WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 32 |

«УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА: ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛИ ШОСТИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ЧИТАНЬ 75-РІЧЧЮ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО - ...»

-- [ Страница 5 ] --

Для плідної і системної роботи у цьому напрямку на факультеті є все необхідне: відповідна матеріальна база, спеціалізований читальний зал історичної литератури, музей народного побуту та українського рушника, висококваліфіковані кадри (серед 24 викладачів та співробітників факультету - 3 доктори наук, професори і 12 кандидатів наук, доцентів), які, до речі, активно займаються краєзнавчою роботою, діє аспірантура, щорічно проводяться науково-практичні конференції за участю провідних істориків України, здійснюється видавнича робота.

Основні зусилля колективу викладачів факультету направлені на забезпечення теоретичної, методологічної та методичної підготовки студентів з проблем історичного краєзнавства, створення їм належних умов для реалізації здобутих знань і навичок у різних формах науково-краєзнавчої, практичної роботи, на сприяння у впровадженні досягнутих результатів.

Така підготовка здійснюється у процесі вивчення студентами основних фахових навчальних курсів. Велику інформаційно-пізнавальну історико-краєзнавчу спрямованість мають курси “Історія України”, “Археологія України”, “Етнографія України”, “Джерелознавство історії України”, “Історична географія України”, “Спеціальні історичні дисципліни”, “Історія української літератури”, широкий перелік спецкурсів і спецсемінарів. Поряд з цим, студенти вивчають спеціальні курси “Історичне краєзнавство” та “Історія рідного краю”. Останній викладається на всіх спеціальностях факультету (“Історія та українська мова і література”, “Історія та народознавство”,"Історія та правознавство” та “Історія” із спеціальностями: “Історія України”, “Всесвітня історія” та “Етнологія” ( за 44-годинною програмою) і включає лекції, семінарські заняття, комплекс індивідуальних та групових ознайомлювальних і практичних завдань. За підсумками вивчення курсу студенти складають екзамен. При вивченні цього курсу студенти використовують підготовлений за участю викладачів факультету збірник документів і матеріалів “Наш рідний край: Хрестоматія із історії Ч еркащ ини” (К.:М олодь, 1993. 368 с.) та багаточисленні публікації науковців університету та краєзнавців Черкащини. Дуже корисним для краєзнавчої роботи студентів є і практикум з народознавства, програма якого розрахована на вивчення господарсько-побутової та духовно-культурної спадщини населення Середнього Подніпров’я. При вивченні програмного матеріалу широко використовуються експозиції обласних та інститутського музеїв, книжковий фонд краєзнавчого відділу обласної наукової бібліотеки.

Необхідні конкретні знання і практичні навички для проведення історико-краєзнавчої роботи майбутні історики здобувають в процесі фахових практик. Так, під час архівної практики в Черкаському державному архіві, кожний студент отримує завдання, пов’язані з пошуком та аналізом документів історико-краєзнавчої тематики. Робота завершується підготовкою рефератів, повідомлень, а часто навіть публікаціями.

Під час археологічної практики студенти залучаюіься до проведення розкопок на найбільш відомих поселеннях Середнього П одніпров’я (Чигирин, Холодний Яр, Ротмистрівка, Черкаси та ін.). Вивчаючи археологічні пам’ятки, студенти готують альбоми, таблиці, в яких описуються та замальовуються речові пам’ятки матеріальних культур краю. Музейна практика проходить за спеціальними маршрутами (Переяслав-Хмельницький і Канівський заповідники, музеї Корсунь-Шевченківського, Чигиринщини та Золотоніщини) і, поряд з питанням організації музейної справи, передбачає поглиблене вивчення історикокраєзнавчих експозицій музеїв від республіканського до сільського і шкільного рівнів.

Конкретну історико-краєзнавчу спрямованість має і народознавча практика, під час якої збирають матеріали з історії та побуту свого села, міста, краю ( матеріальні та документальні пам’ятки, записи спогадів, проводять анкетування та ін.), готують спеціальні альбоми, таблиці, реферати, повідомлення. Обов’язковим складовим компонентом практик є те, що студенти знайомляться з організацією історико-краєзнавчої роботи на місцях, зустрічаються з відомими краєзнавцями.

Серйозною практичною школою для майбутніх істориків є щорічна участь у 5-6 наукових та історикокраєзнавчих конференціях, що проводяться в університеті та місті.

Зокрема, останніми роками у м.Черкасах республіканським Інститутом туризму та колективом історичного факультету були проведені республіканська туристично-краєзнавча конференція та VII Всеукраїнська наукова конференція “Історчне краєзнавство в Україні:

традиції і сучасність”. Краєзнавча проблематика мала значне представлення і у програмах роботи І - VI-x Всеукраїнських історичних читань “ Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку”, які щорічно проводяться факультетом спільно з Інститутом Історії України НАН України.

За наслідками роботи читань видано грунтовні збірники матеріалів, які використовуються у науководослідній і навчальній роботі студентів. До програм конференцій і збірників матеріалів обов’язково включаються кращі студентські повідомлення. Щороку молоді краєзнавцістуденти публікують в місцевих та республіканських виданнях 15-20 історико-краєзнавчих матеріалів. Історико-краєзнавчу спрямованість має і тематика курсових та дипломних робіт, плани роботи студентських наукових гуртків з історії України, історії рідного краю, етнографії України, археологічного клубу, заходи клубу “Цікавих зустрічей”.

Здійснювана на факультеті робота дозволяє готувати ЗО кваліфікованих істориків-краєзнавців, що позитивно позначається на перспективах розвитку історичного краєзнавства в регіоні, сприяє підвищенню інтересу до славної історії України.

В.Т. Поліщук.

Вивчення літературних процесів на Черкащині науковцями університету.

Винесена в заголовок тема нині являє собою одну з довгострокових програм у роботі кафедри української літератури. Увага до літературного краєзнавства, що становить специфічну й цікаву галузь літературознавства, загострилася порівняно недавно, і її можна пов’язувати з розгортанням демократизаційних процесів у нашій державі ( тоді ще - УРСР) на рубежі 80-90 років, із зрослою увагою до проблем патріотизму, національного самоусвідомлення народу й людини.

Віднедавна розділ “Література рідного краю” включений до шкільних програм, приділяється увага цьому питанню й у вузі. Нами вироблена і втілюється ціла система заходів, яка включає написання курсових і дипломних робіт відповідної тематики, проведення спецкурсу і спецсемінару “Літературна Черкащина”, різних пошукових операцій, ведеться ділова підготовка до створення літературно-краєзнавчого музею обласного рівня, котрий має стати одним із центрів навчально-наукової і виховної роботи на факультеті, у вузі.

Потреба в роботі саме такого профілю диктується багатьма обставинами, насамперед тою, що Черкащина є надзвичайно багатим краєм літературних талантів. Нині відомо, що тільки народилося в нашій області понад 200 майстрів пера, літераторів-поетів, прозаїків, драматургів, перекладачів. До того ж Черкащина - цей географічній і духовний центр України - ніби магнітом притягує до себе митців інших країв і країн, що теж збагачує нашу літературну історію.

Відомо, що наш вуз у різні часи закінчували близьке 20 письменників. Серед них і знані в Україні Григорій Донець Михайло Масло, Іван Дробний, Людмила Тараненко, Натале Віргуш, Сергій Носань, Олександр Мокровольський та ін Тільки останніми роками членами Спілки письменник!

України стали наші випускники - Сергій Ткаченко, Васил Пахаренко, Сергій Левченко, Олексій Озірний, Сергій Рудне (до речі, двоє останніх - випускники факультету фізичне культури).

Викладачі кафедри української літератури і раніш зверталися до літературно-краєзнавчих тем, передусі:

пов’язаних із життям і творчістю Т.Г. Шевченка ( зауваж;

що шевченкознавство теж є об’єктом обобливої уваг кафедри). Ще в 60- роках випускалися наукові записк Черкаського педінституту до Кобзаревих річниць, певни внесок тут зробила кандидат філології В.Ф. Яценко. Особлиі увага шевченківській темі приділяється останніми рокам Проведено 4 обласних і міжвузівських науково-практичні конференцій “Використання спадщини Т.Г.Шевченка патріотичному вихованні молоді” (1989), “Т.Г. Шевченко загальнолюдські ідеали” (1991), “Україна та її історія В творчості Т.Г. Шевченка” (1993), “Сучасне прочитання твоД Т.Г. Шевченка в середній школі” (1994). Я Помітним явищем в українському шевченкознавстЯ (наголошу, - саме в такому широкому розумінні) сгаЯ монографія “Незбагненний апостол” (Нарис світобаченЯ Ш евченка), видана окремою книжкою і в журнаЯ “Неопалима купина” доцентом кафедри В.І. ПахаренксЯ Молодий дослідник зробив небезуспішну спробу ви роб»

оригінальну систему прочитання Шевченкових творів, Щ ще один ключ їх розуміння. Про солідність роботи свідчим те, що вона здобула премію і диплом Президії НАН УкраЯ в 1995 році. Я Дещо раніше кафедра спільно з Інститутом літератури ІМ.Т.Г. Шевченка НАН України провела Всеукраїнську наукову конференцію “Творча індивідуальність І.С. Нечуя-Левицького і літературний процес” з нагоди 150-ї річниці з дня народження визначного письменника-земляка. Принагідно зауважу, що кафедра української літератури останнім часом досить плідно співпрацю є з основним науковим літературознавчим центром держави - Інститутом літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України, результатом чого стало і спільне проведення Всеукраїнських наукових конференцій “Творчість і доля Т.С. Осьмачки в контексті українського письменства XX століття” (1995), “Українська література і цензура” (1996) і підготовка в академічному закладі фахівців для кафедри.

Роки державної незалежності України відкрили нові можливості і для літературного краєзнавства. Досить пильну увагу викладачі кафедри звернули на літературні явища, про які раніше писати “не рекомендувалося”. Йдеться про письменників так званого “розстріляного відродження”, літераторів українського зарубіжжя. На такому матеріалі написано десятки статей, проведено десятки радіовиступів, проведено наукові конференції до 100-річчя Тодося Осьмачки

- Всеукраїнську, міжвузівську - “Павло Филипович і неокласики в історії української літератури 20-30-х років” (1991) та обласну - “Українське національно-духовне відродження 20-х років: літературний, освітній та історичній аспекти” (1993). Додам, щодо проведення багатьох наукових зібрань приурочувалися й інші засоби пошанування митцівземляків у місцях їхнього народження та проживання відкриття меморіальних дош ок і знаків (С.Бену, П.Филиповичу, Г.Сковороді, Т.Осьмачці, Н.Суворовцовій), літературних вечорів тощо.

Кафедра намагається брати участь, а часто й ініціювати відзначення різних пам ’ятних дат, подій, до яких приурочуються й науково-практичні конференції, читання.

Так сталося із відзначенням 225-ліття Коліївшини (обласна конференція “Народні рухи України в історії, літературі, мові” (1993), 200-річчя з дня смерті Г.С. Сковороди, чия доля тісно пов’язана з Черкащиною ( міжвузівська конференція “Г.С. Сковорода - письменник, філософ, педагог” - (1994), 400-річчя з дня народження Б.Хмельницького ( міжвузівська

- “Богдан Хмельницький і Хмельниччина у фольклорі й художній літературі” - (1995). Практично вперше за багато десятиліть кафедра ініціювала широке пошанування у всеукраїнському масштабі визначних діячів літератури і науки Михайла М аксимовича (1994) і Сергія Єфремова ( Всеукраїнські Єфремовські читання - (1996.) Зазначу, що рівень більшості з названих наукових зібрань був досить високим, за участю широкознаних учених, у т.ч. й зарубіжних.

Дуже широкою була й географія представництва на конференціях: від Ужгорода до Луганська і від Сум до Сімферополя... Проведення подібних зібрань у нинішніх умовах

- справа дуже непроста. Тому особливо приємно відзначити підтримку обласної держадміністрації і ректорату університету.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 32 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/259977259 Questions to the individual sections Chapter · January 2013 READS 2 authors, including: Anatoliy P. Vidmachenko National Academy of Scie. 345 PUBLICATIONS 355 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Anatoliy P. Vidmachenko Retrieved on: 14 April 2016 546 Національна академія наук України. Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна...»

«СУЧАСНІСТЬ КВІТЕНЬ 1970 • Ч. 4 (112) НОВІ ПОЕЗІЇ ПАТРИЦІЇ КИЛИНИ, ЮРІЯ КОЛОМИЙЦЯ ТА ЯРА СЛАВУТИЧА ВАДИМ ЛЕСИЧ ПРО НИКИФОРА З КРИНИЦІ ДЕКЛЯРАЦІЯ ЗП УГВР «ЧИ ПРОІСНУЄ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ДО 1984 РОКУ?» «SUASNIST» — APRIL 1970 8 M0NCHEN 2, KARLSPLATZ g/'Пї АНТОЛОГІЯ МОЛОДОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ П, Н. ШІСТДЕСЯТ ПОЕТІВ III І € Т Д Е С Я Т И Х Р О К І В Упорядкування, вступна стаття і довідки Богдана Кравцева У книзі — також біографічні дані та короткі творчі силюети окремих поетів. Видання має X X IV +...»

«Отже, наш волонтерський проект виконує важливу функцію містків між науковою спільнотою і громадянами, які є платниками податків, що фінансують нашу науку. Попри те, що за півроку виконано доволі значний обсяг роботи, проект щотижневий і навіть з позачерговими лекціями, ми плануємо не тільки продовжувати працювати, але й розширювати нашу діяльність. Ми брали участь у Днях науки НАНУ у листопаді 2014 року і плануємо долучитися до Днів науки НАНУ у травні 2015 року. Важливим напрямком нашої роботи...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-методичної та навчальної роботи О. Б. Жильцов _20_року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЕДАГОГІКА ЗАГАЛЬНА Напрями підготовки 6.030102 Психологія Галузі знань 0301 Соціально-політичні науки 0101 – Педагогічна освіта Гуманітарний інститут 2014-2015 Робоча програма Педагогіка загальна для студентів напряму підготовки 6.030103 Практична...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 5 (Ч. 2), 2012 УДК: 37.236:377 Оксана Гудовсек ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ХУДОЖНЬОЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ В статті розглянуто історію становлення естетичного виховання молодших школярів в закладах освіти художньо-естетичного спрямування, охарактеризовано нормативні документи в галузі естетичного виховання дітей, розкрито зміст, форми та методи робити з дітьми молодшого шкільного віку в закладах...»

«Лятіна О.І. Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин УДК 340.111.5 О. І. ЛЯТІНА Ольга Ігорівна Лятіна, студентка III курсу Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЗАКОННИЦЬКОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ДОКТРИН Дослідження правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин є складним і багатоаспектним явищем, предметом постійної уваги юристів, філософів, соціологів. Сьогодні воно в центрі...»

«412 І. С. Корчемна Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського м. Київ АРХІВНА СПАДЩИНА Ф.П. ШЕВЧЕНКА В ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ Документи члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора, лауреата Державної премії України, видатного фахівця з історії України на різних етапах її розвитку Ф.П. Шевченка, які зберігаються в особовому архівному фонді (ф. 349) Інституту...»

«Наталя Хобзей Ксеня Сімович Тетяна Ястремська Ганна Дидик-Меуш Лексикон ЛЬВІВСЬКИЙ; псіаж ш і на т т ихш ЄІ^ТОЛО/V НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. І.КРИП’ЯКЕВИЧА Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш Лексикон львівський поважно і на жарт Л ь в ів 2 0 0 9 Фіксація особливостей мовлення Львова XX століття мета цієї праці. Джерелами стали насамперед власні спостереження авторок за словниковим фондом мовців рідного міста, а також художня та...»

«УДК 65.012.34 Н. К Л У Н К О, кандидат економічних наук (Харків) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання фармацевтичної про мисловості. Зазначено, що він може бути використаний в Україні в процесі переходу до стратегії імпортозаміщення на ринку лікарських засобів. Розбудова України як незалежної, демократичної та соціально орієнтованої держави супроводжується інтенсивними перетвореннями в соціально...»

«ЕТНОПОЛІТИКА 141 УДК 353:911, 3:32 В.М. Лісовський, доц., канд. політ. наук Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського вул. Никольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54001 E-mail: vn_lisovski@mail.ru ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ Розкривається сутність розвитку територіально-політичних систем. Звертається увага на процес формування сучасної політичної реальності, в якій беруть участь всі складові ідентифікаційного процесу:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»