип’якевич, Галицько-Волинське князівство,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»

«УДК 101.1(09):378.4(477-25)УКМА Микола Симчич, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У РАДЯНСЬКИЙ ЧАС1 Вважається, що одним з найбільших досягнень радянської історико-філософської україністики є дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії (КМА). Починаючи з кінця 60-х років, ця сфера інтенсивно розвивалася в межах...»

«О. Яковина, канд. філол. наук, наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ТРАДИЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У статті розглядаються форми актуалізації української християнської традиції у творчості Тараса Шевченка. Вплив християнства на українську культуру постає у поета основою самоідентифікації народної свідомості. Ключові слова: національна екзистенція, релігійна традиція, особа і спільнота, семантика святості, метаісторичність культури. В статье рассматриваются...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Очеретянко Світлана Іванівна УДК –[37.035.6 (=11)]: (477) “1920/1930” НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Захист відбудеться “13” червня 2003 р. о 15.00 годині на...»

«Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2012, №1006 ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ УДК 94(477-074) «1941/1943» :069(477.54) «1943/1953» І. Є. Склокіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ПРО НАЦИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ В РАДЯНСЬКИХ МУЗЕЯХ (приклад Харківського державного історичного музею, 1943-1953 рр.) Стаття присвячена особливостям представлення періоду нацистської окупації у радянських музеях в роки сталінізму (1943-1953 рр.). На...»

«Права людини у фокусі новітньої історії «ПРАВА ЛЮДИНИ» ХАРКІВ · 2013 ББК 67.9(4УКР) П Художник-оформлювач Борис Захаров Це видання надруковане за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін) Дана публікація не є вираженням поглядів Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Автори несуть повну відповідальність за зміст цього видання This publication is no expression of the opinion of Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”. The author or authors...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»